Област Видин

Полезни връзки

Президент - http://www.president.bg

Народно събрание - http://www.parliament.bg

Министерски съвет - http://www.government.bg

Министерства:

Министерство на вътрешните работи - http://www.mvr.bg

Министерство на финансите - http://www.minfin.bg

Министерство на външните работи - http://www.mfa.government.bg

Министерство на икономиката и индустрията - http://www.mi.government.bg/bg

Министерство на иновациите и растежа - https://www.mig.government.bg/bg

Министерство на енергетиката - http://www.me.government.bg/bg

Министерство на туризма - http://www.tourism.government.bg/

Министерство на транспорта и съобщенията - https://www.mtc.government.bg/

Министерство на регионалното развитие и благоустройството - http://www.mrrb.government.bg

Министерство на труда и социалната политика - http://www.mlsp.government.bg

Министерство на здравеопазването - http://www.mh.government.bg

Министерство на отбраната - https://www.mod.bg/bg

Министерство на правосъдието - http://www.justice.government.bg/

Министерство на образованието и науката - https://www.mon.bg/

Министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg

Министерство на земеделието - http://www.mzh.government.bg

Министерство на културата - http://www.mc.government.bg

Министерство на младежта и спорта - http://mpes.government.bg/

Министерство на електронното управление - https://egov.government.bg/wps/portal/ministry-meu/home


Комисии и агенции:


Държавна агенция "Архиви" - https://www.archives.government.bg/

Държавна агенция "Безопасност на движение по пътищата" - https://www.sars.gov.bg/

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" - https://www.statereserve.bg/bg/

Държавна агенция "Електронно управление" - https://e-gov.bg/wps/portal/agency/home

Държавна агенция за бежанците - https://www.aref.government.bg/

Държавна агенция за закрила на детето - https://sacp.government.bg/

Държавна агенция "Национална сигурност" - https://www.dans.bg/

Държавна агенция "Разузнаване" - https://www.dar.bg/bg

Държавна агенция "Технически операции" - https://www.dato.bg/bg/

Национален статистически институт - https://nsi.bg/bg

Държавна комисия по сигурността на информацията - https://www.dksi.bg/

 

Изпълнителни агенции - връзка към Административен регистър

 

Областни администрации:
Благоевград - http://www.bl.government.bg
Бургас - http://www.bsregion.org
Варна - http://www.vn.government.bg
Велико Търново - http://www.vt.government.bg
Видин - http://www.vidin.government.bg
Враца - http://www.vratsa.bg
Габрово - http://www.gb.government.bg
Добрич - http://dobrich.government.bg
Кърджали - https://kardzhali.org/newsite/
Кюстендил - https://kn.egov.bg/
Ловеч - http://www.lovech.government.bg/
Монтана - http://oblastmontana.org
Пазарджик - http://www.pz.government.bg
Перник – https://www.pk.government.bg/
Плевен - https://www.pleven-oblast.bg/
Пловдив - http://www.pd.government.bg
Разград - http://www.rz.government.bg
Русе - https://www.ruse.bg/
Силистра - http://silistra.government.bg
Сливен - http://www.sliven.government.bg
Смолян - http://www.region-smolyan.org
Стара Загора - http://www.sz.government.bg
София-град - http://www.sfoblast.government.bg/
София-област - http://www.sofoblast.government.bg
Търговище - http://www.tg.government.bg
Хасково - http://www.hs.government.bg
Шумен - https://shumenoblast.egov.bg
Ямбол - http://www.yambol.government.bg


Портал на ЕС - http://europa.eu

Институт по публична администрация - http://www.ipa.government.bg/

Структурни фондове на ЕС - http://www.eufunds.bg

Регистър на обществените поръчки - https://app.eop.bg/today/reporting/search

Регистър на административните структури - https://iisda.government.bg/

Портал на електронното правителство - http://www.egov.bg

Портал за обществени консултации - http://www.strategy.bg

Държавен вестник - http://dv.parliament.bg

2018 Всички права запазени © Област Видин