Област Видин

Вътрешни правила

Ако срещате трудности при директното отваряне на PDF документите с Internet Explorer, трябва да включите опцията Compatibility View от настройките на браузъра.
Ако пак не можете да отворите директно някой от файловете, първо го изтеглете локално и после го отворете. Това може да стане с натискане на десен клавиш на мишката върху документа и избор на опцията "Запис на връзката като...", "Save target as..." или подобна според използвания браузър, запис на документа и последващо отваряне от папката, където е записан.

Етичен кодекс за поведение на служителите и на лицата, заемащи висши длъжности в Областна администрация Видин

Информация във връзка с прилагането на Общия регламент за защита на личните данни /Регламент 2016/679/

Правилник за вътрешния трудов ред в Областна администрация Видин

Инструкция за деловодната дейност в Областна администрация Видин

Система за финансово управление и контрол в ОА Видин

Стратегия за управление на риска в Областна администрация Видин

Вътрешни правила за прилагане на Стратегията за управление на риска в Областна администрация Видин

Вътрешни правила за осъществяване на контрол за законосъобразност върху актовете на общинските съвети и кметовете на общини на територията на област Видин

Вътрешни правила при управление, разпореждане и придобиване на имоти и вещи - държавна собственост

Програма за провеждане на инструктажи по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана на работници и служители в Областна администрация Видин

Инструкция по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана в Областна администрация Видин

Правилник за документооборота на счетоводните документи в Областна администрация Видин

Вътрешни правила при бракуване на активи в Областна администрация Видин

Вътрешни правила за подготовка и провеждане на инвентаризация в Областна администрация Видин

Вътрешни правила за подготовка на проекти на заповеди

Процедура - отпуски

Инструкция за провеждане на текущо обучение в областта на защитата на класифицираната информация в Областна администрация Видин

Вътрешни правила за прозрачно управление, оценка на корупционния риск и противодействие на корупцията в Областна администрация - Видин

Процедура по разработване, изменение и съхраняване на длъжностни характеристики в Областна администрация Видин

Инструкция с мерки за предпазване на служителите в ОА Видин от ПТП при управление на служебни автомобили или лични в изпълнение на служебни задължения

Вътрешни правила за провеждане на конкурс и подбор за заемане на длъжности в Областна администрация Видин

Вътрешни правила за защита на личните данни в Областна администрация Видин

Вътрешни правила за прилагане системата на двоен подпис в Областна администрация Видин

Вътрешни правила за прилагане организационните процедури по командироване в страната на служителите от ОА Видин

Вътрешни правила за прилагане организационните процедури по командироване в чужбина на служителите от ОА Видин

Вътрешни правила за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в Областна администрация Видин

ВП за орг. и дейн. на Комисията за работа с предл. и сигн., св. с дейн. на ТЗ на министерствата и др. адм структ., осъществяващи адм. обсл., и с дейн. на органи и организации, предоставящи общ. усл. на терит. на обл.Видин

Вътрешни правила за работната заплата на щатните служители в Областна администрация Видин

Вътрешни правила за работната заплата на извънщатните служители в Областна администрация Видин

Правила за взаимодействие между областен управител на област Видин и ръководителите на териториални звена на централната изпълнителна власт в област Видин

Правила за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Областна администрация Видин

Амортизационна политика на Областна администрация Видин

Счетоводна политика на Областна администрация Видин

Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив в Областна администрация Видин

2018 Всички права запазени © Област Видин