Административно обслужване

Административни услуги

 

Електронни административни услуги - Областна администрация Видин предоставя възможност за електронно заявяване и предоставяне на административните си услуги чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги - централизирана платформа за предоставяне на услуги от администрациите, поддържана от Държавна агенция електронно управление.

За да ползвате електронните услуги, като физическо или юридическо лице, в Единния модел, включително и тези на Областна администрация Видин е необходимо да имате:

    - регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване - изисква се Квалифициран електронен подпис;
    - инсталиран Adobe Reader или друг софтуер, който поддържа четенето на динамични PDF форми;
    - при необходимост от подписване на документ, инсталирано Квалифицирано удостоверение на квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

Списък с услуги - предоставяни от всички администрации

      » 2 Предоставяне на достъп до обществена информация

     » 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

      » 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

 

Помощен контактен център на Държавна агенция "Електронно управление" във връзка използването на електронни административни услуги /единен телефонен номер за цялата страна/

телефон 0700 20 341, всеки работен ден от 9:00 до 17,30 часа.

♦ За разговори от фиксираната мрежа - на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план;

♦ За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

 

Актуална информация за административните услуги, предоставяни от Областна администрация Видин, включително образците на заявления, може да бъде намерена в Административния регистър, поддържан от администрацията на Министерския съвет:

 

Списък с услуги - предоставяни от областни администрации - отваряне в Административния Регистър.

 

Вътрешни правила за административно обслужване в Областна администрация Видин

Комплексно административно обслужване


Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2020 г.

Доклад за измерване на удовлетвореността на потребителите на услуги в ОА Видин за 2019г.

Доклад за измерване на удовлетвореността на потребителите на услуги в ОА Видин за 2018г.

Доклад за измерване на удовлетвореността на потребителите на услуги в ОА Видин за 2017г.

Доклад за измерване на удовлетвореността на потребителите на услуги в ОА Видин за 2016г.

Доклад за измерване на удовлетвореността на потребителите на услуги в ОА Видин за 2015г.

Доклад за измерване на удовлетвореността на потребителите на услуги в ОА Видин за 2014г.

Доклад за измерване на удовлетвореността на потребителите на услуги в ОА Видин за 2012г.

Доклад за измерване на удовлетвореността на потребителите на услуги в ОА Видин за 2011г.

Доклад за измерване на удовлетвореността на потребителите на услуги в ОА Видин за 2010г.

Доклад за измерване на удовлетвореността на потребителите на услуги в ОА Видин за 2009г.


Информация, съгласно Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административно обслужване

Задължителна информация относно предоставяните административни услуги:

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите:

Информацията е посочена в колони 1 и 2 от Таблицата за предлаганите Административни услуги /Приложение 3 от правилата за административно обслужване/;

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Информацията е посочена в колона 3 от Таблицата за предлаганите Административни услуги /Приложение 3 от правилата за административно обслужване/;

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Областен управител на област Видин е органът, който предоставя посочените в настоящото приложение

административни услуги;

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време:

Центърът за административно обслужване приема документите и предоставя информация за хода на преписката. ЦАО се намира на партерен етаж в сградата на Областна администрация Видин, ул."Дунавска" №6; del_oa@vidin.government.bg; телефон за връзка 094/ 605 720; работно време от 09:00 до 17:30 часа, от понеделник до петък;

5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:

Редът за предоставяне на услугата е описан във вътрешните правила за административно обслужване;

6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:

Образците на формуляри са посочени в Приложение 4 към вътрешните правила за административно обслужване;

7. Начини на заявяване на услугата:

Искания/заявления, вкл. за административни услуги /жалби/сигнали/предложения до Областна администрация Видин се подават:

