Област Видин

Конкурси

Списък с активни обяви за конкурси в Областна администрация - Видин - връзка към Административен регистър


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩИ КОНКУРСИ


18.01.2023г.

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ №2803/212/13.01.2023г.


за проведен тест, интервю и класиране от Конкурса за длъжност „Младши експерт“, отдел „РРУПП“ в дирекция „АКРРДС” в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД-36-5 от 30.11.2022г. на Областен управител на област Видин


На 11.01.2023г. в Заседателна зала №1 на Областна администрация Видин, се проведоха тест и интервю във връзка с обявения със Заповед №РД-36-5 от 30.11.2022г. на Областен управител на област Видин, конкурс за заемане на длъжността „Младши експерт“, отдел „РРУПП в дирекция „АКРРДС“ и протокол от 15.12.2022г. за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността с вх.№2803-8380 от 15.12.2022г.


Тестът и интервюто се проведоха от комисия, назначена със Заповед №РД-2901-79 от 07.12.2022г. на Областния управител на област Видин, в състав:

Председател:
Анелия Влаховска – началник отдел РРУПП в дирекция АКРРДС

Членове:
1. Татяна Иванова – главен юрисконсулт, дирекция АПОФУС;
2. Мария Цветанова – старши експерт и и.ф. ЧР, дирекция АПОФУС.
..................................................................................................................................................

ІІІ. ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ
Въз основа на резултатите по т.I и т.II от настоящия протокол, Комисията пристъпи към определяне на окончателните резултати от конкурса, по методиката, определена в Решение №7, взето на основание чл.43, ал.1 от НПКПМДСл. на заседание на конкурсната комисия от 21.12.2022г., като попълнен формуляр по образец, а именно: Приложение № 8 към чл.43, ал.2 от НПКПМДСл.

Окончателните резултати на кандидатите, съгласно чл.43, ал.1 от НПКПМДСл. са:
Елина Стефанова с резултат 129,98 /сто двадесет и девет цяло и деветдесет и осем/.
Кристина Петкова с резултат 112,42 /сто и дванадесет цяло и четиридесет и две/.
Теодора Иванова с резултат 106,58 /сто и шест цяло и петдесет и осем/.

IV. КЛАСИРАНЕ
На основание чл.44, ал.1 от НПКПМДСл. и предвид изчислените окончателни резултати, Комисията класира кандидата:
Елина Стефанова с резултат 129,98 /сто двадесет и девет цяло и деветдесет и осем/ и предлага същата да заеме длъжността „Младши експерт“ отдел „РРУПП“ дирекция „АКРРДС” в Областна администрация Видин.


КОНКУРСНА КОМИСИЯ:

Председател:
Анелия Влаховска    ........./П/...........

Членове:
1. Татяна Иванова     ........./П/...........    2. Мария Цветанова ........./П/...........

 

*публикувано на 18.01.2023 г., 09:52 часа

 

03.01.2023г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

от проведена работна среща на комисията, определена със Заповед №РД-2901-79 от 07.12.2022г.  на Областния управител на област Видин за провеждане на конкурс за длъжността „Младши експерт“, отдел РРУПП в дирекция АКРРДС, обявен със
Заповед №РД-36-5 от 30.11.2022г.

относно системата за определяне на резултатите от конкурса

Днес, 21.12.2022г. в 10:00 часа в стая №111 на Областна администрация Видин се проведе работна среща на комисията, определена със Заповед №РД-2901-79 от 07.12.2022г. на Областния управител на област Видин в състав:


Председател:
Анелия Влаховска – началник отдел РРУПП, дирекция АКРРДС;

Членове:
1. Татяна Иванова - главен юрисконсулт, дирекция АПОФУС;
2. Мария Цветанова – старши експерт и и.ф. ЧР, дирекция АПОФУС.

…………..

Решение №2
взето на основание чл.34, ал.6 от НПКПМДСл.:

• Времето за решаване на теста ще бъде 60 минути.


Решение №3
взето на основание чл.36, ал.2 и 4 от НПКПМДСл.:

• Ще се разработят три варианта на изпитния тест, като всеки тест ще съдържа 30 въпроса от затворен тип с един възможен верен отговор.
• Всеки верен отговор носи по 1т., всеки неверен отговор носи 0т., неотговорен или сгрешен въпрос също носи 0т.
• Отбелязването на верния отговор е чрез ограждане на съответната буква a/, б/, или в/.
• При отбелязване на повече от един отговор чрез ограждане – отговора на въпроса не се зачита и носи 0т.;
• Максималният брой точки от теста е 30т.;
• След обявяването на началото на провеждането на конкурса, един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на теста и го обявява.


Решение №4
взето на основание чл.37, ал.2 от НПКПМДСл.:

• За издържал теста се счита участник, който е събрал минимум 21 точки, т.е. 70% от максималния възможен брой точки.
• В 14.20 часа на 11.01.2023г. на кандидатите ще бъде връчено уведомително писмо, с резултатите от проведения тест. В случай, че кандидатите издържат успешно теста, същите следва да се явят и на интервю, което ще се проведе на същия ден от 14.30ч. в Заседателна зала №1 на Областна администрация Видин.

 

Решение №5
взето на основание чл.42, ал.1 от НПКПМДСл.:

• На интервюто кандидатите ще се оценяват по седем критерия – за всяка една от седемте компетентности: „Ориентация към резултати“, „Работа в екип“, „Фокус към клиента (вътрешен/външен)“, „Комуникативна компетентност“, „Професионална компетентност“, „Аналитична компетентност“  и „Дигитална компетентност“. За преценка на всяка една от компетентностите ще се задават по два въпроса, общо за всички компетентности – 14 въпроса.
• Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение №5 към чл.42, ал.4 от НПКПМДСл.
• Оценяван ще бъде всеки критерий.
• Резултата от интервюто (Ри) се получава, като сумата от получените оценки по всеки един от критериите се раздели на 7 /броя критерии/.
• Кандидатът се счита за издържал интервюто, ако е получил резултат минимум 4 /четири/.


Решение №6
взето на основание чл.34, ал.5 от НПКПМДСл:

Комисията определи коефициенти на тежест за теста и интервюто, както следва:
• Коефициент на тежест на теста – 4
• Коефициент на тежест на интервюто – 3
• не по-късно от 24 часа (10.01.2023г.) преди датата на провеждане на конкурса (11.01.2023г.) на интернет страницата на Областна администрация Видин да бъде публикувана информация относно системата за определяне на резултатите от конкурса.


Решение №7
взето на основание чл.43, ал.1 от НПКПМДСл.:

Окончателния резултат (Ро) на всеки кандидат се получава, като сума от Резултата от теста (Рт), умножен по коефициента му на тежест 4 и Резултата от интервюто (Ри), умножен по коефициента му на тежест 3, а именно:

Ро=Рт*4+Ри*3

Подписи на членовете на конкурсната комисия:


Председател:  ………/П/………….
Членове
1. ………/П/…..…….            

2. ………/П/…..…….            

 

03.01.2023г.

*публикувано на 03.01.2023 г., 09:57 часа

 

22.12.2022г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и във връзка с обявения конкурс за длъжността „Младши експерт”, отдел РРУПП, дирекция АКРРДС в Областна администрация Видин със Заповед №РД-36-5 от 30.11.2022г. на Областен управител на област Видин, Допуснатите кандидати трябва да се явят на 11.01.2023г. от 10.00 часа в Заседателна зала №1 на Областна администрация Видин за провеждане на тест. В същия ден от 14.30 часа ще се проведе интервюто с издържалите теста.


Допуснатите кандидати е необходимо да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.
При постигане резултат над минималния на теста, кандидатите ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.


Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:

1. Закон за Регионално развитие;
2. Закон за административно – териториалното устройство на Република България;
3. Закон за администрацията;
4. Закон за държавния служител;
5. Закон за социалните услуги;
6. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
7. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
8. Закон за насърчаване на заетостта;
9. Устройствен правилник на Областните администрации;
10. Договорът от Лисабон (тема Европейски съюз);
11. План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Гр. Видин
22.12.2022г.


Председател на конкурсната комисия: …………П……..
/ А. Влаховска /

*публикувано на 22.12.2022 г., 10:16 часа

 

19.12.2022г.

С П И С Ъ К
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

за длъжността „Младши експерт”, отдел РРУПП, дирекция АКРРДС в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД-36-5 от 30.11.2022г.
 на Областен управител на Област Видин.


І. Допуснати до конкурса кандидати:
1. Георги Пламенов Петров;
2. Десислава Йорданова Андреева-Тодорова;
3. Веселка Станиславова Данчева;
4. Кристина Венелинова Петкова;
5. Елина Светлинова Стефанова;
6. Моника Михайлова Николова;
7. Теодора Радославова Иванова;
8. Цветомира Любова Тодорова.

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:

Няма недопуснати кандидати.


Гр. Видин

Дата 19.12.2022г.

Председател на конкурсната комисия: ………П..…………..
/Анелия Влаховска /

*публикувано на 19.12.2022 г., 11:16 часа

 

1.12.2022г.

 

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Младши експерт
отдел  „Регионално развитие, управление на проекти и планиране“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Видин

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността (ред 290 от Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА):
1.1. Минимална образователна степен: „професионален бакалавър по…“;
1.2. Минимален професионален опит: не се изисква;
1.3. Минимален ранг за длъжността: V младши;
1.4. Вид правоотношение: служебно;
1.5. Област на висше образование:
„Социални, стопански и правни науки” - с професионални направления: „Икономика”, „Международни отношения“ и др.;
„Педагогически науки” – с професионални направления „Педагогика“ и др. ;
„Хуманитарни науки” – с професионални направления  „Филология“ и др.
„Технически науки” – с професионални направления Инженерни специалности и др.;

2. Допълнителни умения и квалификации:
Добра компютърна грамотност;
Английски език.

3. Информация за длъжността:
Длъжността „младши експерт“ отдел  РРУПП в дирекция АКРРДС, е свързана с:
• провеждане на  държавната политика в областта;
• подпомагане процеса на стратегическо планиране за развитие;
• координиране на  работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
• осигуряване на съответствие между националните и местните интереси;
• подпомагане процеса на разработването и изпълнението на областни стратегии и програми за регионално развитие;
• осъществяване контакти на регионално ниво.

4. Основна месечна заплата: 1000,00 лв., съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на щатните служители в Областна администрация Видин.

5. Предимство: Съгласно чл.14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

6. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и интервю.

7. Необходими документи за кандидатстване:
7.1. Писмено заявление по образец приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
7.2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
7.3. Декларация за съхранение и обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД;
7.4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
7.5. Автобиография.

8. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация Видин, на адрес: гр. Видин, ул. „Дунавска“ №6, „Център за административно обслужване“ /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители или по електронен път на e-mail: del_oa@vidin.government.bg, като документите по т.7.1., т.7.2 и 7.3. от настоящото обявление следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл.).

На информационното табло на Областна администрация - Видин, с адрес: гр. Видин, ул. “Дунавска” №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурса кандидати с датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, както и списъците с недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им.
Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

Краен срок за подаване на документите: 12.12.2022г. /включително/.

За допълнителна информация: тел.: 094/ 605 744


Гр. Видин
01.12.2022г.

*публикувано на 1.12.2022 г., 11:22 часа

11.11.2022г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

от проведена работна среща на комисията, определена със Заповед №РД-2901-64 от 12.10.2022г.  на Областния управител на област Видин за провеждане на конкурс за длъжността „Младши експерт“, отдел РРУПП в дирекция АКРРДС, обявен със
Заповед №РД-36-4 от 10.10.2022г.

 

относно системата за определяне на резултатите от конкурса

 

Днес, 01.11.2022г. в 11:00 часа в стая №111 на Областна администрация Видин се проведе работна среща на комисията, определена със Заповед №РД-2901-64 от 12.10.2022г. на Областния управител на област Видин в състав:


Председател:
Анелия Влаховска – началник отдел РРУПП, дирекция АКРРДС;

Членове:
1.    Татяна Иванова - главен юрисконсулт, дирекция АПОФУС;
2.    Мария Цветанова – старши експерт и и.ф. ЧР, дирекция АПОФУС.

…………..

Решение №2
взето на основание чл.34, ал.6 от НПКПМДСл.:

•    Времето за решаване на теста ще бъде 60 минути.


Решение №3
взето на основание чл.36, ал.2 и 4 от НПКПМДСл.:

•    Ще се разработят три варианта на изпитния тест, като всеки тест ще съдържа 30 въпроса от затворен тип с един възможен верен отговор.
•    Всеки верен отговор носи по 1т., всеки неверен отговор носи 0т., неотговорен или сгрешен въпрос също носи 0т.
•    Отбелязването на верния отговор е чрез ограждане на съответната буква a/, б/, или в/.
•    При отбелязване на повече от един отговор чрез ограждане – отговора на въпроса не се зачита и носи 0т.;
•    Максималният брой точки от теста е 30т.;
•    След обявяването на началото на провеждането на конкурса, един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на теста и го обявява.


Решение №4
взето на основание чл.37, ал.2 от НПКПМДСл.:

•    За издържал теста се счита участник, който е събрал минимум 21 точки, т.е. 70% от максималния възможен брой точки.
•    В 14.20 часа на 16.11.2022г. на кандидатите ще бъде връчено уведомително писмо, с резултатите от проведения тест. В случай, че кандидатите издържат успешно теста, същите следва да се явят и на интервю, което ще се проведе на същия ден от 14.30ч. в Заседателна зала №1 на Областна администрация Видин.

