Област Видин

Държавни институции

ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ
В ОБЛАСТ ВИДИН


Териториални административни структури
към Министъра на труда и социалната политика


Агенция за социално подпомагане
Регионална дирекция за социално подпомагане – Видин
пл."Бдинци" №3, ет.3
тел.: 601 126, факс: 601 653
e-mail: vidin-rdsp@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" – Видин
ул."Еделвайс" №5
тел.: 601 640, 601 641
e-mail: dsp-vidin@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" – Белоградчик
ул."Княз Борис І" №17
тел.: 0936/5 42 34, 0936/5 32 27
e-mail: dsp-belogradchik@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" – Брегово
ул."Александър Стамболийски" №4
тел.: 09312/33 15, 09312/23 84
e-mail: dsp-bregovo@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" – Димово
ул."Васил Коларов" №1
тел.: 09341/23-76, 09341/23-64
e-mail: dsp-dimovo@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" – Кула
ул."Възраждане" №40
тел.: 0938/3-31-50, 0938/3-31-59
e-mail: dsp-kula@ asp.government.bg

Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" – Видин
пл."Бдинци" №3
тел.: 601-362, 601-385, факс: 601-362
e-mail: dbt-vidin@mbox.contact.bg;
e-mail: vidin@mbox.is-bg.net

Дирекция "Бюро по труда" – Белоградчик
ул."Васил Левски" №1
тел.: 0936/5-45-02, 0936/5-41-32, 0936/5-32-50, факс: 0936/5-32-59
e-mail: bt501@mbox.contact.bg

Дирекция "Бюро по труда" – Кула
ул."Възраждане" №40
тел.: 0938/3-37-66, факс: 0938/3-37-79

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Дирекция "Инспекция по труда – Видин"
ул."Дунавска" №6, ет.4
тел.: 601-303, факс: 601-304
e-mail: ditVidin@gli.government.bg


Териториална административна структура
към Министъра на образованието и науката


Регионално управление на образованието – Видин
пл."Бдинци" №2
тел.: 601-731, 601-734
e-mail: rio_vidin@mon.bg


Териториална административна структура
към Министъра на финансите


Национална агенция за приходите
Териториална дирекция – Велико Търново
Офис за обслужване Видин
ул."6-ти септември" №12
тел.: 690-400; 690-408, факс: 690-459
690-421 (данъчно законодателство); 690-401(осигурително законодателство);
690-478 (справки за здравен статус); 690-415 (справки в отдел ОПЗ)
e-mail: td_vidin@ro05.nra.bg


Териториални административни структури
към Министъра на земеделието, храните и горите


Областна дирекция "Земеделие"
ул."Рибарска" №12, ет.2
тел.: 601-488, 601-487; 601-486, факс: 601-489
e-mail: ODZG_Vidin@mzh.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните
ул."Цар Симеон Велики" №66
тел.: 601-580, факс: 601-588
e-mail: RVS_05@nvms.government.bg

Изпълнителна агенция "Борба с градушките"
Регионална дирекция "Борба с градушките"
ул."Рибарска" №12, ет.3, ст.32
тел.: 600-019, факс: 600-019
e-mail: vidin@weathermod-bg.eu

Команден пункт гр.Грамада
тел.: 604-592, факс: 604-593
e-mail: kp.grd@weathermod-bg.eu

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Сектор "Рибарство и контрол" - Видин
ул."Цар Александър ІІ" №13, ет.4, ст.1, 8
тел.: 601-239, факс: 601-239
e-mail: vidin@iara.government.bg

Контролно-техническа инспекция
Регионална служба - Видин
ул. "Рибарска" №12, ет.3, ст. 33
тел.: 601 221
e-mail: vidin@kti.government.bg

Национална служба за съвети в земеделието
Териториален областен Офис – Видин
ул."Рибарска" №12, ет.3, ст.38
тел.: 606-455, факс: 606-455
e-mail: vidin.m@naas.government.bg


