Област Видин

Работна сила

РАБОТНА СИЛА

 

Демографски показатели:

Населението в област Видин към 31.12.2021г. е 78 814 човека от тях:
мъже: 38 216 човека;
жени: 40 598 човека.
През 2021г. в област Видин са родени 536 човека. От тях 282 момчета и 254 момичета.
Смъртност през 2021г. – 2582 човека.
Естествен прираст на 1 000 души от населението през 2021 г:
• Естествен прираст в бр. е -
2054 човека.
Структура на населението по местоживеене през 2021г.
• Град – 64,9%;
• Село – 35,1%.

ПАЗАР НА ТРУДА

 

През първото шестмесечие на 2022г. в средномесечният брой на регистрираните безработни лица намалява в сравнение с полугодието на 2021г. и достига 4 106 души във Видин.

Разпределение на безработните и равнище на безработица

 през първото шестмесечие на 2022 г.

Бюра по труда

Регистрирани безработни

Равнище на безработица

I-во шестмес. 2022г.

Изменение

I-вошестмес.2022 г./ I-во шестмес.2021 г.

I-во шестмес. 2022 г.

I-во шестмес. 2021г.

Ръст

ср.мес.бр.

ср.мес.бр.

%

%

%

+/-

Област Видин

4 106

-910

-18,1

10,85

13,26

-2,4

ДБТ Видин

1 831

-437

-19,3

6,38

7,90

-1,5

ДБТ Кула

574

-115

-16,7

20,25

24,31

-4,1

ДБТ Белоградчик

1 701

-358

-17,4

27,10

32,81

-5,7

 

Равнището на безработица в областта средно през полугодието е 10.9 на сто души икономически активни лица (13.3 на сто през I-во шестмесечие 2021г.),  и е по-високо от средното равнище за страната през периода (4.7 на сто).

Равнището на безработица в отделните общини, е неравномерно и е обусловено от съответното и икономическо развитие. Някои от основните причини за задържане на високите му стойности през цялата година са свитите първични пазари и преобладаващата ниска образованост и квалификация на населението в тези райони.

 

Структура на безработицата

 

  • По пол и възраст

Съотношението жени:мъже в област Видин е 51,6 : 48,4 на сто. Прз първото шетмесечие на 2022г. средномесечният брой на безработните жени в областта е 2 119. Броят им  намалява спрямо първото шестмесечие на 2021 г. с 16.4%.

 

 

Регистрирани безработни по пол в Област Видин

 

Структура,%

Прираст

Показатели

I-во шестмесечие 2022г

I-во шестмесечие 2021г

I-во  шестмесечие 22г./

I-во  шестмесечие 21г.

ср. м. бр.

%

ср. м. бр

%

ср. м. бр

%

Регистрирани безработни

4 106

100,0

5 016

100,0

-910

-18,1

- мъже

1 987

48,4%

2 483

49,5%

-496

-20,0

- жени

2 119

51,6%

2 533

50,5%

-414

-16,4

Възрастта, квалификацията и образованието са основните фактори, които влияят върху нивото на безработицата, подбора на работната сила от работодателите и реализацията на безработните мъже и жени на пазара на труда.

През разглеждания период в общата съвкупност на безработните жени се очертават следните особености в сравнение с първото полугодие на 2021г.:

  • повече от половината от регистрираните в област Видин жени са без специалност, като относителният им дял е 62%;
  • голям е и делът на жените с основно и пониско образование - 47.9% от безработните жени;
  • с найвисок дял са безработните жени във възрастовата група над 55г. ( 27.3%), а с най-нисък дял са безработните жени до 19г. (1.1%);

 

 

Сред регистрираните жени преобладават тези с ниско образование и без специалност. Тъй като те са слабо конкуретноспособни на пазара на труда това води до сравнително продължителната им регистрация в бюрата по труда. Друга причина за това е, че за безработни с ниска квалификация и образование се предлагат работни места свързани с тежък физически труд, които са неподходящи за жени.

 

  • По възраст

В структурата на безработните по възраст най-малобройна, е групата на безработните на възраст до 19 години, а най-многобройна е групата на лицата на възраст над 55 години.

Структура на регистрираните безработни по възрастови групи

 

I-во шестмесечие 2022г.

Прираст

I-во шестмесечие 22г./

I-во шестмесечие 21 г.

 

ср.м.бр

%

ср.м.бр

%

Регистрирани безработни

4 106

100,0

-910

-18,1

-до 19 г. вкл.

42

1,0%

-11

-21,2

-от 20 до 24 г. вкл.

187

4,6%

-29

-13,2

-от 25 до 29 г. вкл.

229

5,6%

-93

-28,8

-от 30 до 34 г. вкл.

345

8,4%

-105

-23,4

-от 35 до 39 г. вкл.

405

9,9%

-96

-19,1

-от 40 до 44 г. вкл.

455

11,1%

-134

-22,8

-от 45 до 49 г. вкл.

568

13,8%

-100

-14,9

-от 50 до 54 г. вкл.

606

14,8%

-94

-13,5

-над 55 г.

1 269

30,9%

-249

-16,4

 

Във възрастовата структура на безработните, младежите до 29 г. се обособяват като група, която е в неравностойно положение на пазара на труда. Общият брой на безработните младежи до 29 г. се изменя периодично през годината, в съответствие на периодите на завършване на образование.