 

Решение №5
взето на основание чл.42, ал.1 от НПКПМДСл.:

•    На интервюто кандидатите ще се оценяват по седем критерия – за всяка една от седемте компетентности: „Ориентация към резултати“, „Работа в екип“, „Фокус към клиента (вътрешен/външен)“, „Комуникативна компетентност“, „Професионална компетентност“, „Аналитична компетентност“  и „Дигитална компетентност“. За преценка на всяка една от компетентностите ще се задават по два въпроса, общо за всички компетентности – 14 въпроса.
•    Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение №5 към чл.42, ал.4 от НПКПМДСл.
•    Оценяван ще бъде всеки критерий.
•    Резултата от интервюто (Ри) се получава, като сумата от получените оценки по всеки един от критериите се раздели на 7 /броя критерии/.
•    Кандидатът се счита за издържал интервюто, ако е получил резултат минимум 4 /четири/.


Решение №6
взето на основание чл.34, ал.5 от НПКПМДСл:

Комисията определи коефициенти на тежест за теста и интервюто, както следва:
•    Коефициент на тежест на теста – 4
•    Коефициент на тежест на интервюто – 3
•    не по-късно от 24 часа (15.10.2022г.) преди датата на провеждане на конкурса (16.10.2022г.) на интернет страницата на Областна администрация Видин да бъде публикувана информация относно системата за определяне на резултатите от конкурса.


Решение №7
взето на основание чл.43, ал.1 от НПКПМДСл.:

Окончателния резултат (Ро) на всеки кандидат се получава, като сума от Резултата от теста (Рт), умножен по коефициента му на тежест 4 и Резултата от интервюто (Ри), умножен по коефициента му на тежест 3, а именно:

Ро=Рт*4+Ри*3

Подписи на членовете на конкурсната комисия:


Председател:  ………/П/………….
Членове
1. ………/П/…..…….            

2. ………/П/…..…….        

11.11.2022г.

*публикувано на 11.11.2022 г., 09:28 часа

 

03.11.2022г.

 


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и във връзка с обявения конкурс за длъжността „Младши експерт”, отдел РРУПП, дирекция АКРРДС в Областна администрация Видин със Заповед №РД-36-4 от 10.10.2022г. на Областен управител на област Видин, Допуснатите кандидати трябва да се явят на 16.11.2022г. от 10.00 часа в Заседателна зала №1 на Областна администрация Видин за провеждане на тест. В същия ден от 14.30 часа ще се проведе интервюто с издържалите теста.


Допуснатите кандидати е необходимо да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.
При постигане резултат над минималния на теста, кандидатите ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.


Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:
1. Закон за Регионално развитие;
2. Закон за административно – териториалното устройство на Република България;
3. Закон за администрацията;
4. Закон за държавния служител;
5. Закон за социалните услуги;
6. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
7. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
8. Закон за насърчаване на заетостта;
9. Устройствен правилник на Областните администрации;
10. Договорът от Лисабон (тема Европейски съюз);
11. План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).


Гр. Видин
03.11.2022г.


Председател на конкурсната комисия: ………П………..
/ А. Влаховска /

*публикувано на 03.11.2022 г., 09:35 часа

 

28.10.2022г.

С П И С Ъ К
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

за длъжността „Младши експерт”, отдел РРУПП, дирекция АКРРДС в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД-36-4 от 10.10.2022г.
 на Областен управител на Област Видин.

І. Допуснати до конкурса кандидати:
1. Георги Пламенов Петров;
2. Десислава Йорданова Андреева-Тодорова;
3. Кристина Венелинова Петкова;
4. Петя Владимирова Базова;
5. Моника Михайлова Николова;
6. Мирела Николаева Димитрова;
7. Теодора Радославова Иванова.

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:

1. Веселка Станиславова Данчева
Мотиви за недопускане: От предоставените документи не са доказани изисканите допълнителни умения и квалификации за заемане на длъжността, съгласно чл.20, ал.2, т.1 във връзка с чл.17, ал.3, т.4 от НПКПМДСл. и Заповед №РД-36-4 от 10.10.2022г. на Областен управител на област Видин, а именно:
• Компютърна грамотност;
• Английски език.

При преглед на представената диплома не е посочено изучаването на Английски език, не са представени Удостоверения или Сертификати.

2. Милена Георгиева Луканова
Мотиви за недопускане: От предоставените документи не са доказани изисканите допълнителни умения и квалификации за заемане на длъжността, съгласно чл.20, ал.2, т.1 във връзка с чл.17, ал.3, т.4 от НПКПМДСл. и Заповед №РД-36-4 от 10.10.2022г. на Областен управител на област Видин, а именно:
• Компютърна грамотност;
• Английски език.

При преглед на представената диплома не е посочено изучаването на Английски език, не са представени Удостоверения или Сертификати.

3. Елина Светлинова Стефанова
Мотиви за недопускане: От предоставените документи не са доказани изисканите допълнителни умения и квалификации за заемане на длъжността, съгласно чл.20, ал.2, т.1 във връзка с чл.17, ал.3, т.4 от НПКПМДСл. и Заповед №РД-36-4 от 10.10.2022г. на Областен управител на област Видин, а именно:
• Компютърна грамотност;

Не са представени Удостоверения или Сертификати.

На следващо място, на основание предложение първо на изречение второ от чл.10в, ал.1 от ЗДСл., до участие не се допускат лица, които не са представили необходимите документи.

 

Гр. Видин

Дата 28.10.2022г.

Председател на конкурсната комисия: …………П..…………..
/Анелия Влаховска /

*публикувано на 28.10.2022 г., 14:18 часа

 

10.10.2022г.

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Младши експерт
отдел  „Регионално развитие, управление на проекти и планиране“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Видин

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността (ред 290 от Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА):
1.1. Минимална образователна степен: „професионален бакалавър по…“;
1.2. Минимален професионален опит: не се изисква;
1.3. Минимален ранг за длъжността: V младши;
1.4. Вид правоотношение: служебно;
1.5. Област на висше образование:
„Социални, стопански и правни науки” - с професионални направления: „Икономика”, „Международни отношения“ и др.;
„Педагогически науки” – с професионални направления „Педагогика“ и др. ;
„Хуманитарни науки” – с професионални направления  „Филология“ и др.
„Технически науки” – с професионални направления Инженерни специалности и др.;

2. Допълнителни умения и квалификации:
Добра компютърна грамотност;
Английски език.

3. Информация за длъжността:
Длъжността „младши експерт“ отдел  РРУПП в дирекция АКРРДС, е свързана с:
•    провеждане на  държавната политика в областта;
•    подпомагане процеса на стратегическо планиране за развитие;
•     координиране на  работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
•    осигуряване на съответствие между националните и местните интереси;
•    подпомагане процеса на разработването и изпълнението на областни стратегии и програми за регионално развитие;
•    осъществяване контакти на регионално ниво.

4. Основна месечна заплата: 820,00 лв., съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на щатните служители в Областна администрация Видин.

5. Предимство: Съгласно чл.14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

6. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и интервю.

7. Необходими документи за кандидатстване:
7.1. Писмено заявление по образец приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
7.2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
7.3. Декларация за съхранение и обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД;
7.4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
7.5. Автобиография.

8. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация Видин, на адрес: гр. Видин, ул. „Дунавска“ №6, „Център за административно обслужване“ /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители или по електронен път на e-mail: del_oa@vidin.government.bg, като документите по т.7.1., т.7.2 и 7.3. от настоящото обявление следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл.).

На информационното табло на Областна администрация - Видин, с адрес: гр. Видин, ул. “Дунавска” №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурса кандидати с датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, както и списъците с недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им.
Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

Краен срок за подаване на документите: 21.10.2022г. /включително/.

За допълнителна информация: тел.: 094/ 605 744


Гр. Видин
10.10.2022г.

 

*публикувано на 10.10.2022 г., 13:35 часа

 

29.06.2022г.

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ №2803-4463/23.06.2022г.

за проведен тест, интервю и класиране от Конкурса за длъжност „Младши експерт“, отдел ДСУТКАК, дирекция АКРРДС в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД-36-3 от 23.05.2022г. на Областен управител на област Видин

Днес, 23.06.2022г. в Заседателна зала №1 на Областна администрация Видин, се проведоха тест и интервю във връзка с обявения със Заповед №РД-36-3 от 23.05.2022г. на Областен управител на област Видин, конкурс за заемане на длъжността „Младши експерт”, отдел ДСУТКАК, дирекция АКРРДС и протокол от 05.05.2022г. за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността с вх.№2803/4013 от 06.06.2022г.

Тестът и интервюто се проведоха от комисия, назначена със Заповед №РД-2901-29 от 31.05.2022г. на Областния управител на област Видин, същата допълнена със Заповед
№РД-2901-34 от 21.06.2022г. на Областния управител на област Видин, в състав:

Председател:
Илияна Василева – началник отдел ДСУТКАК, дирекция АКРРДС;

Членове:
1.    Веселка Найденова-Данаилова – старши юрисконсулт и и.ф. ЧР, дирекция АПОФУС;
2.    Татяна Иванова – главен юрисконсулт, дирекция АПОФУС.
..................................................................................................................................................

ІІІ. ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ
Въз основа на резултатите по т.I и т.II от настоящия протокол, Комисията пристъпи към определяне на окончателните резултати от конкурса, по методиката, определена в Решение №7, взето на основание чл.43, ал.1 от НПКПМДСл. на заседание на конкурсната комисия от 14.06.2022г., като попълнен формуляр по образец, а именно: Приложение № 8 към чл.43, ал.2 от НПКПМДСл.

Окончателните резултати на кандидата, съгласно чл.43, ал.1 от НПКПМДСл. са:
Виталия Ивайлова Замфирова с резултат 106,76 /аритметичен сбор от: резултата от теста – 30 умножено по коефициент 3 и резултата от интервюто – 4,19 умножено по коефициент 4/.

IV. КЛАСИРАНЕ
На основание чл.44, ал.1 от НПКПМДСл. и предвид изчислените окончателни резултати, Комисията класира кандидата:

Виталия Ивайлова Замфирова с резултат 106,76 /сто и шест цяло и седемдесет и шест/ и предлага същия да заеме длъжността „Младши експерт”, отдел ДСУТКАК, дирекция АКРРДС в Областна администрация Видин.


КОНКУРСНА КОМИСИЯ:

Председател:
Илияна Василева    ........./П/...........

Членове:
1. Веселка Найденова-Данаилова ........./П/...........    2. Татяна Иванова ........./П/...........

 

29.06.2022 г.

*публикувано на 29.06.2022 г., 17:20 часа

 

20.06.2022 г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

от проведена работна среща на комисията, определена със Заповед №РД-2901-29 от 31.05.2022г. на Областния управител на област Видин за провеждане на конкурс за длъжността „Младши експерт”, отдел „ДСУТКАК“,
дирекция „АКРРДС“ в Областна администрация Видин, обявен  
със Заповед №РД-36-3 от 23.05.2022г.  на Областен управител на област Видин
относно системата за определяне на резултатите от конкурса

Днес, 14.06.2022г. в 09:00 часа в стая 112 на Областна администрация Видин се проведе работна среща на комисията, определена със Заповед №РД-2901-29 от 31.05.2022г. на Областния управител на област Видин в състав:


Председател:
Илияна Василева – началник отдел „ДСУТКАК“, дирекция АКРРДС;

Членове:
1. Мария Цветанова – старши експерт и и.ф. ЧР, дирекция АПОФУС;
2. Татяна Иванова – главен юрисконсулт,  дирекция АПОФУС.
…………..


Решение №2

взето на основание чл.34, ал.6 от НПКПМДСл.:

•    Времето за решаване на теста ще бъде 60 минути.


Решение №3
взето на основание чл.36, ал.2 и 4 от НПКПМДСл.:


•    Ще се разработят три варианта на изпитния тест, като всеки тест ще съдържа 30 въпроса от затворен тип с един възможен верен отговор.
•    Всеки верен отговор носи по 1т., всеки неверен отговор носи 0т., неотговорен или сгрешен въпрос също носи 0т.
•    Отбелязването на верния отговор е чрез ограждане на съответната буква a/, б/, или в/.
•    При отбелязване на повече от един отговор чрез ограждане – отговора на въпроса не се зачита и носи 0т.;
•    Максималният брой точки от теста е 30т.;
•    След обявяването на началото на провеждането на конкурса, , кандидата изтегля чрез жребий един от вариантите на теста и го обявява.

 

Решение №4
взето на основание чл.37, ал.2 от НПКПМДСл.:

•    За издържал теста се счита участник, който е събрал минимум 21 точки, т.е. 70% от максималния възможен брой точки.
•    ……..


Решение №5
взето на основание чл.42, ал.1 от НПКПМДСл.:

•    На интервюто кандидата ще се оцени по седем критерия – за всяка една от седемте компетентности: „Аналитична компетентност“, „Ориентация към резултати“, „Работа в екип“, „Комуникативна компетентност“, „Фокус към клиента (вътрешен/външен)“, „Професионална компетентност“ и „Дигитална компетентност“. За преценка на всяка една от компетентностите ще се задават по два въпроса, общо за всички компетентности – 14 въпроса.
•    Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл.42, ал.4 от НПКПМДСл.
•    Оценяван ще бъде всеки критерии.
•    Резултата от интервюто (Ри) се получава, като сумата от получените оценки по всеки един от критериите се раздели на 7 /броя критерии/.
•    Кандидата се счита за издържал интервюто, ако е получил резултат минимум 4 /четири/.

