Област Видин

Заповеди

24.04.2024 г. 

 

РЕШЕНИЕ

№РД-09/78

Видин, 24.04.2024 г.

В Областна администрация Видин са постъпили жалби с вх. № 2803/2524/22.04.2024г. от …………………. и вх. № 2803/2525/22.04.2024г. от ……………….. и жители на кв. Нов път, гр. Видин срещу заповед № РД-02-11-457/19.04.2024 г. на Кмета на Община Видин, с която са образувани 120 (сто двадесет) избирателни секции на територията на Община Видин за произвеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. и се утвърждава адрес и номерация, съгласно Приложение № 1 и обхват на избирателните секции, съгласно Приложение №2, които са неразделна част от заповедта и по-конкретно срещу утвърдените адреси и обхвата на следните избирателни секции:

 • Секция № 050900 069 с адрес град Видин, ул. “Владикина” №57, бивше СУ „Христо Ботев“;
 • Секция № 050900 070 с адрес град Видин, стадион „Георги Бенковски“, ул. „Академик Стефан Младенов“20;
 • Секция № 050900 071 с адрес гр. Видин, ул. ”Св. Ромил Видински” №78, на ДГ ”Русалка” гр. Видин,  филиал  „Здравец” и  Филиал „Здравец“ с. Капитановци;
 • Секция № 050900 073 с адрес гр. Видин, ул. ”Св. Ромил Видински” №78, на ДГ ”Русалка” гр. Видин,  филиал  „Здравец” и  Филиал „Здравец“ с. Капитановци; 
 • Секция № 050900 072 с адрес гр. Видин, ул. ”Екзарх Йосиф I“ №53, ПТГ ”Васил Левски”;
 • Секция № 050900 074 с адрес гр. Видин, ул. ”Екзарх Йосиф I“ №53, ПТГ ”Васил Левски”;
 • Секция № 050900 075 с адрес град Видин, ул. „Г.С.Раковски“ №11, Сградата на старото училище „Г.С.Раковски“;
 • Секция № 050900 080 с адрес град Видин, ул. „Г.С.Раковски“ №11, Сградата на старото училище „Г.С.Раковски“.

С оглед изпълнение изискванията на чл. 32 от Административнопроцесуалният кодекс жалбите се разглеждат в едно общо производство.

С вх. № 2803/2524/22.04.2024г. в Областна администрация Видин е постъпила жалба от ……………….., с адрес гр. Видин, ……………. по реда на чл.8, ал.4 от Изборния кодекс, в качеството му на заинтересовано лице срещу заповед № РД-02-11-457/19.04.2024 г. на Кмета на Община Видин в частта, с която са утвърдени адресите, номерата и обхвата на следните избирателни секции:

 • № 050900 069 с адрес град Видин, ул. “Владикина” №57, бивше СУ „Христо Ботев“;
 • № 050900 070 с адрес град Видин, стадион „Георги Бенковски“, ул. „Академик Стефан Младенов“ 20;
 • № 050900 071 с адрес гр. Видин, ул. ”Св. Ромил Видински” №78, на ДГ ”Русалка” гр. Видин,  филиал  „Здравец” и  Филиал „Здравец“ с. Капитановци;
 • № 050900 073 с адрес гр. Видин, ул. ”Св. Ромил Видински” №78, на ДГ ”Русалка” гр. Видин,  филиал  „Здравец” и  Филиал „Здравец“ с. Капитановци; 
 • № 050900 072 с адрес гр. Видин, ул. ”Екзарх Йосиф I“ №53, ПТГ ”Васил Левски”;
 • № 050900 074 с адрес гр. Видин, ул.”Екзарх Йосиф I“ №53, ПТГ ”Васил Левски”;
 • № 050900 075 с адрес град Видин, ул. „Г.С.Раковски“ №11, Сградата на старото училище „Г.С.Раковски“;
 • № 050900 080 с адрес град Видин, ул. „Г.С.Раковски“ №11, Сградата на старото училище „Г.С.Раковски“.

Жалбоподателят твърди, че в обжалваната част заповедта се явява неправилна, незаконосъобразна, немотивирана и неясна и поради това моли същата да бъде отменена в тези и части. Изложени са съображения, че видно от заповедта, са променени адресите на избирателните секции на територията на община Видин, в които следва да гласуват жителите на гр. Видин с постоянен адрес на територията на видинския квартал “Нов път”. Заявено е, че до настоящия момент, жителите на кв. “Нов път”, упражнявали своя вот на територията на самия квартал, като всичките осем избирателни секции се намирали на адрес: град Видин, кв. „Нов път“; ул. „Бачо Киро“ 10, ОУ „Епископ Софроний Врачански“. Твърди се от жалбоподателя, че с обжалваната заповед са променени единствено и само адресите на избирателните секции, в които ще подадат вота си жителите на кв. „Нов път“, като нито една от осемте секции не е на територията на квартала, респективно всички жители на кв. „Нов път“ няма да могат да гласуват в същия, в който живеят и ще трябва да ходят до съседни квартали, за да упражнят вота си, за разлика от всички останали жители на общината, които гласуват в собствените си квартали. Според жалбоподателя извеждането на избирателните секции от кв. „Нов път“ е дискриминационно, тъй като именно в този квартал живее ромското население на Видин и видно от заповедта само по отношение на живеещите в този квартал се променят адресите на секциите. Това ги поставяло в условия на неравно третиране, съобразно останалите жители в общината и само единствено те ще трябва да ходят до други квартали в изборния ден, за да упражним вота си в двата вида избор. Жалбоподателят сочи, че не ставало ясно, живеещите на адреси:

 

Област: ВИДИН Община: ВИДИН Секция: 071

Населено място: ГР.ВИДИН

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00549 УЛ.БАЙКАЛ

027А , 033 , 033 А , 033А , 033Б , 035 , 035А , 035Б , 037 , 037А , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 043А , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 050А , 051 , 052 , 052А , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 057А , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 064 , 065 , 066 , 067 , 068 , 069 , 070 , 071 , 072 , 072А , 073 , 074 , 075 , 075А , 075Б , 076 , 077 , 077А , 078 , 079 , 080 , 081 , 082 , 083 , 084 , 085 , 085А , 086 , 087 , 087А , 088 , 089 , 090 , 091 , 091А , 092 , 093 , 094 , 096 , 098 , 100 , 102 , 104 , 106 , 108

01523 УЛ.ВОЛГА

037 , 038 , 038А , 039 , 039А , 040 , 040 А , 040А , 040Б , 041 , 042 , 042 А , 042 Б , 042А , 042Б , 043 , 044 , 046 , 048 , 050 , 052 , 054 , 056 , 082 , 085

08560 УЛ.СЛАВЯНСКА

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 016 , 016А , 018 , 018А , 020

08718 УЛ.СТАРА ПЛАНИНА

031 , 031 А , 031А , 032 , 033 , 034 , 034 А , 034А , 035 , 035А , 036 , 036А , 036В , 036Д , 037 , 037 А , 037А , 038 , 038А , 039 , 039А , 040 , 041 , 041А , 042 , 042 А , 042А , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 060А , 061 , 061А , 062 , 063 , 063А , 064 , 065 , 066 , 067 , 068 , 068А , 069 , 070 , 071 , 072 , 073 , 074 , 074А , 075 , 076 , 077 , 078 , 079 , 080 , 081 , 082 , 083 , 084 , 085 , 086 , 087 , 087А , 088 , 089 , 090 , 091 , 092 , 093 , 094 , 095 , 097 , 098 , 099 , 101 , 104, 107

и

 

Област: ВИДИН Община: ВИДИН Секция: 073

Населено място: ГР.ВИДИН

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

07702 УЛ.ПУШКИН

001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 005А , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 009А , 010 , 011 , 012 , 012Б , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 017 А , 017А , 018 , 019 , 019Б , 020 , 020А , 021 , 022 , 023 , 024 , 024А , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 029А , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 039А , 041 , 041А , 042 , 044 , 046 , 048 , 050 , 060 , 089

07747 УЛ.КОКИЧЕ

001 , 003

08098 УЛ.РИЛА

001 , 002 , 002А , 003 , 003 А , 004 , 005 , 006 , 006А , 009 , 019 , 021 , 069

08111 УЛ.РОДОПИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 А , 010 , 010А , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 019А , 021 , 026 , 046

08156 УЛ.РОСИЦА

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 009А , 010 , 010 А , 010А , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 014А , 015 , 015А , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 025А , 025Б , 026 , 027 , 027А , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 041А , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 046А , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 051А , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 060

 

къде могат да упражнят вота си на предстоящите избори в гр. Видин или в с. Капитановци, тъй като в заповедта са посочени два адреса, а именно: гр. Видин, ул. „Свети Ромил Видински“ №78, на ДГ „Русалка” гр. Видин, филиал „Здравец” и Филиал „Здравец” с. Капитановци. Твърди се, че в случая избирателите няма да знаят къде да отидат да гласуват, тъй като списъците с имената им ще бъдат обявени на места различни от досегашните, без тази информация да е обявена така, че да достигне до всеки един имащ право да гласува на тези избори. Заявено е, че целта на промяната по отношение на тези осем секции е да се ограничи възможността за гласуване на ромите в гр. Видин и по конкретно на тези с постоянен адрес в кв. „Нов път“ и живеещите на една и съща улица ще трябва да дадат вота си в две различни секции, които се намират на два различни адреса. Това допълнително обърквало избирателите и водело до ограничаване на изборните им права.

Във връзка с изложеното жалбоподателят моли да се отмени заповедта в обжалваната й част.

Към жалбата е представено извлечение от Приложение №2 към заповед № РД-02-11-457/19.04.2024 г. на Кмета на Община Видин, съдържащо адресите на секциите с номерата им и адресите включени в тях (секция 069 и секция 070).

С вх. № 2803/2525/22.04.2024г. в Областна администрация Видин е постъпила жалба от ……………………, с адрес гр. Видин, ……………….. и жители на кв. „Нов път“, гр. Видин, подписали същата в допълнителен списък, приложен към жалбата по реда на чл.8, ал.4 от Изборния кодекс, в качеството му на заинтересовано лице срещу заповед № РД-02-11-457/19.04.2024 г. на Кмета на Община Видин в частта, с която са утвърдени адресите, номерата и обхвата на следните избирателни секции:

 • № 050900 069 с адрес град Видин, ул. “Владикина” №57, бивше СУ „Христо Ботев“;
 • № 050900 070 с адрес град Видин, стадион „Георги Бенковски“, ул. „Академик Стефан Младенов“20;
 • № 050900 071 с адрес гр. Видин, ул. ”Св. Ромил Видински” №78, на ДГ ”Русалка” гр. Видин,  филиал  „Здравец” и  Филиал „Здравец“ с. Капитановци;
 • № 050900 073 с адрес гр. Видин, ул. ”Св. Ромил Видински” №78, на ДГ ”Русалка” гр. Видин,  филиал  „Здравец” и  Филиал „Здравец“ с. Капитановци; 
 • № 050900 072 с адрес гр. Видин, ул. ”Екзарх Йосиф I“ №53, ПТГ ”Васил Левски”;
 • № 050900 074 с адрес гр. Видин, ул. ”Екзарх Йосиф I“ №53, ПТГ ”Васил Левски”;
 • № 050900 075 с адрес град Видин, ул. „Г.С.Раковски“ №11, Сградата на старото училище „Г.С.Раковски“;
 • № 050900 080 с адрес град Видин, ул. „Г.С.Раковски“ №11, Сградата на старото училище „Г.С.Раковски“.

Твърденията в жалбата и съображенията за отмяна на заповед № РД-02-11-457/19.04.2024 г. на Кмета на Община Видин в частта, с която са утвърдени адресите, номерата и обхвата на горепосочените избирателни секции са идентични с тези изложени в жалба с вх. № 2803/2524/22.04.2024г. в Областна администрация Видин от ……………………... С жалбата са представени: извлечение от Приложение №2 към заповед № РД-02-11-457/19.04.2024 г. на Кмета на Община Видин, съдържащо адресите на секциите с номерата им и адресите включени в тях (секция 069, секция 070, секция 080, секция 073, секция 074, секция 075, секция 071, секция 072) и списък на жители на кв. „Нов път“, гр. Видин, присъединили се и подписали жалба до Областен управител на област Видин срещу заповед № РД-02-11-457/19.04.2024 г. на Кмета на Община Видин. Списъкът е подписан от 11 лица, както следва: ………… адрес.

С писмо наш изх.№ 2803-2547/23.04.2024 г. от кмета на Община Видин е изискано становище по постъпилите в Областна администрация Видин жалби с вх. № 2803/2524/22.04.2024г. и вх. № 2803/2525/22.04.2024г. С вх.№ 2803-2611/24.04.2024 г. в Областна администрация Видин е постъпило становище от Кмета на Община Видин.

Кметът на Община Видин изразява следното становище по допустимостта на жалбите:

Счита, че жалбоподателят …………………….. няма правен интерес от обжалване на процесната заповед и жалбата му не следва да бъде разглеждана като недопустима, защото по постоянен адрес лицето ще бъде включен в избирателна секция №76.

По отношение на основателността на жалбите кметът счита същите за неоснователни по следните съображения:

„Заповедта на кмета, с която се определят адресите на избирателните секции - без да се променят номерата и обхватите на избирателните секции - е издадена при спазване на административно-процесуалните разпоредби от компетентен орган в предоставените му правомощия, в установената форма, при спазване и на материалния закон и целта на закона, предвид на което жалбите следва да бъдат оставени без разглеждане. Оспорената заповед е валиден административен акт, като издадена от компетентен орган, съобразно правомощията му, произтичащи от разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от ИК, в надлежна писмена форма. В хода на производството не са допуснати съществен  нарушения на процесуалните правила и норми. Правилно е приложен и материалният закон.

