Администрация

Дирекция "АКРРДС"

 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дирекция: Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост

 

2. МЯСТО В СТРУКТУРАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН

3.ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДИРЕКЦИЯТА

Специализираната администрация е организирана в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост".
Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на областния управител.

4.ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

•Координация и административен контрол;
•Регионално развитие и управление на проекти;
•Стратегически и планови документи;
•Държавна собственост и устройство на територията;
•Планиране, програмиране и отчетност;

5.ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯТА

Работата на дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация Видин е организирана в два отдела:

Отдел „Държавна собственост, устройство на територията, координация и административен контрол“ (ДСУТКАК):
1. подпомага осъществяването на контрола за изпълнението на задачите, които произтичат от законите и подзаконовите нормативни актове в Република България в сферата на разпореждането и управлението на държавната собственост, устройството на територията, координацията и административния контрол;
2. координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на опазването на околната среда;
3. осигурява правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия;
4. осъществява действията по съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти - държавна собственост, и отбелязването във вече съставени актове;
5. води актовите книги и регистри на имотите - държавна собственост, на територията на областта по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
6. води на отчет имотите - държавна собственост, на територията на областта, които се управляват от областния управител;
7. осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта;
8. координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на строителството, транспортното обслужване и безопасността на движението;
9. осъществява дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията; 
10. осъществява процедури по реституционни закони;
11. организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт в сферите на дейност на отдела;
12. изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите;
13. организира подготовката и провеждането на административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно-териториални промени на територията на областта; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до областния управител;
14. координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации;
15. координира и подпомага дейността на кметовете на общините при осъществяване на взаимодействието с областните дирекции на МВР по спазването на обществения ред и борбата с престъпността;
16. подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;
17. осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини;
18. осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт;
19. подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания;
20. участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител и сферите на дейност на отдела.

Отдел “Регионално развитие, управление на проекти и планиране”: 

1.подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и подзаконовите нормативни актове в сферата на регионалното развитие, управлението на проекти и планирането;
2.организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт в сферата на дейност на отдела;
3.подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие;
4.участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;
5.координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси;
6.поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти;
7.извършва необходимите дейности по управление на проекти в ОА Видин;
8.изготвя и поддържа база данни, относно възможностите за кандидатстване на Областна администрация по оперативните програми;
9.поддържа връзки с областни и общински администрации, териториални звена на изпълнителната власт, неправителствени организации и фирми във връзка с разработването на проектни предложения, стратегически и планови документи;
10.проучва и изучава полезни европейски модели и практики за изготвяне на стратегически и планови документи, относно развитието на областта;
11.подготвя становища, мнения и предложения по въпроси, свързани с процесите на деконцентрация и децентрализация, и оптимизиране функциите и правомощията на областния управител;
12.съдейства при осигуряването на информация и публичност на стратегическите и планови документи, отнасящи се до дейността и функциите на областна администрация;

Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” изпълнява и други функции и задачи, произтичащи от нормативен акт или възложени от областния управител.

6.ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА
Работата на дирекция АКРРДС се възлага от областен управител, заместник областен управител и главен секретар.
Планирането на работата на дирекция АКРРДС се осъществява съвместно с областния управител и главния секретар. Директор дирекция АКРРДС може да планира самостоятелно задачите в рамките на поверената му дирекция, съгласно възложените задачи.
Отчитането на резултатите на изпълнените задачи се извършва пред Областния управител и главния секретар.

7.ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯТА

Конституция на Република България;
Административнопроцесуален кодекс;
Изборен кодекс;
Закон за администрацията;
Закон за водите;
Закон за държавния служител и подзаконовите актове към него;
Закон за държавната собственост и подзаконовите актове към него;
Закон за местното самоуправление и местната администрация;
Закон за регионалното развитие и подзаконовите актове към него;
Закон за собствеността и ползване на земеделските земи;
Закон за устройство на територията;
Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор и свързаните с него указания, процедури, инструкции;
Устройствен правилник на областните администрации;
Класификатор на длъжностите в администрацията и свързаните с него актове;
Наредба за административното обслужване;
Други закони и подзаконови нормативни актове;
Вътрешноадминистративни правила и процедури.

8.КОНТАКТИ

Дирекция АКРРДС осъществява контакти с всички звена и служители в Областната администрация Видин с цел обмен на информация и координация по поставени задачи.
Осъществява контакти с централните и териториални структури на държавната администрация, областни и общински администрации, организации с нестопанска цел, с  други юридически лица, организации и граждани по въпроси, свързани с компетенциите на дирекцията. 

*последна актуализация на информацията -  12.05.2022 г., 14:40 часа

2018 Всички права запазени © Област Видин