 

Решение №6
взето на основание чл.34, ал.5 от НПКПМДСл:
Комисията определи коефициенти на тежест за теста и интервюто, както следва:

•    Коефициент на тежест на теста - 3
•    Коефициент на тежест на интервюто – 4
•    не по-късно от 24 часа (22.06.2022г.) преди датата на провеждане на конкурса (23.06.2022г.) на интернет страницата на Областна администрация Видин да бъде публикувана информация относно системата за определяне на резултатите от конкурса.


Решение №7
взето на основание чл.43, ал.1 от НПКПМДСл.:

Окончателния резултат (Ро) на кандидата се получава, като сума от Резултата от теста (Рт), умножен по коефициента му на тежест 3 и Резултата от интервюто (Ри), умножен по коефициента му на тежест 4, а именно:

Ро=Рт*3+Ри*4

Подписи на членовете на конкурсната комисия:


Председател:  ………/П/………….

Членове
1. ………/П/…..…….            

2. ………/П/…..…….            

 

 

*публикувано на 20.06.2022 г., 11:40 часа

14.06.2022 г.

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и във връзка с обявения конкурс за длъжността „Младши експерт”, отдел „ДСУТКАК“, дирекция „АКРРДС“ в Областна администрация Видин със Заповед №РД-36-3 от 23.05.2022г.  на Областен управител на област Видин, Допуснатите кандидати трябва да се явят на 23.06.2022г. от 10.00 часа в Заседателна зала №1 на Областна администрация Видин за провеждане на тест. В същия ден от 14.30 часа ще се проведе интервюто с издържалите теста.

Допуснатите кандидати е необходимо да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.

При постигане резултат над минималния на теста, кандидатите ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:
1.    Закон за държавния служител;
2.    Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
3.    Закон за администрацията;
4.    Устройствен правилник на областните администрации;
5.    Закон за административно – териториалното устройство на Република България;
6.    Закон за държавната собственост;
7.    Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост;
8.    Закон за устройство на територията;
9.    Наредба за административното обслужване
10.    Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
11.    Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
12.    Закон за местното самоуправление и местната администрация
13.    Институции и бюджет на Европейски съюз
14.    Наредба за административния регистър
15.    Закон за достъп до обществена информация
16.    Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията


гр. Видин
14.06.2022г.

Председател на конкурсната комисия: ………П………..
                                                                     / И. Василева /
Членове: 

1. ………П………….            
    /М. Цветанова/

2. ………П…………
      /Т. Иванова/

*публикувано на 14.06.2022 г., 09:29 часа

 

10.06.2022 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса
за длъжността „Младши експерт”, отдел „ДСУТКАК“ в
дирекция „АКРРДС“ в Областна администрация Видин
, обявен със Заповед №РД-36-3 от 23.05.2022г.
 на Областен управител на Област Видин.


І. Допуснати до конкурса кандидати:
1.    Виталия Ивайлова Замфирова


ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:
2.    Вилияна Емилиянова Лозанова
3.    Вероника Кирова Цветкова
4.    Ерик Пламенов Михайлов


Гр. Видин

10.06.2022г.


Председател на конкурсната комисия: …………П……..
                                                                   / Илияна Василева

 

*публикувано на 10.06.2022 г., 09:55 часа

 

03.06.2022 г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ №2803/3920/03.06.2022г.

за проведен тест, интервю и класиране от Конкурса за длъжност „Старши юрисконсулт“, дирекция „АПОФУС” в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД-36-1 от 14.04.2022г. на Областен управител на област Видин 

На 26.05.2022г. в Заседателна зала №1 на Областна администрация Видин, се проведоха тест и интервю във връзка с обявения със Заповед №РД-36-1 от 14.04.2022г. на Областен управител на област Видин, конкурс за заемане на длъжността „Старши юрисконсулт“, дирекция „АПОФУС и протокол от 05.05.2022г. за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността с вх.№2803/3124 от 05.05.2022г.

Тестът и интервюто се проведоха от комисия, назначена със Заповед №РД-2901-19 от 04.05.2022г. на Областния управител на област Видин, в състав:

Председател:
Цветомир Тодоров – директор дирекция „АПОФУС“.

Членове:
1.    Мария Цветанова – старши експерт и и.ф. ЧР, дирекция „АПОФУС“;
2.    Веселка Найденова-Данаилова – старши юрисконсулт, дирекция „АПОФУС“.
..................................................................................................................................................

ІІІ. ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ
Въз основа на резултатите по т.I и т.II от настоящия протокол, Комисията пристъпи към определяне на окончателните резултати от конкурса, по методиката, определена в Решение №7, взето на основание чл.43, ал.1 от НПКПМДСл. на заседание на конкурсната комисия от 12.05.2022г., като попълнен формуляр по образец, а именно: Приложение № 8 към чл.43, ал.2 от НПКПМДСл.

Окончателните резултати на кандидата, съгласно чл.43, ал.1 от НПКПМДСл. са:
Георги  Карамфилов Георгиев с резултат 98,52 /аритметичен сбор от: резултата от теста – 27 умножено по коефициент 3 и резултата от интервюто – 4,38 умножено по коефициент 4/.

IV. КЛАСИРАНЕ
На основание чл.44, ал.1 от НПКПМДСл. и предвид изчислените окончателни резултати, Комисията класира кандидата:

Георги  Карамфилов Георгиев с резултат 98,52 /деветдесет и осем цяло и петдесет и две/ и предлага същия да заеме длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция АПОФУС

КОНКУРСНА КОМИСИЯ:

Председател:
Цветомир Тодоров    ........./П/...........

Членове:
1. Мария Цветанова     ........./П/...........    2. Веселка Найденова-Данаилова ........./П/...........
 

03.06.2022 г.

*публикувано на 03.06.2022 г., 17:03 часа

23.05.2022г.

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО


За длъжността: младши експерт
Отдел “Държавна собственост, устройство на територията, координация и административен контрол“
в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Видин


1. Минимални изисквания за заемане на длъжността предвидени в нормативните актове (ред 290 от Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА):
1.1. Минимална образователна степен „професионален бакалавър по …“;
1.2. Минимален професионален опит: не се изисква;
1.3. Минимален ранг за длъжността: V младши;
1.4. Вид правоотношение: служебно;
1.5. Област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки” с професионални направления: „Политически науки” и „Право”, специалност „Международни отношения“.

2. Допълнително необходима квалификация:
2.1. Английски език и втори чужд.

3. Информация за длъжността:
Длъжността „младши експерт“ отдел  ДСУТКАК в дирекция АКРРДС, е свързана с изпълнение на държавната политика и връзките с международни организации, региони, области и граждани от други държави, в сферата на разпореждането и управлението на държавната собственост, устройството на територията, координацията и административния контрол, както и събиране и систематизиране на информацията, обработката на база данни, проучване и обобщаване на различни практики и алтернативни решения и подпомагане дейността на по-високите длъжностни нива.

4. Основна месечна заплата: 840,00 лв., съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на щатните служители в Областна администрация Видин.

5. Предимство: Съгласно чл.14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

6. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и интервю.

7. Необходими документи за кандидатстване:
7.1. Писмено заявление по образец приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
7.2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 
7.3. Декларация за съхранение и обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД;
7.4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността; 
7.5. Автобиография.

8. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация Видин, на адрес: гр. Видин, ул. „Дунавска“ №6, „Център за административно обслужване“ /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители или по електронен път на e-mail: del_oa@vidin.government.bg, като документите по т.7.1., 7.2. и 7.3. от настоящото обявление следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл.).

На информационното табло на Областна администрация - Видин, с адрес: гр. Видин, ул. “Дунавска” №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурса кандидати с датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, както и списъците с недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им.
Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

Краен срок за подаване на документите: 03.06.2022г. /включително/.

За допълнителна информация: тел.: 094/ 605 725


Гр. Видин
23.05.2022г.

 

*публикувано на 23.05.2022 г., 16:15 часа

 

20.05.2022г. 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

от проведена работна среща на комисията, определена със Заповед №РД-2901-19 от 04.05.2022г. на Областния управител на област Видин за провеждане на конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „АПОФУС”,
обявен със Заповед №РД-36-1 от 14.04.2022г. 
относно системата за определяне на резултатите от конкурса

Днес, 12.05.2022г. в 10:00 часа в стая 111 на Областна администрация Видин се проведе работна среща на комисията, определена със Заповед №РД-2901-19 от 04.05.2022г. на Областния управител на област Видин в състав:


Председател:
Цветомир Тодоров – директор на дирекция „АПОФУС“.

Членове:
1. Мария Цветанова – старши експерт и  и.ф ЧР, дирекция „АПОФУС“;
2. Веселка Найденова – Данаилова – старши юрисконсулт, дирекция „АПОФУС“. 
…………..


Решение №2
взето на основание чл.34, ал.4 от НПКПМДСл.:

•    Времето за решаване на теста ще бъде 60 минути.

Решение №3
взето на основание чл.36, ал.2 и 4 от НПКПМДСл.:

•    Ще се разработят три варианта на изпитния тест, като всеки тест ще съдържа 30 въпроса от затворен тип с един възможен верен отговор.
•    Всеки верен отговор носи по 1т., всеки неверен отговор носи 0т., неотговорен или сгрешен въпрос също носи 0т.
•    Отбелязването на верния отговор е чрез ограждане на съответната буква a/, б/, или в/.
•    При отбелязване на повече от един отговор чрез ограждане – отговора на въпроса не се зачита и носи 0т.;
•    Максималният брой точки от теста е 30т.;
•    След обявяването на началото на провеждането на конкурса, един от кандатите изтегля чрез жребий един от вариантите на теста и го обявява.


Решение №4
взето на основание чл.37, ал.2 от НПКПМДСл.:

•    За издържал теста се счита участник, който е събрал минимум 21 точки, т.е. 70% от максималния възможен брой точки.
•    ……..


Решение №5
взето на основание чл.42, ал.1 от НПКПМДСл.:

•    На интервюто кандидатите ще се оценяват по седем критерия – за всяка една от седемте компетентности: „Аналитична компетентност“, „Ориентация към резултати“, „Работа в екип“, „Комуникативна компетентност“, „Фокус към клиента (вътрешен/външен)“, „Професионална компетентност“ и „Дигитална компетентност“. За преценка на всяка една от компетентностите ще се задават по два въпроса, общо за всички компетентности – 14 въпроса. 
•    Всеки член на комисията преценява качествата на кандидатите въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл.42, ал.4 от НПКПМДСл.
•    Оценяван ще бъде всеки критерии.
•    Резултата от интервюто (Ри) се получава, като сумата от получените оценки по всеки един от критериите се раздели на 7 /броя критерии/.
•    Кандидатите се считат за издържали интервюто, ако са получили резултат минимум 4 /четири/.


Решение №6
взето на основание чл.34, ал.3 от НПКПМДСл:
Комисията определи коефициенти на тежест за теста и интервюто, както следва:

•    Коефициент на тежест на теста - 3
•    Коефициент на тежест на интервюто – 4
•    не по-късно от 24 часа (25.05.2022г.) преди датата на провеждане на конкурса (26.05.2022г.) на интернет страницата на Областна администрация Видин да бъде публикувана информация относно системата за определяне на резултатите от конкурса.

Решение №7
взето на основание чл.43, ал.1 от НПКПМДСл.:

Окончателния резултат (Ро) на всеки кандидат се получава, като сума от Резултата от теста (Рт), умножен по коефициента му на тежест 3 и Резултата от интервюто (Ри), умножен по коефициента му на тежест 4, а именно:

Ро=Рт*3+Ри*4


Подписи на членовете на конкурсната комисия:


Председател:  ………/П/………….

Членове
1. ………/П/…..…….            

2. ………/П/…..…….            
 

20.05.2022г. 

*публикувано на 20.05.2022 г., 17:23 часа

 

13.05.2022г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и във връзка с обявения конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт”, дирекция „АПОФУС“ в Областна администрация Видин със Заповед №РД-36-1 от 14.04.2022г.  на Областен управител на област Видин, Допуснатите кандидати трябва да се явят на 26.05.2022г. от 10.00 часа в Заседателна зала №1 на Областна администрация Видин за провеждане на тест. В същия ден от 14.30 часа ще се проведе интервюто с издържалите теста. 

Допуснатите кандидати е необходимо да представят документ за самоличност преди провеждане на теста. При постигане резултат над минималния на теста, кандидатите ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

 

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:
1.    Административнопроцесуален кодекс;
2.    Кодекс на труда;
3.    Закон за водите;
4.    Закон за държавния служител;
5.    Закон за администрацията;
6.    Закон за административните нарушения и наказания;
7.    Закон за достъп до обществена информация;
8.    Закон за местното самоуправление и местната администрация;
9.    Закон за общинската собственост;
10.    Закон за нормативните актове;
11.    Закон за националния архивен фонд;
12.    Закон за отговорността на държавата и общините за вреди;
13.    Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления;
14.    Закон за собствеността;
15.    Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
16.    Закон за защита на личните данни;
17.    Закон за държавната собственост;
18.    Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост;
19.    Закон за обществените поръчки;
20.    Наредба за административното обслужване;
21.    Устройствен правилник на областните администрации; 
22.    Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
24.    Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
25.    Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.


Гр. Видин
13.05.2022г.