 Мотивът, поради който Кметът на Община Видин е променил адресите на избирателните секции в квартал „Нов път“ е обективна невъзможност да протече нормално изборен процес на 8 осем секционни избирателни комисии в сградата на ОУ „Софроний Врачански“ - гр. Видин – а именно строително монтажни работи – ремонт на санитарни възли, които ще се извършват в сградата на училището. С договор № АО-02-15-159 от 16.04.2024 г., сключен между Община Видин като възложител и избран по реда на Закона за обществените поръчки изпълнител е възложено на изпълнителя да извърши строително – монтажни работи - „Ремонт на санитарни възли в ОУ „Софроний Врачански“ - гр. Видин. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи на договора е 90 календарни дни от датата на сключване на договора - 16.04.2024 г. Именно това е и основната причина да бъдат преместени адресите на избирателните секции в квартал „Нов път“ -  осем секционни избирателни комисии, които да работят почти 48 часа в сграда без възможност да ползват нормално санитарните възли е нечовешко отношение, граничещо със саботаж на работата на секционните избирателни комисии. Именно тона е и мотивът избирателните секции да бъдат с променени адреси - целта е да се предостави възможност и на секционните избирателни комисии да работят при нормални условия, да се гарантира нормално протичане на изборния процес и гражданите да упражнят избирателните си права при спазване на принципите и правилата регламентирани с ИК. Съгласно същите, гласуването се извършва по избирателни секции /чл. 8, ал. 1 от ИК/. Нормата на чл. 8, ал. 3 от ИК въвежда задължението на кмета на общината да предостави подходящи помещения за избирателните секции, които да осигурят нормалното протичане на изборния ден. В този смисъл при избора на помещения, в които да бъдат преместени съответните секции водещо е било, че в определеното помещение за изборна секция следва да може спокойно и необезпокоявано от външни лица да протече изборния процес, както за избирателите, така и за секционната избирателната комисия.

По изложените съображения Кметът на Община Видин счита, че жалбите следва да бъдат оставени без уважение.

След като разгледа всички представени в Областна администрация Видин документи, Областният управител на област Видин приема жалби с вх. № 2803/2524/22.04.2024г. и вх. № 2803/2525/22.04.2024г. за допустими, като подадени в законоустановения срок по чл. 8, ал. 4 от ИК, от заинтересовани лица, съгласно разпоредбата на чл. 83, ал. 1 от АПК. Заповед № РД-02-11-457/19.04.2024 г. на Кмета на Община Видин, с която са образувани 120 (сто двадесет) избирателни секции на територията на Община Видин за произвеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. и се утвърждава адрес и номерация и обхват на избирателните секции е обявена публично на населението на Община Видин чрез Интернет страницата на общината https://vidin.bg/wps/portal/vidin-municipality/vidin.election/elections-06-2024 на 19.04.2024г. Депозираните в Областна администрация Видин жалби с вх. № 2803/2524/22.04.2024г. и вх. № 2803/2525/22.04.2024г. срещу заповедта са от дата 22.04.2024г., т.е. в нормативно установения тридневен срок от обявяването на Заповед № РД-02-11-457/19.04.2024 г. на Кмета на Община Видин. Съгласно извършена справка в системата Regix подателите на жалбите са с адреси на територията на Община Видин, т.е. явяват се заинтересовани лица, които биха упражнили правото си на глас на територията на общината и по-конкретно в избирателните секции, цитирани в жалбите. Като се има предвид разпоредбата на чл.36, ал.1 от ИК, че избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден приемам, че и жалбоподателят ……………...., който е с настоящ адрес гр. Видин, …………….., попадащ в обхвата на избирателна секция № 050900 073 се явява заинтересовано лице.

Разгледани по същество намирам жалбите за неоснователни по следните съображения:

Съгласно чл. 8, ал. 2 от Изборен кодекс /ИК/, кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината не по-късно от 50 дни преди изборния ден и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. В срока по изречение първо кметът изпраща копие от заповедта на териториалните звена на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството в съответната област. В ал. 3 на чл. 8 е вменено задължение на кмета на общината да предостави подходящи помещения за избирателните секции, включително и за секциите за подвижните секционни избирателни комисии, които да осигурят нормалното протичане на изборния ден. Алинея 4 на посочената разпоредба регламентира, че заповедта на кмета по ал. 2 може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред областния управител, който се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично.

В чл. 9 от ИК са разписани условия за образуване на секциите, като в ал. 1 е предвидено, че в една избирателна секция се включват до 1000 избиратели. Алинея 2 на посочената разпоредба регламентира, че  в населените места се образуват толкова секции, колкото пъти числото 1000 се съдържа в броя на избирателите. В ал. 5 е разписано, че границите на избирателните секции се съобразяват с границите на населените места.

От цитираните законови разпоредби е видно, че в изключително правомощие на Кмета на общината е да образува избирателните секции на територията на общината и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. Не е в материалната компетентност на Областен управител да утвърждава обхват и адрес на избирателните секции.

С издадената Заповед № РД-02-11-457/19.04.2024 г. Кметът на община Видин е спазил изискването на чл.8, ал.2, ал.3 и чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от ИК. Заповедта е издадена в писмена форма, от компетентен орган, в предвидения в закона срок, с посочени адресати, фактически и правни основания за издаване на акта - Указ №100 от 9 април 2024 г. за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България и Указ №102 от 9 април 2024г. за насрочване на избори за Народно събрание на президента на Република България и Указ № 103 за определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. и Решение № 3055-ЕП от 10.04.2024 г. и Решение 3056-ЕП/НС от 10.04.2024 на Централната избирателна комисия, пред кой орган и в какъв срок заповедта може да се обжалва, както и дата на издаване и подпис на лицето, издало заповедта, с означаване на длъжността му. Всяка от образуваните общо 120 (сто двадесет) избирателни секции на територията на Община Видин за произвеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. е с до 1000 избирателя, предоставени са подходящи помещения за избирателните секции, които да осигурят нормалното протичане на изборния ден. Следва да се има предвид, че за всеки отделен вид избор кметът на общината следва да издаде изрична заповед, с която да образува избирателните секции на територията на общината не по-късно от 50 дни преди изборния ден и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. Избирателните секции не са постоянни и с оглед на това не следва да се приема, че има преместване на избирателни секции в община Видин при предстоящите избори за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от кв. „Нов път“ на други адреси на територията на населено място Видин, в който смисъл оплакванията в жалбите се явяват неоснователни.

Извършена е справка на адрес https://www.cik.bg/bg/epns2024/voters - официалната страница на Централна избирателна комисия /ЦИК/, на който са публикувани:

 • Адреси на избирателните секции
 • Брой избиратели в предварителните списъци за изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
 • Брой избиратели в предварителните списъци за изборите за Народни представители на 9 юни 2024 г.

От извършената справка се установи, че адресите на избирателните секции, посочени в жалби с вх. № 2803/2524/22.04.2024г. и вх. № 2803/2525/22.04.2024г. са както следва:

 

Област код

Област текст

Община код

Община

Секция

Населено място код

Населено място

Адрес

05

ВИДИН

09

ВИДИН

069

10971

ГР.ВИДИН

ул."Владикина" №57, бивше СУ "Христо Ботев"

05

ВИДИН

09

ВИДИН

070

10971

ГР.ВИДИН

Стадион"Георги Бенковски", ул."Академик Стефан Младенов"№20

05

ВИДИН

09

ВИДИН

071

10971

ГР.ВИДИН

ул."Св.Ромил Видински"78, на ДГ"Русалка", филиал "Здравец"

05

ВИДИН

09

ВИДИН

072

10971

ГР.ВИДИН

ул."Екзарх Йосиф I"№53, ПТГ"Васил Левски"

05

ВИДИН

09

ВИДИН

073

10971

ГР.ВИДИН

ул."Св.Ромил Видински"№78, на ДГ"Русалка", филиал "Здравец"

05

ВИДИН

09

ВИДИН

074

10971

ГР.ВИДИН

ул."Екзарх Йосиф I"№53, ПТГ"Васил Левски"

05

ВИДИН

09

ВИДИН

075

10971

ГР.ВИДИН

ул."Г.С.Раковски"№11, Сграда на старото училище "Г.С.Раковски"

05

ВИДИН

09

ВИДИН

080

10971

ГР.ВИДИН

ул."Г.С.Раковски"№11, Сграда на старото училище "Г.С.Раковски"

 

Видно от официално публикуваната информация е, че за секции с № 050900 071 и № 050900 073 е посочен адрес гр. Видин, ул. „Св. Ромил Видински“ №78, на ДГ „Русалка“, филиал „Здравец“, а не както е посочено в Приложение №1 към Заповед № РД-02-11-457/19.04.2024 г. на Кмета на община Видин - гр. Видин, ул. ”Св. Ромил Видински” №78, на ДГ ”Русалка” гр. Видин,  филиал  „Здравец” и  Филиал „Здравец“ с. Капитановци.

Съгласно допълнение към становище от Кмета на Община Видин с вх. №2803-2619/24.04.2024 г. , Община Видин умедомява, че адреса на избирателни секции № 050900 071 и № 050900 073 е гр. Видин, ул. „Св. Ромил Видински“ №78, във филиал „Здравец“ на ДГ „Русалка“. В тази връзка, очевидно се касае за допусната техническа грешка в Приложение №1 към Заповед № РД-02-11-457/19.04.2024 г. на Кмета на Община Видин при изписване на адресите на двете избирателни секции, касаещи ДГ „Русалка“, филиал „Здравец“. Населеното място на процесните избирателни секции си остава гр. Видин и в този смисъл е съобразено законовото изискване на чл. 9, ал. 5 от ИК. Жалбоподателите, както и всички избиратели на територията на Община Видин могат да извършат справка на интернет адрес https://www.cik.bg/bg/epns2024/voters – официалната страница на ЦИК в раздел избиратели за адресите на избирателните секции и имат яснота къде да упражнят вота си на предстоящите избори и твърденията в жалбите им в тази насока са неоснователни.

Съгласно чл.41 и чл.42 от ИК общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци част І за изборите за членове на ЕП и предварителните избирателни списъци за изборите за народни представители не по-късно от 40 дни преди изборния ден (в настоящия случай 29.04.2024 г.) и ги публикуват на интернет страницата на общината. В изпълнение на вменените им задълженията е издадена Заповед № РД-02-11-461/22.04.2024г. на Кмета на Община Видин, с която е посочено място за обявяване (адрес) за обявяване на  предварителните избирателни списъци. Същата е публикувана на интернет страницата на Община Видин https://vidin.bg/wps/portal/vidin-municipality/vidin.election/elections-06-2024/i3, като в заповедта е посочено, че  избирателните списъци се публикуват и на интернет страницата на общината - www.vidin.bg. По този начин избирателите ще могат да извършват справки в коя избирателна секция могат да упражнят правото си на глас и в този смисъл твърденията на жалбоподателите, че няма да знаят къде да отидат да гласуват и че живеещите на една и съща улица ще трябва да дадат вота си в две различни секции, които се намират на два различни адреса и това допълнително обърква избирателите и води до ограничаване на изборните им права се явяват абсолютно несъстоятелни.  

С оглед гореизложеното и на основание чл. 8, ал.4, изр. второ от Изборния кодекс

ОСТАВЯМ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалби с вх. № 2803/2524/22.04.2024г. от ……………………. и вх. № 2803/2525/22.04.2024г. от ………………… и жители на кв. „Нов път“, гр. Видин срещу заповед № РД-02-11-457/19.04.2024 г. на Кмета на Община Видин.

Решението да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Видин и да се постави на видно място на таблото в сградата на Областна администрация Видин, гр. Видин, ул. „Дунавска“ № 6, партерен етаж.

 Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Административен съд Видин.

 

/П/

ИВО АТАНАСОВ

Областен управител на област Видин

* решението е публикувано на 24.04.2024 г., 16:28 часа  


 

 

12.04.2024 г. 

Г Р А Ф И К

за проверка за готовността за безопасна експлоатация на язовири/изравнители и съоръженията към тях, находящи се на територията на област Видин, неразделна част от Заповед № РД-2901-25 от 11.04.2024 г. на Областен управител на област Видин.

 

Заповед № РД-2901-25 от 11.04.2024 г.

График към Заповед № РД-2901-25 от 11.04.2024 г.

* заповедта и графикът са качени на 12.04.2024 г., 14:34 часа  


29.03.2024 г. 

 

ЗАПОВЕД

№  РД-09/66

Видин, 28.03.2024 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 10а, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за електронното управление /ЗЕУ/ и чл. 13, ал. 2 от Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване в Областна администрация Видин.

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Предоставянето на административни услуги по електронен път от Областна администрация Видин да са с намалена такса спрямо таксата за присъствено заявление и предоставяне, съгласно разпоредбата на чл. 10а, ал. 2 от ЗЕУ, а именно: с десет на сто, като намалението не може да надвишава 20 /двадесет/ лева.

 

 1. За фиксирани такси, същите са както следва:

  

ИДЕНТИФИКАТОР

ПО АР

НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

НАМАЛЕНА ТАКСА ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ПО ЕЛ. ПЪТ

ВИД УСЛУГА

1

2

3

4

ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

 

1972

 

Издаване на удостоверениe, за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги

 

9,00 лв.

за всеки имот

 

 

13,50 лв.

за всеки имот

 

 

- за обикновена услуга - 7 работни дни;

 

- за бърза услуга - до 3 работни дни .

 

 

 

1979

 

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собственост.

 

13,50 лв.

 за всеки имот

 

20,25 лв.

за всеки имот.

 

 

- за обикновена услуга - 7 работни дни;

 

- за бърза услуга - до 3 работни дни.

ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

 

2972

 

Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

 

4,50 лв.

на документ

 

- до 8 работни часа, ако обективни обстоятелства налагат по-дълъг срок – до 2 работни дни.

 

 

 1. За нефиксирани такси, съгласно съответния поднормативен акт, при изчисляването им следва да се има предвид разпоредбата на чл. 10а, ал. 2 от ЗЕУ и същите да са намалени с десет на сто, като намалението не може да надвишава 20 /двадесет/ лева.

 

 1. Таксите за присъствено заявление на административни услуги предоставени от Областна администрация Видин, вписани в Регистъра на услугите, раздел „Административни услуги и режими” /http://iisda.government.bg/adm_services/services/from_regional_administrations/ и посочени в Приложение №3 към чл. 13, ал. 2 от Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване в Областна администрация Видин остават непроменени.

 

Копие от заповедта да бъде връчена на Директор дирекция АКРРДС, Директор дирекция АПОФУС и Главния секретар за сведение.

