Област Видин

Възможности за инвестиции

ИНВЕСТИЦИИ В СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН  ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.

ОБЛАСТ ВИДИН

 

1. Летище Видин

Летище Видин е изградено през 1973 г. и функционира като гражданско летище до 1999 г., когато е закрито със заповед на министъра на транспорта и предоставено за управление на областния управител на Област с административен център – Видин.

Летище –Видин е разположено в землището на с. Иново община Видин, на 5 км. северозападно от гр.Видин и международен път Е-79, водещ към изграждащия се втори мост над р. Дунав при Видин – Калафат, гарничи с път II-12 – транспортна връзка с граничен пункт „Брегово”.

Имотът е с площ 153 841 кв.м. и представлява:

o   писта с две обръщала с дължина – 2 080 м., ширина – 38 м. и площ 101 134 кв.м., пистата е с бетоново покритие в добро състояние;

o   сграда за техническо обслужване и ремонт с площ 467 кв.м.

o   сграда с площ 45 кв.м.

o   сграда с площ 13 кв.м.

o   санитарно помещение с площ 29 кв.м.

Областният управител на Област Видин инициира процедура за възстановяване дейността на Летище - Видин чрез отдаването му на концесия.

Летище-Видин е частна държавна собственост, представлява обект от обществен интерес и съгласно Закона за концесиите чл.13, ал.1, т.3, за същото е налице възможността да бъде сключен договор за концесия.

Град Видин отстои на 250 км. от гр. София и най-близкото гражданско летище. Предвид състоянието на железопътната и пътна инфраструктура, времето за преодоляване на това разстояние е съответно – 5 часа с ж.п. транспорт и 3,5 часа - с автомобилен транспорт.

Възстановяване функциите на Летище Видин съществено ще съкрати времетраенето за преодоляване на това разстояние. Предвид географското разположение на Видин, излаза на две граници и застъпването на всички видове транспорт - ж.п., речен и пътен, възобновяването на авиационните услуги на летището ще е сериозна стъпка към превръщането на област Видин в съвременен транспортен и комуникационен център с национално и международно значение.

В случай на проявен инвеститорски интерес ще се даде възможност за стартиране на процедура за концесионирането на имота. С оглед голямото местно значение на обекта, на бъдещия инвеститор ще бъде оказана подкрепа по отношение на административните въпроси, съпътстващи процедурата.

 

2. Високоминерализирани термални води в участъка Видин - Сланотрън – Кошава

На територията на област Видин в участъка Видин - Сланотрън - Кошава има находище на високоминерализирани термални води. Изворът е открит при геоложки проучвания през 1959 г. Водата има високи стойности на минерални компоненти /йод,бром и др./ в състава си и е ценен природен ресурс, който може да се използва за добив на химически компоненти, йод и луга за фармацевтичната промишленост, добив на геотермална енергия и за балнеолечебни нужди. Водата е с доказани изключителни свойства при лечението на болести на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, болести на горните дихателни пътища, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и инфекции. Прогнозните експлоатационни ресурси на водоизточника С-3 в близост до с.Сланотрън в категория ЕР1 са 5.00 л/сек. или 158 680 m3/год. при температура на водата - 41С и дълбочина 830 метра. Намира се на 16 км. от гр. Видин.

Сондажът отстои от дигата на р. Дунав на 30-40 метра. Функционира от 1968г. до 1988г. Имало е сграден фонд – бани, басейни, съблекални, стадион, които към момента са полуразрушени и неизползваеми. Повече от 20 години обаче изворът е каптиран с няколкометров пласт бетон.

Изворът е държавна собственост, а земите около него са общинска собственост. Съществуват 2 начина за разработване на термалното находище:

*Да се изгради пречиствателна станция за отпадни води, които отпадни води могат да се използват в различни сфери на икономиката.

*Да се направят 2 сондажа. От единия да осигури проводимост на водата за ползване, а вторият сондаж чрез използване на френска помпа да нагнетява използваната вода на дълбочина над 830 метра. Целта е да не се замърсява питейната вода.

 

3. Изграждане на Интермодален транспортен терминал.

4. Изграждане на ски-зона „Миджур“, община Чупрене.

5. Интегриран туристически проект Видин – Димово – Магура – Чупрене -Чипровци (Дестинация “Югозападна стара планина-Южни Карпати“).

6. Изграждане на тържище/борса за селскостопанска продукция и лаборатория за тестване и окачествяване на селскостопанска продукция по стандартите на Евростат.

7.Изграждане на преработвателно предприятие за селскостопанска продукция – плодове и зеленчуци

8. Рибно пристанище и предприятие за преработка на рибни продукти 

2018 Всички права запазени © Област Видин