Председател на конкурсната комисия: ………П………..
/Ц. Тодоров/

Членове:  1. ………П………….            
/М. Цветанова/

2. …………П………….
/В. Найденова-Данаилова/
 

*публикувано на 13.05.2022 г., 09:58 часа

 

05.05.2022г.

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса
за длъжността „Старши юрисконсулт”, дирекция „АПОФУС“ в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД-36-1 от 14.04.2022г.
 на Областен управител на Област Видин.

 

І. Допуснати до конкурса кандидати:
1.    Георги Карамфилов Георгиев
2.    Милен Бисеров Милчев
3.    Мартин Маноилов Маринов


ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:
Няма недопуснати кандидати.

 


Председател на конкурсната комисия: ………П…………..
/ Цветомир Тодоров /
 

гр. Видин

05.05.2022г.

*публикувано на 05.05.2022 г., 17:15 часа

 

29.04.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.81а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.66 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни 


О Б Я В Я В А М:

процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл.81а от Закона за държавния служител чрез преминаване на държавна служба от друга администрация, при следните условия:

I. За длъжността „главен експерт“ – 1 бр. в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, отдел „Държавна собственост, устройство на територията, координация и административен контрол“ при Областна администрация Видин, 
с длъжностно ниво: 9 и наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 5 съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.

II. Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация – чл. 81а от Закона за държавния служител.

III. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжност „главен експерт“:
1.    Да са български граждани и да нямат друго гражданство освен на Държава членка на Европейския съюз, на друга държава-страна по споразумението за европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
2. Минимална образователна степен: „Бакалавър“;
3. Професионална област:
Област „Природни науки, математика и информатика" - с професионални направления: Биологически науки и Науки за земята  и др. свързани с екологията и опазване на околната среда.
Област „Педагогически науки" - с професионални направления: опазване на околната среда, екология и управление на отпадъците.
4. Минималeн професионален опит: 2 години;
5. Минимален ранг за длъжността: ІV младши ранг;
6. Вид правоотношение: служебно;
7. Допълнително необходима квалификация: 
7.1. Добра компютърна грамотност.
8. Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение на пълно работно време в друга администрация и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по реда на чл.12 от ЗДСл.;
9. Да отговарят на изискванията по чл.7, ал.1 от ЗДСл. и да не са налице забраните по чл.7, ал.2 от ЗДСл. 

IV. Кратко описание за длъжността:
Осъществява дейностите за изпълнение на функциите на областния управител в областта на екологията и околната среда. Разработва експертни анализи и оценки, изготвя становища, участва в разработването на проекти на нормативни актове, разработва методологии, методики и механизми, предоставя методически указания по прилагането на административните актове във връзка с дейността на администрацията в областта на екологията и околната среда, подготвя отговори на запитвания на физически и юридически лица, прави предложения за подобряване на административното обслужване. Извършва действия по спазването на екологичните стандарти и норми, организира проверки свързани с  опазване на околната среда и екологията и др.

V. При наличие на повече от един кандидат за заемане на длъжността да се извърши подбор:
1. по документи – доказващи, че кандидатът отговаря на изискванията за длъжността;
2. чрез събеседване за преценка на професионалните и делови качества на кандидатите.

VI. Необходими документи за кандидатстване:
1.   заявление до органа по назначаване (свободен текст);
2.   професионална автобиография;
3. копия от документ/ти за придобита образователно-квалификационна степен, документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието, съгласно Закона за висшето образование; 
4.   копия от документ/ти, сертификат/и за допълнителна квалификация;
5.   копие от документ за придобит ранг /като държавен служител/;
6. копие от документ/ти за придобит професионален опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/, изтекъл срок на изпитване като държавен служител и непрекъснато служебно правоотношение;
7. копие от формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл.81а, ал.6 във връзка с чл.15, ал.3 от ЗДСл.
8. минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: „главен 
експерт“ - 720лв. Основният размер на заплатата за длъжностите се определя в зависимост от професионалния опит на одобрените за назначаване кандидати, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

VII. Срок за подаване на документи:
Документите за обявената длъжност се подават в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на публикуване на обявата в Портала на държавната администрация.

VIII. Място за подаване на документите:
Документите за обявената длъжност се подават лично или чрез пълномощник в Център за административно обслужване, в сградата на Областна администрация Видин, на адрес: гр. Видин, ул. „Дунавска“ №6 или по електронен път на e-mail: del_oa@vidin.government.bg от 9:00 ч. до 17:30ч.
IX. Обявлението да се публикува в Портала за работа на служителите в държавната администрация с адрес: https://jobs.government.bg. и на интернет страницата на Областна администрация Видин.

Лице за контакт: Мария Цветанова – и.ф „Човешки ресурси“ в дирекция АПОФУС, тел: 094/605744, e-mail: apofus_oa@vidin.government.bg

Приложение:
1.    Заповед за обявяване на длъжността чрез мобилност;
2.    Критериите, по които ще се извърши подбора.

гр. Видин

29.04.2022г. 

*публикувано на 29.04.2022 г., 19:27 часа

 

14.04.2022г.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Старши юрисконсулт

в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация Видин

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността предвидени в нормативните актове (ред 287 от Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА):

1.1. Минимална образователна степен „магистър“;

1.2. Минимален професионален опит: 1 година;

1.3. Минимален ранг за длъжността: V младши;

1.4. Вид правоотношение: служебно;

1.5. Област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки” с професионално направление „Право”;

1.6. Юридическа правоспособност;

2. Допълнително необходима квалификация:

2.1. Компютърна грамотност.

3. Информация за длъжността:

Длъжността "Старши юрисконсулт", дирекция „АПОФУС" оказва  правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигуряване на процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразяване на становища и разработване на предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на Областна администрация Видин.

4. Основна месечна заплата: 1060,00 лв., съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на щатните служители в Областна администрация Видин.

5. Предимство: Съгласно чл.14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

6. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и интервю.

7. Необходими документи за кандидатстване:

7.1. Писмено заявление по образец приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);

7.2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

7.3. Декларация за съхранение и обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД;

7.4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

7.5. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг, при наличие на такъв;

7.6. Автобиография.

8. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация Видин, на адрес: гр. Видин, ул. „Дунавска“ №6, „Център за административно обслужване“ /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители или по електронен път на e-mail: del_oa@vidin.government.bg, като документите по т.7.1., 7.2. и 7.3. от настоящото обявление следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл.).

На информационното табло на Областна администрация - Видин, с адрес: гр. Видин, ул. “Дунавска” №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурса кандидати с датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, както и списъците с недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им.

Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

 

Краен срок за подаване на документите: 28.04.2022г. /включително/.

 

За допълнителна информация: тел.: 094/ 605 725

 

Гр. Видин

14.04.2022г.

*публикувано на 14.04.2022 г., 18:54 часа

 

28.03.2022г.

АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД – ВИДИН

О Б Я В Л Е Н И Е

Областен управител на област Видин и председател на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Видин,седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. Дунавска№ 6 на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда
 

О Б Я В Я В А    К О Н К У Р С :

За длъжността: „Финансов експерт“ в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Видин.
1. Място и характер на работа:
1.1. Място на работа -Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Видин: гр. Видин, ул. Дунавска № 6 , етаж 1, офис на асоциацията по В и К.
1.2. Продължителност на работното време – пълен работен ден, 8 часа, при петдневна работна седмица;
1.3. Характер на работа: обслужва финансово-счетоводно асоциацията; подготвя предложение до общото събрание за общия размер на работните заплати на служителите в асоциацията; съдейства на председателя във връзка с изготвяне на проекта на бюджет на асоциацията и отчета за изпълнението му; изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети; контролира и анализира разходването на средствата на асоциацията; подпомага председателя при управлението на имуществото на асоциацията; съдейства на председателя във връзка със съгласуването на бизнесплана на В и К оператора по реда на чл. 198м, ал. 2 от Закона за водите; изпълнява и други задачи, посочени в Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация или възложени му от председателя на асоциацията;
1.4. Трудово възнаграждение– пълен работен ден :1000 лв.
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
2.1. Образование: Висше образование, като лицето трябва да отговаря на изискванията за съставител на финансови отчети, съгласно чл. 18 от Закона за счетоводството:
Магистър – две години трудов стаж по специалността
Бакалавър – три години трудов стаж по специалността
2.2. Минимална образователна степен – бакалавър.
2.3. Длъжността се заема по трудово правоотношение, кандидатът да отговаря на условията по чл. 107 а ал. 1 КТ
3. Допълнителни умения и квалификация:
3.1. Умения за работа със счетоводен софтуер; Познаване на нормативната счетоводна уредба.
4. Други допълнителни изисквания: Инициативен, динамичен, самостоятелен, организиран; Умения за работа в екип; Поведенчески умения и адаптивност; Комуникативни умения; Професионална компетентност.
5. Начин на провеждане на конкурса: провеждане на интервю за преценка на професионалните знания и умения, свързани с длъжностните задължения.
6. Необходими документи за участие в конкурса: заявление за участие в конкурс (по образец); декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда (по образец); автобиография
CV- европейски формат; копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен и допълнителна квалификация; копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (осигурителна, трудова или служебна книжка), свидетелство за съдимост .
Формулярите по образец са качени на сайта на Областна администрация Видин и се предоставят всеки работен ден в сградата на Областна администрация – Видин, ул. Дунавска № 6, партер център за административно обслужване от 9 до17:30 часа
7. Място и срок за подаване на документите за участие: Документите за участие в конкурса трябва да бъдат подадени лично от кандидатите или от техни упълномощени представители: в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Видин, чрез деловодството на Областна администрация - Видин: гр. Видин, ул. Дунавска № 6 партер, център за административно обслужване в рамките на работния ден от 09.00 часа до 17.30 часа , в срок: 1 месец от публикуване на обявлението за конкурса.
При подаване на заявление за участие в конкурсната процедура на кандидатите се предоставя характеристика на конкурсна длъжност, за да се запознаят с нея.
8. Оповестяването на конкурса, както и списъците с допуснатите кандидати и онези, които не са допуснати и всички съобщения във връзка с конкурсите се обявяват в сградата на Областна администрация Видин – партер , табло за обяви и на интернет страницата й – www.vidin.government.bg (вкл. в секция „АСОЦИАЦИЯ ВИК“).
 

/П/
ЛЮБЕН ИВАНОВ

Областен управител на област Видин и
Председател на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Видин

 

28.03.2022г.

*публикувано на 28.03.2022 г., 17:09 часа

21.01.2022г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ОТ ПРОТОКОЛ №2803/294/19.01.2022г.

за проведен тест, интервю и класиране от Конкурса за длъжност „Младши експерт“, отдел „РРУПП“ в дирекция „АКРРДС” в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД-36-10 от 02.12.2021г. на Областен управител на област Видин

 

Днес, 13.01.2022г. в Конферентен център на Областна администрация Видин, се проведоха тест и интервю във връзка с обявения със Заповед №РД-36-10 от 02.12.2021г. на Областен управител на област Видин, конкурс за заемане на длъжността „Младши експерт“, отдел „РРУПП“ в дирекция „АКРРДС” и протокол от 17.12.2021г. за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността с вх.№2803-8083 от 20.12.2021г.

Тестът и интервюто се проведоха от комисия, назначена със Заповед №РД-2901-58 от 07.12.2021г. на Областния управител на област Видин, в състав:

Председател:

Анелия Влаховска – началник отдел РРУПП в дирекция „АКРРДС“.

Членове:

Татяна Иванова – главен юрисконсулт, дирекция „АПОФУС“;

Мария Цветанова – старши счетоводител и и.ф. ЧР, дирекция „АПОФУС“.

..................................................................................................................................................

ІІІ. ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Въз основа на резултатите по т.I и т.II от настоящия протокол, Комисията пристъпи към определяне на окончателните резултати от конкурса, по методиката, определена в Решение №7, взето на основание чл.43, ал.1 от НПКПМДСл. на заседание на конкурсната комисия от 23.12.2021г., като попълни формуляр по образец, а именно: Приложение № 8 към чл.43, ал.2 от НПКПМДСл.

Окончателните резултати на кандидатите, съгласно чл.43, ал.1 от НПКПМДСл. са:

Владимир Малинов Цеков с резултат 102,44 /аритметичен сбор от: резултата от теста – 28 умножено по коефициент 3 и резултата от интервюто – 4,61 умножено по коефициент 4/.

Марина Савова Савова с резултат 97,72 /аритметичен сбор от: резултата от теста – 27 умножено по коефициент 3 и резултата от интервюто – 4,18 умножено по коефициент 4/.

Симеон Симеонов Герасимов с резултат 79,92 /аритметичен сбор от: резултата от теста – 21 умножено по коефициент 3 и резултата от интервюто – 4,23 умножено по коефициент 4/.

 

IV. КЛАСИРАНЕ

На основание чл.44, ал.1 от НПКПМДСл. и предвид изчислените окончателни резултати, Комисията класира кандидатите:

На първо място Владимир Малинов Цеков с общ резултат 102,44 /сто и две цяло и четиридесет и четири/.

На второ място Марина Савова Савова с общ резултат 97,72 /деветдесет и седем цяло и седемдесет и две/.

На трето място Симеон Симеонов Герасимов с общ резултат 79,92 /седемдесет и девет цяло и деветдесет и две/.

Комисията предлага класирания на първо място Владимир Малинов Цеков, да заеме

длъжността „Младши експерт“, отдел „РРУПП в дирекция „АКРРДС“

 

КОНКУРСНА КОМИСИЯ:

Председател:

Анелия Влаховска ........./П/...........

