Област Видин

Областни комисии

Областен координационен център за изпълнение на ПМС № 100 от 08.06.2018г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст


Областна комисия за контрол на епидемиите, епизоотиите и зоонозните заболявания

Комисия по заетост към Областен съвет за развитие на област Видин

Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб

Комисия за обсъждане на предложения за промени в маршрутните разписания от Областната транспортна схема /Областна транспортна комисия/

Областна комисия Военни паметници

Областна комисия за обществен ред и сигурност

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Комисия за водноспасителната дейност и безопасността на плажовете [Прекратена]

2018 Всички права запазени © Област Видин