Териториални административни структури
на Министерство на вътрешните работи


Областна Дирекция на МВР – Видин
ул."Цар Симеон Велики" №87
Оперативна дежурна част:
тел.: 600-014, факс: 600-170
е-mail: vidin@mvr.bg

Регионален говорител на МВР:
Лора Стефанова - тел.: 694-281 и 600-733

Сектор "Пътна полиция" – Видин
Деловодство – тел.: 694-313
Гише "Подаване на документи и получаване на СУМПС" – тел.: 694-311
Гише "Регистрация на ППС" – тел.: 694-305
Гише "Административно-наказателна дейност" – тел.: 694-312

Районно управление – Видин
ул."Широка" №1
Оперативен дежурен – тел.: 600-166

Участък "Полиция" – кв."Нов път"
тел.: 694-395

Участък "Полиция" – гр.Брегово
тел.: 694-447

Участък "Полиция" – с.Арчар
тел.: 09317/23-00

Районно управление – Белоградчик
пл."Възраждане" №3
Оперативна дежурна част – тел.: 0936/5-32-41, 0936/5-33-30

Участък "Полиция" – с.Ружинци
тел.: 09324/21-66

Районно управление – Кула
ул."Възраждане" №36
Оперативна дежурна част – тел.: 0938/3-22-31, 0938/3-22-32

Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
Южна промишлена зона (сградата на КАТ)
тел.: 600-064, 694-220
e-mail: fire-rd-vidin@mvr.bg

Гранично полицейско управление –Видин
Видин, ул."Гео Милев" №30
Дежурен - тел.: 690-790

Гранично полицейско управление – Брегово
Видин, ул."Гео Милев" №30
Дежурен - тел.: 600 621

Гранично полицейско управление – Белоградчик
Белоградчик, ул."Миджур" №24
Дежурен - тел.: 0936/5-45-20


Териториална административна структура
на Министерство на отбраната


Военно окръжие - Видин
ул."Гладстон" №26
тел.: 600-754


Териториално административно звено
към Министъра на отбраната


Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
Териториален отдел – София
Хотел Военен клуб (Гарнизонен военен клуб)
ул."Баба Вида" №15
тел.: 601-428


Териториални административни структури
към Министъра на правосъдието


Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Областна служба "Изпълнение на наказанията" –Видин
пл."Бдинци" №1, ет.1, п.к.147
тел.: 620-104, 620-373, 620-108, факс: 620-108
e-mail: osin.vd@gdin.bg

Агенция по вписванията
Служба по вписванията – Видин
Имотен регистър и Търговски регистър:
пл."Бдинци" №1, ет.1
тел.: 607-331

Регистър Булстат:
Южна промишлeна зона (сградата на Териториално статистическо бюро)
тел.: 607-924


Териториална административна структура
на Министерство на регионалното развитие и благоустройството


Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
отдел "Северозападен район"
ул."Цар Симеон Велики" №69А, ет.4
тел.: 601-145 ,601-125, 601-135, 600-003

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО)
Териториално звено "Гражданска регистрация и административно обслужване" – Видин
пл."Бдинци" №2, ет.7, ст.5 и ст.2 /в сградата на общината/
тел.: 601-147, 601-179
е-mail: vd@grao.bg


Териториални административни структури към
Министъра на регионалното развитие и благоустройството


Агенция "Пътна инфраструктура"
Областно пътно управление
ул."Цар Симеон Велики" №69
тел.: 601-270, 601-262, факс: 601-284
е-mail: opu_vidin@abv.bg

Дирекция за национален строителен контрол
Регионален отдел "Национален строителен контрол"
пл."Бдинци" №1, ет.2
тел.: 601-228, 601-353, факс: 601-228
е-mail: rdnsk_vidin@abv.bg