Членове:

1. Татяна Иванова ........./П/........... 2. Мария Цветанова ........./П/...........

 

гр. Видин

21.01.2022г.

 

*публикувано на 21.01.2022 г., 16:37 часа

 

11.01.2022г.

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

 

от проведена работна среща на комисията, определена със Заповед №РД-2901-58 от 07.12.2021г. на Областния управител на област Видин за провеждане на конкурс за длъжността „Младши експерт“, отдел РРУПП в дирекция АКРРДС, обявен със

Заповед №РД-36-10 от 02.12.2021г.

относно системата за определяне на резултатите от конкурса

 

Днес, 23.12.2021г. в 11:00 часа в Заседателна зала №1 на Областна администрация Видин се проведе работна среща на комисията, определена със Заповед №РД-2901-58 от 07.12.2021г. на Областния управител на област Видин в състав:

Председател:

Анелия Влаховска – началник отдел РРУПП;

Членове:

Татяна Иванова - главен юрисконсулт, дирекция АПОФУС;

Веселка Найденова-Данаилова – старши юрисконсулт и и.ф. ЧР, дирекция АПОФУС

…………..

Решение №1

взето на основание чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.),

………….

При провеждането на теста и интервюто да бъдат спазвани въведените със Заповед №РД-09-131/01.12.2021г. на Областен управител противоепидемични мерки в сградата на Областна администрация Видин, а именно:

- да не се допускат лица с грипоподобна симптоматика;

- да не се допускат лица без съответните предпазни средства, маска или друго средство, покриващо носа и устата, ръкавици и други;

- при влизането му в сградата, на кандидата да му бъде осигурено средство за дезинфекция;

- мястото на провеждане на теста и интервюто да бъде предварително дезинфекцирано и почистено;

- да се спазва необходимата дистанция между кандидата и членовете на Комисията;

- членовете на Комисията също да носят необходимите предпазни средства.

………….

Решение №2

взето на основание чл.34, ал.4 от НПКПМДСл.:

Времето за решаване на теста ще бъде 60 минути.

 

Решение №3

взето на основание чл.36, ал.2 и 4 от НПКПМДСл.:

Ще се разработят три варианта на изпитния тест, като всеки тест ще съдържа 30 въпроса от затворен тип с един възможен верен отговор.

Всеки верен отговор носи по 1т., всеки неверен отговор носи 0т., неотговорен или сгрешен въпрос също носи 0т.

Отбелязването на верния отговор е чрез ограждане на съответната буква a/, б/, или в/.

При отбелязване на повече от един отговор чрез ограждане – отговора на въпроса не се зачита и носи 0т.;

Максималният брой точки от теста е 30т.;

След обявяването на началото на провеждането на конкурса, кандидата изтегля чрез жребий един от вариантите на теста и го обявява.

 

Решение №4

взето на основание чл.37, ал.2 от НПКПМДСл.:

За издържал теста се счита участник, който е събрал минимум 21 точки, т.е. 70% от максималния възможен брой точки.

В 14.20ч. на 13.01.2022г. на кандидата ще бъде връчено уведомително писмо, с резултатите от проведения тест. В случай, че кандидатите издържат успешно теста, същите следва да се явят и на интервю, което ще се проведе на същия ден от 15.00ч. в Конферентен център на Областна администрация Видин.

 

Решение №5

взето на основание чл.42, ал.1 от НПКПМДСл.:

На интервюто кандидата ще се оценяват по седем критерия – за всяка една от седемте компетентности: „Ориентация към резултати“, „Работа в екип“, „Фокус към клиента (вътрешен/външен)“, „Комуникативна компетентност“, „Професионална компетентност“, „Аналитична компетентност“ и „Дигитална компетентност“. За преценка на всяка една от компетентностите ще се задават по два въпроса, общо за всички компетентности – 14 въпроса.

Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение №5 към чл.42, ал.4 от НПКПМДСл.

Оценяван ще бъде всеки критерий.

Резултата от интервюто (Ри) се получава, като сумата от получените оценки по всеки един от критериите се раздели на 7 /броя критерии/.

Кандидатът се счита за издържал интервюто, ако е получил резултат минимум 4 /четири/.

 

Решение №6

взето на основание чл.34, ал.3 от НПКПМДСл:

Комисията определи коефициенти на тежест за теста и интервюто, както следва:

Коефициент на тежест на теста – 3

Коефициент на тежест на интервюто – 4

не по-късно от 24 часа (12.01.2022г.) преди датата на провеждане на конкурса (13.01.2022г.) на интернет страницата на Областна администрация Видин да бъде публикувана информация относно системата за определяне на резултатите от конкурса.

 

Решение №7

взето на основание чл.43, ал.1 от НПКПМДСл.:

Окончателния резултат (Ро) на всеки кандидат се получава, като сума от Резултата от теста (Рт), умножен по коефициента му на тежест 3 и Резултата от интервюто (Ри), умножен по коефициента му на тежест 4, а именно:

Ро=Рт*3+Ри*4

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

Председател: ………/П/………….

Членове

………/П/…..…….

………/П/…..…….

 

гр. Видин

11.01.2022г.

*публикувано на 11.01.2022 г., 12:58 часа

04.01.2022г. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ОТ ПРОТОКОЛ №2803-8205/30.12.2021г.

за проведен тест, интервю и класиране от Конкурса за длъжност „Главен експерт“, дирекция „АПОФУС” в Областна администрация Видин, обявен със
Заповед №РД-36-9 от 25.11.2021г. на Областен управител на област Видин

 

Днес, 29.12.2021г. в Конферентен център на Областна администрация Видин, се проведоха тест и интервю във връзка с обявения със Заповед №РД-36-9 от 25.11.2021г. на Областен управител на област Видин, конкурс за заемане на длъжността „Главен експерт“, дирекция „АПОФУС и протокол от 09.12.2021г. за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността с вх.№2803-7866 от 10.12.2021г.

Тестът и интервюто се проведоха от комисия, назначена със Заповед №РД-2901-55 от 29.11.2021г. на Областния управител на област Видин, в състав:

Председател:

Цветомир Тодоров – директор дирекция „АПОФУС“.

Членове:

Татяна Иванова – главен юрисконсулт, дирекция „АПОФУС“;

Веселка Найденова-Данаилова – старши юрисконсулт и и.ф. ЧР, дирекция „АПОФУС“.

..................................................................................................................................................

II. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ

Съгласно Решение №4, взето на основание чл.37, ал.2 от НПКПМДСл., от заседанието на конкурсната комисия от 17.12.2021г., в 14:30ч. в Конферентен център на Областна администрация Видин, Комисията пристъпи към провеждане на интервюто с допуснатия до него кандидат, а именно:

..................................................................................................................................................

 

Комисията реши изчислените резултати да се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

 

Преди започването на интервюто, кандидатът отново беше запознат относно начина на провеждане на интервюто и системата за определяне на резултатите.

На основание чл.34, ал.4 от НПКПМДСл., председателят на комисията обяви началото на Интервюто в 14:30 ч.

На кандидата бяха дадени за подпис формуляри по образец Приложение №5 към чл.42, ал.4 от НПКПМДСл., които в хода на интервюто, всички членове на комисията попълваха.

На основание чл.44, ал.4 от НПКПМДСл., комисията информира кандидата, че резултатите от конкурса ще бъдат обявени на интернет страницата на Областна администрация Видин, както и че ще бъде уведомен писмено по електронна поща с извлечение от протокола по ал.1 на горецитираната разпоредба.

На основание чл.34, ал.4 от НПКПМДСл., председателят на комисията обяви края на Интервюто в 15:05 часа.

След приключване на интервюто с допуснатия кандидат, Комисията определи оценките от интервюто, а именно:

1. Лилия Маринова Димитрова – оценка 4 /четири/

Предвид горното и във връзка с предложение последно от Решение №5, взето на основание чл.42, ал.1 от НПКПМДСл. от заседание на конкурсната комисия от 17.12.2021г. (за издържал интервюто се счита кандидатът, който е получил оценка минимум 4 /четири/), Комисията взе единодушно следното

 

РЕШЕНИЕ №4:

ДОПУСКА ДО КЛАСИРАНЕ:

1. ЛИЛИЯ МАРИНОВА ДИМИТРОВА

ІІІ. ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Въз основа на резултатите по т.I и т.II от настоящия протокол, Комисията пристъпи към определяне на окончателните резултати от конкурса, по методиката, определена в Решение №7, взето на основание чл.43, ал.1 от НПКПМДСл. на заседание на конкурсната комисия от 17.12.2021г., като попълнен формуляр по образец, а именно: Приложение № 8 към чл.43, ал.2 от НПКПМДСл.

Окончателните резултати на кандидата, съгласно чл.43, ал.1 от НПКПМДСл. са:

Лилия Маринова Димитрова с резултат 106 /аритметичен сбор от: резултата от теста – 30 умножено по коефициент 3 и резултата от интервюто – 4 умножено по коефициент 4/.

 

IV. КЛАСИРАНЕ

На основание чл.44, ал.1 от НПКПМДСл. и предвид изчислените окончателни резултати, Комисията класира кандидата:

Лилия Маринова Димитрова с резултат 106 /сто и шест/ и предлага същия да заеме длъжността „Главен експерт“ в дирекция „АПОФУС”.

 

КОНКУРСНА КОМИСИЯ:

Председател:

Цветомир Тодоров ........./П/...........

Членове:

1. Татяна Иванова ........./П/........... 2. Веселка Найденова-Данаилова ........./П/...........

 

гр. Видин

04.01.2021 г.

 

*редактирано на 05.01.2022 г., 09:09 часа

 

30.12.2021г. 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и във връзка с обявения конкурс за длъжността „Младши експерт”, отдел РРУПП, дирекция АКРРДС в Областна администрация Видин със Заповед №РД-36-10 от 02.12.2021г.. на Областен управител на област Видин, Допуснатите кандидати трябва да се явят на 13.01.2022г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Видин, Конферентен център за провеждане на тест.

Предвид удължената извънредна епидемична обстановка, кандидатите следва да носят лични предпазни средства /защитна маска, шлем, ръкавици и др./.

Допуснатите кандидати е необходимо да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.

При постигане резултат над минималния на теста, кандидатите ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

 

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:

 1. Закон за Регионално развитие;
 2. Закон за административно – териториалното устройство на Република България;
 3. Закон за администрацията;
 4. Закон за държавния служител;
 5. Закон за социалните услуги;
 6. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
 7. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 8. Закон за насърчаване на заетостта;
 9. Устройствен правилник на Областните администрации;
 10. Договорът от Лисабон (тема Европейски съюз).

 

Гр. Видин

30.12.2021г.

 

Председател на конкурсната комисия: ………/П/…………..

/ А. Влаховска /

 

*публикувано на 30.12.2021 г., 11:26 часа

 

23.12.2021г. 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

 

от проведена работна среща на комисията, определена със Заповед №РД-2901-55 от 29.11.2021г. на Областния управител на област Видин за провеждане на конкурс за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „АПОФУС”, обявен със Заповед №РД-36-9 от 25.11.2021г. относно системата за определяне на резултатите от конкурса

 

Днес, 17.12.2021г. в 13:30 часа в стая 108 на Областна администрация Видин се проведе работна среща на комисията, определена със Заповед №РД-2901-55 от 29.11.2021г. на Областния управител на област Видин в състав:

Председател:

Цветомир Тодоров – директор на дирекция „АПОФУС“.

Членове:

1. Татяна Иванова - главен юрисконсулт, дирекция „АПОФУС“;

2. Веселка Найденова-Данаилова – старши юрисконсулт и и.ф. ЧР, дирекция „АПОФУС”

 

Решение №1 взето на основание чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.),

При провеждането на теста и интервюто да бъдат спазвани въведените със Заповед №РД-09-131/01.12.2021г. на Областен управител противоепидемични мерки в сградата на Областна администрация Видин, а именно: - да не се допускат лица с грипоподобна симптоматика;

- да не се допускат лица без съответните предпазни средства, маска или друго средство, покриващо носа и устата, ръкавици и други;

- при влизането му в сградата, на кандидата да му бъде осигурено средство за дезинфекция;

- мястото на провеждане на теста и интервюто да бъде предварително дезинфекцирано и почистено;

- да се спазва необходимата дистанция между кандидата и членовете на Комисията;

- членовете на Комисията също да носят необходимите предпазни средства.

 

Решение №2 взето на основание чл.34, ал.4 от НПКПМДСл.:

• Времето за решаване на теста ще бъде 60 минути. Решение №3 взето на основание чл.36, ал.2 и 4 от НПКПМДСл.:

• Ще се разработят три варианта на изпитния тест, като всеки тест ще съдържа 30 въпроса от затворен тип с един възможен верен отговор.

• Всеки верен отговор носи по 1т., всеки неверен отговор носи 0т., неотговорен или сгрешен въпрос също носи 0т.

• Отбелязването на верния отговор е чрез ограждане на съответната буква a/, б/, или в/.

• При отбелязване на повече от един отговор чрез ограждане – отговора на въпроса не се зачита и носи 0т.;

• Максималният брой точки от теста е 30т.;

• След обявяването на началото на провеждането на конкурса, кандидата изтегля чрез жребий един от вариантите на теста и го обявява.

 

Решение №3 взето на основание чл.36, ал.2 и 4 от НПКПМДСл.:

• Ще се разработят три варианта на изпитния тест, като всеки тест ще съдържа 30 въпроса от затворен тип с един възможен верен отговор.