- През първото пологодие на 2022г. се запазва тенденцията безработните младежи без специалност да са с много висок относителен дял, който през периода достига 70.4%;

- 48,1% от регистрираните безработни младежи до 29 г. в област Видин са с основно и по-ниско образование;

 

Висока е безработицата при жените до 29 г., тъй като работодателите не желаят да наемат млади жени, поради вероятността те да отсъстват по-дълъг период от време за раждане, отглеждане на деца и отпуск по болест. Други причини за безработицата сред младите хора са свързани с несъответствието между броя на завършващите учебни заведения с определени специалности и реалното търсене на същите на пазара на труда, липса на трудов стаж, липса на традиции в самонаемането.

 

  • По професионален признак и образование

 

Регистрирани безработни по професионален признак

 

I-во шестмесечие 2022г

Прираст

I-во шестмесечие 2022г./

I-во шестмесечие 2021 г.

 

ср.м.бр

%

ср.м.бр

%

Регистрирани безработни, общо

4 106

100,0

-910

-18,1

- с работническа специалност

1 165

28,4

-259

-18,2

- специалисти

592

14,4

-130

-18,0

- без специалност

от тях: с основно и по-ниско образование

2 349

1 866

57,2

9,4

-522

-375

-18,2

-16,7

 

Средномесечно през януари – юни 2022 г. в област Видин са регистрирани 1165 безработни лица с работническа професия.

Средномесечният брой на регистрираните в бюрата по труда безработни специалисти са 592 души. Това е най-малката по брой и относителен дял група в професионалната структура на безработните. По-високото ниво на притежаваната от тях квалификация и образование се явява предимство при реализацията им на пазара на труда и те по-лесно си намират подходяща работа.

Най-голяма по брой и относителен дял в професионалната структура е групата на безработните без специалност. Средномесечният им брой  е 2 349 лица

Лицата без специалност трайно продължават да са най-много по брой и с най-голям относителен дял в професионалната структура на безработните. Търсенето на неквалифициран труд в голямата си част формирано в резултат на програмите и мерките за заетост, не може да компенсира значителното предлагане. Това са лица с ниска квалификация и образователно равнище, със слаба мобилност. Те са основният компонент на продължително безработните лица и съставляват 63.3% от безработните с регистрация в бюрата в област Видин.

Преобладаващата част от безработните без специалност са с основно и по-ниско образование. Те са слабо конкурентноспособни на трудовия пазар и по този начин се явяват основни участници в различните програми и мерки за заетост на пазара на труда и клиенти на дирекциите за социално подпомагане.

 

Регистрирани безработни по степен на образование

Показатели

I-во шестмесечие 2022г

Прираст

I-во шестмесечие 2022г./

I-во шестмесечие 2021 г.

ср.м.бр.

%

ср.м.бр.

%

Регистрирани безработни, общо

4 106

100,0

-910

-18,1

- с висше

266

6,5

-56

-17,5

- със средно общо

1 986

48,4

-467

-19,0

- с осн. и по-ниско

1 853

45,1

-387

-17,3

През полугодието средномесечния брой на безработните от региона със средно образование е 1986 или 48,4%.

Безработните с основно и по-ниско образование са с висок относителен дял в образователната структура. През шестмесечието те са 1853 лица или 45,1% от общия брой безработни регистрирани в област Видин.

Ниската степен на образование и квалификация на тези лица предопределя слабата им конкурентноспособност на пазара на труда и невъзможността да отговорят на изискванията на работодателите. Това от своя страна води и до голямата продължителност на престоя им на пазара на труда и те основно формират групата на продължително безработните – 54.0 % в област Видин.

 

Безработните със средно образование съставят другата голяма група в образователната структура на безработните лица. Относителният им дял в общата съвкупност на безработните е 48.4 %

Безработните с висше образование са с най-малък брой и относителен дял в образователната структура. През полугодието безработните висшисти в областта са 266 лица. Делът им в общата съвкупност на регистрираните 6.5 %.

За безработните висшисти е характерно следното:

  • Относителният дял на жените с висше образование в област Видин е висок – 63,6%. Високият относителен дял на жените в безработицата сред висшистите е свързан с това, че те потрудно намират отговаряща на специалността и квалификацията им работа;
  • младежите до 29 г. с висше образование са 12.0% ;
  • в общата съвкупност на регистрираните безработни висшисти, делът на безработните над 50 г., които имат висше образование достига 35,1%. Лицата в тази група са затруднени при намирането на нова работа след съкращение, тъй като потрудно се адаптират към новите условия, по-слабо мобилни са и други.

 

 

 

 

Структура на регистрираните безработни по възрастови групи

Показатели

I-во шестмесечие 2022г

Прираст

I-во шестмесечие 2022г./

I-во шестмесечие 2021 г.

ср.м.бр

%

ср.м.бр

%

Регистр. безра-ботни, общо

4 106

 

100,0

-910

-18,1

-до 19 г. вкл.

42

1,0

-11

-21,2

-от 20 до 24 г. вкл.

187

4,6

-29

-13,2

-от 25 до 29 г. вкл.

229

5,6

-93

-28,8

-от 30 до 34 г. вкл.

345

8,4

-105

-23,4

-от 35 до 39 г. вкл.

405

9,9

-96

-19,1

-от 40 до 44 г. вкл.

455

11,1

-134

-22,8

-от 45 до 49 г. вкл.

568

13,8

-100

-14,9

-от 50 до 54 г. вкл.

606

14,8

-94

-13,5

-над 55 г.

1 269

30,9

-249

-16,4

 

 

Средна брутна месечна заплата

 

Средна брутна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2022 година (лв.)

Статистически райони

Месеци

I

II

III

IV

V

VI

Северозападен район

1 224

1 210

1 279

1 368

1 368

1 336

Видин

1 088

1 066

1 099

1 196

1 178

1 167

 

2018 Всички права запазени © Област Видин