Заповедта да се сведе до знанието на всички служители чрез АИС и да бъде публикува на официалния сайт на Областна администрация Видин от Главен експерт и.ф. системен администратор, дирекция АПОФУС.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Главния секретар на Областна администрация Видин.

 

/П/

ИВО АТАНАСОВ

Областен управител на област Видин

* заповедта е качена на 29.03.2024 г., 16:49 часа.


28.03.2024 г. 

ЗАПОВЕД

№ РД09-61
Видин 27.03.2024 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.137, ал.1 от Закона за горите, предложение с наш вх. №2803-1908/26.03.2024г. на директора на Регионална дирекция по горите – Берковица и с оглед осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване и гасене на пожари в горски територии

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Обявявам пожароопасен сезон за 2024г. в горските територии на област Видин, считано от 01.04.2024г. до 31.10.2024г.
2. Забранявам по време на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии.
3. Изхвърлянето на горими отпадъци да се извършва само на определените за целта места.
4. Ръководителите на териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите и ловните стопанства, органите по пожарна безопасност и защита на населението, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата извършващи дейност в тях:
- да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии;
- да проверят състоянието на наличните в тези територии противопожарни хидранти, депа и водоеми, като предприемат мерки за възстановяване на неизправните;
- да осъществяват контрол по изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия в горските територии;
- да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване и потушаване на горските пожари.
5. Ръководителите на земеделски кооперации, собственици, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.
6. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, за които е учредено право на строеж или сервитут, са длъжни за собствена сметка:
- да поддържат същите целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;
- да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;
- да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасят.
7. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
8. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите в област Видин да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.
9. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите да предприемат мерки за спиране на дейности или машини и съоръжения в горските територии, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на пожари.
10. Кметовете на общини и кметства:
- да организират, координират и провеждат съгласувано с РС ПБЗН и РДГ мерките и мероприятията за пожарна безопасност по границите на населените места и в горските територии - собственост на общината или предоставени им за управление;
- да създадат доброволни формирования за гасене на пожар в горските територии по реда на ЗЗБ;
- да информират местното население за задълженията и мерките по защитата на горските територии от пожари и го оповестяват своевременно при възникването на горски пожар.
11. При възникване на пожар в горски територии, ръководителите на териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите незабавно да предоставят информация, съгласно утвърдената схема за оповестяване.
12. Лице, забелязало пожар в горските територии, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица, имащи отношение към нейното изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Видин.
Кметовете на общини да сведат заповедта до знанието на кметовете на кметства, кметските наместници, собствениците и ползвателите на горски територии и всички други, упоменати в нея лица.
Контрол по изпълнението на гореописаните мерки възлагам на Директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Видин, Директора на Регионална дирекция по горите – Берковица, Директора на Държавно горско стопанство – Видин, Директора на Държавно горско стопанство – Белоградчик и кметовете на общините на територията на област Видин.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

/П/
ИВО АТАНАСОВ

Областен управител на област Видин

* заповедта е качена на 28.03.2024 г., 13:05 часа.


29.02.2024 г. 

ЗАПОВЕД

№ОС0704-1

Видин, 28.02.2024 г.


В Областна администрация Видин е постъпило Заявление с вх.№2803-3989/12.07.2023г. от „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София, ЕИК 206149191, със следното искане към Областния управител на област Видин:
На основание чл. 124а, ал. 3 от Закона за устройство на територията да бъде издадено разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план и План-схема за елементи на техническата инфраструктура, разположени на територията на повече от една община, а именно в землищата на с. Винарово, с. Ракитница, с. Тияновци, с. Гъмзово, гр. Брегово, находящи се на територията на обл. Видин, за обект: „Електронна съобщителна мрежа „Винарово – Брегово“ област Видин“.
Заявлението е подадено чрез ………………………, съгласно пълномощно Рег.№03597/04.03.2021г. на нотариус с рег.№302-Валентина Благоева, с район на действие РС-София, преупълномощена от ………………………… в качеството му на Директор „Стратегия, планиране и развитие на мрежата“ на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 206149191 и пълномощник с право да преупълномощава, съгласно пълномощни от законните представители на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София, ЕИК 206149191, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район Младост, ж.к. „Младост 4“, бул. Бизнес парк София, сграда 6, от ………..……….. и …………………, съответно с рег.№01683/05.02.2021 г. и рег.№01684/05.02.2021 г. и рег.№01681/05.02.2021 г. и рег.№01682/05.02.2021 г. на нотариус с рег.№302-Валентина Благоева, с район на действие РС-София.

Към заявлението са приложени:

1.    Задание за изработване на ПУП – 2 броя оригинали;
2.    Заповед №80/16.05.2022 г. на община Брегово;
3.    Заповед №РД02-208/06.10.2020 г. на община Ново село;
4.    Разрешение за специално ползване на пътя от ОПУ – Видин;
5.    Становище от РИОСВ-Монтана, с изх.№1472/26.04.2022 г.;
6.    Пълномощно Рег.№03597/04.03.2021г. на нотариус с рег.№302-Валентина Благоева, с район на действие РС-София
 
В изпълнение на горното искане са предприети следните действия:
1. Заданието по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ, е внесено в Министерство на културата на основание чл. 125, ал. 6 от ЗУТ. Същото е съгласувано с писмено Становище изх.№СТ-84-911/21.11.2023 г., при нас с вх.№2803-7557/29.11.2023 г., с подробно изложени изисквания. В изпълнение на изискванията на Министерство на културата, е изпратено уведомително писмо до Регионалния исторически музей, с копие до Министъра на културата. В отговор с писмо, с вх.№2803-973/14.02.2024 г. от РИМ – Видин, е депозиран Договор от 15.01.2024 г., сключен между „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД  и Регионален исторически музей – Видин.
2. Изискано е становище от РИОСВ-Монтана по внесеното задание, ведно с приложено Становище от РИОСВ – Монтана от 26.04.2022 г. С писмо Изх.№1000-704(1) от 12.12.2023 г. РИОСВ-Монтана уведомява, че последното становище с изх. №1472 от дата 26.04.2022 г. е валидно и актуално към настоящия момент.
3. Заданието по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ, е съгласувано от експлоатационните дружества – „ЕРМ Запад“ АД, „Виваком България“ ЕАД и „ВиК-Видин“ ЕООД, на основание  чл. 128а, ал. 1 от ЗУТ, с писмени становища депозирани в Областна администрация – Видин, с вх.№№2803-632/31.01.2024 г., 2803-858/08.02.2024 г. и 2803-172/10.01.2024 г.  

МОТИВИ:
В представената по преписката документация се съдържа необходимата информация за съществуващото положение.
Заданието по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ, е одобрено с Решение, взето на заседание на Областен експертен съвет по устройство на територията, материализирано в Протокол вх.№2803/1141/22.02.2024 г., към който е приложено становище с вх.№2803-1111/21.02.2024г. от Басейнова дирекция „Дунавски район“. 
Съгласно горецитираният протокол от 22.02.2024 г., ОЕСУТ e взел следното Решение:
Областният експертен съвет по устройство на територията съгласува предоставеното задание и на основание чл. 124б, ал. 1 и чл. 124а, ал. 3 от ЗУТ, предлага да бъде издадено разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план и План-схема за елементи на техническата инфраструктура, разположени на територията на повече от една община, а именно в землищата на с. Винарово, с. Ракитница, с. Тияновци, с. Гъмзово, гр. Брегово, находящи се на територията на обл. Видин, за обект: „Електронна съобщителна мрежа „Винарово – Брегово“ област Видин“.
Областният експертен съвет по устройство на територията предлага на Областния управител на област Видин да издаде заповед за одобряване и разрешаване изработване на ПУП – парцеларен план и План-схема за елементи на техническата инфраструктура, разположени на територията на повече от една община, а именно в землищата на с. Винарово, с. Ракитница, с. Тияновци, с. Гъмзово, гр. Брегово, находящи се на територията на обл. Видин, за обект: „Електронна съобщителна мрежа „Винарово – Брегово“ област Видин“, при условията на съгласувателните становища от Министерство на Културата, РИОСВ – Монтана, „ЕРМ Запад“ АД, „Виваком България“ ЕАД и „ВиК-Видин“ ЕООД, с №№СТ-84-911/21.11.2023 г., №1000-704(1) от 12.12.2023 г. вх.2803-632/31.01.2024 г., вх.2803-858/08.02.2024 г. и вх.2803-172/10.01.2024 г.
Заданието отговаря на законовите изисквания и въз основа на него може да се  изработи Подробен устройствен план.
Предвид горното, на основание чл. 124б, ал. 1 и чл. 124а, ал. 3 от Закона за устройство на територията и въз основа на Решение, взето на заседание на Областен експертен съвет по устройство на територията, материализирано в Протокол вх.№2803/1141/22.02.2024 г.:


I.    ОДОБРЯВАМ 

по смисъла на чл. 125 от ЗУТ задание за проектиране на обект „Електронна съобщителна мрежа „Винарово – Брегово“ област Видин“; 

II.    РАЗРЕШАВАМ

на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София, ЕИК 206149191, да възложи изработването на ПУП – парцеларен план и План-схема за елементи на техническата инфраструктура, разположени на територията на повече от една община, в землищата на  с. Винарово, с. Ракитница, с. Тияновци, с. Гъмзово, гр. Брегово, находящи се на територията на обл. Видин, за обект: „Електронна съобщителна мрежа „Винарово – Брегово“ област Видин“.


Проектът да се изработи съгласно одобрените в заданието параметри и да отговаря на всички законови и подзаконови нормативни актове, както и при условията на съгласувателните становища от Министерство на Културата, РИОСВ – Монтана, „ЕРМ Запад“ АД, „Виваком България“ ЕАД и „ВиК-Видин“ ЕООД, с №№СТ-84-911/21.11.2023 г., №1000-704(1) от 12.12.2023 г. вх.2803-632/31.01.2024 г., вх.2803-858/08.02.2024 г. и вх.2803-172/10.01.2024 г.
Преди разглеждане на проекта от Областен експертен съвет по устройство на територията, същият следва да се съгласува от възложителя „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на основание чл. 128, ал. 6 от ЗУТ със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни органи.    
Проектът да бъде съобщен от двете общински администрации /община Ново село и община Брегово/ на заинтересованите лица с обявление, което в 10-дневен срок от постъпването на проекта в общинската администрация се изпраща за обнародване в "Държавен вестник", съгласно разпоредбата на чл. 128, ал. 1, при спазване на ал. 2 от ЗУТ. При наличие на постъпили възражения, предложения и искания по обявения проект, на основание на чл. 128, ал. 8 от ЗУТ същите да се разгледат от съответния общински експертен съвет по устройство на територията.           
Окончателния проект за подробен устройствен план следва да бъде внесен за разглеждане и приемане от Областен експертен съвет по устройство на територията на основание чл. 128, ал. 13, т. 1 и одобрен по реда на чл. 129, ал. 3 от Закона за устройство на територията / в цифров и графичен вид - четири екземпляра в оригинал в М1:1000 и М1:2000/.
Заповедта да се сведе до знанието на възложителя – „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София, ЕИК 206149191.
На основание чл. 124б, ал. 3 от Закона за устройство на територията настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Видин и да се израти на общините Брегово и Ново село, за разгласяване по реда на ал. 2.  
На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, заповедта не подлежи на оспорване.


/П/
ИВО АТАНАСОВ

Областен управител на област Видин

* заповедта е качена на 29.02.2024 г., 10:53 часа.


02.10.2023г.

ЗАПОВЕД

№ РД09-105

Видин, 29.09.2023 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 39а, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с и Решение №12/06.01.2023 г. на Министерския съвет на Република България

 

Д О П Ъ Л В А М:


Раздел II, т.2 от Заповед РД09-69/12.07.2023г. на Областен управител на област Видин, касаеща изплащане на дължимите парични обезщетения, съгласно приложението към т. 1 на Решение №12/06.01.2023 г. на Министерския съвет на Република България, за отчуждаване за държавна нужда за изграждане на Обект: „Модернизация на Път І-1 (Е-79) „Видин - Ботевград“, участък от км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ км 58+128,47 (километраж по проект) до км 102+060 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ км 99+193 (километраж по проект) на територията на областите Видин и Монтана“, намиращи се в землищата на с. Ружинци, с. Плешивец, с. Гюргич и с. Черно поле, община Ружинци, област Видин, както следва:

„т.2.11. документ от нотариус удостоверяващ дела и размера на обезщетението в лева, в случаите, когато не може да се изготви споразумителен протокол, определящ дяловете на всички наследници – в оригинал.“
    

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се изпрати на Кмета на община Ружинци, който да сведе до знанието на кметове и кметски наместници, за разгласяване сред населението. Публикуването на интернет страницата на Областна администрация Видин да се извърши от Кристиян Христов – главен експерт, дирекция АПОФУС в Областна администрация Видин.


/П/
ИВО АТАНАСОВ

Областен управител на област Видин

* заповедта е качена на 02.10.2023 г., 14:45 часа.


 

13.07.2023г.


ЗАПОВЕД

№РД-09-69

Видин, 12.07.2023 г.


На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл. 39а, ал. 2 от Закона за държавната собственост и Решение №12/06.01.2023 г. на Министерския съвет на Република България

Н А Р Е Ж Д А М:
    

I. Да се изплатят дължимите парични обезщетения, съгласно приложението към т. 1 на Решение №12/06.01.2023 г. на Министерския съвет на Република България, за отчуждаване за държавна нужда за изграждане на Обект: „Модернизация на Път І-1 (Е-79) „Видин - Ботевград“, участък от км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ км 58+128,47 (километраж по проект) до км 102+060 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ км 99+193 (километраж по проект) на територията на областите Видин и Монтана“, намиращи се в землищата на с. Ружинци, с. Плешивец, с. Гюргич и с. Черно поле, община Ружинци, област Видин.