• Всеки верен отговор носи по 1т., всеки неверен отговор носи 0т., неотговорен или сгрешен въпрос също носи 0т.

• Отбелязването на верния отговор е чрез ограждане на съответната буква a/, б/, или в/.

• При отбелязване на повече от един отговор чрез ограждане – отговора на въпроса не се зачита и носи 0т.;

• Максималният брой точки от теста е 30т.;

• След обявяването на началото на провеждането на конкурса, кандидата изтегля чрез жребий един от вариантите на теста и го обявява.

 

Решение №4 взето на основание чл.37, ал.2 от НПКПМДСл.:

• За издържал теста се счита участник, който е събрал минимум 21 точки, т.е. 70% от максималния възможен брой точки.

• В 13.30ч. на 29.12.2021г. на кандидата ще бъде връчено уведомително писмо, с резултатите от проведения тест. В случай, че кандидатите издържат успешно теста, същите следва да се явят и на интервю, което ще се проведе на същия ден от 14.30ч. в Конферентен център на Областна администрация Видин.

 

Решение №5 взето на основание чл.42, ал.1 от НПКПМДСл.:

• На интервюто кандидата ще се оценяват по седем критерия – за всяка една от седемте компетентности: „Аналитична компетентност“, „Ориентация към резултати“, „Работа в екип“, „Комуникативна компетентност“, „Фокус към клиента (вътрешен/външен)“, „Професионална компетентност“ и „Дигитална компетентност“. За преценка на всяка една от компетентностите ще се задават по два въпроса, общо за всички компетентности – 14 въпроса.

• Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл.42, ал.4 от НПКПМДСл.

• Оценяван ще бъде всеки критерии.

• Резултата от интервюто (Ри) се получава, като сумата от получените оценки по всеки един от критериите се раздели на 7 /броя критерии/. • Кандидатът се счита за издържал интервюто, ако е получил резултат минимум 4 /четири/.

 

Решение №6 взето на основание чл.34, ал.3 от НПКПМДСл:

Комисията определи коефициенти на тежест за теста и интервюто, както следва:

• Коефициент на тежест на теста - 3

• Коефициент на тежест на интервюто – 4

• не по-късно от 24 часа (28.12.2021г.) преди датата на провеждане на конкурса (29.12.2021г.) на интернет страницата на Областна администрация Видин да бъде публикувана информация относно системата за определяне на резултатите от конкурса.

 

Решение №7 взето на основание чл.43, ал.1 от НПКПМДСл.:

Окончателния резултат (Ро) на всеки кандидат се получава, като сума от Резултата от теста (Рт), умножен по коефициента му на тежест 3 и Резултата от интервюто (Ри), умножен по коефициента му на тежест 4, а именно:

Ро=Рт*3+Ри*4

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

Председател: ………/П/………….

Членове

………/П/…..…….

………/П/…..…….

 

Гр. Видин

Дата 23.12.2021г.

 

*публикувано на 23.12.2021 г., 11:05 часа

 

 

21.12.2021г. 

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Младши експерт”, отдел РРУПП, дирекция АКРРДС в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД-36-10 от 02.12.2021г. на Областен управител на Област Видин.

 

І. Допуснати до конкурса кандидати:

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:

 

Мотиви за недопускане: От предоставените документи не са доказани изисканите допълнителни умения и квалификации за заемане на длъжността, съг. чл.17, ал.3, т.4 от НПКПМДСл. и Заповед №РД-36-10 от 02.12.2021г. на Областен управител на област Видин, а именно:

 • Компютърна грамотност;
 • Английски език.

При преглед на представената диплома не е посочено изучаването на Английски език, не са представени Удостоверения или Сертификати.

2.   Кристин Венелинова Димитрова

Мотиви за недопускане: От предоставените документи не са доказани изисканите допълнителни умения и квалификации за заемане на длъжността, съг. чл.17, ал.3, т.4 от НПКПМДСл. и Заповед №РД-36-10 от 02.12.2021г. на Областен управител на област Видин, а именно:

 • Компютърна грамотност;
 • Английски език.

При преглед на представената диплома не е посочено изучаването на Английски език, не са представени Удостоверения или Сертификати.

3.   Красимир Мирославов Топчийски

Мотиви за недопускане: От предоставените документи не са доказани изисканите допълнителни умения и квалификации за заемане на длъжността, съг. чл.17, ал.3, т.4 от НПКПМДСл. и Заповед №РД-36-10 от 02.12.2021г. на Областен управител на област Видин, а именно:

 • Компютърна грамотност;
 • Английски език.

При преглед на представената диплома не е посочено изучаването на Английски език, не са представени Удостоверения или Сертификати.

4.   Мария Владимир Петрова;

Мотиви за недопускане: От предоставените документи не са доказани изисканите допълнителни умения и квалификации за заемане на длъжността, съг. чл.17, ал.3, т.4 от НПКПМДСл. и Заповед №РД-36-10 от 02.12.2021г. на Областен управител на област Видин, а именно:

 • Компютърна грамотност.

5.   Даниела Златанова Станкова

Мотиви за недопускане: От предоставените документи не са доказани изисканите допълнителни умения и квалификации за заемане на длъжността, съг. чл.17, ал.3, т.4 от НПКПМДСл. и Заповед №РД-36-10 от 02.12.2021г. на Областен управител на област Видин, а именно:

 • Компютърна грамотност;
 • Английски език.

При преглед на представената диплома не е посочено изучаването на Английски език, не са представени Удостоверения или Сертификати.

6.   Мартин Манолов Маринов

Мотиви за недопускане: От предоставените документи не са доказани изисканите допълнителни умения и квалификации за заемане на длъжността, съг. чл.17, ал.3, т.4 от НПКПМДСл. и Заповед №РД-36-10 от 02.12.2021г. на Областен управител на област Видин, а именно:

 • Компютърна грамотност;

7.  Лора Иванова Лозанова

Мотиви за недопускане: От предоставените документи не са доказани изисканите допълнителни умения и квалификации за заемане на длъжността, съг. чл.17, ал.3, т.4 от НПКПМДСл. и Заповед №РД-36-10 от 02.12.2021г. на Областен управител на област Видин, а именно:

 • Английски език.

При преглед на представената диплома не е посочено изучаването на Английски език, не са представени Удостоверения или Сертификати.

8.   Петя Владимирова Базова

Мотиви за недопускане: От предоставените документи не са доказани изисканите допълнителни умения и квалификации за заемане на длъжността, съг. чл.17, ал.3, т.4 от НПКПМДСл. и Заповед №РД-36-10 от 02.12.2021г. на Областен управител на област Видин, а именно:

 • Компютърна грамотност;
 • Английски език.

При преглед на представената диплома не е посочено изучаването на Английски език, не са представени Удостоверения или Сертификати.

На следващо място, на основание предложение първо на изречение второ от чл.10в, ал.1 от ЗДСл., до участие не се допускат лица, които не са представили необходимите документи.

 

 

Гр. Видин

Дата 21.12.2021г.

 

Председател на конкурсната комисия: …………/П/…………..

/Анелия Влаховска/

21.12.2021 г.

 

*публикувано на 21.12.2021 г., 11:00 часа

 

 

20.12.2021 г. 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

 

На основание чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и във връзка с обявения конкурс за длъжността „Главен експерт”, дирекция „АПОФУС“ в Областна администрация Видин със Заповед №РД-36-9 от 25.11.2021г. на Областен управител на област Видин, Допуснатите кандидати трябва да се явят на 29.12.2021г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Видин, Конферентен център за провеждане на тест.

 

Предвид удължената извънредна епидемична обстановка, кандидатите следва да носят лични предпазни средства /защитна маска, шлем, ръкавици и др./.

Допуснатите кандидати е необходимо да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.

При постигане резултат над минималния на теста, кандидатите ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

 

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:

1.    Административнопроцесуален кодекс;
2.    Закон за държавния служител;
3.    Закон за администрацията;
4.    Закон за достъп до обществена информация;
5.    Закон за нормативните актове;Закон за защита на личните данни;
6.    Наредба за административното обслужване;
7.    Устройствен правилник на областните администрации;
8.    Закон за електронното управление;
9.    Наредба за административното обслужване;
10.    Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
11.    Наредба за обмена на документи в администрацията;
12.    Указ № 612 от 26.08.1965 г. за печатите;
13.    Закон за герб на Република България;
14.    Закон за държавния печат и националното знаме;
15.    Закон за държавния протокол;
16.    Правилник за прилагане на Закона за държавния протокол;
17.    Наредба относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица;
18.    Постановление № 476/17.12.1997 г. за одобряване на графичните и пластичните образци за използване на изображението на герба на Република България.

 

Председател на конкурсната комисия: ………/П/…………..

/ Ц. Тодоров /

 

Гр. Видин

20.12.2021г.

*публикувано на 20.12.2021 г., 11:59 часа

 

13.12.2021 г. 

 

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса
за длъжността „Главен експерт”, дирекция „АПОФУС“ в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД-36-9 от 25.11.2021г.
на Областен управител на Област Видин.

 

І. Допуснати до конкурса кандидати:

 

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:
 

Мотиви за недопускане: От предоставените документи не е доказан необходимия професионалния опит или придобит ранг, съгласно чл.17, ал.3, т.3 от НПКПМДСл. и КДА.
На следващо място, на основание предложение второ от чл.10в, ал.1 от ЗДСл., до участие не се допускат лица, които не са представили необходимите документи и не отговарят на минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

 

Гр. Видин

Дата 13.12.2021г.

*публикувано на 13.12.2021 г., 10:15 часа
 

03.12.2021 г.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Младши експерт
отдел  „Регионално развитие, управление на проекти и планиране“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Видин

 

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността (ред 290 от Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА):

1.1. Минимална образователна степен: „професионален бакалавър по…“;

1.2. Минимален професионален опит: не се изисква;

1.3. Минимален ранг за длъжността: V младши;

1.4. Вид правоотношение: служебно;

1.5. Област на висше образование:

„Социални, стопански и правни науки” - с професионални направления: „Икономика”, „Международни отношения“ и др.;

„Педагогически науки” – с професионални направления „Педагогика“ и др. ;

„Хуманитарни науки” – с професионални направления  „Филология“ и др.

„Технически науки” – с професионални направления Инженерни специалности и др.;

2. Допълнителни умения и квалификации:

Добра компютърна грамотност;

Английски език.

3. Информация за длъжността:

Длъжността „младши експерт“ отдел РРУПП в дирекция АКРРДС, е свързана с:

 • провеждане на  държавната политика в областта;
 • подпомагане процеса на стратегическо планиране за развитие;
 •  координиране на  работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
 • осигуряване на съответствие между националните и местните интереси;
 • подпомагане процеса на разработването и изпълнението на областни стратегии и програми за регионално развитие;
 • осъществяване контакти на регионално ниво.

4. Основна месечна заплата: 820,00 лв., съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на щатните служители в Областна администрация Видин.

5. Предимство: Съгласно чл.14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

6. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и интервю.

7. Необходими документи за кандидатстване:

7.1. Писмено заявление по образец приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);

7.2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

7.3. Декларация за съхранение и обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД;

7.4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

7.5. Автобиография.

8. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация Видин, на адрес: гр. Видин, ул. „Дунавска“ №6, „Център за административно обслужване“ /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители или по електронен път на e-mail: del_oa@vidin.government.bg, като документите по т.7.1. - 7.3. от настоящото обявление следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл.).

 

На информационното табло на Областна администрация - Видин, с адрес: гр. Видин, ул. “Дунавска” №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурса кандидати с датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, както и списъците с недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им.

Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

 

Краен срок за подаване на документите: 14.12.2021г. /включително/.

 

За допълнителна информация: тел.: 094/ 605 725

 

Гр. Видин

03.12.2021г.

*публикувано на 03.12.2021 г., 11:25 часа

 

26.11.2021 г.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Главен експерт
в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Видин

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността (ред 264 от Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА):

1.1. Минимална образователна степен: "бакалавър";

1.2. Минимален професионален опит: 2 години;

1.3. Минимален ранг за длъжността: IV младши;

1.4. Вид правоотношение: служебно;

1.5. Област на висше образование:

„Социални, стопански и правни науки” - с професионални направления: „Администрация и управление”, „Икономика” и др.;

„Хуманитарни науки“ – с професионални направления „Педагогика“, „История“, „Филология“, „Лингвистика“, Журналистика, Реклама, Връзки с обществеността, Медии, Комуникации и др.

2. Допълнителни умения и квалификации:

Много добра компютърна грамотност.

3. Информация за длъжността:

Длъжността "главен експерт" в дирекция АПОФУС, е свързана с:

 • обезпечаване на протоколните функции и връзките с обществеността в Областна администрация Видин и подпомагане на областния управител при провеждането на информационна политика, гарантираща откритост и достъпност на дейността на ОА Видин.
 • разработва експертни анализи и оценки на медийни публикации, разработва и предлага механизми за подобряване и поддържане на позитивен публичен имидж на администрацията, подготвя отговори на запитвания на физически и юридически лица, вкл. представители на медиите.
 • изготвя анализи и предложения и участва в дейностите свързани с повишаване удовлетвореността на потребителите на услугите, предлагани от ОА Видин.
 • пази и утвърждава общественото доверие в институцията, при спазване принципите на почтеност, прозрачност, безпристрастност, отчетност и служба на обществен интерес.

4. Основна месечна заплата: 1100,00 лв., съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на щатните служители в Областна администрация Видин.

