Избори

Избори за Народно събрание 2 април 2023

10.02.2023 г.

Районна избирателна комисия - Видин встъпва в правомощията си на 11 февруари 2023 г.

Данни за контакт:
гр. Видин, ул. „Дунавска" № 6, ет. 1, зала №1
(сграда на Областна администрация Видин)

Телефони за връзка с комисията:
094 / 68 00 65; 0885 76 10 34;
094 / 68 00 66; 0885 44 90 18;

e-mail: rik05@cik.bg

Връзка към страницата на РИК Видин: https://rik05.cik.bg/ns202304

Връзка към страницата на Централна избирателна комисия: https://www.cik.bg/bg

 


09.03.2023г.

Разяснителна кампания

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина

Гласуване по настоящ адрес

 

Гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

 

 

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина – със субтитри

Гласуване по настоящ адрес - със субтитри

 

Гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - със субтитри

 

 

Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина

 

Гласуване по настоящ адрес

Гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

Публикувано на 09.03.2023 г., 10:58 ч.

09.03.2023г.

 

Изх.№2803-631 / 02.02.2023г.

ДО
ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.60 от Изборния кодекс и Решение №1584-НС от 2 февруари 2023г на ЦИК, на 5 февруари 2023г./неделя/ от 13.00 часа в Конферентния център на Областна администрация – Видин, ул. “Дунавска“ №6, гр. Видин, ще се проведат консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия – Видин за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023г.

Съгласно чл.60, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс консултациите са публични, като в тях могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени в 48-то Народно събрание на Република България.

Партиите и коалициите, които ще участват в консултациите, следва да представят необходимите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс и т.3 от Решение №1584-НС/02.02.2023г. на ЦИК:

1.Писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

2.Заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.01.2023г.(по изключение е допустимо представянето на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3.Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалицията, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4.Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;

5. Предложение на партиите и коалициите по т.1 за резервни членове;

6. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс /Приложение към Решение № 1584-НС от 02.02.2023г. /

/П/

ОГНЯН АСЕНОВ
Областен управител на област Видин

Публикувано на 02.02.2023 г., 13:56 ч.

2018 Всички права запазени © Област Видин