Административно обслужване

Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна

Категории информация, подлежащи на класификация като служебна тайна в Областна администрация Видин, съгласно Заповед РД09/136/01.04.2010г. на Областен управител на област Видин: 

1. Данни за делата от проучване; 
2. Данни в личните кадрови дела, касаещи право на придобиване на разрешение за работа с класифицирана информация, лични данни на работещите с класифицирана информация; 
3. Документи на физически и юридически лица, кандидатстващи за възлагане на задача, изискваща достъп до класифицирана информация, съответно молба за заемане на длъжност или участие в конкурс; 
4. Документи по назначаване или възлагане на конкретна задача, изискваща достъп до класифицирана информация; 
5. Документи за преминато обучение по класифицирана информация; 
6. Други документи и данни, събирани във връзка със Закона за защита на класифицираната информация; 
7. Разположение на охранителните системи и кодове за работа с тях. 

2018 Всички права запазени © Област Видин