Област Видин

Оперативни програми

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020г.

Управляващ орган:

Министерство на труда и социалната политика,
Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти"

За контакти и информация:

Страница на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020г.

Координатор за област Видин:

3700, гр.Видин, пл."Бдинци" №3, ет.3, ст.43А
Сградата на Бюрото по труда
Анелия Йорданова - 0882005320
Тел. 094/60 10 86
ayordanova@mlsp.government.bg

 


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020г.

Управляващ орган:

Министерство на образованието и науката,
Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" 

За контакти и информация:

Страница на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020г.

 


Оперативна програма "Добро управление" 2014 - 2020г.

Управляващ орган:

Дирекция "Добро управление" в Администрацията на Министерския съвет

За контакти и информация:

Страница на ОП „Добро управление” 2014 - 2020г.

 


Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020г.

Управляващ орган:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Главна дирекция "Градско и регионалното развитие"

За контакти и информация:

Страница на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020г.

Страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството  - ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020г.

Регионален отдел на Управляващия орган (за областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен):

Отдел "Северозападен район"

За контакти:
3700 гр.Видин, ул."Цар Симеон Велики" №69А, ет.4
тел. 094/601 145; 094/601 125; 094/601 135
тел./факс 094/601 140

 


Оперативна програма "Транспорт и транспорта инфраструктура" 2014 - 2020г.

Управляващ орган:

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
Дирекция "Координация на програми и проекти"

За контакти и информация:

Страница на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 - 2020г.

 


Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020г. и Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014 – 2020г.

Управляващ орган:

Министерство на икономиката,
Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

За контакти и информация:

Страница на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и ОП "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014 - 2020г.

 


Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020г.

Управляващ орган:

Министерство на околната среда и водите,
Главна Дирекция Оперативна програма "Околна среда"

За контакти и информация:

Страница на Оперативна програма „Околна среда” 2014 - 2020г.

 


Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020г.

Управляващ орган:

Министерство на земеделието и храните,
Дирекция "Развитие на селските райони"

За контакти и информация:

Страница на Програмата за развитие на селските райони

Разплащателна агенция:

Държавен фонд "Земеделие"

За контакти и информация:

Страница на Държавен фонд „Земеделие”

Областна структура на Държавен фонд „Земеделие”:

Областна дирекция– Видин

За контакти:
3700, гр.Видин, ул."Цар Симеон Велики" №13, ет.1
Тел. 094/69 03 31 ; 094/69 03 12
е-mail: vidin.od@dfz.bg

 


Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020г.

Управляващ орган:

Министерство на земеделието и храните,
Дирекция "Морско дело и рибарство"

За контакти и информация:

Страница на Министерство на земеделието и храните - Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.


 


За информация относно Оперативните програми:

Единен информационен портал за Структурните фондове на ЕС

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020 - Модул за електронно кандидатстване


Областен информационен център – Видин /ОИЦ/
3700, гр.Видин, пл."Бдинци" №2
Тел. 0879949200
e-mail: oic.vidin@eufunds.bg
https://bg-bg.facebook.com/oicvidin/

2018 Всички права запазени © Област Видин