Административно обслужване

Контрол по законосъобразност

В изпълнение правомощията на Областния управител по упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация през 2022 г. са изготвени 151 бр. доклади по протоколи от заседания на общинските съвети в област Видин. Като незаконосъобразни решения са отчетени 68 броя решения.

 

Общински съвет

Брой решения

Брой незаконо-съобразни решения

Брой върнати решения

Брой преразгледани решения от ОбС

Брой оспорени решения пред АС - Видин

Белоградчик

192

13

13

13

0

Бойница

81

9

9

9

0

Брегово

77

1

1

1

0

Видин

254

14

14

0

14

Грамада

73

2

2

2

0

Димово

94

5

5

4

1

Кула

106

6

6

6

0

Макреш

178

6

6

5

1

Ново село

60

5

5

5

0

Ружинци

113

4

4

4

0

Чупрене

59

3

3

2

1

Общо:

1287

68

68

51

17

 

През 2022 г. са изготвени 40 становища относно законосъобразността на актове на кметове на общини, осъществен е преглед върху 371 акта, разпределени както следва:

  • Община Белоградчик – 240 бр. акта, изготвени становища – 20 бр.;
  • Община Макреш – 131 бр. акта, изготвени становища – 20 бр.

2018 Всички права запазени © Област Видин