Област Видин

Вътрешни правила за административно обслужване в Областна администрация Видин

Актуална информация за административните услуги, предоставяни от Областна администрация Видин, включително образците на заявления, може да бъде намерена в Административния регистър, поддържан от администрацията на Министерския съвет:
http://iisda.government.bg/adm_services/services/from_regional_administrations

Процедурата за достъп до обществена информация е достъпна в раздел "Достъп до обществена информация".

 

Тарифа за таксите, които се събират по закона за държавната собственост

Вътрешни правила за реда и организацията на административното обслужване в Областна администрация Видин /посл. актуализация април 2024 г./

Приложение 1 към Вътрешни правила за административно обслужване /Протокол за устно заявяване на услуга/

Приложение 2 към Вътрешни правила за административно обслужване /заявление при комплексно административно обслужване/

Приложение 3 към Вътрешни правила за административно обслужване /видове услуги, срокове за предоставяне, такси и необходими документи/

Вътрешни услуги от Областна администрация Видин

Приложение 4 към Вътрешни правила за административно обслужване /бланки и формуляри/

Приложение 5 и 6 към Вътрешни правила за административно обслужване /вътрешен ред за насочване и оформяне на документи/

Приложение 7 към Вътрешни правила за административно обслужване /електронни административни услуги/

Приложение 8 към Вътрешни правила за административно обслужване /организация на административното обслужване по телефона/

2018 Всички права запазени © Област Видин