Област Видин

Работна сила

Демографски показатели:

Население:
Населението в област Видин към 31.12.2016г. е 88 867 човека от тях:
 - мъже: 43 400 човека;
 - жени: 45 467 човека.

• Раждания през 2016г. в област Видин – 563 човека;
• Смъртност през 2016г. – 2 081 човека.

Естествен прираст:
 - Коефициент на естествен прираст към 31.12.2016г. е (-16.9‰);
 - Естествен прираст в брой – (-1 525 човека).

Структура на населението по местоживеене
 - Град – 64,0%;
 - Село – 36,0%.

Пазар на труда
Към 30.06.2017г. общият брой на регистрираните безработни в област Видин е 6 476 души. Равнището на безработица в областта е 17.1% за м.юни 2017г. Отчита се намаляване равнището на безработицата с 3.5 пункта спрямо м. юни 2016г.
Равнището на безработица в отделните общини е разпределено неравномерно и е обусловено от съответното им икономическо развитие. Някои от основните причини за задържане на високите му стойности през цялата година са свитите първични пазари и преобладаващата ниска образованост и квалификация на населението в тези райони. С най-високо равнище на безработица са общините: Ружинци - 64.0%; Димово - 53.0%; Чупрене - 42.5%; Макреш - 32.7%; Брегово - 32.1%; Грамада – 29.4%.


Разпределение на безработните и равнище на безработица по Дирекции "Бюра по труда" и общини през м. 06.2017г.

Области,
бюра по труда и общини

Регистрирани безработни

Равнище на безработица

2017г.

Изменение

м.06.17г. / м.05.2017г.

30.06.17г.

31.05.17г.

Ръст

ср.мес.бр.

ср.мес.бр.

%

%

%

+/-

Област Видин-общо

6 476

-59

-0,9

17,1

17,3

-0,2

ДБТ Видин

3 257

-59

-1,8

11,3

11,5

-0,2

Видин

2 601

-86

-3,2

9,9

10,2

-0,3

Брегово

497

30

6,4

32,1

30,1

1,9

Ново село

159

-3

-1,9

18,6

19,0

-0,4

ДБТ Кула

663

-21

-3,1

23,4

24,1

-0,7

Кула

360

-6

-1,6

20,8

21,2

-0,3

Бойница

51

-7

-12,1

17,8

20,3

-2,4

Грамада

148

-7

-4,5

29,4

30,8

-1,4

Макреш

104

-1

-1,0

32,7

33,0

-0,3

ДБТ Белоградчик

2 556

21

0,8

40,7

40,4

0,3

Белоградчик

627

-9

-1,4

22,9

23,2

-0,3

Димово

997

26

2,7

53,0

51,6

1,4

Ружинци

685

1

0,1

64,0

63,9

0,1

Чупрене

247

3

1,2

42,5

42,0

0,5


Структура на регистрираните безработни
Новорегистрираните безработни лица в област Видин, освободени от основните икономически сектори и регистрирани в "ДБТ" са – 420 човека
От тях:
 - 138 човека или 32.9% са освободени от частния сектор;
 - 236 или 56.2% са жени.

Безработни лица по образование

 

Висше образование

Средно образование

Основно и по-ниско

От тях: с начално и по-ниско

брой

%

брой

%

брой

%

брой

%

Област Видин

362

5.6

3 058

47.2

3 056

47.2

2 035

31.4


Разпределение на безработните по професионален признак

 

с раб.професия

специалисти

без квалификация

брой

%

брой

%

брой

%

Област Видин

1 828

28.2

992

15.3

3 656

56.5

 

2018 Всички права запазени © Област Видин