Избори

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021

01.11.2021 г.

Образци на бюлетини за Пети изборен район Видински за предстоящите избори на 14 ноември 2021 г.

На 30 октомври 2021 г. РИК-Видин публикува образците на бюлетини за Пети изборен район Видински в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. Образците са достъпни на интернет страницата на районната комисия в секция Съобщения.

 


28.10.2021 г.

Разяснителна кампания на Централна избирателна комисия при произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

По повод предстоящите избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия изработи видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите и подробен видеоклип за начина на гласуване с машина.

Видеоклиповете, включително видеоклипове със субтитри са достъпни на интернет страницата на комисията в раздел "Разяснителна кампания".

Симулатор за машинно гласуване

 

 


25.09.2021 г.

Районна избирателна комисия - Видин

Данни за контакт:
гр. Видин, ул. „Дунавска" № 6, ет. 1, зала №1 и зала №2 
(сграда на Областна администрация Видин)

Телефони за връзка с комисията:

094 / 92 30 23; 0882 82 60 23

094 / 92 30 36; 0882 96 30 36

e-mail: RIK05@cik.bg

Връзка към страницата на Районна избирателна комисия - Видин: rik05.cik.bg 

Връзка към страницата на Централна избирателна комисия: https://www.cik.bg/bg


25.09.2021 г.

 

Централната избирателна комисия (ЦИК), с Решение № 586-ПВР/НС от 24 септември 2021 г., назначи Районна избирателна комисия (РИК) в Пети изборен район – Видински, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Съставът на РИК – Видин включва 13 членове:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Пламенов Петков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Цветанов Перчински
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирена Петрова Николова
СЕКРЕТАР: Даниел Боянов Цветанов

ЧЛЕНОВЕ:
Славяна Младенова Николова
Васил Цветанов Бенов
Пламенка Найденова Цветкова
Захарин Иванов Захариев
Соня Иванова Иванова
Венелин Илиев Иванов
Росен Кръстев Ангелов
Наталия Димитрова Петрова
Бисерка Цецкова Борисова

Съгласно решението на ЦИК, Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 25 септември 2021 г.

РИК ще осъществява дейността си в административната сграда на Областна администрация Видин на адрес:
гр. Видин, ул. „Дунавска" № 6, ет. 1, зала №1 и №2


14.09.2021 г. (обновена информация)

ДО
ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение на 46-ото Народно събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България (обн. в ДВ бр. 73 от 3 септември 2021г.) и указания на ЦИК, писмо изх.№ПВР-05-1/14.09.2021г., на 19 септември 2021г. /неделя/ от 11.00 часа в Конферентния център на Областна администрация – Видин, ул. “Дунавска“ №6, гр. Видин, ще се проведат консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия – Видин за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021г.

Съгласно чл.60, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс консултациите са публични, като освен парламентарно представените партии и коалиции в 46-тото Народно събрание на Република България, в консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Партиите и коалициите, които ще участват в консултациите, следва да представят необходимите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс и съотносими решения на ЦИК:

1. Писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. Заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. Към предложението по т.1 се прилага:

4.1 Списък на резервните членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

4.2 Копие от диплома за завършено висше образование за всяко предложено лице или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение /в случай, че все още няма издадена диплома/;

4.3 Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на чл.65,ал.1 от Изборния кодекс.

Консултациите ще се проведат при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки за COVID-19 и указанията за провеждане на мероприятия в закрити помещения.

/П/
ОГНЯН АСЕНОВ

Областен управител на област Видин

 


2018 Всички права запазени © Област Видин