Кабинет

Областен управител

Ани Арутюнян

Арутюнян е израснала във Видин, където завършва СУ „Цар Симеон Велики”. Доктор е по политология, магистър - политология, главен експерт програми и проекти в ЦИОП-УНСС и хоноруван преподавател в катедра „Политология” в УНСС. Притежава богат опит в разработването на образователни и изследователски проекти в сферата на предприемачеството, насочени към малки и средни предприятия, както на национално, така и на международно ниво.

Ани Арутюнян е майка на 3 деца.


 

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.

 

Областният управител:

1. провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;

2. осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на стратегии и програми, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;

3. осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта в съответствие с предоставените му със Закона за насърчаване на инвестициите правомощия;

4. отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;

5. упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като:

а) упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;

б) може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;

6. осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;

7. осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;

8. координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;

9. координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархична подчиненост;

10. провежда информационна политика, гарантираща откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;

11. ръководи областния съвет за развитие;

12. участва в регионалния съвет за развитие при условия и по ред, определени в Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие;

13. отговаря за организационно-техническата подготовка на избори за държавни и местни органи на властта и за членове на Европейския парламент от Република България на територията на областта;

14. осъществява подготовката на икономиката и населението в областта за отбрана и организира изпълнението на задачите, свързани с отбраната, в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

15. ръководи областния съвет по сигурност;

16. осъществява управлението на В и К системите като представител на държавата в асоциацията по В и К при условията и по реда, определени със Закона за водите;

17. отговаря за опазването на обществения ред на територията на областта при упражняването на нормативно предоставените му правомощия;

18. организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;

19. утвърждава областните транспортни схеми;

20. осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;

21. утвърждава длъжностното разписание на областната администрация и длъжностните характеристики на длъжностите, които са му непосредствено подчинени, и на главния секретар;

22. отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;

23. издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи;

24. осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;

25. командирова, при изрично упълномощаване, със заповед заместник областните управители в страната и в чужбина;

26. командирова със заповед държавните служители и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;

27. утвърждава вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, съответстващи на спецификата и особеностите на дейността на областната администрация;

28. осигурява разработването и внедряването на административна информационна система (АИС) в областната администрация;

29. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет;

30. създава и ръководи съвети и комисии в изпълнение и на други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.

При осъществяването на своите правомощия областният управител може да създава обществени съвети и комисии като консултативни звена, както и работни групи за решаване на конкретни задачи.

Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.

2018 Всички права запазени © Област Видин