Област Видин

Областни стратегии

 

Проект на Областна стратегия на област Видин за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030г. - Настоящият проект се публикува за обществено обсъждане. Вашите предложения и коментари може да изпращате в срок до 17,00 часа на 26 ноември 2021 г. на електронна поща: marina.savova@vidin.government.bg

 

Стратегически план за дейността на Областна администрация Видин 2022-2024

Стратегически план за дейността на Областна администрация Видин 2019-2021

Стратегически план за дейността на Областна администрация Видин 2017-2019

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН за дейността на Областна Администрация Видин 2014-2016г.

Областна стратегия за развитие на област Видин 2014 - 2020

Протокол №28/11.07.2013 г. от заседание на Областен съвет за развитие на област Видин с решение за приемане на Областна стратегия за развитие на област Видин 2014 - 2020

Междинна оценка на изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Видин 2014-2020г.

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2005-2015

Протокол №13/02.12.2005г. от заседание на Областен съвет за развитие с решение за приемане на Областна стратегия за развитие на област Видин 2005 - 2015

Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Видин 2010-2013

Протокол №23/21.12.2010г. от заседание на Областен съвет за развитие на област Видин с решение за приемане на Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Видин 2010-2013

Междинна оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Видин 2011г.

Протокол №24/15.03.2011г. от заседание на Областен съвет за развитие на област Видин с решение за промяна на Стратегическа цел 1 от ОСР на област Видин

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВИДИН

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ВИДИН 2010-2015

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ВИДИН 2016-2020

Стратегия на област Видин за интегриране на ромите 2012 - 2020

ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2014 - 2020, ПРОГРАМА И ОТЧЕТИПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2021-2030

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ ВИДИН

СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЛАСТ ВИДИН 2009 - 2013

Протокол №20/26.05.2009г. от заседание на Областен съвет за развитие с решение за приемане на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в област Видин 2009 - 2013

Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в област Видин за периода 2011 -2020г.

План за действие през периода 2012 - 2013 г. в изпълнение на Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в област Видин 2011 -2020 г.

План за защита при бедствия в област Видин
 

Регионална маркетинг стратегия

Областен план за превенция на престъпността за периода 2016-2018 година в област Видин

Заповед за определяне на екип за разработване на Областна стратегия за подпомагане на личностното развитие на децата и учениците на Област Видин 2016-2018г.

2018 Всички права запазени © Област Видин