 1. По пощата на адрес: 3700 Видин, ул. Дунавска №6 чрез лицензиран пощенски оператор;
 2. „На ръка” в Центъра за административно обслужване в ОА Видин /партерен етаж/;
 3. Чрез Системата за сигурно електронно връчване - https://edelivery.egov.bg/ - изисква се КЕП и профил в Системата;
 4. На електронни пощи: del_oa@vidin.government.bg и ou_oa@vidin.government.bg ;
 5. На факс: 094 / 60 10 76;
 6. чрез Системата за електронен обмен на съобщения /за държавни инстиуции и ведомства/;
 7. Административни услуги могат да бъдат заявени и чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги: http://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/regional-administration/regional-administration /изисква се КЕП, профил в Системата за сигурно електронно връчване, инсталиран Adobe Reader/.
 8. Административни услуги могат да бъдат заявени и устно, за което се попълва протокол от длъжностно лице, пред което е заявена услугата.

8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:

ОА Видин предоставя част от услугите си като електронни административни услуги на ниво 3 /съгл.дефиницията на Наредбата за административния регистър/, а именно „Двустранна комуникация - заявяване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна идентификация на потребителите, освен ако със закон се допуска предоставяне на електронна административна услуга без идентификация“.

Електронните административни услуги се предоставят чрез:

 1. Единен портал за достъп до електронни административни услуги - https://egov.bg/wps/portal/;
 2. Система за сигурно електронно връчване – https://edelivery.egov.bg/;
 3. Системата за електронен обмен на съобщения /за държавни институции и ведомства/;
 4. Интернет адреси и електронна поща: https://vidin.government.bg/administrativni-uslugi; del_oa@vidin.government.bg и ou_oa@vidin.government.bg.

9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Документите/индивидуалните административни актове, свързани с административните услуги, извършвани от Областна администрация Видин са валидни до промяна на обстоятелствата, с изключение на административни услуги:

 • 1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение – Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от влизането му в сила не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите, а за линейни обекти на техническата инфраструктура - ако в срок 10 години от влизането му в сила не е завършено строителството. Това се установява писмено от органа, който го е издал;
 • 1975 Издаване на заповед за изменения в одобрен инвестиционен проект - В случаи, че в едногодишен срок от одобряването на инвестиционните проекти възложителят не направи искане за получаване на разрешение за строеж, проектът губи правно действие.

10. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

Информация, дали административната услуга е платена или не, е посочена в колона 4 от Таблицата за предлаганите Административни услуги /Приложение 3 от правилата за административно обслужване/.

Начините за плащане в Областна администрация Видин са:

        • в брой, в счетоводството на администрацията;
        • чрез ПОС терминал в Център за административно обслужване;
        • по банков път - Банка: ОББ клон Видин, IBAN: BG74UBBS80023106524806;

11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 • Координацията по отношение на извършваните административни услуги в Областна администрация Видин се осъществява от администрацията на Министерския съвет.
 • Контролът по изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване се осъществява от Областен управител на област Видин.
 • Установяването на нарушенията, свързани с изпълнение на задълженията, предвидени в Наредбата за административно обслужване и съставянето на актовете за установяване на административно нарушение се извършва от главния секретар на областна администрация Видин. Наказателните постановления се издават от Областен управител на област Видин. Съставянето на актове за установяване на нарушения и определянето на размера на глобите се извършват на основание чл.32 от Закона за административните нарушения и наказания.
 • Установяването на нарушенията, издаването на наказателни постановления и обжалването на актовете се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания;

12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Индивидуалните административни актове на областния управител могат да бъдат оспорени по съдебен ред по реда и при условията на Административнопроцесуалния кодекс.

13. Електронен адрес за предложения във връзка с административните услуги:

ou_oa@vidin.government.bg

14. Начини на получаване на резултата от услугата:

 • по пощата, на посочен от адресата адрес;
 • на ръка в Център за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на получателя;
 • по електронен път, на посочен от заявителя електронен адрес;
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване;
 • чрез Система за електронен обмен на съобщения /за държавни институции и ведомства/.

 


2018 Всички права запазени © Област Видин