5. Предимство: Съгласно чл.14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

6. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и интервю.

7. Необходими документи за кандидатстване:

7.1. Писмено заявление по образец приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);

7.2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

7.3. Декларация за съхранение и обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД;

7.4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

7.5. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг, при наличие на такъв;

7.6. Автобиография.

8. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация Видин, на адрес: гр. Видин, ул. „Дунавска“ №6, „Център за административно обслужване“ /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители или по електронен път на e-mail: del_oa@vidin.government.bg, като документите по т.6.1. и 6.2. от настоящото обявление следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл.).

На информационното табло на Областна администрация - Видин, с адрес: гр. Видин, ул. “Дунавска” №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурса кандидати с датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, както и списъците с недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им.

Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

Краен срок за подаване на документите: 06.12.2021г. /включително/.

За допълнителна информация: тел.: 094/ 605 725

 

Гр. Видин

26.11.2021г.

*публикувано на 26.11.2021 г., 14:45 часа

 


22.10.2021 г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ №2803/6680/20.10.2021г.

за проведен тест, интервю и класиране от Конкурса за длъжност „Главен експерт“, дирекция „АПОФУС” в Областна администрация Видин,
обявен със Заповед №РД-36-8 от 10.09.2021г. на Областен управител на област Видин

Днес, 18.10.2021г. в Конферентен център на Областна администрация Видин, се проведоха тест и интервю във връзка с обявения със Заповед №РД-36-8 от 10.09.2021г. на Областен управител на област Видин, конкурс за заемане на длъжността „Главен експерт“, дирекция „АПОФУС и протокол от 28.09.2021г. за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността с вх.№2803-6147 от 28.09.2021г.
Тестът и интервюто се проведоха от комисия, назначена със Заповед №РД-2901-39 от 13.09.2021г. на Областния управител на област Видин, в състав:

Председател:
Цветомир Тодоров – директор дирекция „АПОФУС“.
Членове:
Татяна Иванова – главен юрисконсулт, дирекция „АПОФУС“;
Веселка Найденова-Данаилова – старши юрисконсулт и и.ф. ЧР, дирекция „АПОФУС“.

..................................................................................................................................................

ІІІ. ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Въз основа на резултатите по т.I и т.II от настоящия протокол, Комисията пристъпи към определяне на окончателните резултати от конкурса, по методиката, определена в Решение №7, взето на основание чл.43, ал.1 от НПКПМДСл. на заседание на конкурсната комисия от 12.10.2021г., като попълнен формуляр по образец, а именно: Приложение № 8 към чл.43, ал.2 от НПКПМДСл.
Окончателните резултати на кандидата, съгласно чл.43, ал.1 от НПКПМДСл. са:
Кристиян Любомиров Христов с резултат 108,84 /аритметичен сбор от: резултата от теста – 30 умножено по коефициент 3 и резултата от интервюто – 4,71 умножено по коефициент 4/.

IV. КЛАСИРАНЕ

На основание чл.44, ал.1 от НПКПМДСл. и предвид изчислените окончателни резултати, Комисията класира кандидата:
Кристиян Любомиров Христов с резултат 108,84 /сто и осем цяло и осемдесет и четири/ и предлага същия да заеме длъжността „Главен експерт“ в дирекция „АПОФУС”.

КОНКУРСНА КОМИСИЯ:

Председател:
Цветомир Тодоров ........./П/...........

Членове:
1. Татяна Иванова ........./П/........... 2. Веселка Найденова-Данаилова ........./П/...........

 

*публикувано на 22.10.2021 г., 14:20 часа


08.10.2021 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и във връзка с обявения конкурс за длъжността „Главен експерт”, дирекция „АПОФУС“ в Областна администрация Видин със Заповед №РД-36-8 от 10.09.2021г. на Областен управител на област Видин, Допуснатите кандидати трябва да се явят на 18.10.2021г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Видин, Конферентен център за провеждане на тест.

Предвид удължената извънредна епидемична обстановка, кандидатите следва да носят лични предпазни средства /защитна маска, шлем, ръкавици и др./.

Допуснатите кандидати е необходимо да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.

При постигане резултат над минималния на теста, кандидатите ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:

 1. Административнопроцесуален кодекс;
 2. Закон за държавния служител;
 3. Закон за администрацията;
 4. Закон за достъп до обществена информация;
 5. Закон за нормативните актове;
 6. Закон за защита на личните данни;
 7. Закон за държавната собственост;
 8. Правилник за прилагане на закона за държавната собственост;
 9. Закон за обществените поръчки;
 10. Правилник за прилагане на закон за обществените поръчки;
 11. Наредба за административното обслужване;
 12. Устройствен правилник на областните администрации;
 13. Закон за електронното управление;
 14. Закон за киберсигурност;
 15. Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност;
 16. Закон за приватизация и следприватизационен контрол;
 17. Windows активна директория;
 18. Windows Server.

 

Гр. Видин
08.10.2021г.

Председател на конкурсната комисия: ………П…………..
/ Ц. Тодоров /

 


01.10.2021 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса
за длъжността „Главен експерт”, дирекция „АПОФУС“ в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД-36-8 от 10.09.2021г.
на Областен управител на Област Видин.

 

І. Допуснати до конкурса кандидати:

 

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:

 

Мотиви за недопускане: От предоставените документи не е доказан необходимия професионалния опит или придобит ранг, съгласно чл.17, ал.3, т.3 от НПКПМДСл. и КДА.

На следващо място, на основание предложение второ от чл.10в, ал.1 от ЗДСл., до участие не се допускат лица, които не са представили необходимите документи и не отговарят на минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

Гр. Видин
Дата 01.10.2021г.

Председател на конкурсната комисия: /П/
/ Силвия Стрезова /


 

13.09.2021 г.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Главен експерт
в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Видин

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността (ред 264 от Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА):

1.1. Минимална образователна степен: "бакалавър";

1.2. Минимален професионален опит: 2 години;

1.3. Минимален ранг за длъжността: IV младши;

1.4. Вид правоотношение: служебно;

1.5. Област на висше образование: ,,Технически науки“ с професионално направление: инженерни специалности;

2. Допълнителни умения и квалификации:

Прилагане на мрежова сигурност, системно администриране на Windows и Linux базирани сървъри и работни станции, компютърни мрежи, сървъри за бази данни, SQL, web сървъри и приложения, MS Office, графична обработка, инсталиране и конфигуриране на операционни системи, софтуер и хардуер.

3. Информация за длъжността:

Главният експерт подпомага и организира изпълнението на следните дейности:

осигуряване и обезпечаване на информационното обслужване на Областна администрация Видин;

поддръжка, контрол и изследване, с цел усъвършенстване на информационните и комуникационни системи в Областна администрация Видин;

консултиране на служителите в Областна администрация Видин за работа със системите;

развитие на концепцията за електронно правителство в Областна администрация Видин.

4. Основна месечна заплата: 1100,00 лв., съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на щатните служители в Областна администрация Видин.

5. Предимство: Съгласно чл.14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

6. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и интервю.

7. Необходими документи за кандидатстване:

7.1. Писмено заявление по образец приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);

7.2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

7.3. Декларация за съхранение и обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД;

7.4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

7.5. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг, при наличие на такъв;

7.6. Автобиография.

8. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация Видин, на адрес: гр. Видин, ул. „Дунавска“ №6, „Център за административно обслужване“ /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители или по електронен път на e-mail: del_oa@vidin.government.bg, като документите по т.6.1. и 6.2. от настоящото обявление следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл.).

На информационното табло на Областна администрация - Видин, с адрес: гр. Видин, ул. “Дунавска” №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурса кандидати с датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, както и списъците с недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им.

Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

Краен срок за подаване на документите: 24.09.2021г. /включително/.

За допълнителна информация: тел.: 094/ 605 725

Гр. Видин

13.09.2021г.


 

27.08.2021 г.

ЗАПОВЕД

№ РД-09-89

Видин, 23.08.2021 г.

На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.23, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.), във връзка с чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител (ЗДСл.) и Заповед №РД-36-7 от 27.07.2021г. на Областен управител на област Видин.

П Р Е К Р А Т Я В А М:

Конкурсна процедура за свободно работно място за длъжността: „Главен експерт“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация Видин, обявена със Заповед №РД-36-7 от 27.07.2021г. на Областен управител на област Видин.

Настоящата заповед да се публикува в Административния регистър, на Интернет страницата на Областна администрация Видин и да се постави на информационното табло на Областна администрация Видин, с адрес: гр. Видин, ул. “Дунавска” №6.

Копие от заповедта да се връчи на Главния секретар на Областна администрация Видин, Директор дирекция „АПОФУС“, Главния юрисконсулт и Старши юрисконсулт и и.ф. ЧР в дирекция „АПОФУС“ за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Силвия Стрезова – главен секретар на Областна администрация Видин.

/ П /
ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВИДИН

/Съгласно Заповед №РД-09-88 от 19.08.2021г./

ШИШМАН ЧАУШЕВ
Заместник областен управителна област Видин

 


17.08.2021г.

С П И С Ъ К
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

за длъжността „Главен експерт”, дирекция „АПОФУС“ в Областна администрация Видин,
бявен със Заповед №РД-36-7 от 27.07.2021г. на Областен управител на Област Видин.

 

І. Допуснати до конкурса кандидати:
Няма допуснати кандидати.

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:

 1. рег. № 2803-5130/05.08.2021 г.*;
 2. рег. № 2803-5179/09.08.2021 г.*.

Мотиви за недопускане: От предоставените документи не е доказан необходимия професионалния опит или придобит ранг, съгласно чл.17, ал.3, т.3 от НПКПМДСл. и КДА.
На следващо място, на основание предложение второ от чл.10в, ал.1 от ЗДСл., до участие не се допускат лица, които не са представили необходимите документи и не отговарят на минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

Гр. Видин
Дата 17.08.2021г.

Председател на конкурсната комисия: ……… /П/ …………..
/ Цветомир Тодоров /

*имената, заличени във връзка с чл. 44, ал. 4 от НПКПМДС


27.07.2021 г.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН
ОБЯВВА
КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Главен експерт
в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Видин

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността (ред 264 от Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА):

1.1. Минимална образователна степен: "бакалавър";

1.2. Минимален професионален опит: 2 години;

1.3. Минимален ранг за длъжността: IV младши;

1.4. Вид правоотношение: служебно;

1.5. Област на висше образование:

,,Технически науки“ с професионално направление: инженерни специалности;

2. Допълнителни умения и квалификации:

Прилагане на мрежова сигурност, системно администриране на Windows и Linux базирани сървъри и работни станции, компютърни мрежи, сървъри за бази данни, SQL, web сървъри и приложения, MS Office, графична обработка, инсталиране и конфигуриране на операционни системи, софтуер и хардуер.

3. Информация за длъжността:

Главният експерт подпомага и организира изпълнението на следните дейности:

 • осигуряване и обезпечаване на информационното обслужване на Областна администрация Видин;
 • поддръжка, контрол и изследване, с цел усъвършенстване на информационните и комуникационни системи в Областна администрация Видин;
 • консултиране на служителите в Областна администрация Видин за работа със системите;
 • развитие на концепцията за електронно правителства в Областна администрация Видин.

4. Основна месечна заплата: 1100,00 лв., съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на щатните служители в Областна администрация Видин.

5. Предимство: Съгласно чл.14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

6. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и интервю.

7. Необходими документи за кандидатстване:

7.1. Писмено заявление по образец приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);

7.2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

7.3. Декларация за съхранение и обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД

7.4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

7.5. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг, при наличие на такъв;

7.6. Автобиография.

8. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация Видин, на адрес: гр. Видин, ул. „Дунавска“ №6, „Център за административно обслужване“ /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители или по електронен път на e-mail: del_oa@vidin.government.bg, като документите по т.6.1. и 6.2. от настоящото обявление следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл.).

На информационното табло на Областна администрация - Видин, с адрес: гр. Видин, ул. “Дунавска” №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурса кандидати с датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, както и списъците с недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им.

Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

Краен срок за подаване на документите: 10.08.2021г. /включително/.

За допълнителна информация: тел.: 094/ 605 725

Гр. Видин

27.07.2021г.

 


29.06.2021 г.

ПРОТОКОЛ

от проведена работна среща на комисията, определена със Заповед №РД-2901-22 от 11.06.2021г. на Областния управител на област Видин за провеждане на конкурс
за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „АПОФУС”, обявен със Заповед №РД-36-6 от 21.05.2021г.

 

Днес, 28.06.2021г. в 10:00 часа в стая 108 на Областна администрация Видин се проведе работна среща на комисията, определена със Заповед №РД-2901-22 от 11.06.2021г. на Областния управител на област Видин в състав:

Председател:
Цветомир Тодоров – директор на дирекция „АПОФУС“.

Членове:
1. Татяна Иванова - главен юрисконсулт, дирекция „АПОФУС“;
2. Веселка Найденова – Данаилова – старши юрисконсулт и и.ф ЧР, дирекция „АПОФУС“.

