Област Видин

Декларация за достъпност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ - Областна администрация - Видин

Раздел 1 - Задължително съдържание

Областна администрация - Видин осигурява достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: https://vidin.government.bg. Уебсайтът е изграден от Zashev Web Design Studio по поръчка на Областна администрация - Видин, пуснат в реална експлоатация през Ноември 2018г. 

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

I. Статус на съответствие

Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание

Несъответствията със стандарта EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) на сайта на Областна администрация - Видин са описани по-долу в таблица Приложение 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Изискване на стандарта Пояснения
Текстово представяне на нетекстовата информация Частично осигурено
В повечето случаи е спазено, с изключение на мултимедийни елементи (видео клипове, инфографики, банери, интерактивни елементи), които не са изготвени и не са собственост на Областна администрация - Видин.
Алтернативно представяне на аудио и видео материалите Не е осигурено.
На сайта не са публикувани аудио и видео материали.
Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео и други) Не е осигурено.
На сайта не са публикувани аудио и видео материали.
Да не се представя текст във вид на изображение Частично осигурено
Спазено с изключение на графики и банери, които предполагат съдържание в графична форма и не са изготвени/не са собственост на Областна администрация - Видин.
Да не се представя текст във вид на изображение без изключения Частично осигурено
Спазено с изключение на графики и банери, които предполагат съдържание в графична форма и не са изготвени/не са собственост на Областна администрация - Видин.
Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др. Не е осигурено
Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения Не е осигурено
Превенция на допускането на грешки при попълване на данни (възможност за преглед, потвърждаване и обратимост на действията по добавяне, редакция и изтриване на данни) Не е осигурено

Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити, покрити са частично или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието: не са осигурени

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 24.09.2021 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: 15.02.2024 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта: 15.02.2024 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, съставена от собственика на уебсайта и разработчика му

Обратна информация и данни за контакт:

Aдрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт
За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следните контакти:
Областна администрация - Видин
3700, гр. Видин, ул."Дунавска" №6
Тел: 094 60 16 16
Административно обслужване: del_oa@vidin.government.bg

Връзка към форма за заявление за обратна връзка
Наличната форма за обратна връзка с Областна администрация - Видин, може да достъпите от главното меню на сайта в раздел "Контакти" или директно от следния адрес: https://vidin.government.bg/kontakti

Процедура по прилагане

1. На основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в Областна администрация - Видин, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

Сигнали в Областна администрация - Видин се подават по следния начин:
- Чрез формата за обратна връзка на сайта на Областна администрация - Видин;
- По електронен път, на всички официалните електронни адреси, публикувани в сайта на Областна администрация - Видин https://vidin.government.bg/kontakti
- По телефон: 094 605 720;
- Чрез Системата за сигурно електронно връчване;
- По пощата на адрес 3700, гр. Видин, ул."Дунавска" №6, Областна администрация - Видин;
- В Центъра за административно обслужване на Областна администрация - Видин на хартиен носител.

Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

2. Подателят на сигнала може да подаде жалба по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ до министъра на електронното управление, ако лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ:
2.1 не отговори на сигнала в срока, посочен в настоящата декларация за достъпност;
2.2 не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала.

Жалба се подава по един от следните начини:
- в Центъра за административно обслужване на МЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000;
- по електронен път на адрес: Mail@egov.government.bg (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“);
- чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на МЕУ, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София 1000.

3. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от министъра на електронното управление.

Раздел 2 - Препоръчително съдържание

Областна администрация - Видин се стреми да представи на потребителите и клиентите си сайт, който напълно да отговаря на наличните стандарти за достъпност. Това обаче не винаги напълно е възможно, поради технологични, организационни и други причини. Ако срещате затруднения при работата си със сайта, част от съдържанието не е достъпно или неразбираемо, свържете се с нас.

Потребителското мнение, препоръки и критики са от голямо значение, за да успеем заедно да изградим още по-полезен и достъпен сайт на администрацията.

Областна администрация - Видин се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност като отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на публикуваната информация.

Дата на публикуване на уебсайта: 15.02.2024 г.

Дата на последната актуализация на уебсайта вследствие на съществено преработване на неговото съдържание: 05.11.2018г.

2018 Всички права запазени © Област Видин