II. Изплащането на полагащите се обезщетения по т. I да се извърши при спазване на следната процедура:
1. Публикуване на съобщение за изплащане на обезщетенията на интернет страницата на Областна администрация Видин. Съобщението за изплащане на обезщетения по т. I да се изпрати на Кмета на община Ружинци, който да сведе до знанието на кметове и кметски наместници, за разгласяване сред населението.
2. Физическите лица следва да представят в Центъра за административно обслужване при Областна администрация Видин следните документи:
2.1. заявление по образец;
2.2. скица – оригинал;
2.3. документ за собственост – решение на поземлена комисия; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариално заверен препис;
           Забележка: Представените решения на поземлени комисии, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.
2.4 . актуално удостоверение за наследници, при починал собственик – оригинал;
2.5. нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;
2.6. актуално удостоверение за лична банкова сметка с посочени пълни лични данни на титуляра – правоимащо/упълномощено лице, което ще получи сумата – оригинал;
2.7. влязло в сила съдебно решение –  ако е приложимо;
2.8. декларация за съхранение и обработка на личните данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни – по образец;
2.9. декларация удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици – по образец;
2.10. декларация за липса на тежести върху имота – по образец.

           Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

3. Юридическите лица следва да представят в Центъра за административно обслужване при Областна администрация Видин, следните документи:
3.1. заявление по образец;
3.2. скица – оригинал;
3.3. документ за собственост – решение на поземлена комисия; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариално заверен препис;
            Забележка: Представените решения на поземлени комисии, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.
3.4. влязло в сила съдебно решение –  ако е приложимо;
3.5. актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата на юридическото лице – оригинал;
3.6. декларация удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици – по образец;
3.7.  декларация за липса на тежести върху имота – по образец.
           Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

..........

 

/П/
ОГНЯН АСЕНОВ

Областен управител на област Видин

 

Образци на документи за изплащане на обезщетения на отчуждени имоти по Решение на Министерския съвет №12 от 06.01.2023 г.

Образци на документи за изплащане на обезщетения на отчуждени имоти по Решение на Министерския съвет №12 от 06.01.2023 г. ( в ".rar" - формат)

* заповедта е качена на 13.07.2023 г., 10:57 часа; последна редакция на 13.07.2023 г., 15:50 часа.

 


 

12.05.2023г.

Г Р А Ф И К

за проверка за готовността за безопасна експлоатация на язовири/изравнители и съоръженията към тях, находящи се на територията на област Видин, неразделна част от Заповед № РД-2901-31 от 11.05.2023 г. на Областен управител на област Видин.

 

Заповед № РД-2901-31 от 11.05.2023 г.

График към Заповед № РД-2901-31 от 11.05.2023 г.

* заповедта и графикът са качени на 12.05.2023 г., 10:28 часа  

 

09.03.2023г.

ЗАПОВЕД

№ РД-09-32
Видин 08.03.2023 г.

            На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.137, ал.1 от Закона за горите, предложение с наш вх. №2803-1225/28.02.2023г. на директора на Регионална дирекция по горите – Берковица и с оглед осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване и гасене на пожари в горски територии

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Обявявам пожароопасен сезон за 2023г. в горските територии на област Видин, считано от 03.04.2023г. до 31.10.2023г.
2. Забранявам по време на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии.
3. Изхвърлянето на горими отпадъци да се извършва само на определените за целта места.
4. Ръководителите на териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите и ловните стопанства, органите по пожарна безопасност и защита на населението, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата извършващи дейност в тях:
- да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии;
- да проверят състоянието на наличните в тези територии противопожарни хидранти, депа и водоеми, като предприемат мерки за възстановяване на неизправните;
- да осъществяват контрол по изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия в горските територии;
- да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване и потушаване на горските пожари.
5. Ръководителите на земеделски кооперации, собственици, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.
6. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, за които е учредено право на строеж или сервитут, са длъжни за собствена сметка:
- да поддържат същите целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;
- да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;
- да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасят.
7. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
8. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите в област Видин да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.
9. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите да предприемат мерки за спиране на дейности или машини и съоръжения в горските територии, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на пожари.
10. Кметовете на общини и кметства:
- да организират, координират и провеждат съгласувано с РС ПБЗН и РДГ мерките и мероприятията за пожарна безопасност по границите на населените места и в горските територии - собственост на общината или предоставени им за управление;
- да създадат доброволни формирования за гасене на пожар в горските територии по реда на ЗЗБ;
- да информират местното население за задълженията и мерките по защитата на горските територии от пожари и го оповестяват своевременно при възникването на горски пожар.
11. При възникване на пожар в горски територии, ръководителите на териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите незабавно да предоставят информация, съгласно утвърдената схема за оповестяване.
12. Лице, забелязало пожар в горските територии, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица, имащи отношение към нейното изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Видин.
Кметовете на общини да сведат заповедта до знанието на кметовете на кметства, кметските наместници, собствениците и ползвателите на горски територии и всички други, упоменати в нея лица.
Контрол по изпълнението на гореописаните мерки възлагам на Директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Видин, Директора на Регионална дирекция по горите – Берковица, Директора на Държавно горско стопанство – Видин, Директора на Държавно горско стопанство – Белоградчик, Директора на Държавно горско стопанство „Миджур” и кметовете на общините на територията на област Видин.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

/П/
ОГНЯН АСЕНОВ

Областен управител на област Видин

 

* заповедта е качена на 09.03.2023 г., 11:49 часа  

09.03.2023г.

 

01.03.2023г.

 


ЗАПОВЕД

№ ОС 0704-1
Видин, 28.02.2023 г.

В Областна администрация Видин е постъпило Заявление с вх.№2803/6558/19.09.2022г. от „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София, ЕИК 206149191, със следното искане към Областния управител на област Видин:
-На основание чл.124а, ал.3 от Закона за устройство на територията, да разреши изработването на „Проект за ПУП към допускане за изработване на КПИИ: ПУП- Парцеларни планове извън урбанизираната територия, ПУП-План схеми в урбанизирана територия за обект: „Електронна съобщителна мрежа „Винарово – Брегово“ област Видин“, находящ се в землищата и РП в община Брегово и община Ново село, област Видин.
-Да одобри заданието по чл. 125 от ЗУТ.
Заявлението е подадено чрез Сашка Младенова, съгласно пълномощно №12337/12.08.2020г. от Ивайло Шаханов в качеството му на Директор „Стратегия, планиране и развитие на мрежата“ на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с право да преупълномощава, съгласно пълномощно №10122/08.07.2020г. от законните представители на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София, ЕИК 206149191, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район Младост, ж.к. „Младост 4“, Бизнес парк София, сграда 6.
Горното заявление е последващ етап от стартирала процедура в Областна администрация - Видин, с която на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, е дадено Разрешение №РД26-7/17.05.2022г. от Областен управител на област Видин, да изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива, по чл.150 от ЗУТ за визирания обект, при спазване разпоредбата на чл.124а, ал.3 от ЗУТ за разрешаване изработването на ПУП - ПП.
В изпълнение на горното:
1.Заданието по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ, е внесено в Министерство на културата и НИНКН на основание чл. 125, ал. 6 от ЗУТ, като е съгласувано с писмено Становище изх.№СТ-84-911/20.12.2022г., при нас с вх.№2803-26/04.01.2023г.
2.Заданието по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ, е съгласувано, на основание  чл. 128а, ал. 1 от ЗУТ с експлоатационните дружества – „ЕРМ Запад“ АД, „Виваком България“ ЕАД и „ВиК-Видин“ ЕООД, с писмени становища депозирани в Областна администрация – Видин, с вх.№№2803-7115/11.10.2022г., 2803-353/20.01.2023г. и 2803-503/27.01.2023г. В представената по преписката документация се съдържа необходимата информация за съществуващото положение. Заданието по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ, е одобрено с Решение, взето на заседание на Областен експертен съвет по устройство на територията, материализирано в Протокол вх.№2803-1044 от 20.02.2023г., съгласно което:
Областният експертен съвет по устройство на територията е съгласувал предоставеното задание и на основание чл.124б, ал.1 и чл. 124а, ал. 3 от ЗУТ и е предложил разрешаване изработването на „Проект за ПУП - Парцеларни планове извън урбанизирана територия, ПУП - План схеми в урбанизирана територия за обект Електронна съобщителна мрежа „Винарово - Брегово“ област Видин, находящ се в землища и РП в общини Брегово и Ново село, област Видин“, към допуснат за изработване Комплексен проект за инвестиционна инициатива. Областният експертен съвет по устройство на територията е предложил на Областния управител на област Видин да издаде заповед за одобряване и разрешаване изработването на „Проект за ПУП - Парцеларни планове извън урбанизирана територия, ПУП - План схеми в урбанизирана територия за обект Електронна съобщителна мрежа „Винарово - Брегово“ област Видин, находящ се в землища и РП в общини Брегово и Ново село, област Видин“, към допуснат за изработване Комплексен проект за инвестиционна инициатива.
Следва да се вземе предвид изразеното становище от представител на „Геозащита „ЕООД – клон Плевен, че предложението за проектното трасе на обект Електронна съобщителна мрежа „Винарово - Брегово“ област Видин, находящо се в землища и РП в общини Брегово и Ново село, област Видин, преминава в обхвата на свлачища №VID 06.18304.01, в землището на с. Гъмзово, община Брегово, област Видин, и №VID 30.11079.01, в землището на с. Винарово, община Ново село, област Видин. При изработването на ПУП, е необходимо е да бъде направена преценка относно необходимостта от провеждане на процедура по реда на чл.96 от ЗУТ.
Заданието отговаря на законовите изисквания и въз основа на него може да се  изработи Подробен устройствен план.
Предвид горното, на основание чл. 124б, ал. 1 и чл. 124а, ал. 3 от Закона за устройство на територията и въз основа на Решение, взето на заседание на Областен експертен съвет по устройство на територията, материализирано в Протокол вх.№2803-1044 от 20.02.2023г.:

ОДОБРЯВАМ:

Задание и разрешавам изработването на „Проект за ПУП - Парцеларни планове извън урбанизирана територия, ПУП - План схеми в урбанизирана територия за обект Електронна съобщителна мрежа „Винарово - Брегово“ област Видин, находящ се в землища и РП в общини Брегово и Ново село, област Видин“, към допуснат за изработване Комплексен проект за инвестиционна инициатива.
Проектът да се изработи съгласно одобрените със заданието параметри и да отговаря на всички законови и подзаконови нормативни актове, касаещи изработката на комплексния проект.
Всички части на комплексния проект за инвестиционна инициатива следва да бъдат внесени за разглеждане от Областен експертен съвет по устройство на територията на основание чл.128, ал. 13, т.1 и одобрени по реда на чл.129, ал.3 от Закона за устройство на територията.
Заповедта да се сведе до знанието на възложителя – „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София, ЕИК 206149191.
На основание чл.124б, ал.3 от Закона за устройство на територията настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Видин и да се изпрати на общините Брегово и Ново село, за разгласяване по реда на ал.2.  
На основание чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията, заповедта не подлежи на оспорване.

ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВИДИН

(съгласно заповед № РД-09-22-14.02.2023 г.)

/П/
ШИШМАН ЧАУШЕВ

Заместник областен управител на област Видин
 

* заповедта е качена на 1.03.2023 г., 15:43 часа        

 

03.06.2022 г.


Г Р А Ф И К

за проверка за готовността за безопасна експлоатация на язовири/изравнители и съоръженията към тях, находящи се на територията на област Видин, неразделна част от Заповед № РД-2901-30 от 03.06.2022 г. на Областен управител на област Видин.

Публикуван на 03 юни 2022 г.

Заповед № РД-2901-30 от 03.06.2022 г.

График към Заповед № РД-2901-30 от 03.06.2022 г.

03.06.2022 г.

 

15.04.2022г.

ЗАПОВЕД

№ РД09-23
Видин 07.04.2022 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.137, ал.1 от Закона за горите, предложение с наш вх. №2803-2229/31.03.2022г. на директора на Регионална дирекция по горите – Берковица и с оглед осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване и гасене на пожари в горски територии

 

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Обявявам пожароопасен сезон за 2022г. в горските територии на област Видин, считано от 18.04.2022г. до 31.10.2022г.
2. Забранявам по време на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии.
3. Изхвърлянето на горими отпадъци да се извършва само на определените за целта места.
4. Ръководителите на териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите и ловните стопанства, органите по пожарна безопасност и защита на населението, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата извършващи дейност в тях:
- да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии;
- да проверят състоянието на наличните в тези територии противопожарни хидранти, депа и водоеми, като предприемат мерки за възстановяване на неизправните;
- да осъществяват контрол по изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия в горските територии;
- да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване и потушаване на горските пожари.
5. Ръководителите на земеделски кооперации, собственици, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.
6. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, за които е учредено право на строеж или сервитут, са длъжни за собствена сметка:
- да поддържат същите целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;
- да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;
- да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасят.
7. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
8. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите в област Видин да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.
9. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите да предприемат мерки за спиране на дейности или машини и съоръжения в горските територии, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на пожари.
10. Кметовете на общини и кметства:
- да организират, координират и провеждат съгласувано с РС ПБЗН и РДГ мерките и мероприятията за пожарна безопасност по границите на населените места и в горските територии - собственост на общината или предоставени им за управление;
- да създадат доброволни формирования за гасене на пожар в горските територии по реда на ЗЗБ;
- да информират местното население за задълженията и мерките по защитата на горските територии от пожари и го оповестяват своевременно при възникването на горски пожар.
11. При възникване на пожар в горски територии, ръководителите на териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите незабавно да предоставят информация, съгласно утвърдената схема за оповестяване.
12. Лице, забелязало пожар в горските територии, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица, имащи отношение към нейното изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Видин.

Кметовете на общини да сведат заповедта до знанието на кметовете на кметства, кметските наместници, собствениците и ползвателите на горски територии и всички други, упоменати в нея лица.

Контрол по изпълнението на гореописаните мерки възлагам на Директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Видин, Директора на Регионална дирекция по горите – Берковица, Директора на Държавно горско стопанство – Видин, Директора на Държавно горско стопанство – Белоградчик, Директора на Държавно горско стопанство „Миджур” и кметовете на общините на територията на област Видин.
              
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

/П/
ЛЮБЕН ИВАНОВ
Областен управител на област Видин
 

* заповедта е качена на 15.04.2022 г., 14:36 часа

15.04.2022 г.

 

15.03.2022 г.

 

З А П О В Е Д

№ РД09-16

Видин 14.03.2022 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, раздел IV, т.10.1 от План за действие при временна закрила в област Видин с рег. №РД05/18/14.10.2011г., във връзка с писмо наш вх. №2803-1719 от 14.03.2022г.


