Област Видин

Достъп до информация

Информация, съгласно чл.15 от Закон за достъп до обществена информация:

1. Описание на правомощията на областния управител и данни за организацията, функциите и отговорностите на Областна администрация Видин;
Информация за правомощията на областния управител, съгласно Устройствения правилник на областните администрации може да намерите на електронен адрес:
Областен управител

Данни за Областна администрация Видин и информация за функционалната характеристика за административните и звена е достъпна в раздел "Администрация".
Указател

2. Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител и текстовете на издадените нормативни и общи административни актове;
Списък със заповеди от обществен интерес, издадени от Областен управител на област Видин в изпълнение на неговите правомощия може да намерите в края на настоящата страница.

3. Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация;
В раздел „Публични регистри“ на електронната страница на Областна администрация Видин може да получите информация за част от информационните масиви, ползвани от администрацията.

В Портала за отворени данни https://data.egov.bg/organisation/profile/914c5854-8eaa-4ff2-b218-d21b3e504979 също са достъпни поддържаните от ОА Видин публични регистри. Порталът за отворени данни представлява единна, централна, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинно-четим формат заедно със съответните метаданни.
Наред с публичните регистри в Областна администрация Видин се поддържат и регистри, съдържащи лични данни:

 • Регистър на депозираните искания по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
 • Регистър Персонал;
 • Регистър Труд и работна заплата;
 • Информационна система за управление на документооборота;
 • Архив на Областна администрация Видин.

В Областна администрация Видин има определено длъжностно лице по защита на данните - телефон за контакт 094/ 605 744.

4. Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация;
Заявления за достъп до обществена информация в Областна администрация Видин се приемат по следните начини:

 1. По пощата на адрес: 3700 Видин, ул. Дунавска №6;
 2. „На ръка” в Центъра за административно обслужване в Областна администрация Видин /партерен етаж/;
 3. Чрез Системата за сигурно електронно връчване - https://edelivery.egov.bg/ - изисква се КЕП и профил в Системата;
 4. Чрез портала за електронни административни услуги - https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/vsichki+administratsii/unificirani+uslugi/2 ;
 5. Чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от Закон за достъп до обществена информация https://pitay.government.bg/PDoiExt/indexExt.jsf;
 6. На електронни пощи: del_oa@vidin.government.bg; ou_oa@vidin.government.bg;


5. Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите;
Устройственият правилник на областните администрации е публикуван на адрес:
Устройствен правилник на областните администрации ,
а вътрешните правила, свързани с предоставянето на административни услуги на граждани са налични на адрес:
Административни услуги
На вниманието на потребителите на административни услуги е и Хартата за правата на потребителя:
Харта на ОА Видин

6. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността на Областна администрация Видин са публикувани на електронната страница на администрацията в раздел „Отчети“ и раздел „Документи“ подраздел „Областни стратегии“;

7. Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси е налична в Раздел „Бюджет“ на електронната страница на Областна администрация Видин:
Бюджет

8. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки;
Информацията е достъпна Профил на купувача на Областна администрация Видин в Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“

9. Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта;
Областна администрация Видин не създава нормативни актове по смисъла на чл.15, ал.1, т.9 от Закона за достъп до обществена информация.
Проекти на нормативни актове в сферата на дейност на областните администрации са достъпни на портала на Министерския съвет за обществени консултации: http://www.strategy.bg/

10. Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл.66 от АПК, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството;
Н/П.

11. Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл.41ж от ЗДОИ и форматите, в които се поддържа информацията;
Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация е налична в подраздел „Достъп до информация“ на електронен адрес: Достъп до информация

Достъп до обществена информация може да бъде заявен и чрез Платформата за достъп до обществена информация: https://pitay.government.bg/PDoiExt/indexExt.jsf

За повторно използване на информация, заинтересованите лица могат да се възползват от регистрите, публикувани в Портала за отворени данни - https://data.egov.bg/


12. Обявления за конкурси за държавни служители;
При обявяване на конкурс от Областна администрация Видин информацията се публикува в раздел „Конкурси“ и на електронната страница на Административния регистър, който се поддържа чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА): http://iisda.government.bg/home

13. Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);
Декларациите на служителите от Областна администрация Видин по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) са достъпни в раздел Администрация - Декларации на служителите.

14. Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му;
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна в Областна администрация Видин може да видите на електронен адрес:
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна

15. Информацията по чл.14, ал.2, т.1-3 от ЗДОИ;
Съгласно чл.14, ал.2 от Закон за достъп до обществена информация „Органите са длъжни да съобщават информация, събрана или станала им известна при осъществяване на тяхната дейност, когато тази информация:
1. може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество;
2. опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;
3. представлява или би представлявала обществен интерес;
4. следва да бъде изготвена или предоставена по силата на закон.“

Областна администрация Видин регулярно публикува информация за дейността си в раздел „Новини“ на електронната си страница, както и обявява заповеди от обществен интерес в раздел "Заповеди"

16. Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ;
Н/П.

17. Друга информация, определена със закон.
Областна администрация Видин изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация Годишният отчет е част от ежегодния доклад по чл.62, ал.1 от Закона за администрацията.

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация в Областна администрация Видин

Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

Справка за издадени заповеди от Областен управител на област Видин за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

Справка за издадени заповеди от Областен управител на област Видин за периода 01.01.2021 - 31.12.2021

Справка за издадени заповеди от Областен управител на област Видин за периода 01.01.2020 - 31.12.2020

Справка за издадени заповеди от Областен управител на област Видин за периода 01.01.2019 - 31.12.2019

Справка за издадени заповеди от Областен управител на област Видин за периода 01.01.2018 - 30.12.2018

Справка за издадени заповеди от Областен управител на област Видин за периода 01.01.2017 - 31.12.2017

Справка за издадени заповеди от Областен управител на област Видин за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

Справка за издадени заповеди от Областен управител на област Видин за периода 01.01.2015 - 31.12.2015

Справка за получени заявления за достъп до обществена информация в Областна администрация Видин в периода 2013-2022 г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет /на интернет страницата на Областна администрация Видин/ за сферата на дейност на Областна администрация Видин, както и на възможните формати на публикуване, в които е достъпна

 

*Последна актуализация на страницата: 11.02.2023 г.
 

2018 Всички права запазени © Област Видин