Агенция по геодезия, картография и кадастър
Служба по геодезия, картография и кадастър - Видин
ул."Цар Симеон Велики" №71
тел.: 600-314, факс: 601-628
е-mail: vidin@cadastre.bg


Териториални административни структури
към Министъра на транспорта, информационните технологии и -съобщенията


Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Регионална дирекция "Автомобилна администрация"
Южна промишлена зона (сградата на КАТ)
тел.: 601-864, 601-863, факс: 601-864
е-mail: rdaa_vidin@rta.government.bg
e-mail: dai_vidin@mail.bg

Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
Дирекция "Морска администрация - Лом"
Поделение Видин
ул."Дунавска" №1
тел.: 600-557

Териториална административна структура
към Министъра на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Видин
ул."Цар Симеон Велики" №76
тел.: 923 185, канцелария - 923 154, 923 176
е-mail: rzi-vidin@mh.government.bg


Други административни структури

Държавен фонд "Земеделие"
Областна дирекция – Видин
ул."Цар Алексъндър ІІ" №13, ет.1
тел. 690-331, 690-312, факс: 690-331
е-mail: vidin.od@dfz.bg

Държавна агенция "Национална сигурност"
Териториална дирекция – Видин
ул."Цар Симеон Велики" №87

Национална здравноосигурителна каса
Районна здравноосигурителна каса – Видин
бул."Панония" №2, ПК №2
тел.: 609-810, факс: 609-811
e-mail: vidin@nhif.bg

Национален осигурителен институт
Териториално поделение – Видин
ул."Пазарска" №4
тел.: 605-340, факс: 605-340
е-mail: Vidin@nssi.bg

Национален статистически институт
Териториално статистическо бюро
Южна промишлена зона
тел.: 600-960, факс: 600-960
e-mail: TsTsvetkov@nsi.bg

Сметна палата
Изнесено работно място Видин
пл."Бдинци" №1, ет.3, п.к.32
тел.: 601-440

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ ( ГД НЯСС)
Регионален отдел „Северозападна България“ – Враца
гр. Враца 3000
ул. “Генерал Леонов” № 95, ет. 5
тел.: +359 92 64 74 51

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Главна дирекция "Надзор на пазара"
Регионален отдел "Западна България"
Сектор "Северозападен район", Месторабота Видин
пл."Бдинци" №1, ет.1, ст.18
тел.: 600-285

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Главна дирекция "Метрологичен надзор",
Регионален отдел "Западна България"
Сектор "Северозападен район", Месторабота Видин
пл."Бдинци" №1, ет.1, ст.49
тел.: 601-107

Български институт по метрология
Главна дирекция "Мерки и измерителни уреди"- Сектор Видин
Регионален отдел – Враца, Сектор Видин
пл."Бдинци" №1 (партер)
тел.: 0878 241 556
e-mail: b.borisov@bim.government.bg

Държавна агенция "Архиви"
Дирекция "Регионален държавен архив" – Монтана
Отдел "Държавен архив" – Видин
ул."Княз Борис І" №27
тел.: 600-283, 600-268 (читалня), факс: 600-283

Комисия за защита на потребителите
Регионална дирекция – Монтана
Звено Видин
пл."Бдинци" №3, ет.1, ст.4-5
тел.: 606-367

Комисия за защита от дискриминация
пл."Бдинци" №3, ет.1, ст.1
Регионален представител Видин
тел.: 620-062
e-mail: Vidin.kzd@kzd.bg

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
Териториална дирекция – София
Териториално бюро – Видин
пл."Бдинци" №1, ет.3, ст.47
тел.: 601-617
е-mail: vidin@ciaf.government.bg

Комисия за регулиране на съобщенията
ГД "Контрол на съобщенията"
отдел “Териториално звено РСКС – Враца”
/за областите Видин, Враца и Монтана/
тел.: 092/ 62 46 26
е-mail: imarkov@crc.bg