 

О П Р Е Д Е Л Я М:

Областен координационен щаб във връзка с кризата в Украйна в състав, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любен Иванов – Областен управител на област Видин;

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анелия Влаховска – Заместник областен управител на област Видин;

СЕКРЕТАР: Цветомир Тодоров – Директор дирекция „АПОФУС” в Областна администрация – Видин.

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Старши комисар Петър Коцин – Директор на Областна дирекция на МВР – Видин;
 2. Комисар Силвио Лазаров – Началник на Гранично полицейско управление – Видин;
 3. д-р Венцислав Владински – Директор на Регионална здравна инспекция - Видин;
 4. Драгомир Дончев – Директор на ТД „Национална сигурност“ – Видин;
 5. Д-р Ивета Найденова – Изпълнителен директор на МБАЛ „Света Петка“ АД – Видин;
 6. Д-р Станислав Поломски – Директор на „Център за спешна медицинска помощ“ – Видин;
 7. Комисар Стилиян Пешев – Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Видин;
 8. Д-р Цветан Ценков – Кмет на Община Видин;
 9. Цветелина Петрова – Директор на секретариата на ОС на БЧК – Видин
 10. Ангел Донкин – и.д. Началник на Регионално управление на образованието – Видин;
 11. Мирослав Митев – главен специалист в дирекция АПОФУС, Областна администрация Видин.

Дейността на щаба е свързана с приемане на разселени граждани от Украйна, оказване на помощ, съдействие и настаняването им в бази на територията на област Видин.

Настоящата Заповед да се изпрати за сведение и изпълнение до членовете на Областния координационен щаб, както и да бъде публикувана на интернет – страницата на Областна администрация - Видин.

 

/П/

ЛЮБЕН ИВАНОВ

Областен управител на област Видин

* заповедта е качена на 15.03.2022 г., 15:58 часа

15.03.2022 г.

 

23.07.2021 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-2901-6
Видин 14.02.2022 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.64а от Закона за защита при бедствия във връзка със Заповед №РД-01-616 от 22.07.2021г. на Министъра на здравеопазването

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

Областен временен кризисен щаб за оценка на риска в област Видин с основен състав, както следва:

 

Областен временен кризисен щаб за оценка на риска в област Видин с основен състав, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любен Иванов – Областен управител на област Видин;

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Венцислав Владински – Директор на Регионална здравна инспекция - Видин;

СЕКРЕТАР: Цветомир Тодоров – Директор дирекция „АПОФУС” в Областна администрация – Видин.

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Старши комисар Петър Коцин – Директор на Областна дирекция на МВР – Видин;
 2. Комисар Силвио Лазаров – Началник на Гранично полицейско управление – Видин;
 3. Комисар Валентин Ванков - Началник на Гранично полицейско управление – Брегово;
 4. Драгомир Дончев – Директор на ТД „Национална сигурност“ – Видин;
 5. Д-р Ивета Найденова – Изпълнителен директор на МБАЛ „Света Петка“ АД – Видин;
 6. Д-р Станислав Поломски – Директор на „Център за спешна медицинска помощ“ – Видин;
 7. Комисар Стилиян Пешев – Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Видин;
 8. Д-р Цветан Ценков – Кмет на Община Видин;

и

Разширен състав за подпомагане дейността на областния щаб, включващ ръководители на компетентни, с оглед епидемичната обстановка, териториални структури на изпълнителната власт, ведомства, институции и кметове на общини, които имат задължения по изпълнение на противоепидемичните мерки:

 1. Д-р Владимир Вълчев – Директор на Районна здравноосигурителна каса – Видин;
 2. Д-р Адриян Данков – Директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Видин;
 3. Лилия Несторова – Управител на МБАЛ „проф. д-р Георги Златарски“ ЕООД – Белоградчик;
 4. Ваня Ненкова – Административен ръководител на Окръжна прокуратура – Видин;
 5. Д-р Пламен Павлов – завеждащ ФСМП – Кула;
 6. Д-р Виолета Дочкова – завеждащ ФСМП – Белоградчик;
 7. Д-р Сергей Цветанов – завеждащ ФСМП – Брегово;
 8. Д-р Емил Антов – завеждащ ФСМП – Димово;
 9. Ангел Донкин – и.д. Началник на Регионално управление на образованието – Видин;
 10. Борис Николов – Кмет на Община Белоградчик;
 11. Анета Генчева – Кмет на Община Бойница;
 12. Илиян Бърсанов – Кмет на Община Брегово;
 13. Милчо Башев – Кмет на Община Грамада;
 14. Светослав Славчев – Кмет на Община Димово;
 15. Д-р Владимир Владимиров – Кмет на Община Кула;
 16. Митко Антов – Кмет на Община Макреш;
 17. Георги Стоенелов – Кмет на Община Ново село;
 18. Александър Александров – Кмет на Община Ружинци;
 19. Анжело Добричов – Кмет на Община Чупрене.

Заседанията на щаба се провеждат в основен състав, а при необходимост в зависимост от епидемичната обстановка и в разширен състав.

заповед отменя Заповед №РД-2901-35 от 23.07.2021г. на Областен управител на област Видин.

Настоящата Заповед да се връчи на Директор на РЗИ-Видин за сведение и изпълнение, да се изпрати за сведение до членовете на Областния временен кризисен щаб, както и да бъде публикувана на интернет – страницата на Областна администрация - Видин.

 

/ П /

ЛЮБЕН ИВАНОВ

Областен управител на област Видин

 

* заповедта е качена на 18.02.2022 г., 10:18 часа


17.06.2021 г.

З А П О В Е Д
№ РД-09-67
Видин 16.06.2021г.

На основание чл.41, ал.3, т.2 и чл.42 от Закона за водите и чл.9 ал.1 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, във връзка с писмо с вх. №2803/3834/14.06.2021г. на Директора на РЗИ – Видин

З А Б Р А Н Я В А М

ПОЛЗВАНЕТО на водните площи по цялото поречие на р. Дунав на територията на област Видин, през летния сезон до 30.10.2021 г. включително.

Мотиви: С писмо, с наш вх.№2803/3834/14.06.2021г., с приложени към него протоколи от микробиологичен контрол на води №24 Б и №25 Б от 14.06.2021г., Директорът на РЗИ – Видин, дава становище, че водите на река Дунав не съответстват по микробиологични показатели на Наредба №5 от 30.05.2008г. за управление качеството на водите за къпане ( ДВ бр. 53/10.06.2008г.) и не могат да се ползват безопасно за къпане.
Водният обект не се охранява, не отговаря на санитарно хигиенните норми.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на учащите се лица, от Регионално управление на образованието – Видин.
Кметовете на Община Видин, Община Ново село, Община Брегово и Община Димово да сведат настоящата заповед до знанието на кметовете и кметските наместници на: гр. Дунавци, с. Антимово, с. Гомотарци, с. Кошава, с. Сланотрън, с. Кутово, с. Връв, с. Флорентин, с. Ясен, с. Симеоново, с. Ботево, с. Арчар и с. Куделин, за сведение и изпълнение.
Кметовете на горепосочените общини и кметските наместници да обявят заповедта на подходящо място с публичен достъп.
Настоящата заповед, да се обяви от Силвия Стрезова – главен секретар в Областна администрация – Видин на интернет страницата на Областна администрация – Видин в тридневен срок от издаването й.
Възлагам на Милена Маринова – младши експерт, отдел „РРУПП“ в Областна администрация – Видин да обяви Заповедта чрез средствата за масово осведомяване.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на Албена Милчева - старши експерт, отдел „ДУСТКАК“, на Милена Маринова – младши експерт, отдел „РРУПП“, в Областна администрация – Видин, РУО – Видин и кметовете на Община Видин, Община Ново село, Община Брегово и Община Димово, за сведение и изпълнение.
Копие от Заповедта да се изпрати на РЗИ – Видин, Басейнова дирекция „Дунавски район“ - град Плевен и Областен съвет на Български червен кръст – Видин, за сведение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Десислава Обретенова – Директор дирекция „АКРРДС” в Областна администрация - Видин.

/П/

ОГНЯН АСЕНОВ
Областен управител на област Видин

 


14.05.2021 г.

Г Р А Ф И К

за проверка за готовността за безопасна експлоатация на язовири/изравнители и съоръженията към тях, находящи се на територията на област Видин, неразделна част от Заповед № РД-2901-15 от 14.05.2021 г. на Областен управител на област Видин.

Публикуван на 14 май 2021 г.

Заповед № РД-2901-15 от 14.05.2021 г.

График към Заповед № РД-2901-15 от 14.05.2021 г.


01.04.2021 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-09-35
Видин 31.03.2021 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.137, ал.1 от Закона за горите, предложение с наш вх. №2803/2044/29.03.2021г. на директора на Регионална дирекция по горите – Берковица и с оглед осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване и гасене на пожари в горски територии

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Обявявам пожароопасен сезон за 2021г. в горските територии на област Видин, считано от 01.04.2021г. до 31.10.2021г.
2. Забранявам по време на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии.
3. Изхвърлянето на горими отпадъци да се извършва само на определените за целта места.
4. Ръководителите на териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите и ловните стопанства, органите по пожарна безопасност и защита на населението, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата извършващи дейност в тях:
- да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии;
- да проверят състоянието на наличните в тези територии противопожарни хидранти, депа и водоеми, като предприемат мерки за възстановяване на неизправните;
- да осъществяват контрол по изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия в горските територии;
- да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване и потушаване на горските пожари.

5. Ръководителите на земеделски кооперации, собственици, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.
6. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, за които е учредено право на строеж или сервитут, са длъжни за собствена сметка:
- да поддържат същите целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;
- да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;
- да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасят.

7. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
8. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите в област Видин да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.
9. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите да предприемат мерки за спиране на дейности или машини и съоръжения в горските територии, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на пожари.

10. Кметовете на общини и кметства:
- да организират, координират и провеждат съгласувано с РС ПБЗН и РДГ мерките и мероприятията за пожарна безопасност по границите на населените места и в горските територии - собственост на общината или предоставени им за управление;
- да създадат доброволни формирования за гасене на пожар в горските територии по реда на ЗЗБ;
- да информират местното население за задълженията и мерките по защитата на горските територии от пожари и го оповестяват своевременно при възникването на горски пожар.

11. При възникване на пожар в горски територии, ръководителите на териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите незабавно да предоставят информация, съгласно утвърдената схема за оповестяване.
12. Лице, забелязало пожар в горските територии, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица, имащи отношение към нейното изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Видин.
Кметовете на общини да сведат заповедта до знанието на кметовете на кметства, кметските наместници, собствениците и ползвателите на горски територии и всички други, упоменати в нея лица.

Контрол по изпълнението на гореописаните мерки възлагам на Директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Видин, Директора на Регионална дирекция по горите – Берковица, Директора на Държавно горско стопанство – Видин, Директора на Държавно горско стопанство – Белоградчик, Директора на Държавно горско стопанство „Миджур” и кметовете на общините на територията на област Видин.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

/П/
МОМЧИЛ СТАНКОВ

Областен управител на област Видин


09.12.2020 г.

ЗАПОВЕД

№ РД-09-132

Видин, 09.12.2020 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл. 39а, ал. 2 от Закона за държавната собственост и Решение №540/31.07.2020 г. на Министерския съвет на Република България

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Да се изплатят дължимите парични обезщетения, съгласно приложението към т. 1 на Решение №540/31.07.2020 г. на Министерския съвет на Република България, за отчуждаване за държавна нужда за изграждане на Обект: „Модернизация на Път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на територията на Общините Макреш, Димово и Ружинци, Област Видин.“

II. Изплащането на полагащите се обезщетения по т. I да се извърши при спазване на следната процедура:

1. Публикуване на съобщение за изплащане на обезщетенията на интернет страницата на Областна администрация – Видин. Съобщението за изплащане на обезщетения по т. I да се изпрати на Кмета на община Макреш, Кмета на община Димово и Кмета на община Ружинци, които да сведат до знанието на кметове и кметски намесници, за разгласяване сред населението.

2. Физическите лица следва да представят в Центъра за административно обслужване при Областна администрация – Видин следните документи:

2.1. заявление по образец;
2.2. скица – оригинал;
2.3. документ за собственост – решение на поземлена комисия; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариално заверен препис;
Забележка: Представените решения на поземлени комисии, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.

2.4. актуално удостоверение за наследници, при починал собственик – оригинал;
2.5. нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;
2.6. документ от нотариус удостоверяващ дела и размера на обезщетението в лева, в случаите, когато не може да се изготви споразумителен протокол, определящ дяловете на всички наследници – в оригинал;
2.7. актуално удостоверение за лична банкова сметка с посочени пълни лични данни на титуляра – правоимащо/упълномощено лице, което ще получи сумата – оригинал;
2.8. влязло в сила съдебно решение – ако е приложимо;
2.9. декларация за съхранение и обработка на личните данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни – по образец;
2.10. декларация удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици – по образец;
2.11. декларация за липса на тежести върху имота – по образец.

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

3. Юридическите лица следва да представят в Центъра за административно обслужване при Областна администрация – Видин, следните документи:

3.1. заявление по образец;
3.2. скица – оригинал;
3.3. документ за собственост – решение на поземлена комисия; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариално заверен препис;
Забележка: Представените решения на поземлени комисии, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.

3.4. влязло в сила съдебно решение – ако е приложимо;
3.5. актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата на юридическото лице – оригинал;
3.6. декларация удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици – по образец;
3.7. декларация за липса на тежести върху имота – по образец.

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

.....................................

/П/

ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВИДИН

/съгласно Заповед №РД-09-131 от 08.12.2020 г./

ЛЪЧЕЗАР ПОПИВАНОВ
Заместник областен управител на област Видин

 

Образци на документи за изплащане на обезщетения на отчуждени имоти по Решение на Министерския съвет №540 от 31.07.2020 г.

Образци на документи за изплащане на обезщетения на отчуждени имоти по Решение на Министерския съвет №540 от 31.07.2020 г. ( в ".zip" - формат)


15.10.2020г.

