Избори

Избори за Народно събрание 11 юли 2021

5 юли 2021 г.

Разяснителна кампания на Централна избирателна комисия при произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

По повод предстоящите избори за народни представители на 11 юли 2021 г. Централната избирателна комисия изработи видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите. Видеоклиповете, включително видеоклипове със субтитри са достъпни на интернет страницата на комисията в раздел "Разяснителна кампания".

 


22 май 2021 г.

Районна избирателна комисия - Видин

Данни за контакт:
гр. Видин, ул. „Дунавска" № 6, ет. 1, зала №1 и зала №2 
(сграда на Областна администрация Видин)

Телефони за връзка с комисията:

094 / 92 30 05; 0885 627 005

094 / 92 30 07; 0885 858 007

Председател на РИК-Видин, телефон – 0876 70 57 65

e-mail: RIK05@cik.bg

website: rik05.cik.bg 

 

Връзка към страницата на Централна избирателна комисия: https://www.cik.bg/bg


21 май 2021 г.

 

Централната избирателна комисия (ЦИК), с Решение № 55-НС от 20 май 2021 г., назначи Районна избирателна комисия (РИК) в Пети изборен район – Видински, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Съставът на РИК – Видин включва 13 членове:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Пламенов Петков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниел Боянов Цветанов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Цветанов Перчински
СЕКРЕТАР: Ирена Петрова Николова
ЧЛЕНОВЕ:
Пламенка Найденова Цветкова
Елеонора Валериева Петрова
Захарин Иванов Захариев
Славяна Младенова Николова
Ваня Иванова Василева
Веса Енчева Гидова
Соня Иванова Иванова
Наталия Димитрова Петрова
Бисерка Цецкова Борисова

Съгласно решението на ЦИК, Районната избирателна комисия – Видин встъпва в правомощията си на 22 май 2021г. РИК ще осъществява дейността си в административната сграда на Областна администрация Видин на адрес:
гр. Видин, ул. „Дунавска" № 6, ет. 1, зала №1 и №2

Телефони за връзка с комисията:
094 / 92 30 05; 0885 627 005
094 / 92 30 07; 0885 858 007

Решението на ЦИК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му. С пълния текст на Решение № 55-НС/20.05.2021 може да се запознаете на следния линк: https://www.cik.bg/bg/decisions/55/2021-05-20


13.05.2021 г.

ДО
ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 130 от 10.05.2021 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на Република България (обн. в ДВ бр. 39 от 12 май 2021г.), на 14 май 2021г. /петък/ от 11.00 часа в Конферентния център на Областна администрация – Видин, ул. “Дунавска“ №6, гр. Видин, ще се проведат консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия – Видин за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

Съгласно чл.60, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс консултациите са публични, като освен парламентарно представените партии и коалиции в 45-тото Народно събрание на Република България, в консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Партиите и коалициите, които ще участват в консултациите, следва да представят необходимите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс и т.3 от Решение №5-НС/12.05.2021г. на ЦИК:

1. Писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. Заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 10.05.2021г.(в случай на невъзможност да се спази срокът, е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образувани на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. Към предложението по т.1 се прилага:

4.1 Списък на резервните членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

4.2 Копие от диплома за завършено висше образование за всяко предложено лице или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение /в случай, че все още няма издадена диплома/;

4.3 Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс /Приложение към Решение № 5-НС/12.05.2021г. на ЦИК/.

Консултациите ще се проведат при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки за COVID-19 и указанията за провеждане на мероприятия в закрити помещения.

/П/

МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин

2018 Всички права запазени © Област Видин