Администрация

Дирекция "АПОФУС"

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дирекция: Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността

 

2. МЯСТО В СТРУКТУРАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН

 

3.ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДИРЕКЦИЯТА

Дирекция АПОФУС организира, координира и контролира дейностите по техническо, информационно, правно-нормативно и финансово-счетоводно  осигуряване дейността на Областния управител на област Видин, на специализираната администрация и осигурява дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

 

4.ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

  • Правно-нормативно обслужване;
  • Контрол и анализ на разходването на предоставените бюджетни и други средства;
  • Финансово-счетоводно обслужване, с изключение на дейностите по текущо счетоводно отчитане, които се осъществяват от администрацията на Министерския съвет въз основа на споразумение;
  • Управление на собствеността;
  • Административно обслужване;
  • Планиране, програмиране и отчетност;
  • Отбранително-мобилизационна подготовка;
  • Функции по сигурността на информацията, съгласно ЗЗКИ;
  • Дейности по защита при бедствия и противодействие на тероризма;
  • Протоколни функции и връзки с обществеността.

 

5.ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯТА

1.    приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;

2.    предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях, при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за достъп до обществена информация;

3.    систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за обмена на документи в администрацията;

4.    оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация;

5.    осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство;

6.    разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията, за вътрешния трудов ред, за организацията на административното обслужване, за финансовото управление и контрол, както и други вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на областния управител и на специализираната администрация;

7.    води служебните досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;

8.    изготвя поименното разписание на длъжностите и работните заплати;

9.    обслужва финансово-счетоводно областната администрация, с изключение на дейностите по текущо счетоводно отчитане, които се осъществяват от администрацията на Министерския съвет въз основа на споразумение;;

10.    подготвя предложения до Министерския съвет по проектобюджета и бюджета на Областната администрация, включително за капиталови разходи;

11.    изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;

12.    изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта;

13.    контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;

14.    организира и осигурява управлението на имотите и вещите - държавна собственост, предоставени на областния управител за нуждите на областната администрация; изготвя предложения за ефективното управление на тези имоти и планира необходимите средства за поддържането и опазването им;

15.    организира материално-техническото снабдяване;

16.    обезпечава информационното осигуряване на администрацията;

17.    обезпечава протоколните функции и връзките с обществеността в Областна администрация Видин и подпомагане на областния управител при провеждането на информационна политика, гарантираща откритост и достъпност на дейността на ОА Видин;

18.    подпомага областния управител при изпълнението на задълженията му във връзка с планирането и подготовката на областта за отбрана и организирането на отбранително-мобилизационната подготовка;

19.    подпомага областния управител при изпълнение на задълженията му, свързани с противодействие на тероризма;

20.    организира дейността на областния съвет по сигурност, подпомага взаимодействието му със Съвета по сигурността и осъществява взаимодействие с Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;

21.    осъществява процедури по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

22.    обезпечава дейността на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и взаимодействие с националния щаб, Областния съвет за намаляване на риска от бедствия и Областния съвет за подобряване ефективността и развитието на доброволните формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации на територията на област Видин.

23.    Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ изпълнява и други функции и задачи, възложени от областния управител.

 

6.ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА

Работата на дирекция АПОФУС се възлага от областен управител, заместник областен управител и главен секретар.

Планирането на работата на дирекция АПОФУС се осъществява съвместно с областния управител и главния секретар. Директор дирекция АПОФУС може да планира самостоятелно задачите в рамките на поверената му дирекция, съгласно възложените задачи.

Отчитането на резултатите на изпълнените задачи се извършва пред Областния управител и главния секретар.

 

7.ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯТА

Конституция на Република България;

Административнопроцесуален кодекс;

Кодекс на труда;

Изборен кодекс;

Закон за администрацията;

Закон за държавния служител и подзаконовите актове към него;

Закон за държавната собственост и подзаконовите актове към него;

Закон за местното самоуправление и местната администрация;

Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица и подзаконовите актове към него;

Закон за достъп до обществена информация;

Закон за защита на класифицираната информация;

Закон за защита на личните данни;

Закон за обществените поръчки;

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България;

Закон за собствеността и ползване на земеделските земи;

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор и свързаните с него указания, процедури, инструкции;

Устройствен правилник на областните администрации;

Класификатор на длъжностите в администрацията и свързаните с него актове;

Наредба за административното обслужване;

Други закони и подзаконови нормативни актове;

Вътрешноадминистративни правила и процедури.

 

8.КОНТАКТИ

Дирекция АПОФУС осъществява контакти с всички звена и служители в Областната администрация Видин с цел обмен на информации и координация по поставени задачи.

Осъществява контакти с централните и териториални структури на държавната администрация, съд, прокуратура, областни и общински администрации, организации с нестопанска цел, с  други юридически лица, организации и граждани по въпроси, свързани с компетенциите на дирекцията. 
 

*последна актуализация на информацията -  04.04.2023 г., 17:17 часа

2018 Всички права запазени © Област Видин