Област Видин

Областни стратегии

Програма за намаляване на риска от бедствия 2021 - 2025 г. /Проект/ - На основание чл. 6г., ал. 2 от Закон за защита при бедствия, Областна администрация Видин публикува Проект на областна програма за намаляване на риска от бедствия за обществено обсъждане, в срок от един месец. Проектът на документа е публикуван на 03.07.2024 г.

ОБЛАСТEН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ВИДИН

ОБЛАСТЕН  ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА ЗА 2023 Г., ИЗГОТВЕН С ЦЕЛ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗАЛЕГНАЛИ В ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА ЗА 2023 г.

Стратегически план за дейността на Областна администрация Видин 2022-2024

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен район

Стратегия на област Видин за приобщаване и участие на ромите 2021-2030г.

Енергийна ефективност - програми, планове, отчети

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ ВИДИН

План за защита при бедствия в област Видин

Регионална маркетинг стратегия

Архив на стратегически документи

2018 Всички права запазени © Област Видин