Администрация

Дирекция "АПОФУС"

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дирекция: Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността

 

2. МЯСТО В СТРУКТУРАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН

3. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДИРЕКЦИЯТА

Дирекция АПОФУС организира, координира и контролира дейностите по техническо, информационно, правно-нормативно и финансово-счетоводно  осигуряване дейността на Областния управител на област Видин, на специализираната администрация и осигурява дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

4. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

• Правно-нормативно обслужване;
• Контрол и анализ на разходването на предоставените бюджетни и други средства;
• Финансово-счетоводно обслужване, с изключение на дейностите по текущо счетоводно отчитане, които се осъществяват от администрацията на Министерския съвет въз основа на споразумение;
• Управление на собствеността;
• Административно обслужване;
• Планиране, програмиране и отчетност;
• Отбранително-мобилизационна подготовка;
• Функции по сигурността на информацията, съгласно ЗЗКИ;
• Дейности по защита при бедствия и противодействие на тероризма;

5. ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯТА

1. приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
2. предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях, при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за достъп до обществена информация;
3. систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за обмена на документи в администрацията;
4. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация;
5. осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство;
6. разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията, за вътрешния трудов ред, за организацията на административното обслужване, за финансовото управление и контрол, както и други вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на областния управител и на специализираната администрация;
7. води служебните досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;
8. изготвя поименното разписание на длъжностите и работните заплати;
9. обслужва финансово-счетоводно областната администрация, с изключение на дейностите по текущо счетоводно отчитане, които се осъществяват от администрацията на Министерския съвет въз основа на споразумение;
10. подготвя предложения до Министерския съвет по проектобюджета и бюджета на Областната администрация, включително за капиталови разходи;
11. изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
12. изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта;
13. контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;
14. организира и осигурява управлението на имотите и вещите - държавна собственост, предоставени на областния управител за нуждите на областната администрация; изготвя предложения за ефективното управление на тези имоти и планира необходимите средства за поддържането и опазването им;
15. организира материално-техническото снабдяване;
16. обезпечава информационното осигуряване на администрацията;
17. подпомага областния управител при изпълнението на задълженията му във връзка с планирането и подготовката на областта за отбрана и организирането на отбранително-мобилизационната подготовка;
18. подпомага областния управител при изпълнение на задълженията му, свързани с противодействие на тероризма;
19. организира дейността на областния съвет по сигурност, подпомага взаимодействието му със Съвета по сигурността и осъществява взаимодействие с Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
20. осъществява процедури по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
21. обезпечава дейността на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и взаимодействие с националния щаб, Областния съвет за намаляване на риска от бедствия и Областния съвет за подобряване ефективността и развитието на доброволните формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации на територията на област Видин.
22. Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ изпълнява и други функции и задачи, възложени от областния управител.

6. ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА

Работата на дирекция АПОФУС се възлага от областен управител, заместник областен управител и главен секретар.
Планирането на работата на дирекция АПОФУС се осъществява съвместно с областния управител и главния секретар. Директор дирекция АПОФУС може да планира самостоятелно задачите в рамките на поверената му дирекция, съгласно възложените задачи.
Отчитането на резултатите на изпълнените задачи се извършва пред Областния управител и главния секретар.

7. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯТА

Конституция на Република България;
Административнопроцесуален кодекс;
Кодекс на труда;
Изборен кодекс;
Закон за администрацията;
Закон за държавния служител и подзаконовите актове към него;
Закон за държавната собственост и подзаконовите актове към него;
Закон за местното самоуправление и местната администрация;
Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица и подзаконовите актове към него;
Закон за достъп до обществена информация;
Закон за защита на класифицираната информация;
Закон за защита на личните данни;
Закон за обществените поръчки;
Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България;
Закон за собствеността и ползване на земеделските земи;
Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор и свързаните с него указания, процедури, инструкции;
Устройствен правилник на областните администрации;
Класификатор на длъжностите в администрацията и свързаните с него актове;
Наредба за административното обслужване;
Други закони и подзаконови нормативни актове;
Вътрешноадминистративни правила и процедури.

8. КОНТАКТИ

Дирекция АПОФУС осъществява контакти с всички звена и служители в Областната администрация Видин с цел обмен на информации и координация по поставени задачи.
Осъществява контакти с централните и териториални структури на държавната администрация, съд, прокуратура, областни и общински администрации, организации с нестопанска цел, с  други юридически лица, организации и граждани по въпроси, свързани с компетенциите на дирекцията. 
 

*последна актуализация на информацията -  10.04.2024 г., 09:02 часа

2018 Всички права запазени © Област Видин