Област Видин

Околна среда и природни ресурси

Като цяло област Видин се характеризира със запазен природен потенциал, поради липсата на големи производствени предприятия.

ВЪЗДУХ
Източниците на замърсяване на атмосферния въздух на територията на област Видин са промишлеността, горивните инсталации и автомобилния транспорт. Основните промишлени източници са съсредоточени в Община Видин, а в останалите общини замърсяването се дължи основно на бита, при ползването на твърди горива през отоплителния сезон, а така също и на автотранспорта в общините, през които преминават републикански пътища. Източниците са с локално влияние и без съществено въздействие върху качеството на атмосферния въздух.

ВОДИ
Наличните водни ресурси на територията на областта са формирани от повърхностни и подземни води. Реките Тимок и Дунав са естествена граница с Република Сърбия и Република Румъния. През територията на областта протичат и вътрешните реки Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля и Лом, и техните притоци, характеризиращи се с изразено пролетно пълноводие и стабилно есенно-зимно маловодие.

Най-голям воден басейн е Рабишкото езеро, находящо се в западния край на Предбалкана, непосредствено до пещера "Магурата". Площта му е около 3,43кв.км. Езерото почти няма водосборен басейн и е безотточно. През 1963г. от западния му край е издигната язовирна стена, с което естественото езеро е превърнато в язовир. Включено е в Рабишката напоителна система като водохранилище, което събира водите на реките Видбол и Арчар.

Подземните водни ресурси в областта имат предимно карстов произход. Подземните води са формирани в чакълесто-песъчливия хоризонт, като са в пряка хидравлична връзка с водите на река Дунав и тяхното ниво се влияе от водните стоежи на реката. Река Дунав е главният източник на тяхното подхранване през месеците май и юни, а през месеците от септември до декември ги дренира.
На територията на Община Видин, в района на Видин-Сланотрън-Кошава, е открито находище на високоминерализирани термални води. Находището е с доказани високи стойности на минерални компоненти йод, бром и др., което го превръща в ценен природен ресурс за добив на химически компоненти, йод и луга за фармацевтичната промишленост, добив на геотермална енергия и за балнеолечебни нужди. 
Водата е с температура 41 градуса по Целзий и с доказани изключителни свойства при лечението на ревматизъм, кожни заболявания, болести на горните дихателни пътища и на белите дробове, при стомашно-чревни болести, двигателни травми и заболявания на опорно-двигателния апарат. 
По химичен състав водата е високо минерализирана, което я прави силно агресивна. Находището не е разработено до момента.

ПОЧВЕНИ РЕСУРСИ
Разпределението на почвите в областта се определя и е във взаимовръзка с физико-географските характеристики. В крайдунавските низини почвите са предимно карбонатни и типични черноземи, а излужените и оподзолените почви са развити върху по-високо издигнатите южни и източни части и в най-западната част на Дунавската равнина (западно от Белоградчик). Южно от зоната на черноземите, в северните части на Предбалкана са развити тъмносивите почви, а в южните части – сиви горски и канеленогорски почви. В карстовите райони са разпространени хумусно-карбонатните почви (рендзини). По долините на реките почвите са алувиално-ливадни.

Съществен проблем за качеството на почвите в областта е замърсяването им около населените места със строителни и битови отпадъци.

БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Област Видин се отличава със сравнително богато биоразнообразие. Богатството на флората в областта се дължи главно на голямото разнообразие от условия и местообитания. Тук, на сравнително малка територия се срещат почти всички характерни за България типове местообитания. В същото време на места са се създали уникални условия за зараждането и обособяването на така наречените ендемити, т.е. местни видове, които се срещат само в даден район. Такъв вид, който се среща само в Западна стара планина и никъде другаде по света, е Българският ерантис (Eranthis bugaricus).

Сред най-интересните Балкански ендемити, които се срещат са: Ванерова симфиандра (Simphyandra wanery), Висока бисерка (Melica altissima) и Сръбската рамонда (Ramonda serbica), която е терциерен реликт. Освен с това, че е реликтен вид, Сръбската рамонда е интересна и с още един свой биологичен феномен. Растението може да се възстанови напълно дори след като е престояло година и половина без почва и вода. Вероятно тази негова способност да изпада в анабиоза го е съхранила в условията на континенталния климат с летни горещини, засушавания и зимни студове. 
Многообразието на релефа и климатичните условия на района са причина за формирането на изключително разнообразни растителни хабитати.

Най-значимият пример за такива местообитания е Резерват "Чупрене". Резерватът е разположен в западния дял на Стара планина, по протежението на главното Старопланинско било, на границата с Република Сърбия. Обявен е за защитена територия през 1973г., с цел опазване на единствените компактни естествени смърчови реликтни гори в Западна Стара планина. В резервата се намира и най-северното находище на клек в страната. Значителна част от защитената територия представлява иглолистни, широколистни и смесени гори от смърч, ела, обикновен бук, планински явор и бяла бреза, а останалата – поземлена, е заета от високопланински пасища, каменни реки, тресавища и незалесени участъци. Средната възраст на иглолистните насаждения е над 130 години.
В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: охраната му; посещения с научна цел; преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места, в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите.
През 1977г. резерватът е включен в Програмата "Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО, която играе съществена роля за опазването на природата посредством изграждането на Световна мрежа от биосферни резервати.
В Област Видин са добре представени характерните буков и дъбово-габъров растителни пояси. Всъщност, първична за този район е горската растителност, като най-значителни са дъбовите гори. На много места в резултат на човешката дейност, главно дърводобив, тази растителност се е сменила от производни съобщества на келяв габър с мъждрян, леска, драка и др.
Фауната е представена от 179 вида птици, 53 вида бозайници от които 14 вида прилепи, 11 вида земноводни и 15 вида влечуги.
Птиците са най-добре представената група от гръбначните животни. Тук се срещат и видове, които са световно застрашени. Такива са Белошипата ветрушка и Ливадният дърдавец. Голяма част от птиците попадат сред видовете с европейско природозащитно значение – Черен щъркел, Червена каня, Полски блатар, Ловен сокол, Планински кеклик и др. Сред тези видове попадат и едни от най-атрактивните птици в България – Земеродното рибарче, Синята гарга и Синият скален дрозд. Това голямо разнообразие на орнитофауната се дължи и на факта, че от тук преминава един от главните прелетни пътища на птиците – Via Aristotelis, както и на изключителното разнообразие от местообитания. 
С цел опазването на богатото биологично разнообразие и значимите природни забележителности на територията на областта са обявени 17 защитени територии  сред които са "Пещера "Магурата" и "Белоградчишките скали", както и 21 защитени зони от Националната екологична мрежа Натура 2000.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
От месец септември 2015г. битовите отпадъци в Област Видин се депонират на регионално депо за неопасни отпадъци. Съоръжението е изградено със средства от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г." и обслужва всичките единадесет общини в Областта или приблизително 100 000 жители. Площадката на регионалното депо отстои на около 13км. от гр.Видин, в местността "Рамова ливада", и е с площ 221 хектара. Депото за битови отпадъци е с капацитет 516 000т. и 20 години ефективен експлоатационен срок.

Новото регионалното депо за битови отпадъци е част от цялостната система за управление на отпадъците в Област Видин. С реализирането на проекта е осигурено депониране по екологосъобразен начин, компостиране на биоразградимите отпадъци, третиране на строителните отпадъци и спазване на ангажимента за закриване на така наречените стари сметища на територията на общините.

2018 Всички права запазени © Област Видин