Администрация

Главен секретар

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ, В ТОВА ЧИСЛО:
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция
“Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

Дирекция
“Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

- Правно-нормативно обслужване и човешки

ресурси;

- Финансово-счетоводни дейности и финансов контрол;

- Административно обслужване, деловодство

и архив.

- Регионално развитие, управление на проекти;

- Стратегически и планови документи;

- Планиране, програмиране и отчетност;

 

- Държавна собственост и

устройство на територията;

- Координация и административен

контрол

 

Административното ръководство в Областна администрация Видин се осъществява от Главен секретар. Главният секретар се назначава от Областния управител.

Главният секретар:

1. ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител;

2. отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;

3. създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация;

4. осигурява органицационна връзка между политическия кабинет и административните звена в ОА Видин;

5. контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване, и за опазването на служебната тайна;

6. утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване, последователността на извършваните от и във тях действия, извършването на периодичен анализ за необходимостта и/или ефективността от прилагането на картови плащания, внедряването и прилагането на различни начини за плащане, информирането и насърчаването на потребителите за използването им и за извършването на контрол на тези дейности;

7. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;

8. организира обучения във връзка с повишаване на професионалната квалификация на служителите и за подобряване на административното обслужване;

9. изпълнява и други задачи, възложени му от Областния управител.

При отсъствие на главния секретар от страната или когато той ползва законоустановен отпуск, за всеки конкретен случай неговите функции се изпълняват от определен от областния управител директор на дирекция.

Главният секретар на ОА Видин провежда приемен ден всеки четвъртък от 13,00 до 15,00 часа. С оглед спецификата на работа в ОА Видин по време на приемния ден се приемат граждани и организации, вкл. по въпроси свързани с административното обслужване на администрацията.

Записвания и информация за приемните дни на главния секретар можете да получите на телефон 094/60 16 16 и на информацията в Областна администрация - Видин.

 

2018 Всички права запазени © Област Видин