Администрация

Указател

Информация за структурата на Областна администрация Видин, може да бъде намерена и в Административния регистър, поддържан от администрацията на Министерския съвет:

http://iisda.government.bg/ras/executive_power/organigram_district_administration/21


Точно наименование на администрацията

Областна администрация на Област с административен център град Видин

 

Структура на Областна администрация Видин

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - 094/60 16 16

 

ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - 094/60 16 16

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР - 094/60 57 22

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”

ДИРЕКТОР - 094/60 57 42

ЮРИСТИ - 094/60 57 25

СЧЕТОВОДСТВО - 094/60 57 45

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ - 094/60 57 20

ПОРТАЛ - 094/60 57 49

Длъжностно лице по защита на данните:

Татяна Иванова – главен юрисконсулт, дирекция АПОФУС

телефон 094/ 605 725

tatyana.ivanova@vidin.government.bg

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”

ДИРЕКТОР - 094/60 57 28

 

Седалище и адрес

 

Областната администрация на Област Видин е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град Видин.

 

Данни за кореспонденция

адрес: 3700, гр. Видин, ул. Дунавска №6

тел: 094/60 16 16

факс: 094/60 10 76

E-mail адреси:

Областен управител: ou_oa@vidin.government.bg

Заместник областни управители: zou_oa@vidin.government.bg

Административно обслужване: del_oa@vidin.government.bg

Връзки с обществеността: pr_oa@vidin.government.bg

 

Уеб страница: www.vidin.government.bg

 

БУЛСТАТ

BG 105 042 424

 

Работно време

Работното време на Областна администрация Видин

е от 9:00 до 17:30 ч. с прекъсване за почивка от 12:00 до 12:30 ч.

Работното време на Центъра за административно обслужване

е от 9:00 до 17:30 ч. без прекъсване

Центърът за административно обслужване се намира на партерния етаж в сградата на ОА Видин.

 

Приемни дни:

Областен управител на област Видин

Ани Арутюнян

ВСЕКИ ВТОРНИК ОТ 13:00ч. до 16:00ч.

Записвания и информация за приемните дни на областния управител можете да получите на телефон 094/60 16 16 и на информацията в Областна администрация - Видин.

 

Заместник областен управител:

ВСЕКИ ПЕТЪК ОТ 13:00ч. до 15:00ч.

Записвания и информация за приемните дни на заместник областните управители можете да получите на телефон 094 / 60 16 16 и на информацията в Областна администрация - Видин.

 

Главен секретар:

ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ 13:00ч. до 15:00ч.

С оглед спецификата на работа в Областна администрация Видин по време на приемния ден на главния секретар се приемат граждани и организации, вкл. по въпроси свързани с административното обслужване на администрацията.

Записвания и информация за приемните дни на главния секретар можете да получите на телефон 094/60 16 16 и на информацията в Областна администрация - Видин.

 

Описание на административните услуги

Пълно описание на предлаганите административни услуги от Областна администрация Видин, включващо наименованието на услугата, нормативната уредба по предоставянето и, процедурата по предоставяне на административната услуга, изискванията и необходимите документи, както и съответните такси, можете да намерите на електронната страница на администрацията в раздел „Административни услуги”, както и в каталога, който е на разположение на гражданите в Център за административно обслужване в ОА Видин /партерен етаж/.

 

Информация за реда за подаване на предложения, сигнали и жалби

Редът за подаване на предложения, сигнали и жалби в Областна администрация Видин се осъществява в съответствие с нормативните разпоредби на Глава 8 от Административнопроцесуалния кодекс. Редът е регламентиран и във Вътрешните правила за административното обслужване на гражданите /вж. Раздел „Административни услуги”/, както и в Хартата на потребителя на административни услуги в ОА Видин.

 

Ред, по който се подават исканията за достъп до обществена информация, както и необходимите за това формуляри

Редът е посочен в раздел „Достъп до информация” на електронната страница на ОА Видин, както и обявен на таблото в Центъра за административно обслужване.

 

Основни нормативни актове, свързани с дейността на Областна администрация Видин

Конституция на Република България;

Кодекс на труда;

Административнопроцесуален кодекс;

Изборен кодекс;

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;

Закон за администрацията;

Закон за държавния служител;

Закон за държавната собственост;

Закон за устройство на територията;

Закон за местното самоуправление и местната администрация;

Закон за защита при бедствия;

Закон за водите;

Закон за регионалното развитие;

Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;

Закон за достъп до обществена информация;

Закон за обществените поръчки;

Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор;

Устройствен правилник на областните администрации;

Класификатор на длъжностите в администрацията;

Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията;

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

Наредба за документите за заемане на държавна служба;

Наредба за служебното положение на държавните служители;

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;

Други закони и подзаконови нормативни актове.

 

2018 Всички права запазени © Област Видин