ЗАПОВЕД
№РД-2901-39
Видин, 15.10.2020г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията във връзка с чл.39а, ал.2 от Закона за държавната собственост и Решение №410/19.06.2020г. на Министерския съвет на Република България

ИЗМЕНЯМ:

I. Раздел II, т.2 от моя заповед №РД-2901-29/01.09.2020г., допълнена със заповед №РД-2901-32/21.09.2020г., както следва:
Вместо: "2.10. актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от Служба по вписванията – оригинал."
Да се чете: "2.10. декларация за липса на тежести върху имота - по образец."

II. Раздел II, т.3 от моя заповед №РД-2901-29/01.09.2020г., допълнена със заповед №РД-2901-32/21.09.2020г., както следва:
Вместо: "3.7. актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от Служба по вписванията – оригинал."
Да се чете: "3.7. декларация за липса на тежести върху имота - по образец."

В останалата си част Заповед №РД-2901-29/01.09.2020г. остава непроменена.
Настоящата заповед е неразделна част от Заповед №РД-2901-29/01.09.2020г., допълнена със заповед №РД-2901-32/21.09.2020г. на Областен управител на област Видин.
Настоящата заповед да се изпрати на Кмета на община Видин и Кмета на община Грамада, които да сведат до знанието на кметове и кметски наместници, за разгласяване сред населението. Същата да се публикува на интернет страницата на Областна администрация.

...

/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин


24.09.2020г.

Г Р А Ф И К

за проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовири и съоръженията към тях, находящи се на територията на област Видин – неразделна част от Заповед №РД-2901-33 от 23.09.2020г. на Областен управител на област Видин.

Публикуван на 24 септември 2020г.

Заповед №РД-2901-33 от 23.09.2020г.
График към Заповед №РД-2901-33 от 23.09.2020г.


ЗАПОВЕД
№РД-2901-32
Видин, 21.09.2020г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията във връзка с Решение №410/19.06.2020г. на Министерския съвет на Република България

ДОПЪЛВАМ:

Раздел ІІ, т.2 от моя Заповед №РД-2901-29/01.09.2020г., както следва:

”т.2.11. документ от нотариус удостоверяващ дела и размера на обезщетението в лева, в случаите, когато не може да се изготви споразумителен протокол, определящ дяловете на всички наследници - в оригинал.“

Настоящата заповед да се изпрати на Кмета на община Видин и Кмета на община Грамада, които да сведат до знанието на кметове и кметски намесници, за разгласяване сред населението. Същата да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Видин.

....

/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин


ЗАПОВЕД
№РД-09-97
Видин 10.09.2020г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.64а от Закона за защита при бедствия във връзка с писмо вх.№2803/1054 от 26.02.2020г. от генерал-майор проф.Венцислав Мутафчийски, д.м.н. - Председател на Националния оперативен щаб за борба с Коронавирус инфекцията

СФОРМИРАМ:

Областен временен кризисен щаб за оценка на риска в област Видин с основен състав, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Станков – Областен управител на област Видин;

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Венцислав Владински – Директор на Регионална здравна инспекция - Видин;

СЕКРЕТАР: Цветомир Тодоров – Директор дирекция "АПОФУС" в Областна администрация – Видин.

ЧЛЕНОВЕ:
1. Старши комисар Петър Коцин – Директор  на Областна дирекция на МВР – Видин;
2. Комисар Силвио Лазаров – Началник на Гранично полицейско управление – Видин;
3. Комисар Валентин Ванков - Началник на Гранично полицейско управление – Брегово;
4. Драгомир Дончев – Директор на ТД "Национална сигурност" – Видин;
5. Д-р Ивета Найденова – Прокурист на МБАЛ "Света Петка" АД – Видин;
6. Д-р Станислав Поломски – Директор на "Център за спешна медицинска помощ" – Видин;
7. Комисар Стилиян Пешев – Директор на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на  населението" – Видин;
8. Д-р Цветан Ценков – Кмет на Община Видин;
и
Разширен състав за подпомагане дейността на областния щаб, включващ ръководители на компетентни, с оглед епидемичната обстановка, териториални структури на изпълнителната власт, ведомства, институции и кметове на общини, които имат задължения по изпълнение на противоепидемичните мерки:
1. Д-р Владимир Вълчев – Директор на Районна здравноосигурителна каса – Видин;
2. Д-р Адриян Данков – Директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Видин;
3. Д-р Лилия Несторова – Управител на МБАЛ "проф. д-р Георги Златарски" ЕООД – Белоградчик;
4. Ваня Ненкова – Административен ръководител на Окръжна прокуратура – Видин;
5. Д-р Пламен Павлов – завеждащ ФСМП – Кула;
6. Д-р Виолета Дочкова – завеждащ ФСМП – Белоградчик;
7. Д-р Сергей Цветанов – завеждащ ФСМП – Брегово;
8. Д-р Емил Антов – завеждащ ФСМП – Димово;
9. Веселка Асенова – Началник на Регионално управление на образованието – Видин;
10. Борис Николов – Кмет на Община Белоградчик;
11. Анета Генчева - Кмет на Община Бойница;
12. Илиян Бърсанов - Кмет на Община Брегово;
13. Милчо Башев - Кмет на Община Грамада;
14. Светослав Славчев - Кмет на Община Димово;
15. Д-р Владимир Владимиров - Кмет на Община Кула;
16. Митко Антов - Кмет на Община Макреш;
17. Георги Стоенелов - Кмет на Община Ново село;
18. Александър Александров - Кмет на Община Ружинци;
19. Анжело Добричов - Кмет на Община Чупрене.

Заседанията на щаба се провеждат в основен състав, а при необходимост в зависимост от епидемичната обстановка и в разширен състав.

Настоящата заповед отменя Заповеди №№РД-09-18 от 27.02.2020г., РД09-24 от 12.03.2020г., РД09-27 от 17.03.2020г. и РД09-31 от 25.03.2020г. на Областен управител на област Видин.

Настоящата Заповед да се връчи на Директор на РЗИ-Видин за сведение и изпълнение, да се изпрати за сведение до членовете на Областния временен кризисен щаб, както и да бъде публикувана в интернет – страницата на Областна администрация  - Видин.

/П/
МОМЧИЛ СТАНКОВ

Областен управител на област Видин


01.09.2020г.

ЗАПОВЕД
№РД-2901-29
Видин, 01.09.2020г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията във връзка с чл.39а, ал.2 от Закона за държавната собственост и Решение №410/19.06.2020г. на Министерския съвет на Република България

НАРЕЖДАМ:

I. Да се изплатят дължимите парични обезщетения, съгласно приложението към т. 1 на Решение №410/19.06.2020г. на Министерския съвет на Република България, за отчуждаване за държавна нужда за изграждане на Обект: "Модернизация на участък от път І-1 /Е-79/ "Видин-Ботевград" от км 3+757 до км 61+750 /километраж по съществуващ път І-1/ ≡ 58+128.47 /километраж по проект/, попадащи в обхвата от км 3+757 до км 34+032.68, на територията на общините Видин и Грамада, област Видин.

II. Изплащането на полагащите се обезщетения по т. I да се извърши при спазване на следната процедура:
1. Публикуване на съобщение за изплащане на обезщетенията на интернет страницата на Областна администрация – Видин. Съобщението за изплащане на обезщетения по т.I да се изпрати на Кмета на община Видин и Кмета на община Грамада, които да сведат до знанието на кметове и кметски намесници, за разгласяване сред населението.

2. Физическите лица следва да представят в Центъра за административно обслужване при Областна администрация – Видин следните документи:
2.1. заявление по образец;
2.2. скица – оригинал;
2.3. документ за собственост – решение на поземлена комисия; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариално заверен препис;
Забележка: Представените решения на поземлени комисии, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.
2.4. актуално удостоверение за наследници, при починал собственик – оригинал;
2.5. нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;
2.6. актуално удостоверение за лична банкова сметка с посочени пълни лични данни на титуляра – правоимащо/упълномощено лице, което ще получи сумата – оригинал;
2.7. влязло в сила съдебно решение – ако е приложимо;
2.8. декларация за съхранение и обработка на личните данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни – по образец;
2.9. декларация удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици – по образец;
2.10. актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от Служба по вписванията – оригинал.
Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

3. Юридическите лица следва да представят в Центъра за административно обслужване при Областна администрация – Видин следните документи:
3.1. заявление по образец;
3.2. скица – оригинал;
3.3. документ за собственост – решение на поземлена комисия; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариално заверен препис; 
Забележка: Представените решения на поземлени комисии, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.
3.4. влязло в сила съдебно решение –  ако е приложимо;
3.5. актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата на юридическото лице – оригинал;
3.6. декларация удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици – по образец;
3.7. актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от Служба по вписванията – оригинал.
Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

.........

/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин

Образци на документи за изплащане на обезщетения за отчуждени имоти


11.06.2020г.

Г Р А Ф И К

за проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовири и съоръженията към тях, находящи се на територията на област Видин – неразделна част от Заповед №РД-2901-24 от 10.06.2020г. на Областен управител на област Видин.

Публикуван на 11 юни 2020г.

Заповед №РД-2901-24 от 10.06.2020г.
График към Заповед №РД-2901-24 от 10.06.2020г.


ЗАПОВЕД
№РД-09-41
Видин 05.05.2020г.

На основание чл.41, ал.3, т.2 и чл.42 от Закона за водите, във връзка с писмо с вх.№2803/1864/14.04.2020г. на Директора на РЗИ – Видин

ЗАБРАНЯВАМ

ПОЛЗВАНЕТО на водните площи по цялото поречие на р. Дунав на територията на област Видин, през летния сезон на 2020г.
Мотиви: С писмо, с наш вх.№2803/1864/14.04.2020г. Директорът на РЗИ – Видин, дава становище, че къпането в р.Дунав е свързано с риск от излагане на замърсяване с неблагоприятни за здравето последици. В тази връзка Директорът на РЗИ – Видин предлага на Областен управител на област Видин да издаде заповед за забрана за къпане във воден обект река Дунав.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на учащите се лица, от Регионално управление на образованието – Видин.
Кметовете на Община Видин, Община Ново село, Община Брегово и Община Димово да сведат настоящата заповед до знанието на кметовете и кметските наместници на: гр. Дунавци, с.Антимово, с.Гомотарци, с.Кошава, с.Сланотрън, с.Кутово, с.Връв, с.Флорентин, с.Ясен, с.Симеоново, с.Ботево, с.Арчар и с.Куделин, за сведение и изпълнение.
Кметовете на горепосочените общини и кметските наместници да обявят заповедта на подходящо място с публичен достъп.
Възлагам на Юлиян Дионисов – главен експерт, Д "АПОФУС" в Областна администрация – Видин да обяви Заповедта на интернет сайта на Областна администрация – Видин в тридневен срок от издаването й.
Възлагам на Милена  Маринова – младши експерт, отдел "РРУПП" в Областна администрация – Видин да обяви Заповедта чрез средствата за масово осведомяване в тридневен срок от издаването й.

Копие от настоящата Заповед да се връчи на Юлиян Дионисов – главен експерт, Д "АПОФУС", на Милена  Маринова – младши експерт, отдел "РРУПП", на началник отдел "ДСУТКАК" в Областна администрация – Видин, РУО – Видин и кметовете на Община Видин, Община Ново село, Община Брегово и Община Димово, за сведение и изпълнение.
Копие от Заповедта да се изпрати на РЗИ – Видин, Басейнова дирекция "Дунавски район" - град Плевен и Областен съвет на Български червен кръст – Видин, за сведение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Десислава Обретенова – Директор дирекция "АКРРДС" в Областна администрация - Видин.


/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин


ЗАПОВЕД
№РД-09-38
Видин, 14.04.2020г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.137, ал.1 от Закона за горите, предложение с наш вх.№2803/1815/10.04.2020г. на директора на Регионална дирекция по горите – Берковица и с оглед осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване и гасене на пожари в горски територии

НАРЕЖДАМ:

1. Обявявам пожароопасен сезон за 2020г. в горските територии на област Видин, считано от 21.04.2020г. до 31.10.2020г.
2. Забранявам по време на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии.
3. Изхвърлянето на горими отпадъци да се извършва само на определените за целта места.
4. Ръководителите на териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите и ловните стопанства, органите по пожарна безопасност и защита на населението, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата извършващи дейност в тях:
- да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии;
- да проверят състоянието на наличните в тези територии противопожарни хидранти, депа и водоеми, като предприемат мерки за възстановяване на неизправните;
- да осъществяват контрол по изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия в горските територии;
- да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване и потушаване на горските пожари.
5. Ръководителите на земеделски кооперации, собственици, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.
6. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, за които е учредено право на строеж или сервитут, са длъжни за собствена сметка:
- да поддържат същите целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;
- да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;
- да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасят.
7. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
8. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите в област Видин да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.
9. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите да предприемат мерки за спиране на дейности или машини и съоръжения в горските територии, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на пожари.
10. Кметовете на общини и кметства:
- да организират, координират и провеждат съгласувано с РС ПБЗН и РДГ мерките и мероприятията за пожарна безопасност по границите на населените места и в горските територии - собственост на общината или предоставени им за управление;
- да създадат доброволни формирования за гасене на пожар в горските територии по реда на ЗЗБ;
- да информират местното население за задълженията и мерките по защитата на горските територии от пожари и го оповестяват своевременно при възникването на горски пожар.
11. При възникване на пожар в горски територии, ръководителите на териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите незабавно да предоставят информация, съгласно утвърдената схема за оповестяване.
12. Лице, забелязало пожар в горските територии, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица, имащи отношение към нейното изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Видин.
Кметовете на общини да сведат заповедта до знанието на кметовете на кметства, кметските наместници, собствениците и ползвателите на горски територии и всички други, упоменати в нея лица.
Контрол по изпълнението на гореописаните мерки възлагам на Директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Видин, Директора на Регионална дирекция по горите – Берковица, Директора на Държавно горско стопанство – Видин, Директора на Държавно горско стопанство – Белоградчик, Директора на Държавно горско стопанство „Миджур” и кметовете на общините на територията на област Видин.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин


З А П О В Е Д
№РД-09-18
Видин 27.02.2020г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.64а от Закона за защита при бедствия във връзка с писмо вх.№2803/1054 от 26.02.2020г. от генерал-майор проф.Венцислав Мутафчийски, д.м.н.-Председател на Националния оперативен щаб за борба с Коронавирус инфекцията

