Административно обслужване

Най-често срещани въпроси и отговори

Уважаеми дами и господа,

Тук можете да откриете отговорите на най-често срещаните въпроси, свързани с административното обслужване в Областна администрация Видин.
В случай, че имате въпроси или предложения във връзка с административното обслужване може да ни ги предоставите по следния начин:

 • По пощата на адрес: 3700 Видин, ул. "Дунавска" №6 чрез лицензиран пощенски оператор;
 • „На ръка” в Центъра за административно обслужване в ОА Видин /партерен етаж/;
 • Чрез Системата за сигурно електронно връчване - https://edelivery.egov.bg/ - изисква се КЕП и профил в Системата;
 • На електронни пощи: del_oa@vidin.government.bg и ou_oa@vidin.government.bg;
 • Чрез Системата за електронен обмен на съобщения /за държавни институции и ведомства/.

Ще отговорим на въпроса Ви и ще публикуваме отговора, при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

„Най-често срещани въпроси и отговори“

 1. Какви са правомощията на областния управител?

Областният управител провежда държавната политика на областно ниво и осигурява съответствие между местните и националните интереси. Той упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинския съвет и кмета, т.е. областният управител следи за съответствието на тези актове със законите и другите актове, с които следва да бъдат съобразени.

Областният управител може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд.

Областният управител има и други правомощия:

 • координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта – например на Регионална здравна инспекция, Областна дирекция на МВР, Регионално управление на образованието и др.;
 • организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;
 • отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта и други.
   
 1. Кой „избира“ областният управител?

За разлика от кмета на общината, който се избира от населението на съответната община, областният управител не се избира от населението, а се определя с решение на Министерския съвет.
Кметът и общинският съвет отговарят за въпросите на местното самоуправление, областният управител отговаря за държавната политика, която Министерският съвет определя да бъде приложена в областта.
 

 1. С какво би могъл да ми е полезен областния управител?
 • Областният управител може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;
 • Областният управител контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 • Областният управител издава удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост на имоти или за отписване на имоти от актовите книги за държавна собственост;
 • Областният управител издава удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на собственост;
 • В областна администрация може да направите заверка АПОСТИЛ на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации и други.


Примери:
Гражданин подава сигнал до областния управител, че липсва маркировка на път от републиканска пътна мрежа, което създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия“.
Областният управител изисква становище от Областно пътно управление и уведомява гражданина за получения от компетентната институция отговор. При необходимост областният управител може да изиска становище и от Агенция пътна инфраструктура.

„Гражданин подава сигнал до областния управител, че не е получил отговор, в регламентирания срок, на свое писмо, адресирано до кмета на общината по поставен въпрос/казус/проблем“.
Областният управител изисква информация от кмета на общината за решението на поставения проблем, в случай че е в неговите компетенции. Областният управител уведомява гражданина за предприетите действия.
 

 1. В какви срокове мога да очаквам отговор на подаден до областния управител сигнал/заявление/предложение?

Стремим се отговорите на Вашите запитвания и предоставянето на заявените услуги да бъде извършено преди изтичането на крайния срок, за което своевременно Ви уведомяваме.

Сроковете за отговор са различни в зависимост от характера на Вашето писмо/заявление:

 • Срокът за отговори по въпроси от общ характер, които не изискват експертен отговор е:
 • до 5 работни дни, ако запитванията са постъпили по пощата или по електронна поща;
 • веднага, или не по-късно от 20 минути, ако запитванията са устни, постъпили са на място или по телефон.
 • Сроковете за извършване на административни услуги се различават в зависимост от услугата. Някои от услугите могат да се заявят като обикновена или бърза услуга /таксите са различни в тези случаи/:

Примери: Заверка АПОСТИЛ се прави в рамките на 8 работни часа, като срока може да се удължи до два работни дни при наличие на обективни обстоятелства;
Удостоверенията за наличие или липса на акт за държавна собственост се предоставят за 3 или 7 работни дни в зависимост от избора Ви и платената такса за услугата;
Издаването на заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот държавна собственост е със срок на изпълнение до 1 месец и пр.

 • До 14 дни е срокът за отговор при искане за достъп до обществена информация;
 • До 1 месец – когато извършването на услугата налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка, събиране на сведения или проучвания;
 • Когато се налага проверка по сигнал или предложения сроковете за вземане на отношение са до 2 месеца съгласно Административнопроцесуалния кодекс.

2018 Всички права запазени © Област Видин