Област Видин

Работна сила

Демографски показатели:

Населението в област Видин към 31.12.2018г. е 84 865 човека от тях:

 • мъже: 41 349 човека
 • жени: 43 516 човека

Раждания през 2018г. в област Видин – 590 човека
Смъртност през 2018г. – 1992 човека.
Естествен прираст на 1 000 души от населението през 2018 г:

 • Коефициент на естествен прираст е (-16.4‰);
 • Естествен прираст в бр. е (-1 525 човека).

Структура на населението по местоживеене през 2018г.

 • Град – 64,8%;
 • Село – 35,2%.

Пазар на труда
По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на декември 2019 г. се увеличават с 0.9% спрямо края на декември 2018 г., като достигат до 15.8 хиляди.
През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата в област Видин достига 852 лв., като средната брутна заплата в обществения сектор достига 996лв., а в частния - 750 лева.

 

средни брутни заплати диаграма

 

През 2019 г. на първичния трудов пазар в област Видин са заявени 1 402 работни места.
Най-търсените професии от работодателите в района през периода са: счетоводители, лекари, медицински сестри, учители, шивачи, шофьори, строители, продавач-консултанти, бармани, сервитьори, готвачи, електромонтьори, заварчици, шлосери, стругари, кофражисти,  машинни оператори, хигиенисти, общи работници и др.
Степента на усвояемост на работните места (на първичен пазар) през годината, (съотношението между броя на заетите и заявените работни места на пазара на труда) в област Видин  е 94.4 на сто.
Търсенето на работна сила на първичния трудов пазар в област Видин през януари – декември 2019г. е както следва:

 • заявени са 198 места с изискване за висше образование, а са заети 187 места;
 • заявени са  283 работни места за работници, а са заетите 293.
 • заявени са 918 места за лица без специалност и професия (извън програмите за заетост), а са заети 841 места

През 2019 г. средногодишният брой на регистрираните безработни лица намалява и достига 5093 души. Равнището на безработица средно през годината е 13.5 на сто души икономически активни лица в област Видин. И в трите бюра по труда то е по-високо от средното равнище за страната през периода (5.6 на сто).

Бюра по труда

Регистрирани безработни

2019г.

Изменение 2019г./2018г.

ср. мес. бр.

ср. мес. бр.

%

Област Видин – общо

5 093

-528

9,4

ДБТ Видин

2 500

- 455

15,4

ДБТ Кула

622

60

10,6

ДБТ Белоградчик

1 970

-133

- 6,3

 

Структура на безработицата по пол и възраст
Средномесечният брой на безработните жени в област Видин през 2019г е 2517., а на безработните мъже достига 2575.
рез разглеждания период в общата съвкупност на безработните жени се очертават следните особености в сравнение с 2018г.:

 • повече от половината от регистрираните жени са без специалност, като относителният им дял е 61.5 сто ;
 • голям е делът на жените с основно и по-ниско образование - 48.7 на сто;

С най-висок дял са безработните жени във възрастовата група над 55 г. (26.3 на сто във Видин), а с най-нисък дял са безработните жени до 19 г. (1.6 на сто в Видин);
Сред регистрираните жени преобладават тези с ниско образование и без специалност. Тъй като те са слабо конкуретноспособни на пазара на труда, това води до сравнително продължителната им регистрация в бюрата по труда. Друга причина за това е, че за безработни с ниска квалификация и образование се предлагат работни места свързани с тежък физически труд, които са неподходящи за жени.

Във възрастовата структура на безработните, младежите до 29 г. се обособяват като група, която е в неравностойно положение на пазара на труда. Общият брой на безработните младежи до 29 г. се променя в зависимост от периодите на завършване на образование.

Измененията в групата на безработните младежи до 29 г. в сравнение с предходната година са следните:

 • запазва се тенденцията безработните младежи без специалност да са с много висок относителен дял, който през периода достига 68.6 на сто в област Видин;
 • повече от половината от регистрираните безработни младежи до 29 г. са с основно и по-ниско образование, като техният относителен дял е 49.2 на сто;
 • делът на продължително безработните младежи до 29 г. с регистрация над 1 година в бюрата по труда в област Видин –е  24.4 на сто от всички регистрирани младежи до 29 г. (спад с 0.1 пункта).

Структура на безработицата по професионален признак

Показатели

Област Видин

2019г

Прираст 2019г./2018г.

ср.м.бр.

ср.м.бр.

%

Регистрирани безработни, общо

5093

100.0

-528

-9.4

 • с работническа специалност

1522

29.9

-154

-9.2

 • специалисти

709

13.9

-156

-18.1

 • без специалност

2862

56.2

-218

-7.1

 

През 2019 г. безработните без специалност съставляват 56,2 на сто от регистрираните лица в областта
Лицата без специалност трайно продължават да са най-много на брой и с най-голям относителен дял в професионалната структура на безработните. Търсенето на неквалифициран труд, по-голяма част от което е формирано в резултат на програмите и мерките за заетост, не може да компенсира значителното предлагане. Това са лица с ниска квалификация и образователно равнище, със слаба мобилност. Те са основният компонент на продължително безработните лица и съставляват 51,7 на сто от безработните с регистрация в бюрата по труда над 12 месеца в област Видин.

Преобладаващата част от безработните без специалност са с основно и по-ниско образование - 81.1 на сто. Те са слабо конкурентноспособни на трудовия пазар и по този начин се явяват основни участници в различните програми и мерки за заетост на пазара на труда и клиенти на дирекциите за социално подпомагане.

Структура на безработицата по образование

Показатели

Област Видин

2019г

Прираст 2019г./2018г.

ср.м.бр.

ср.м.бр.

%

Регистрирани безработни, общо

5093

100.0

-528

-9.4

- с висше

287

5.6

-52

-15.3

- със средно общо

2486

48.8

-313

-11.2

- с осн. и по-ниско

2320

45.6

-163

-6.6

2018 Всички права запазени © Област Видин