СФОРМИРАМ:

Областен временен кризисен щаб за оценка на риска в област Видин, със следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Станков – Областен управител на област Видин;

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Гергана Джамбова – Директор на Регионална здравна инспекция – Видин;

ЧЛЕНОВЕ:
1. Старши комисар Петър Коцин – Директор на Областна дирекция на "МВР" – Видин;
2. Комисар Силвио Лазаров –  Началник на Гранично полицейско управление – Видин ;
3. Комисар Валентин Ванков – Началник на Гранично  полицейско управление – Брегово;
4. Д-р  Владимир Вълчев – Директор на Районна здравноосигурителна каса – Видин;
5. Драгомир Дончев – Директор ТД "Национална сигурност" – Видин;
6. Д-р Ивета Найденова – Прокурист на МБАЛ "Света Петка" АД – Видин;
7. Д-р Станислав Поломски – Директор на "Център за спешна медицинска помощ" - Видин;
8. Комисар Стилиян Пешев – Директор на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Видин;
9. Д-р Адриян Данков – Директор  на Областна дирекция по безопасност на храните – Видин;
10. Д-р Лилия Несторова – Управител на МБАЛ "проф.д-р Георги Златарски" ЕООД – Белоградчик;
11. Д-р Пламен Павлов - завеждащ ФСМП – Кула;
12. Д-р Виолета Дочкова - завеждащ ФСМП - Белоградчик;
13. Д-р Сергей Цветанов - завеждащ ФСМП - Брегово;
14. Д-р  Емил Антов - завеждащ ФСМП - Димово;
15. Борис Николов - Кмет на Община Белоградчик;
16. Анета Генчева - Кмет на Община Бойница;
17. Илиян Бърсанов - Кмет на Община Брегово;
18. Д-р Цветан Ценков - Кмет на Община Видин;
19. Милчо Башев - Кмет на Община Грамада;
20. Светослав Славчев - Кмет на Община Димово;
21. Д-р Владимир Владимиров - Кмет на Община Кула;
22. Митко Антов - Кмет на Община Макреш;
23. Георги Стоенелов - Кмет на Община Ново Село;
24. Александър Александров - Кмет на Община Ружинци;
25. Анжело Добричов - Кмет на Община Чупрене;

Настоящата Заповед да се изпрати за сведение до членовете на Областния временен кризисен щаб и да се публикува в интернет – страницата на Областна администрация  - Видин.


МОМЧИЛ СТАНКОВ   / П /
Областен управител на област Видин


З А П О В Е Д
№ОК0502/2
Видин, 12.06.2019г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и предвид факта, че нивото на река Дунав при рейката при град Видин към 09:00 часа на 12.06.2019 г. е достигнало 721 см. и е с тенденция към трайно понижение

ОТМЕНЯМ

1. Въведения със Заповед №ОК0502/1/06.06.2019г. І-ви етап "Повишено внимание" от Плана за провеждане на високи води на река Дунав, считано от 12:00 часа на 12.06.2019г.
2. Управителят на Напоителни системи ЕАД – клон Видин да продължи по собствен план отводняването на залетите участъци в низините.
3. Директорът на РД "ПБЗН"” – Видин да отмени измерването нивото на река Дунав при рейката на град Видин от служителите от оперативния център.
Контрол върху изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Препис от заповедта да се връчи на Управителя на Напоителни системи ЕАД – клон Видин, кметовете на общините Видин, Ново село, Брегово и Димово, и на Директорът на РД "ПБЗН" – Видин за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се публикува на електронната страница на Областна администрация – Видин.

/ П /
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА
Областен управител на област Видин


З А П О В Е Д
№ ОК0502/1
Видин, 06.06.2019г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.64, ал.1, т.5 и т.6 от Закона за защита при бедствия и предвид факта, че нивото на река Дунав при рейката при град Видин към 5:15 часа на 06.06.2019г. е достигнало 750 см.

НАРЕЖДАМ

1. Да се въведе в изпълнение първи етап „Повишено внимание” от Плана за провеждане на високите води на река Дунав, считано от 5:15 часа на 06.06.2019г, включващ ежедневно наблюдение с повишено внимание на всички участъци на дунавските диги.

2. Управителят на Напоителни системи ЕАД – клон Видин да организира всички мероприятия по наблюдението на защитните съоръжения по река Дунав, залегнали в І етап на Плана и отводняването от подпочвени води при необходимост.

3. Директорът на РД "ПБЗН" – Видин да организира измерването на нивото на река Дунав при рейката на град Видин три пъти в светлата част на денонощието – 08.00 ч., 12.00 ч. и 18.00 ч. от служителите от оперативния център на РД "ПБЗН" - Видин, което да се докладва на длъжностните лица.

4. Ангажираните в Плана за провеждане на високите води на река Дунав служби, да поддържат постоянна връзка помежду си и при рязка промяна на обстановката, незабавно да уведомят Областния управител на област Видин.

Контрол върху изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Препис от заповедта да се връчи на управителя на Напоителни системи ЕАД – клон Видин, кметовете на общините Видин, Димово, Ново село и Брегово и директора на РД "ПБЗН" – Видин - за сведение и изпълнение.

/П/
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА
Областен управител на област Видин


ЗАПОВЕД
№РД09/55
Видин 28.05.2019г.

На основание чл.41, ал.3, т.2 и чл.42 от Закона за водите, във връзка с писмо с вх.№2803/2747/21.05.2019г. на Директора на РЗИ – Видин

ЗАБРАНЯВАМ
ПОЛЗВАНЕТО на водните площи по цялото поречие на р.Дунав на територията на област Видин, през летния сезон на 2019г.

Мотиви: С писмо, с наш вх.№2803/2747/21.05.2019г. Директорът на РЗИ – Видин уведомява, че на 08.05.2019г. е извършено пробонабиране на вода от р.Дунав – крепост "Баба Вида". Пробата е взета съгласно изискванията на Наредба №5 от 30 май 2008г. за управление качеството на водите за къпане. Изследването е извършено за наличието на следните микробиологични показатели: Ешерихия коли в 100мл. и Чревни ентерококи в 100мл. вода. Съгласно чл.10 от Наредба №5 от 30 май 2008г. за управление качеството на водите за къпане, водите на р.Дунав се класифицират като "лоши". Резултатите от изпитването по показател Ешерихия коли е 2 пъти, а по чревни ентерококи е 1.5 над задоволително качество за водите за къпане.
Регионална здравна инспекция – Видин информира населението, че къпането в р.Дунав е свързано с риск от излагане на замърсяване с неблагоприятни за здравето последици.
С горното писмо Директорът на РЗИ – Видин, предлага на Областен управител на област Видин да издаде заповед за забрана за къпане във воден обект река Дунав.
Горепосочените водни площи не отговарят на изискванията от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, за осигуряване безопасността на хората и предотвратяване на удавяния.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на учащите се лица, от Регионално управление на образованието – Видин.

Кметовете на Община Видин, Община Ново село, Община Брегово и Община Димово да сведат настоящата заповед до знанието на кметовете и кметските наместници на: гр.Дунавци, с.Антимово, с.Гомотарци, с.Кошава, с.Сланотрън, с.Кутово, с.Връв, с.Флорентин, с.Ясен, с.Симеоново, с.Ботево, с.Арчар и с.Куделин, за сведение и изпълнение.
Кметовете на горепосочените общини и кметските наместници да обявят заповедта на подходящо място с публичен достъп.

Възлагам на Юлиян Дионисов – главен експерт, Д "АПОФУС" в Областна администрация – Видин да обяви Заповедта на интернет сайта на Областна администрация – Видин в тридневен срок от издаването и.
Възлагам на Милена  Маринова – младши експерт, отдел "РРУПП" в Областна администрация – Видин да обяви Заповедта чрез средствата за масово осведомяване в тридневен срок от издаването и.
Настоящата Заповед да се връчи на Юлиян Дионисов – главен експерт, Д "АПОФУС", на Милена  Маринова – младши експерт, отдел "РРУПП", на началник отдел "ДСУТКАК" в Областна администрация – Видин, РУО – Видин и кметовете на Община Видин, Община Ново село, Община Брегово и Община Димово, за сведение и изпълнение.
Копие от Заповедта да се изпрати на РЗИ – Видин, Басейнова дирекция "Дунавски район" - град Плевен и Областен съвет на Български червен кръст – Видин, за сведение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Десислава Обретенова – Директор дирекция "АКРРДС" в Областна администрация - Видин.

/ П /
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА
Областен управител на област Видин


17.05.2019г.

Г Р А Ф И К

за проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях, находящи се на територията на област Видин – неразделна част от Заповед №РД 2901/20 от 16.05.2019 г. на Областен управител на област Видин.

Публикуван на 17 май 2019г.

Заповед №РД 2901/20 от 16.05.2019г.
График към Заповед №РД 2901/20 от 16.05.2019г.

 


ЗАПОВЕД
№РД09/41
Видин 08.04.2019г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.137, ал.1 от Закона за горите, предложение с наш вх. №2803/1868/03.04.2019г. на директора на Регионална дирекция по горите – Берковица и с оглед осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване и гасене на пожари в горски територии

НАРЕЖДАМ:

1. Обявявам за пожароопасен сезон за 2019г. в горските територии на област Видин, считано от 01.04.2019г. до 31.10.2019г.
2. Забранявам по време на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии.
3. Изхвърлянето на горими отпадъци да се извършва само на определените за целта места.
4. Ръководителите на териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите и ловните стопанства, органите по пожарна безопасност и защита на населението, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата извършващи дейност в тях:
- да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии;
- да проверят състоянието на наличните в тези територии противопожарни хидранти, депа и водоеми, като предприемат мерки за възстановяване на неизправните;
- да осъществяват контрол по изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия в горските територии;
- да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване и потушаване на горските пожари.
5. Ръководителите на земеделски кооперации, собственици, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.
6. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, за които е учредено право на строеж или сервитут, са длъжни за собствена сметка:
- да поддържат същите целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;
- да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;
- да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасят.
7. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
8. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите в област Видин да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.
9. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите да предприемат мерки за спиране на дейности или машини и съоръжения в горските територии, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на пожари.
10. Кметовете на общини и кметства:
- да организират, координират и провеждат съгласувано с РС ПБЗН и РДГ мерките и мероприятията за пожарна безопасност по границите на населените места и в горските територии - собственост на общината или предоставени им за управление;
- да създадат доброволни формирования за гасене на пожар в горските територии по реда на ЗЗБ;
- да информират местното население за задълженията и мерките по защитата на горските територии от пожари и го оповестяват своевременно при възникването на горски пожар.
11. При възникване на пожар в горски територии, ръководителите на териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите незабавно да предоставят информация, съгласно утвърдената схема за оповестяване.
12. Лице, забелязало пожар в горските територии, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица, имащи отношение към нейното изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Видин.
Кметовете на общини да сведат заповедта до знанието на кметовете на кметства, кметските наместници, собствениците и ползвателите на горски територии и всички други, упоменати в нея лица.
Контрол по изпълнението на гореописаните мерки възлагам на Директора на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Видин, Директора на Регионална дирекция по горите – Берковица, Директора на Държавно горско стопанство – Видин, Директора на Държавно горско стопанство – Белоградчик, Директора на Държавно горско стопанство "Миджур" и кметовете на общините на територията на област Видин.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

/П/
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА
Областен управител на област Видин
 


ЗАПОВЕД
№ РД28/1
Видин, 07.12.2018г.

На основание §4к, ал.6 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.28б, ал.8 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Протокол с вх. №2803/5565/05.12.2018г., на комисия назначена със Заповед № РД2901/46/05.10.2018 г. на Областен управител на област Видин

О Д О Б Р Я В А М :

План на новообразувани имоти и регистри към тях, в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на община Белоградчик - 798 дка, находящи се във Вилна зона „Маркашница”, землище с. Чифлик, общ. Белоградчик, обл. Видин.

Жалби срещу одобрения с настоящата заповед план на новообразуваните имоти могат да се подават чрез Областния управител на област Видин, пред Административен съд – Видин, в 14- дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник”, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА
Областен управител на област Видин

Заповедта е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 105/18.12.2018 г.


ЗАПОВЕД
№ РД28/2

Видин, 07.12.2018г.

На основание §4к, ал.6 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.28б, ал.8 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Протокол с вх. №2803/5566/05.12.2018г., на комисия назначена със Заповед № РД2901/45/05.10.2018 г. на Областен управител на област Видин

О Д О Б Р Я В А М :

План на новообразувани имоти и регистри към тях, в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на община Бойница – 411 дка, находящи се във Вилна зона „Лозята”, землище с. Бойница, общ. Бойница, обл. Видин.

Жалби срещу одобрения с настоящата заповед план на новообразуваните имоти могат да се подават чрез Областния управител на област Видин, пред Административен съд – Видин, в 14- дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник”, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА
Областен управител на област Видин

Заповедта е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 105/18.12.2018 г.


ЗАПОВЕД
№РД09/66
Видин 13.06.2018г.

На основание чл.41, ал.3, т.2 и чл.42 от Закона за водите, във връзка с писма с вх.№2803/2101/26.04.2018г. и №2803/2812/13.06.2018г. на Директора на РЗИ–Видин

ЗАБРАНЯВАМ
ПОЛЗВАНЕТО на водните площи по цялото поречие на р. Дунав на територията на област Видин, през летния сезон на 2018г.

