Област Видин

Вътрешни правила

Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Областна администрация Видин

Процедура за ползване на отпуски в Областна администрация Видин

Правилник за вътрешния трудов ред в Областна администрация Видин

Вътрешни правила за реда и организацията на административното обслужване в Областна администрация Видин

Вътрешни правила за прилагане организационните процедури по командироване в страната на служителите от Областна администрация Видин

Вътрешни правила при управление, разпореждане и придобиване на имоти и вещи - държавна собственост

Кодекс за поведение на служителите в Областна администрация Видин

Стратегия за управление на риска в Областна администрация Видин

Вътрешни правила за прилагане на Стратегията за управление на риска в Областна администрация Видин

Вътрешни правила за счетоводния документооборот в Областна адиминистрация - Видин

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Система за финансово управление и контрол в Областна администрация Видин

Вътрешни правила за организацията, реда и експлоатацията на служебните автомобили собственост на Областна администрация Видин

Вътрешни правила за последващи оценки на изпълнението на процеси, договори и стопански операции в Областна администрация Видин

Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни в Областна администрация Видин

Информация във връзка с прилагането на Общия регламент за защита на личните данни /Регламент 2016/679/

Счетоводна политика на Областна администрация Видин 2023

Амортизационна политика на Областна администрация Видин 2023

Инструкция за организация на охраната и пропускателния режим в сградата на Областна администрация Видин

Вътрешни правила за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Областна администрация Видин 

Вътрешни правила за прилагане организационните процедури по командироване в чужбина на служителите от Областна администрация Видин

Вътрешни правила за осъществяване на контрол за законосъобразност върху актовете на общинските съвети и кметовете на общини на територията на област Видин

Правила за взаимодействие между областен управител на област Видин и ръководителите на териториални звена на централната изпълнителна власт в област Видин

Инструкция с мерки за предпазване на служителите в Областна администрация Видин от пътнотранспортни произшествия и наранявания при управление на служебни и лични моторни превозни средства в изпълнение на служебни задължения, при отиване или връщане от месторабота /Система от мерки/

Инструкция с мерки за предпазване на служителите в ОА Видин от ПТП при управление на служебни автомобили или лични в изпълнение на служебни задължения

Правилник за документооборота на счетоводните документи в Областна администрация Видин

Вътрешни правила при бракуване на активи в Областна администрация Видин

Вътрешни правила за подготовка и провеждане на инвентаризация на активите и пасивите в Областна администрация Видин

Вътрешни правила за подготовка на проекти на заповеди

Инструкция за провеждане на текущо обучение в областта на защитата на класифицираната информация в Областна администрация Видин

Вътрешни правила за прозрачно управление, оценка на корупционния риск и противодействие на корупцията в Областна администрация - Видин

Процедура по разработване, изменение и съхраняване на длъжностни характеристики в Областна администрация Видин

Вътрешни правила за провеждане на подбор при мобилност по чл. 81а от Закон за държавния служител

Вътрешни правила за прилагане системата на двоен подпис в Областна администрация Видин

Вътрешни правила за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в Областна администрация Видин

Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията за работа с предложенията и сигналите, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, осъществяващи административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на област Видин

Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив в Областна администрация Видин

 

 

 

2018 Всички права запазени © Област Видин