Област Видин

Учебни заведения

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

 

УЧЕБНА ИНФРАСТРУКТУРА

В началото на учебната 2023/2024 г. на територията на област Видин функционират 31 училища, както следва:

 

Вид на училищата

Бр. училища

 • начални училища

1

 • основни училища

10

 • средни училища

14

 • професионални гимназии

4

 • профилирани гимназии

2

Общ брой училища за учебната 2023/2024 г.

31

По данни на РУО - Видин

 

С Решение на МС № 469 от 7 юли 2023 г., на основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, 6 училища от област Видин са със статут на иновативни:

 • ОУ „Иван Вазов” – гр. Видин;
 • СУ „Цар Симеон Велики” – гр. Видин;
 • Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ – гр. Видин;
 • СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Ново село;
 • ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Видин;
 • СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин.

 

Центровете са 6 броя и включват:

 • Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Видин;
 • Център за подкрепа на личностно развитие – Градско ученическо общежитие – гр. Видин;
 • Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“ – гр. Видин;
 • Детски комплекс гр. Белоградчик – Център за подкрепа за личностно развитие;
 • Център за работа с деца – гр. Брегово;
 • Център за подкрепа за личностно развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и консултиране – гр. Видин.

 

В населените места, където не функционират училища, на лицата подлежащи на задължително обучение (до 16-годишна възраст) се осигурява безплатен транспорт за превозването им до средищните училища.

С Решение на МС № 850 от 30 ноември 2023 г., на основание чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, в списъка на средищните училища и детски градини в Република България за учебната 2023/2024 година, са включени 20 училища и 7 детски градини от област Видин, разпределени по общини както следва:

 • Видин – 8 училища и 2 детски градини;
 • Белоградчик – 2 училища;
 • Брегово – 1 училище и 1 детска градина;
 • Грамада – 1 училище;
 • Димово – 2 училища и 3 детски градини;
 • Кула – 1 училище;
 • Макреш – 1 училище и 1 част от детска градина;
 • Ново село – 1 училище;
 • Ружинци – 2 училища;
 • Чупрене – 1 училище.

 

С Решение № 23 от 22 януари 2024 г. на Министерски съвет, на основание чл. 54, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование в Списък на защитените училища и детски градини са включени 6 училища и 4 детски градини от областта:

 • община Грамада – 1 училище;
 • община Димово – 2 училища и 2 детски градини;
 • община Макреш – 1 училище;
 • община Чупрене – 2 училища и 2 детски градини.

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО И ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ

          Обучение в гимназиален етап през учебната 2023/2024 година се осъществява в 16 училища:

 • 4 /четири/ професионални гимназии
 •  2 /две/ профилирани гимназии
 • 10 /десет/ средни училища

 

Държавния план-прием за учебната 2023/2024 година на РУО – Видин включва:

 • 28 паралелки, от които 9 профилирани и 19 професионални;
 • 17 паралелки, отнесени към профили и професии STEM, IT, технически, от които 4 профилирани и 13 професионални паралелки;
 • 9 приоритетни професии, от които - 2 паралелки по защитена специалност и 7 паралелки със специалности с очакван недостиг;
 • 5 професии с дуална система на обучение в 4 училища;
 • 3 паралелки с нови специалности;
 • 1 паралелка V клас.

 

МАТЕРИАЛНА БАЗА

В резултат на направените ремонтни дейности през последните години, материалната база на училищата в област Видин е в относително добро състояние.

Единадесет училища от областта съобщават за морално остаряла и в лошо състояние материална база, с необходимост от саниране на сградите, подмяна на покривни конструкции, подмяна на ВиК инсталация, цялостен ремонт на класни стаи.

Обогатяването на материалната база е затруднено в условията на делегиран бюджет за училищата с малък брой ученици. Извършват се частични ремонти. Въпреки това работата по национални програми и проекти дава възможност за поддръжка и обогатяване на съществуващите физическа среда и ресурс.

От 31 училища в област Видин, 18 имат физкултурен салон, останалите 13 ползват пригодени помещения. Само 9 от всички училища съобщават, че нямат нужда от ремонт на салоните и помещенията за спорт. 23 открити спортни площадки имат нужда от подновяване на настилката и нови спортни съоръжения, необходими както за осъществяване на образователно-възпитателния процес, така и за допълнителни занимания със спорт на учениците.

В професионалните гимназии и училищата с професионални паралелки се наблюдават разлики в материалната база. Като се има предвид, че все още масово упражненията и практиките на учениците са в училище (а не в реална работна среда), това се отразява на качеството на образованието.

Поддържането на модерно оборудване, което е близо до това, използвано от фирмите в икономиката, е трудно и скъпо и като цяло непосилно в професионалните гимназии. Поради тази причина създаването на силна връзка между професионалното образование и бизнеса още в периода на обучение е от първостепенно значение.

Продължава да се работи за осигуряване на условия за едносменен режим на обучение, както и за оборудване на места за провеждане на дейности от целодневната организация на образователно възпитателния процес.

Училищата от област Видин подобряват материалната си база като използват в повечето случаи ресурсите, които се предоставят от проектите, по които работят.

Проблемът с осигуряването на достъпна архитектурна среда не е решен. Спорадични са случаите на осигурена достъпност чрез изградени безопасни парапети, нехлъзгава настилка, тактилни линии и подемни платформи до помещенията и училищните пространства. В много малко училища и детски градини са създадени условия в класните стаи и кабинети и в общите помещения за ученици с увреждания. В голяма част от общините са предприети мерки, но те са недостатъчни, което налага търсене на адекватни решения.

 

 

ВИСШЕ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ:

 

С постановление № 87 от 3 май 2017 г., Министерски съвет на Република България постанови откриването на филиал в структурата на Русенски университет „Ангел Кънчев” в град Видин.

Във филиала на Русенския университет в град Видин могат да кандидатстват желаещи да се обучават в редовна форма по държавна поръчка за специалностите: Земеделска техника и технологии, Електроника, Технология и управление на транспорта, Индустриален мениджмънт, Компютърни науки, Предучилищна и начална училищна педагогика и Български език и история.

Срокът на обучение е четири години, а завършилите придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация съответстваща на изучаваната специалност.

 

Списък на училищата в област Видин

Списък на детските градини в област Видин

Центрове за подкрепа на личностно развитие в област Видин

 

2018 Всички права запазени © Област Видин