Мотиви: С писмо, с наш вх.№2803/2101/26.04.2018г. Директорът на РЗИ–Видин уведомява, че кметовете на общините на територията на област Видин през 2018г. не са предоставили в РЗИ–Видин проекти на заповеди за обявяване на водни обекти за общо ползване за къпане, а са издали заповеди за забрана на къпането през целия сезон.
С писмо, с наш вх.№2803/2812/13.06.2018г. Директорът на РЗИ–Видин, уведомява че на 07.06.2018г. е извършено пробонабиране на вода от р.Дунав – крепост "Баба Вида". Пробата е взета съгласно изискванията на Наредба №5 от 30 май 2008г. за управление качеството на водите за къпане. Изследването е извършено за наличието на следните микробиологични показатели: Ешерихия коли в 100 мл. и Чревни ентерекоки в 100 мл. вода. Съгласно чл.10 от Наредба №5 от 30 май 2008г. за управление качеството на водите за къпане, водите на р. Дунав се класифицират като "лоши". Резултатите от изпитването по показател Ешерихия коли е почти 3 пъти, а по Чревни ентерекоки е 1 и 1/2 над задоволителното качество за водите за къпане.
Регионална здравна инспекция – Видин информира населението, че къпането в р.Дунав е свързано с риск от излагане на замърсяване с неблагоприятни за здравето последици.
С горните писма Директорът на РЗИ–Видин, предлага на Областен управител на област Видин да издаде заповед за забрана за къпане във воден обект река Дунав.
Горепосочените водни площи не отговарят на изискванията от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, за осигуряване безопасността на хората и предотвратяване на удавяния.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на учащите се лица, от Регионално управление на образованието – Видин.
Кметовете на Община Видин, Община Ново село, Община Брегово и Община Димово да сведат настоящата заповед до знанието на кметовете и кметските наместници на: гр.Дунавци, с.Антимово, с.Гомотарци, с.Кошава, с.Сланотрън, с.Кутово, с.Връв, с.Флорентин, с.Ясен, с.Симеоново, с.Ботево, с.Арчар и с.Куделин, за сведение и изпълнение.
Кметовете на горепосочените общини и кметските наместници да обявят заповедта на подходящо място с публичен достъп.
Възлагам на Юлиян Дионисов – главен експерт, Д "АПОФУС" в Областна администрация – Видин да обяви Заповедта на интернет сайта на Областна администрация – Видин, както и чрез средствата за масово осведомяване в тридневен срок от издаването й.
Настоящата Заповед да се връчи на началник отдел "ДСУТКАК" в Областна администрация – Видин, РУО – Видин и кметовете на Община Видин, Община Ново село, Община Брегово и Община Димово, за сведение и изпълнение.
Копие от Заповедта да се изпрати на РЗИ – Видин, Басейнова дирекция "Дунавски район" - град Плевен и Областен съвет на Български червен кръст – Видин, за сведение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Десислава Обретенова – Директор дирекция "АКРРДС" в Областна администрация - Видин.

/ П /
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА
Областен управител на област Видин


ГРАФИК
за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, находящи се на територията на област Видин - неразделна част от Заповед №РД2901/20 от 28.05.2018г. на Областен управител на Област Видин.

Заповед №РД2901/20 от 28.05.2018г.
График към Заповед №РД2901/20 от 28.05.2018г.


ЗАПОВЕД
№РД09/48
Видин 27.04.2018г.


На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.137, ал.1 от Закона за горите, предложение с наш вх. №2803/2028/23.04.2018г. на директора на Регионална дирекция по горите – Берковица и с оглед осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване и гасене на пожари в горски територии

НАРЕЖДАМ:

1. Обявявам за пожароопасен сезон за 2018г. в горските територии на област Видин, считано от 02.05.2018г. до 31.10.2018г.
2. Забранявам по време на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии.
3. Изхвърлянето на горими отпадъци да се извършва само на определените за целта места.
4. Ръководителите на териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите и ловните стопанства, органите по пожарна безопасност и защита на населението, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата извършващи дейност в тях:
- да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии;
- да проверят състоянието на наличните в тези територии противопожарни хидранти, депа и водоеми, като предприемат мерки за възстановяване на неизправните;
- да осъществяват контрол по изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия в горските територии;
- да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване и потушаване на горските пожари.
5. Ръководителите на земеделски кооперации, собственици, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.
6. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, за които е учредено право на строеж или сервитут, са длъжни за собствена сметка:
- да поддържат същите целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;
- да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;
- да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасят.
7. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
8. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите в област Видин да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.
9. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите да предприемат мерки за спиране на дейности или машини и съоръжения в горските територии, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на пожари.
10. Кметовете на общини и кметства да организират по места денонощна телефонна връзка с органите по пожарна безопасност и защита на населението, за своевременно информиране в случай на пожар.
11. При възникване на пожар в горски територии, ръководителите на териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите незабавно да предоставят информация, съгласно утвърдената схема за оповестяване.
12. Лице, забелязало пожар в горските територии, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица, имащи отношение към нейното изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Видин.
Кметовете на общини да сведат заповедта до знанието на кметовете на кметства, кметските наместници, собствениците и ползвателите на горски територии и всички други, упоменати в нея лица.
Контрол по изпълнението на гореописаните мерки възлагам на Директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Видин, Директора на Регионална дирекция по горите – Берковица, Директора на Държавно горско стопанство – Видин, Директора на Държавно горско стопанство – Белоградчик, Директора на Държавно горско стопанство „Миджур” и кметовете на общините на територията на област Видин.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

/ П /
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА
Областен управител на област Видин


ЗАПОВЕД
№ОК0502/2
Видин 14.04.2018 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията във връзка с чл.64, ал.1, т.5 и т.6 от Закона за защита при бедствия, заповед №ОК0502/1 от 20.03.2018г. на областен управител на област Видин и поради това, че водния стоеж на река Дунав в участъка на гр. Видин на км 790.20 на 12.04.2018 г. е достигнал 690 см, както и е налице тенденция за намаляването му

ОТМЕНЯМ:

Въведения с моя заповед №ОК0502/1 от 20.03.2018г., в действие, Първи етап "Повишено внимание" от Плана за провеждане на високите води на река Дунав, поради отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за въвеждането му.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Анжело Методиев – Заместник областен управител на област Видин.

Препис от заповедта да се връчи на управителя на Напоителни системи ЕАД – клон Видин, кметовете на общините Брегово, Ново село, Видин и Димово и директора на РД "ПБЗН" – Видин - за сведение.


/ П /
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА
Областен управител на Област Видин


ЗАПОВЕД
№ ОК0502/1
Видин 20.03.2018г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията във връзка с чл.64, ал.1, т.5 и т.6 от Закона за защита при бедствия, утвърдения план за безопасно провеждане на високите води на река Дунав и поради това, че водния стоеж на река Дунав в участъка на гр.Видин на км 790.20 към 20:30 часа на 20.03.2018г. е достигнал 750см.

НАРЕЖДАМ

1. Да се въведе в действие първи етап "Повишено внимание" от Плана за провеждане на високите води на река Дунав, считано от 21:00 часа на 20.03.2018г., включващ ежедневно наблюдение с повишено внимание на всички участъци на дунавските диги за несвойствени явления.
2. Управителят на Напоителни системи ЕАД – клон Видин да организира всички мероприятия по наблюдението на защитните съоръжения по река Дунав, въвеждането на денонощно дежурство в помпените станции, и отводняването от подпочвени води при необходимост, залегнали в І етап от Плана.
3. Директорът на РД "ПБЗН" – Видин да организира следенето и измерването на нивото на река Дунав при рейката на град Видин три пъти в светлата част на денонощието – 08.00ч., 12.00ч. и 18.00ч. от служителите от оперативен център 2, за което да ми докладва.
4. Кметовете на общините Брегово, Ново село, Видин и Димово да организират изпълнението на превантивните мероприятия, заложени в съответните общински плановете за защита - част "Наводнения".
5. При рязка промяна на обстановката, ангажираните в Плана за провеждане на високите води на река Дунав институции незабавно да уведомят Оперативния център на РД "ПБЗН" – Видин на тел.: 0885452166 и 094/694477 и Областния управител на област Видин.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.
Препис от заповедта да се връчи на управителя на Напоителни системи ЕАД – клон Видин, кметовете на общините Брегово, Ново село, Видин и Димово и директора на РД "ПБЗН" – Видин - за сведение и изпълнение.

/ П /
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА
Областен управител на Област Видин


ЗАПОВЕД
№ РД09/58
Видин 05.07.2017г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделски земи, Наредба №8121з-968 от 10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и с оглед създаване на организация и провеждане на мероприятия с цел недопускане на пожари преди и по време на жътвена кампания на територията на Област Видин, както и при съхраняването на прибраните житни култури и груби фуражи

НАРЕЖДАМ:

Да се извършат следните мероприятия на територията на Област Видин:

І. Организационни мероприятия:
1. Кметовете на общини и кметства и кметските наместници на населени места да организират и изпълнят:
- Изискванията на Наредба №8121з-968 от 10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи на територията на общината;
- Навременното разгласяване сред населението, чрез местните средства за масово осведомяване и по други подходящи начини на изискванията за пожарна безопасност преди и по време на жътвена кампания, както и при съхраняването на житни култури и груби фуражи, отразени в Наредба №8121з-968 от 10.12.2014г.;
- Провеждане на съвещания по въпросите за подготовката и пожаробезопасното провеждане на жътвената кампания с представители на съответната Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” /РСПБЗН/, както и юридическите и физическите лица, извършващи земеделска дейност върху масиви с площ над 1000 дка.;
- Провеждане на инструктаж на лицата, собственици или стопанисващи гробищни паркове, сметища, депа за отпадъци и други обекти, граничещи или изградени в земеделските земи, в това число и на пастирите и собствениците на гори, вили, пчелини и други;
- Създаване на доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях по реда на Закона за защита при бедствия и специализираните групи за гасене към общините;
- Провеждане на инструктаж на членовете на доброволното формирование и специализираните групи за гасене за спазване на специфичните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при гасене на пожари.
- Оповестяване на местното население за възникнал пожар и транспортирането на доброволните формирования и специализираните групи за гасене до мястото на пожара;
- Осигуряване на храна, вода и медицинско обслужване на участниците при продължително пожарогасене и при необходимост.
- Осигуряване на денонощна телефонна или мобилна връзка между кметствата и специализираните органи за ПБЗН по време на жътвената кампания. Номерата на дежурните телефони да се предоставят на съответната РСПБЗН;
- При сключване на договори от общините и кметствата, свързани с осъществяване на дейности във връзка с жътвената кампания, във всеки конкретен случай да се отразяват задълженията на страните по осигуряване на пожарната безопасност.
2. Ръководителите на земеделски кооперации, сдружения и фирми, имащи отношение по прибирането на реколтата, частни стопани и ползватели на земеделски земи, да организират и изпълнят на територията на стопанисваните от тях земеделски обекти:
- Изискванията на Наредба №8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи;
- Системно почистване на тревната растителност, падналата листна и дървесна маса и други горими отпадъци в близост до засетите площи.
- Наблюдение на площите с посеви през периода от восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата, чрез подвижни и неподвижни наблюдателни постове съгласувано със съответната РСПБЗН, като неподвижните се оборудват с пожаротехнически средства за първоначално гасене и съобщителни средства.
- Определяне с писмена заповед на отговорници за противопожарните уреди и съоръжения.
3. При констатиране нарушения на изискванията за правилата и нормите за пожарна безопасност, специализираните органи на пожарна безопасност и защита на населението и кметовете на кметства и кметските наместници стриктно да прилагат съответните административно-наказателни и принудителни административни мерки, предвидени по установения ред.

ІІ. Технически мероприятия:
1. Кметовете на общини и кметства и кметските наместници на населени места да организират и изпълнят:
- Проверка на техническото състояние и обозначаването на пожарните хидранти и други съоръжения за водовземане за нуждите на пожарогасенето на територията на населените места и привеждането им в експлоатационна годност.
- Осигуряване на пътища за придвижване на пожарната техника и подстъпи до изкуствени и естествени водоизточници.
- Поставяне на указателни и предупредителни табели покрай посевите през периода от „восъчна зрялост“ до прибиране на реколтата.
2. Ръководителите на земеделски кооперации, сдружения и фирми, имащи отношение по прибирането на реколтата, частни стопани и ползватели на земеделски земи, да организират и извършат:
- Проверка на техническото състояние и обозначаването на пожарните хидранти и други съоръжения за водовземане за нуждите на пожарогасенето на територията на населените места и привеждането им в експлоатационна годност.
- Осигуряване на пътища за придвижване на пожарната техника и подстъпи до изкуствени и естествени водоизточници.
- Провеждане на инструктаж за пожаробезопасна работа на участниците в прибирането на реколтата, за което да се изготвят протоколи.
- За участие в жътвената кампания да допускат само пожаробезопасна земеделска техника, проверена от органите на ПБЗН, като последното да е удостоверено с протокол;
- При започване и по време на жътвената кампания да спазват изискванията на раздел ІV – „ Изисквания при прибиране и съхраняване на житните култури и грубите фуражи“ на Наредба №8121з-968 от 10.12.2014г.
- При констатиране на пожари в земеделски земи, собствениците и ползвателите им са длъжни да участват в гасенето на пожара.
3. Водачите на земеделска техника да спазват установените правила и норми за пожарна безопасност в земеделски земи, утвърдени с Наредба №8121з-968 от 10.12.2014г.;
4. Лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на земеделски земи, да спазват установените правила и норми за пожарна безопасност в земеделски земи, съгласно Наредба №8121з-968 от 10.12.2014г.

ЗАБРАНЯВАМ:
1. Паленето на стърнища, слама, суха трева и други растителни отпадъци в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).
2. Използването на открити огнеизточници.
3. Паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви от житни култури, както и в непосредствена близост от тях, през периода от настъпването на „восъчна зрялост“ до окончателно прибиране на реколтата и изораване на стърнищата;

ІІІ. Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви да осигуряват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя и около местата за паркиране.

ІV. Електроснабдителните и електроразпределителните дружества, преди започване на кампанията по прибиране на реколтата, са длъжни:
- Да извършат проверка относно допустимия провес на проводниците, съгласувано със собствениците или ползвателите на земеделски земи, като осигурят необходимите минимални разстояния за безопасно придвижване на земеделска техника, за което съставят и подписват протокол;
- Да не извършват ремонтни дейности на електропроводите и други съоръжения, преминаващи през житни посеви, през периода от на „восъчна зрялост“ до прибиране на реколтата.
По изключение, при аварийни ситуации, се допуска извършването на ремонтни дейности след предварително уведомяване на органите за ПБЗН при спазване изискванията за пожарна безопасност.

V. Органите на сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Видин, съвместно с Областно пътно управление и общините, да осигурят поставянето на знаци, забраняващи спиране, паркиране и нощуване на превозни средства край пътища, които минават покрай или в посев.

 

2018 Всички права запазени © Област Видин