Област Видин

Работна сила

РАБОТНА СИЛА

ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:

Населението в област Видин към 31.12.2022г. е 72 754 човека от тях:

  • мъже: 34 935 човека;
  • жени: 37 819 човека.

 

През 2022г. в област Видин са родени 500 човека. От тях 257 момчета и 244 момичета.

Смъртност през 2022г. – 2050 човека.

 

Естествен прираст на 1 000 души от населението през 2022 г:

  • Естествен прираст в бр. е - 1550 човека.
  • Естествен прираст в (‰) е -21.1

Структура на населението по местоживеене през 2022г.

• Град – 63,7%;
• Село – 36,3%.

 

Население под, във и надтрудоспобна възраст* към 31.12.2022 г.

 

Общо

В т.ч. в градовете

Област ВИДИН

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

72 754

34 935

37 819

46 363

22 074

24 289

Под трудоспособна възраст

9 079

4 637

4 442

6 217

3 147

3 070

В трудоспособна възраст

38 998

20 933

18 065

27 145

14 161

12 984

Над трудоспособна възраст

24 677

9 365

15 312

13 001

4 766

8 235

*За 2022 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 10 месеца за жените и 64 години и 5 месеца за мъжете.

 

ПАЗАР НА ТРУДА

Към 31.12.2023 г. общият брой на регистрираните безработни в област Видин е 4 144 човека, a равнището на безработица е 15.1 на сто души икономически активни лица в областта.

Най-високо е равнището на безработицата в община Димово – 66,8%, следвано от община Макреш – 65,9% и община Ружинци – 45,7%. Най-ниска е безработицата в общин Видин – 7,2%.

Разпределение на безработните и равнище на безработица по бюра по труда и общини

 

Регистрирани безработни

Равнище на безработица

 

31.12.2023г.

Изменение 12.23г./11.23г.           

31.12.2023г.

30.11.2023г.

Ръст

 

бр.

бр.

%

%

%

+/-

Област Видин - общо

4 144

9

0.2

15.1

15.1

0.0

   ДБТ Видин

1 738

-28

-1.6

8.4

8.6

-0.1

          Видин

1 347

-27

-2.0

7.2

7.3

-0.1

          Брегово

331

1

0.3

27.5

27.5

0.1

          Ново село

60

-2

-3.2

9.2

9.5

-0.3

   ДБТ Кула

522

19

3.8

26.9

25.9

1.0

          Кула

307

19

6.6

24.4

22.9

1.5

          Бойница

16

1

6.7

10.1

9.4

0.6

          Грамада

114

-3

-2.6

28.9

29.6

-0.8

          Макреш

85

2

2.4

65.9

64.3

1.6

   ДБТ Белоградчик

1 884

18

1.0

39.2

38.8

0.4

          Белоградчик

442

12

2.8

22.4

21.8

0.6

          Димово

757

12

1.6

66.8

65.8

1.1

          Ружинци

499

-1

-0.2

45.7

45.8

-0.1

          Чупрене

186

-5

-2.6

30.7

31.6

-0.8

 

Равнището на безработица в отделните общини, е неравномерно и е обусловено от съответното и икономическо развитие. Някои от основните причини за задържане на високите му стойности са свитите първични пазари и преобладаващата ниска образованост и квалификация на населението в тези райони.

Структура на безработицата

  • По пол

В структурата на безработните по пол преобладават жените. Най-малък е делът на безработните жени регистрирани „Бюро по труда“ Кула – 44,3%.

 

Сред регистрираните жени преобладават тези с ниско образование и без специалност. Тъй като те са слабо конкуретноспособни на пазара на труда това води до сравнително продължителната им регистрация в бюрата по труда. Друга причина за това е, че за безработни с ниска квалификация и образование се предлагат работни места свързани с тежък физически труд, които са неподходящи за жени.

  • По възраст

В структурата на безработните по възраст най-многобройна е групата на лицата на възраст над 50 години.

 

  • По професионален признак и образование

Регистрирани

 

Професионален признак

Образование

 

с раб. специал-ност

специа-листи

без квали-фикация

висше

средно

основно и по-ниско

от тях:    с начално и по-ниско

Общ бр.

4 144

1 164

532

2 448

253

1 943

1 948

1 215

%

100.0

28.1

12.8

59.1

6.1

46.9

47.0

29.3

 

Броят на регистрираните в бюрата по труда безработни специалисти към 31.12.2023г. са 532 души. Това е най-малката по брой и относителен дял група в професионалната структура на безработните. По-високото ниво на притежаваната от тях квалификация и образование се явява предимство при реализацията им на пазара на труда и те по-лесно си намират подходяща работа.

 

Най-голяма по брой и относителен дял в професионалната структура е групата на безработните без квалификация 2 448 лица. Лицата без квалификация трайно продължават да са най-много по брой и с най-голям относителен дял в професионалната структура на безработните. Търсенето на неквалифициран труд, в голямата си част формирано в резултат на програмите и мерките за заетост, не може да компенсира значителното предлагане. Това са лица с ниска квалификация и образователно равнище и със слаба мобилност.

Преобладаващата част от безработните без специалност са с основно и по-ниско образование. Те са слабо конкурентноспособни на трудовия пазар и по този начин се явяват основни участници в различните програми и мерки за заетост на пазара на труда и клиенти на дирекциите за социално подпомагане.

Ниската степен на образование и квалификация на безработните лица предопределя слабата им конкурентноспособност на пазара на труда и невъзможността да отговорят на изискванията на работодателите.

Безработните с висше образование са с най-малък брой и относителен дял в образователната структура. Делът им в общата съвкупност на регистрираните 6.1 %.

 

2018 Всички права запазени © Област Видин