Област Видин

Достъп до информация

Информация, съгласно чл.15 от Закон за достъп до обществена информация:

1. Описание на правомощията на областния управител и данни за организацията, функциите и отговорностите на Областна администрация Видин;
Информация за правомощията на областния управител, съгласно Устройствения правилник на областните администрации може да намерите на електронен адрес:
Областен управител

Данни за Областна администрация Видин и информация за функционалната характеристика за административните и звена е достъпна на електронен адрес:
Указател
Функционални характеристики на административните звена

2. Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител и текстовете на издадените нормативни и общи административни актове;
Списък със заповеди, издадени от Областен управител на област Видин в изпълнение на неговите правомощия може да намерите в края на настоящата страница.

3. Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация;
В раздел „Публични регистри“ на електронната страница на Областна администрация Видин може да получите информация за част от информационните масиви, ползвани от администрацията.

В Портала за отворени данни https://data.egov.bg/organisation/profile/914c5854-8eaa-4ff2-b218-d21b3e504979 също са достъпни поддържаните от ОА Видин публични регистри. Порталът за отворени данни представлява единна, централна, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинно-четим формат заедно със съответните метаданни.
Наред с публичните регистри в Областна администрация Видин се поддържат и следните регистри на лични данни:

  • Регистър на депозираните искания по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
  • Регистър Персонал;
  • Регистър Труд и работна заплата;
  • Информационна система за управление на документооборота;
  • Архив на Областна администрация Видин.

Областна администрация Видин е администратор на лични данни, вписана в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“.

4. Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация;
Заявления за достъп до обществена информация в Областна администрация Видин се приемат по следните начини:
1. По пощата, на адрес: 3700, гр. Видин, ул."Дунавска" №6;
2. "На ръка" в Центъра за административно обслужване на Областна администрация Видин, партерен етаж, тел. 094/ 605 720, работно време на ЦАО от 9:00 до 17:30 часа, от понеделник до петък;
3. На факс: 094/ 60 10 76;
4. На електронни пощи:
ou_oa@vidin.government.bg
zou_oa@vidin.government.bg
del_oa@vidin.government.bg

5. Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите;
Устройственият правилник на областните администрации е публикуван на адрес:
Функционални характеристики на административните звена ,
а вътрешните правила, свързани с предоставянето на административни услуги на граждани са налични на адрес:
Административни услуги
На вниманието на потребителите на административни услуги е и Хартата за правата на потребителя:
Харта на ОА Видин

6. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността на Областна администрация Видин са публикувани на електронната страница на администрацията в раздел „Отчети“ и раздел „Документи“ подраздел „Областни стратегии“;

7. Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси е налична в Раздел „Бюджет“ на електронната страница на Областна администрация Видин:
Бюджет

8. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки;
В раздел „Профил на купувача“ на електронната ни страница може да видите информация, свързана с обществени поръчки, по които страна е Областна администрация Видин.

9. Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта;
Областна администрация Видин не създава нормативни актове по смисъла на чл.15, ал.1, т.9 от Закона за достъп до обществена информация.
Проекти на нормативни актове в сферата на дейност на областните администрации са достъпни на портала на Министерския съвет за обществени консултации: http://www.strategy.bg/

10. Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл.66 от АПК, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството;
Н/П.

11. Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл.41ж от ЗДОИ и форматите, в които се поддържа информацията;
Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация е налична в подраздел „Достъп до информация“ на електронен адрес:
Достъп до информация

Достъп до обществена информация може да бъде заявен и чрез Платформата за достъп до обществена информация: https://pitay.government.bg/PDoiExt/indexExt.jsf

Платформата е създадена и се поддържа от администрацията на Министерския съвет съгласно чл. 15в, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Представлява единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява електронно целия процес по подаване и разглеждане на заявление за достъп до информация, препращане по компетентност при необходимост, предоставяне на решение и публикуване на съответната информация от задължените по Закона за достъп до обществена информация субекти при спазване на защитата на личните данни на заявителя съгласно Закона за защита на личните данни.


12. Обявления за конкурси за държавни служители;
При обявяване на конкурс от Областна администрация Видин информацията се публикува в раздел „Конкурси“ и на електронната страница на Административния регистър, който се поддържа чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА): http://iisda.government.bg/home

13. Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);
Декларациите на служителите от Областна администрация Видин по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) са достъпни в раздел Администрация - Декларации на служителите.

14. Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му;
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна в Областна администрация Видин може да видите на електронен адрес:
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна

15. Информацията по чл.14, ал.2, т.1-3 от ЗДОИ;
Съгласно чл.14, ал.2 от Закон за достъп до обществена информация „Органите са длъжни да съобщават информация, събрана или станала им известна при осъществяване на тяхната дейност, когато тази информация:
1. може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество;
2. опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;
3. представлява или би представлявала обществен интерес;
4. следва да бъде изготвена или предоставена по силата на закон.“

Областна администрация Видин регулярно публикува информация за дейността си в раздел „Новини“ на електронната си страница, както и обявява заповеди от обществен интерес в раздел "Заповеди"

16. Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ;
Н/П.

17. Друга информация, определена със закон.
Областна администрация Видин изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация Годишният отчет е част от ежегодния доклад по чл.62, ал.1 от Закона за администрацията.

Справка за издадени заповеди от Областен управител на област Видин за периода 01.01.2015 - 31.12.2015

Справка за издадени заповеди от Областен управител на област Видин за периода 01.01.2016 - 31.12.2016


Справка за издадени заповеди от Областен управител на област Видин за периода 01.01.2017 - 31.12.2017

Справка за издадени заповеди от Областен управител на област Видин за периода 01.01.2018 - 30.12.2018

Справка за издадени заповеди от Областен управител на област Видин за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Справка за получени заявления за достъп до обществена информация в Областна администрация Видин в периода 2013-2018 г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет /на интернет страницата на Областна администрация Видин/ за сферата на дейност на Областна администрация Видин, както и на възможните формати на публикуване, в които е достъпна

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация в Областна администрация Видин

2018 Всички права запазени © Област Видин