Административно обслужване

Административни услуги

 

Електронни административни услуги - Областна администрация Видин предоставя възможност за електронно заявяване и предоставяне на административните си услуги чрез Портала за електронни административни услуги - централизирана платформа за предоставяне на услуги от администрациите, поддържана от Министерство на електронното управление.

За да ползвате електронните услуги, като физическо или юридическо лице, в Портала, включително и тези на Областна администрация Видин е необходимо да имате:

    - регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване - изисква се Квалифициран електронен подпис, ПИК на НОИ или ПИК на НАП;
    - инсталиран Adobe Reader или друг софтуер, който поддържа четенето на динамични PDF форми;
    - при необходимост от подписване на документ, инсталирано Квалифицирано удостоверение на квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

Таксите за предоставянето на електронни административни услуги (услуги, заявени по електронен път и получен резултат от услугата по електронен път) са с десет на сто по-ниски, от таксите при присъствено заявяване и предоставяне на административни услуги, като намалението не може да надвишава двадесет лева.

Заповед на областен управител във връзка с намалени такси на електронни административни услуги.

Електронните административни услуги се предоставят и чрез:

♦ Система за сигурно електронно връчване – https://edelivery.egov.bg/;
♦ Системата за електронен обмен на съобщения (за държавни институции и ведомства);
♦Интернет адреси и електронна поща: https://vidin.government.bg; del_oa@vidin.government.bg

Областна администрация Видин предлага възможност за плащане на такси чрез виртуален ПОС терминал при заявяване на услуги чрез Системата за сигурно електронно връчване и Портала за електронни услуги на държавната администрация.

 

Списък с услуги - предоставяни от всички администрации

     » 2 Предоставяне на достъп до обществена информация

     » 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

     » 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

 

Помощен контактен център във връзка използването на електронни административни услуги (единен телефонен номер за цялата страна)

телефон 0700 20 341, help@e-gov.bg

(+359 2)  949 2459 ; (+359 2) 949 2458

всеки работен ден от 9:00 до 17,30 часа.

♦ За разговори от фиксираната мрежа - на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план;

♦ За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

 

Административни услуги, предоставяни от Областна администрация Видин, включително образци на заявления:

 

Списък с услуги - предоставяни от областни администрации - отваряне в Административния Регистър.

Център за административно обслужване (приема заявления за административни услуги, жалби, сигнали, протести, предложения и пр. и предоставя информация за хода на преписката)

♦ адрес: 3700, гр. Видин, ул. Дунавска №6, сграда на Областна администрация Видин (партер);
♦ работно време: всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа без прекъсване;
♦ електронен адрес за комуникация с потребителите - del_oa@vidin.government.bg
♦ телефон* за комуникация с потребителите в рамките на обявеното работно време - (094) 60 57 20;

*обявеният телефон за комуникация с потребителите е стационарен и обаждането към него е платено – на цената на един градски разговор, в зависимост от тарифния план на съответния абонат.

Искания/заявления, вкл. за административни услуги /жалби/протести/сигнали/предложения до Областна администрация Видин се подават:

♦ По пощата на адрес: 3700 Видин, ул. Дунавска №6 чрез лицензиран пощенски оператор;
♦ „На ръка” в Центъра за административно обслужване;
♦ Чрез Системата за сигурно електронно връчване - https://edelivery.egov.bg/ - изисква се КЕП и профил в Системата;
♦ На електронни пощи: del_oa@vidin.government.bg и ou_oa@vidin.government.bg ;
♦ чрез Системата за електронен обмен на съобщения (за държавни инстиуции и ведомства);
♦ Административни услуги могат да бъдат заявени и през Портала за електронни административни услуги - изисква се КЕП за подпис на документи, профил в Системата за сигурно електронно връчване (изисква се КЕП, ПИК на НАП или ПИК на НОИ), инсталиран Adobe Reader;
♦ Административни услуги могат да бъдат заявени и устно, за което се попълва протокол от длъжностно лице, пред което е заявена услугата.

Такси и цени - част от услугите на Областна администрация Видин са платени (с фиксирана такса или изчисляема цена). Начините за плащане са:

♦ в брой, в счетоводството на администрацията;
♦ чрез ПОС терминал в Център за административно обслужване;
♦ по банков път - Банка: ОББ клон Видин, IBAN: BG74UBBS80023106524806;
♦ по електронен път (достъпно при заявяване на услуги през ССЕВ и Портал за електронни административни услуги).

Начини на получаване на резултата от услугата:

♦ по пощата, на посочен от адресата адрес - потребителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаване на резултата от услугата;

♦ на ръка в Център за административно обслужване;

♦ чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на получателя;

♦ по електронен път, на посочен от заявителя електронен адрес;

♦ чрез Системата за сигурно електронно връчване;

♦ чрез Система за електронен обмен на съобщения (за държавни институции и ведомства).

 

Документите/индивидуалните административни актове, свързани с административните услуги, извършвани от Областна администрация Видин са валидни до промяна на обстоятелствата, с изключение на административни услуги:

♦ 1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение – Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от влизането му в сила не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите, а за линейни обекти на техническата инфраструктура - ако в срок 10 години от влизането му в сила не е завършено строителството. Това се установява писмено от органа, който го е издал;

♦1975 Издаване на заповед за изменения в одобрен инвестиционен проект - В случаи, че в едногодишен срок от одобряването на инвестиционните проекти възложителят не направи искане за получаване на разрешение за строеж, проектът губи правно действие.

Контрол върху дейностите по административно обслужване в Областна администрация Видин :

Координацията по отношение на извършваните административни услуги в Областна администрация Видин се осъществява от администрацията на Министерския съвет. Контролът по изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване се осъществява от Областен управител на област Видин. Установяването на нарушенията, свързани с изпълнение на задълженията, предвидени в Наредбата за административно обслужване и съставянето на актовете за установяване на административно нарушение се извършва от главния секретар на областна администрация Видин. Наказателните постановления се издават от Областен управител на област Видин. Съставянето на актове за установяване на нарушения и определянето на размера на глобите се извършват на основание чл.32 от Закона за административните нарушения и наказания. Установяването на нарушенията, издаването на наказателни постановления и обжалването на актовете се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания;

Индивидуалните административни актове на областния управител могат да бъдат оспорени по съдебен ред по реда и при условията на Административнопроцесуалния кодекс.

Електронен адрес за предложения във връзка с административните услуги:

ou_oa@vidin.government.bg

 

Вътрешни правила за административно обслужване в Областна администрация Видин

 

Комплексно административно обслужване


Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2023 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2022 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2021 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2020 г.

Доклад за измерване на удовлетвореността на потребителите на услуги в ОА Видин за 2019г.

Доклад за измерване на удовлетвореността на потребителите на услуги в ОА Видин за 2018г.

Доклад за измерване на удовлетвореността на потребителите на услуги в ОА Видин за 2017г.

Доклад за измерване на удовлетвореността на потребителите на услуги в ОА Видин за 2016г.

Доклад за измерване на удовлетвореността на потребителите на услуги в ОА Видин за 2015г.

Доклад за измерване на удовлетвореността на потребителите на услуги в ОА Видин за 2014г.

Доклад за измерване на удовлетвореността на потребителите на услуги в ОА Видин за 2012г.

Доклад за измерване на удовлетвореността на потребителите на услуги в ОА Видин за 2011г.

Доклад за измерване на удовлетвореността на потребителите на услуги в ОА Видин за 2010г.

Доклад за измерване на удовлетвореността на потребителите на услуги в ОА Видин за 2009г.


 

 


 

 

 


2018 Всички права запазени © Област Видин