Публични предприятия с държавно участие

"Напоителни системи" ЕАД – клон Видин
ул."Цар Александър ІІ" №13, ет.3
тел.: 600-860, факс: 600-867
е-mail: office.vidin@irrigationsystems.bg

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Видин
ул."Широка" №18
тел.: 601-078, факс: 601-079
е-mail: office@vik-vidin.com

Териториално поделение "Български пощи" ЕАД – Видин
ул."Княз Александър Батенберг" №10
тел.: 601-830, 604-116, факс: 601-851
е-mail: acconting@vidin.bgpost.bg

"Свободна безмитна зона – Видин" АД
Северна промишлена зона
тел.: 602-060, факс: 602-046
е-mail: freezonevidin@abv.bg

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД
Мрежови експлоатационен район – Монтана
Мрежови експлоатационен подрайон "Видин"
ул."Цар Симеон Велики" №72
тел.: 605-252, факс: 605-259

Северозападна държавно предприятие – Враца
Териториално поделение Държавно горско стопанство – Видин
ул."Яворов" №1, ет.4
тел.: 600-988, 600-995, факс: 600-997
e-mail: dlvidin@nug.bg

Териториално поделение Държавно горско стопанство – Белоградчик
гр.Белоградчик, ул."Христо Ботев" №2
тел./факс: 0936/5-45-31
e-mail: dlbelogradchik@nug.bg

Териториално поделение "Държавно горско стопанство – Миджур"
гр.Белоградчик, м."Студени дол" п.к.27
тел.: 0936/5-44-90, факс: 0936/5-32-42
e-mail: ddsmidjur@nug.bg

"Пристанище Видин" ЕООД
ул."Дунавска" №1, Речна гара, ет.2
тел.: 600-604, факс: 600-645
е-mail: port.vd@gmail.com
e-mail: port_vd@abv.bg

Превозна служба "Видин и Лом"
при "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД
пл."Княз Ал. Батенберг"
тел.: 600-567, 606-050 (билетна каса)
e-mail: vidin_bdz@abv.bg


Съдебна власт

Окръжен съд – Видин
пл."Бдинци" №1
тел.: 600-980 (административен секретар), факс: 600-958
е-mail: os.vidin@abv.bg

Районен съд – Видин
пл."Бдинци" №1
тел.: 600-782 (административен секретар), факс: 600-791
e-mail: rs_vidin@yahoo.com

Районен съд – Белоградчик
ул."Княз Борис І" №45
тел.: 0936/5-39-73 (административен секретар), факс: 0936/5-39-73
e-mail: rsbelog@abv.bg

Районен съд – Кула
ул."Иван Кръстев" №1
тел.: 0938/3-36-61 (административен секретар), факс: 0938/3-36-61;
e-mail: rskula@abv.bg

Окръжна прокуратура
ул."Дунавска" №14
тел.: 601-059 (деловодство), факс: 601-067
e-mail: op_vidin@prb.bg

Районна прокуратура – Видин
ул."Дунавска" №14, ет.1
тел.: 601-058, факс: 600-424
email: rp_vidin@prb.bg

Районна прокуратура – Белоградчик
ул."Княз Борис І" №45
тел.: 0936/5-31-40 (административен секретар), факс: 0936/5-31-40
email: rp_belog@prb.bg

Районна прокуратура – Кула
ул."Иван Кръстев" №1
тел.: 0938/3-37-39 (административен секретар), факс: 0938/3-37-93
email: rp_kula@prb.bg

Административен съд –Видин
ул. Цар Симеон Велики №3
тел.: 094/ 989729 - Регистратура
тел.: 094/ 989710 - Административен секретар
факс: 094/ 626363
web: http://acvidin.org/
email: acvidin@acvidin.org
email: secretary@acvidin.org

Окръжна следствена служба - Видин
ул."Цар Симеон Велики" №87
тел.: 607-719, факс: 607-719

2018 Всички права запазени © Област Видин