Област Видин

Достъп до информация

Заявления за достъп до обществена информация, от Областна администрация Видин, се приемат по следните начини:

 • -  По пощата на адрес: 3700 Видин, ул. Дунавска №6;
 • -  „На ръка” в Центъра за административно обслужване на Областна администрация Видин (партерен етаж) - всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа;
 • -  Чрез Системата за сигурно електронно връчване - изисква се КЕП и профил в Системата;
 • -  Чрез Портала на електронното управление - (изисква се КЕП, профил в Системата за сигурно електронно връчване, инсталиран Adobe Reader);
 • -  Чрез Платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от Закон за достъп до обществена информация;
 • -   На електронни пощи: del_oa@vidin.government.bg или ou_oa@vidin.government.bg;
 • -  Служителите в Центъра за административно обслужване приемат заявления и регистрират устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация, на място или на телефон 094 605 720. При необходимост от методическа помощ, по отношение предоставянето на достъп до обществена информация, служителите в Центъра контактуват с определения служител по Закона за достъп до обществена информация.

 

Всички заявления за достъп до обществена информация се регистрират в автоматизираната информационна система на Областна администрация Видин от служителите в Центъра за административно обслужване. Разглеждането на постъпилите заявления за достъп до обществена информация е до 14 дни от регистрирането им в ЦАО. Възможно е удължаване на срока в предвидените от ЗДОИ случаи, като за това се уведомява заявителя.

Съгласно Закона за достъп до обществена информация, достъпът до обществена информация е безплатен. Заплащат се само разходите по копиране на документацията върху хартиен или технически носител. Това става по нормативи, определени от Министъра на финансите.

Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

Решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на обществена информация, както и за предоставяне на частичен достъп до исканата обществена информация, се взема от областния управител или заместник областния управител, в случаите на заместване. Решението се изпраща на заявителя, по начин посочен от заявителя, съобразно разпоредбите на ЗДОИ.

Решенията на Областен управител на област Видин за предоставяне или за отказ от предоставяне на обществена информация, както и за предоставяне на частичен достъп до исканата обществена информация подлежат на обжалване пред Административен съд Видин по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

За помещение за преглед на информацията – оригинал или копие, съгласно чл. 26, ал. 1 т. 1 от Закон за достъп до обществена информация се ползва Центъра за административно обслужване (на Областна администрация Видин, с адрес гр. Видин, ул. Дунавска №6, партерен етаж. Прегледът на информацията се извършва в присъствието на служител, на когото е възложена работата по съответното заявление.

Областна администрация Видин предоставя информация за повторно използване, по смисъла на Закона за достъп до обществена информация, след постъпило писмено искане. Искането се регистрира в автоматизираната информационна система на администрацията и се разпределя за работа към ресорния служител.

Искането за повторно използване на информацията се разглежда в 14-дневен срок от постъпването му. Областният управител или заместник областния управител, в случаите на заместване, взема решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация за повторно използване, което се съобщава на заявителя. В случаите, когато поисканата информация има значение за определен период от време, ОА Видин я предоставя в разумен срок, в който информацията не е загубила своето актуално значение.
В случаите, когато искането за повторно използване на информация от обществения сектор се характеризира със сложност и изисква повече време за предоставянето и, срокът може да бъде удължен до 14 дни. В този случай на заявителя се изпраща съобщение за необходимото време за предоставяне на информацията в срок до 14 дни от постъпване на искането.

Информацията от ОА Видин се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията както и за анонимизирането на личните данни и мерките, взети за защита на производствета или търговска тайна. Дължимите такси се определят и събират по тарифа, приета от Министерския съвет.

Отказите за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване подлежат на обжалване пред Административен съд Видин по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Служители в Областна администрация Видин, отговарящи за предоставянето на достъп до обществена информация и за предоставянето на информация за повторна употреба:

Титуляр: Веселка Найденова-Данаилова - старши юрисконсулт в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

телефон: 094 605 725;

e-mail: del_oa@vidin.government.bg;

работно време: от 9,00 до 12,00 и от 12,30 до 17,30 часа в работни дни

Заместник: Татяна Иванова - главен юрисконсулт в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

телефон: 094 605 725;

e-mail: del_oa@vidin.government.bg;

работно време: от 9,00 до 12,00 и от 12,30 до 17,30 часа в работни дни

Длъжностно лице по защита на данните:

Татяна Иванова – главен юрисконсулт в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

телефон 094/ 605 725

tatyana.ivanova@vidin.government.bg

 

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Заявление за предоставяне на информация за повторно използване

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

 

Информация, съгласно чл.15 от Закон за достъп до обществена информация:


1. Описание на правомощията на областния управител и данни за организацията, функциите и отговорностите на Областна администрация Видин;
Информация за правомощията на областния управител, съгласно Устройствения правилник на областните администрации може да намерите на електронен адрес:
Областен управител

Данни за Областна администрация Видин и информация за функционалната характеристика за административните и звена е достъпна в раздел "Администрация".
Указател

2. Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител и текстовете на издадените нормативни и общи административни актове;
Списък със заповеди от обществен интерес, издадени от Областен управител на област Видин в изпълнение на неговите правомощия може да намерите в края на настоящата страница.

3. Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация;
В раздел „Публични регистри“ на електронната страница на Областна администрация Видин може да получите информация за част от информационните масиви, ползвани от администрацията.

В Портала за отворени данни също са достъпни поддържаните от ОА Видин публични регистри. Порталът за отворени данни представлява единна, централна, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинно-четим формат заедно със съответните метаданни.
Наред с публичните регистри в Областна администрация Видин се поддържат и регистри, съдържащи лични данни:

 • Регистър на депозираните искания по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
 • Регистър Персонал;
 • Регистър Труд и работна заплата;
 • Информационна система за управление на документооборота;
 • Архив на Областна администрация Видин.

4. Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите;

Устройственият правилник на областните администрации е публикуван на адрес:
Устройствен правилник на областните администрации ,
а вътрешните правила, свързани с предоставянето на административни услуги на граждани са налични на адрес:
Административни услуги
На вниманието на потребителите на административни услуги е и Хартата за правата на потребителя:
Харта на ОА Видин

5. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността на Областна администрация Видин са публикувани на електронната страница на администрацията в раздел „Отчети“ и раздел „Документи“ подраздел „Областни стратегии“;

6. Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси е налична в Раздел „Бюджет“ на електронната страница на Областна администрация Видин:
Бюджет

7. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки;
Информацията е достъпна Профил на купувача на Областна администрация Видин в Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“

8. Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта;
Областна администрация Видин не създава нормативни актове по смисъла на чл.15, ал.1, т.9 от Закона за достъп до обществена информация.
Проекти на нормативни актове в сферата на дейност на областните администрации са достъпни на портала на Министерския съвет за обществени консултации: http://www.strategy.bg/

9. Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл.66 от АПК, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството;
Н/П.

10. Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл.41ж от ЗДОИ и форматите, в които се поддържа информацията;
Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация е налична в подраздел „Достъп до информация“ на електронен адрес: Достъп до информация

Достъп до обществена информация може да бъде заявен и чрез Платформата за достъп до обществена информация.

За повторно използване на информация, заинтересованите лица могат да се възползват от регистрите, публикувани в Портала за отворени данни


11. Обявления за конкурси за държавни служители;
При обявяване на конкурс от Областна администрация Видин информацията се публикува в раздел „Конкурси“ и на електронната страница на Административния регистър, който се поддържа чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА): http://iisda.government.bg/home

12. Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията (ЗПК);
Декларациите на служителите от Областна администрация Видин по Закона за противодействие на корупцията (ЗПК) са достъпни в раздел Администрация - Декларации на служителите.

13. Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му;
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна в Областна администрация Видин може да видите на електронен адрес:
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна

14. Информацията по чл.14, ал.2, т.1-3 от ЗДОИ;
Съгласно чл.14, ал.2 от Закон за достъп до обществена информация „Органите са длъжни да съобщават информация, събрана или станала им известна при осъществяване на тяхната дейност, когато тази информация:
1. може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество;
2. опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;
3. представлява или би представлявала обществен интерес;
4. следва да бъде изготвена или предоставена по силата на закон.“

Областна администрация Видин регулярно публикува информация за дейността си в раздел „Новини“ на електронната си страница, както и обявява заповеди от обществен интерес в раздел "Заповеди"

15. Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ;
Н/П.

16. Друга информация, определена със закон.
Областна администрация Видин изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация Годишният отчет е част от ежегодния доклад по чл.62, ал.1 от Закона за администрацията.

 

Справка за получени заявления за достъп до обществена информация в Областна администрация Видин в периода 2013-2023 г.

Справка за издадени заповеди от Областен управител на област Видин за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Справка за издадени заповеди от Областен управител на област Видин за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

Справка за издадени заповеди от Областен управител на област Видин за периода 01.01.2021 - 31.12.2021

Справка за издадени заповеди от Областен управител на област Видин за периода 01.01.2020 - 31.12.2020

Справка за издадени заповеди от Областен управител на област Видин за периода 01.01.2019 - 31.12.2019

Справка за издадени заповеди от Областен управител на област Видин за периода 01.01.2018 - 30.12.2018

Справка за издадени заповеди от Областен управител на област Видин за периода 01.01.2017 - 31.12.2017

Справка за издадени заповеди от Областен управител на област Видин за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

Справка за издадени заповеди от Областен управител на област Видин за периода 01.01.2015 - 31.12.2015Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет /на интернет страницата на Областна администрация Видин/ за сферата на дейност на Областна администрация Видин, както и на възможните формати на публикуване, в които е достъпна
 

*Последна актуализация на страницата: 31.01.2024 г.
 

2018 Всички права запазени © Област Видин