Област Видин

Учебни заведения

В началото на учебната 2019/2020 г. на територията на област Видин функционират 32 училища, както следва:

Вид на училищата

Бр. училища

- Начално училище

1

- Основно училище

11

- Средно Училище

14

- Професионални гимназии

4

- Профилирани гимназии

2

Общ брой училища за учебната 2019/2020 г.

32

По данни на РУО - Видин

 

С Решение на МС № 479 от 05 август 2019 г., на основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, 7 училища от област Видин са със статут на иновативни:

 • ОУ "Иван Вазов" - гр. Видин
 • СУ "Цар Симеон Велики" - гр. Видин
 • Профилирана природо-математическа гимназия "Екзарх Антим I" гр. Видин
 • Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" – гр. Брегово
 • СУ "Петко Рачев Славейков" – гр. Видин
 • СУ "Св. Св. Кирил и Методий" – с. Ново село
 • ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" – гр. Видин

Центровете са 6 бр.  и включват:

 • Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Видин
 • Център за подкрепа на личностно развитие – Градско ученическо общежитие – гр. Видин
 • Център за специална образователна подкрепа "Д-р Петър Берон" – гр. Видин
 • Детски комплекс гр. Белоградчик – Център за подкрепа за личностно развитие
 • Център за работа с деца – гр. Брегово
 • Център за подкрепа за личностно развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и консултиране – гр. Видин

В населените места, където не функционират училища, на лицата подлежащи на задължително обучение (до 16-годишна възраст) се осигурява безплатен транспорт за превозването им до средищните училища.

В списъка на средищните училища и детски градини в Република България за учебната 2019/2020 година, са включени 20 училища и 8 детски градини от област Видин, разпределени по общини както следва:

 • Видин – 8 училища и 3 детски градини
 • Белоградчик – 2 училища
 • Брегово – 1 училище и 1 детска градина
 • Грамада – 1 училище
 • Димово – 3 училища и 2  детски градини
 • Кула – 1 училище
 • Ново село – 1 училище
 • Ружинци – 2 училища
 • Чупрене – 1 училище

В Списък на защитените училища и детски градини са включени 9 училища и детски градини от областта:

 • община Грамада – 1 училище
 • община Димово – 1 училище и 1 детска градина
 • община Макреш – 1 училище
 • община Чупрене – 2 училища и 1 детска градина

През 2018г. със заповед № РД-14-107 от 09.10.2018г. на Министъра на образованието, поради липса на деца и невъзможност да се сформират паралелки е закрито ОУ "Христо Ботев", с. Раброво.

Към момента образователната система е обезпечена с квалифицирани педагогически кадри. Общият им брой за 2019/2020 г. е 766 в училищата в област Видин.

Материална база

Въпреки направените през последните години подобрения, материалната база на училищата в област Видин все още е в задоволително състояние.
Продължава да се работи за осигуряване на условия за поетапно преминаване към едносменен режим на обучение, както и за оборудване на места за провеждане на дейности от целодневната организация на образователно възпитателния процес.
За пълноценното въвеждане и използване на информационните и комуникационни технологии в учебния процес са необходими допълнителни инвестиции и оборудване въпреки, че във всички училища от област Видин имат изградени компютърни кабинети.
ма необходимост и от оборудване на учебни кабинети по предметите изискващи провеждане на практикуми и опити.

Училищата от област Видин подобряват материалната си база като използват в повечето случаи ресурсите, които се предоставят от проектите, по които работят. Училищата с малък брой ученици са затруднени да отделят средства от бюджета на училището за подобряване на материалната база.

 • През учебната 2019/2020 год. продължава проекта "Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин".
 • През 2018/2019 учебна година основно се реконструира сградата на Профилирана природо математическа гимназия "Екзарх Антим I". В момента продължават ремонтните дейности свързани с оформянето на околното пространство и изграждането на нов физкултурен салон .
 • В  Средно училище "Цар Симеон Велики"  продължават ремонтните по консервация, реставрация и експониране на сградата и оформяне на прилежащото околното пространство и пристройка, и надстройка на физкултурен салон.  Проектът е на обща стойност 16 919 000 лв. и  се реализира в рамките на процедура за безвъзмездна финансова помощ - "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин", приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., с бенефициент Община Видин.
 • В ПГТ "М. Георгиев" гр. Видин се извършват довършителни  ремонти по  Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, Процедура BG16RFOP001-3.002 "Подкрепа за професионалните училища в Република България", "Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на държавни професионални гимназии в системата на МОН".
 • В ГПЧЕ "Йордан Радичков" се изпълняват строително-монтажни дейности и ремонт на вътрешната инсталация.
 • В Професионална гимназия  "Асен Златаров" продължават ремонтните дейности по ОП "Региони в растеж".

Списък на училищата, детските градини, центровете за работа с деца в област Видин

 

2018 Всички права запазени © Област Видин