По време на работната среща комисията обсъди предстоящата си работа във връзка с провеждането на конкурса за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „АПОФУС” в Областна администрация Видин и взе единодушно следните решения:

Решение №1
взето на основание чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.),


Допуснатите до конкурса кандидати трябва да се явят на 01.07.2021г. от 10.00 часа в Конферентен център на Областна администрация Видин за провеждане на тест.
При провеждането на теста и интервюто да бъдат спазвани въведените със Заповед №РД-09-57/02.06.2021г. на Областен управител противоепидемични мерки в сградата на Областна администрация Видин, а именно:
- да не се допускат лица с грипоподобна симптоматика;
- да не се допускат лица без съответните предпазни средства, маска или друго средство, покриващо носа и устата, ръкавици и други;
- при влизането му в сградата, на кандидата да му бъде осигурено средство за дезинфекция;
- мястото на провеждане на теста и интервюто да бъде предварително дезинфекцирано и почистено;
- да се спазва необходимата дистанция между кандидата и членовете на Комисията;
- членовете на Комисията също да носят необходимите предпазни средства.

При въвеждането на други противоепидемични мерки, те следва да бъдат спазвани. При промяна на епидемичната обстановка, допълнителна информация, свързана с провеждането на конкурса да бъде обявявана на интернет страницата на Областна администрация Видин.

Решение №2
взето на основание чл.34, ал.4 от НПКПМДСл.:

 • Времето за решаване на теста ще бъде 60 минути.

Решение №3
взето на основание чл.36, ал.2 и 4 от НПКПМДСл.:

 • Ще се разработят три варианта на изпитния тест, като всеки тест ще съдържа 30 въпроса от затворен тип с един възможен верен отговор.
 • Всеки верен отговор носи по 1т., всеки неверен отговор носи 0т., неотговорен или сгрешен въпрос също носи 0т.
 • Отбелязването на верния отговор е чрез ограждане на съответната буква a/, б/, или в/.
 • При отбелязване на повече от един отговор чрез ограждане – отговора на въпроса не се зачита и носи 0т.;
 • Максималният брой точки от теста е 30т.;
 • След обявяването на началото на провеждането на конкурса, кандидата изтегля чрез жребий един от вариантите на теста и го обявява.

Решение №4
взето на основание чл.37, ал.2 от НПКПМДСл.:

 • За издържал теста се счита участник, който е събрал минимум 21 точки, т.е. 70% от максималния възможен брой точки.
 • В 13.30ч. на 01.07.2021г. на кандидатите ще бъде връчено уведомително писмо, с резултатите от проведения тест. В случай, че кандидатите издържат успешно теста, същите следва да се явят и на интервю, което ще се проведе на същия ден от 14.30ч. в Конферентен център на Областна администрация Видин.

Решение №5
взето на основание чл.42, ал.1 от НПКПМДСл.:

 • На интервюто кандидата ще се оценяват по седем критерия – за всяка една от седемте компетентности: „Аналитична компетентност“, „Ориентация към резултати“, „Работа в екип“, „Комуникативна компетентност“, „Фокус към клиента (вътрешен/външен)“, „Професионална компетентност“ и „Дигитална компетентност“. За преценка на всяка една от компетентностите ще се задават по два въпроса, общо за всички компетентности – 14 въпроса.
 • Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение №5 към чл.42, ал.4 от НПКПМДСл.
 • Оценяван ще бъде всеки критерии.
 • Резултата от интервюто (Ри) се получава, като сумата от получените оценки по всеки един от критериите се раздели на 7 /броя критерии/.
 • Кандидатът се счита за издържал интервюто, ако е получил резултат минимум 4 /четири/.

Решение №6
взето на основание чл.34, ал.3 от НПКПМДСл:

Комисията определи коефициенти на тежест за теста и интервюто, както следва:

 • Коефициент на тежест на теста - 3
 • Коефициент на тежест на интервюто – 4
 • не по-късно от 24 часа (30.06.2021г.) преди датата на провеждане на конкурса (01.07.2021г.) на интернет страницата на Областна администрация Видин да бъде публикувана информация относно системата за определяне на резултатите от конкурса.

 

Решение №7
взето на основание чл.43, ал.1 от НПКПМДСл.:

Окончателния резултат (Ро) на всеки кандидат се получава, като сума от Резултата от теста (Рт), умножен по коефициента му на тежест 3 и Резултата от интервюто (Ри), умножен по коефициента му на тежест 4, а именно:

Ро=Рт*3+Ри*4

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

Председател: .../П/...

Членове

1. .../П/...

2. .../П/...


22.06.2021 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и във връзка с обявения конкурс за длъжността „Главен експерт”, дирекция „АПОФУС“ в Областна администрация Видин със Заповед №РД-36-6 от 21.05.2021г. на Областен управител на област Видин, допуснатите кандидати трябва да се явят на 01.07.2021г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Видин, Конферентен център за провеждане на тест.

Предвид удължената извънредна епидемична обстановка, кандидатите следва да носят лични предпазни средства /защитна маска, шлем, ръкавици и др./.
Допуснатите кандидати е необходимо да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.
При постигане резултат над минималния на теста, кандидатите ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:

Административнопроцесуален кодекс;
Закон за държавния служител;
Закон за администрацията;
Закон за достъп до обществена информация;
Закон за нормативните актове;
Закон за защита на личните данни;
Закон за държавната собственост;
Правилник за прилагане на закона за държавната собственост;
Закон за обществените поръчки;
Правилник за прилагане на закон за обществените поръчки;
Наредба за административното обслужване;
Устройствен правилник на областните администрации;
Закон за електронното управление;
Закон за киберсигурност;
Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност;
Закон за приватизация и следприватизационен контрол;
Windows активна директория;
Windows Server.

Гр. Видин
22.06.2021г.

Председател на конкурсната комисия: …П..
/ Ц. Тодоров /


 

15.06.2021 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса
за длъжността „Главен експерт”, дирекция „АПОФУС“ в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД-36-6 от 21.05.2021г.
на Областен управител на Област Видин.

І. Допуснати до конкурса кандидати:

рег.№ 2803-3643*

рег.№ 2803-3665*

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:

рег.№2803-3616*

*имената, заличени във връзка с чл. 44, ал. 4 от НПКПМДС

Гр. Видин
Дата 15.06.2021г.

Председател на конкурсната комисия:       /П/
                                                          / Цветомир Тодоров /


25.05.2021г.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН
ОБЯВВА
КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Главен експерт
в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Видин

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността (ред 264 от Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА):
1.1. Минимална образователна степен: "бакалавър";
1.2. Минимален професионален опит: 2 години;
1.3. Минимален ранг за длъжността: IV младши;
1.4. Вид правоотношение: служебно;
1.5. Област на висше образование:
"Технически науки" с професионално направление: инженерни специалности;

2. Допълнителни умения и квалификации:
Прилагане на мрежова сигурност, системно администриране на Windows и Linux базирани сървъри и работни станции, компютърни мрежи, сървъри за бази данни, SQL, web сървъри и приложения, MS Office, графична обработка, инсталиране и конфигуриране на операционни системи, софтуер и хардуер и добра компютърна грамотност.

3. Информация за длъжността:
Главният експерт подпомага и организира изпълнението на следните дейности:

 • осигуряване и обезпечаване на информационното обслужване на Областна администрация Видин;
 • поддръжка, контрол и изследване, с цел усъвършенстване на информационните и комуникационни системи в Областна администрация Видин;
 • консултиране на служителите в Областна администрация Видин за работа със системите;
 • развитие на концепцията за електронно правителства в Областна администрация Видин.

4. Основна месечна заплата: 1100,00 лв., съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на щатните служители в Областна администрация Видин.

5. Предимство: Съгласно чл.14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

6. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и интервю.

7. Необходими документи за кандидатстване:
7.1. Писмено заявление по образец приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
7.2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
7.3. Декларация за съхранение и обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД;
7.4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
7.5. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг, при наличие на такъв;
7.6. Автобиография.

8. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация Видин, на адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, "Център за административно обслужване" /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители или по електронен път на e-mail: del_oa@vidin.government.bg, като документите по т.6.1. и 6.2. от настоящото обявление следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл.).

На информационното табло на Областна администрация - Видин, с адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурса кандидати с датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, както и списъците с недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им.
Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

Краен срок за подаване на документите: 08.06.2021г. /включително/.

За допълнителна информация: тел.: 094/605 725


Гр.Видин
25.05.2021г.


11.03.2021 г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ №2803/1557/11.03.2020г.

за проведен тест, интервю и класиране от Конкурса за длъжност „Старши юрисконсулт“, дирекция „АПОФУС” в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД-36-2 от 25.01.2021г. на Областен управител на област Видин

Днес, 01.03.2021г. в Конферентен център на Областна администрация Видин, се проведоха тест и интервю във връзка с обявения със Заповед №РД-36-2 от 25.01.2021г. на Областен управител на област Видин, конкурс за заемане на длъжността „Старши юрисконсулт“, дирекция „АПОФУС и протокол от 11.02.2021г. за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността с вх.№2803/914 от 12.02.2021г.

Тестът и интервюто се проведоха от комисия, назначена със Заповед №РД-2901-3 от 04.02.2021г. на Областния управител на област Видин, в състав:

Председател:
Цветомир Тодоров – директор дирекция „АПОФУС“.
Членове:
Татяна Иванова – главен юрисконсулт, дирекция „АПОФУС“;
Веселка Найденова-Данаилова – старши юрисконсулт и и.ф. ЧР, дирекция „АПОФУС“.

..................................................................................................................................................

ІІІ. ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Въз основа на резултатите по т.I и т.II от настоящия протокол, Комисията пристъпи към определяне на окончателните резултати от конкурса, по методиката, определена в Решение №7, взето на основание чл.43, ал.1 от НПКПМДСл. на заседание на конкурсната комисия от 18.02.2021г., като попълнен формуляр по образец, а именно: Приложение № 8 към чл.43, ал.2 от НПКПМДСл.

Окончателните резултати на кандидата, съгласно чл.43, ал.1 от НПКПМДСл. са:

рег. № 2803-669* с резултат 106,2 /аритметичен сбор от: резултата от теста – 30 умножено по коефициент 3 и резултата от интервюто – 4,05 умножено по коефициент 4/.

IV. КЛАСИРАНЕ

На основание чл.44, ал.1 от НПКПМДСл. и предвид изчислените окончателни резултати, Комисията класира кандидата:

рег. № 2803-669* с резултат 106,2 /сто и шест цяло и двадесет/ и предлага същия да заеме длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „АПОФУС”.

*имената, заличени във връзка с чл. 44, ал. 4 от НПКПМДС

КОНКУРСНА КОМИСИЯ:

Председател:
Цветомир Тодоров ........./П/...........

Членове:
1. Татяна Иванова ........./П/........... 2. Веселка Найденова-Данаилова ........./П/...........

 

 
26.02.2021 г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

от проведена работна среща на комисията, определена със Заповед №РД-2901-3 от 04.02.2021г. на Областния управител на област Видин за провеждане на конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „АПОФУС”, обявен със Заповед №РД-36-2 от 25.01.2021г. относно системата за определяне на резултатите от конкурса

         Днес, 18.02.2021г. в 10:00 часа в стая 111 на Областна администрация Видин се проведе работна среща на комисията, определена със Заповед №РД-2901-3 от 04.02.2021г. на Областния управител на област Видин в състав:

Председател:
Цветомир Тодоров – директор на дирекция „АПОФУС“.

Членове:
1. Татяна Иванова - главен юрисконсулт, дирекция „АПОФУС“;
2. Веселка Найденова – Данаилова – старши юрисконсулт и и.ф ЧР, дирекция „АПОФУС“.

…………..

Решение №1
взето на основание чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и Решение №1, взето на заседание на конкурсната комисия на 18.02.2021г., обективирано в протокол с вх.№2803/914/12.02.2021г.,

………….
При провеждането на теста и интервюто да бъдат спазвани въведените със Заповед №РД-09-15/29.01.2021г. на Областен управител противоепидемични мерки в сградата на Областна администрация Видин, а именно:
- да не се допускат лица с грипоподобна симптоматика;
- да не се допускат лица без съответните предпазни средства, маска или друго средство, покриващо носа и устата, ръкавици и други;
- при влизането му в сградата, на кандидата да му бъде осигурено средство за дезинфекция;
- мястото на провеждане на теста и интервюто да бъде предварително дезинфекцирано и почистено;
- да се спазва необходимата дистанция между кандидата и членовете на Комисията;
- членовете на Комисията също да носят необходимите предпазни средства.
………….

Решение №2
взето на основание чл.34, ал.4 от НПКПМДСл.:

 • Времето за решаване на теста ще бъде 60 минути.

Решение №3
взето на основание чл.36, ал.2 и 4 от НПКПМДСл.:

 • Ще се разработят три варианта на изпитния тест, като всеки тест ще съдържа 30 въпроса от затворен тип с един възможен верен отговор.
 • Всеки верен отговор носи по 1т., всеки неверен отговор носи 0т., неотговорен или сгрешен въпрос също носи 0т.
 • Отбелязването на верния отговор е чрез ограждане на съответната буква a/, б/, или в/.
 • При отбелязване на повече от един отговор чрез ограждане – отговора на въпроса не се зачита и носи 0т.;
 • Максималният брой точки от теста е 30т.;
 • След обявяването на началото на провеждането на конкурса, един от кандатите изтегля чрез жребий един от вариантите на теста и го обявява.

Решение №4
взето на основание чл.37, ал.2 от НПКПМДСл.:

 • За издържал теста се счита участник, който е събрал минимум 21 точки, т.е. 70% от максималния възможен брой точки.

……..

Решение №5
взето на основание чл.42, ал.1 от НПКПМДСл.:

 • На интервюто кандидатите ще се оценяват по седем критерия – за всяка една от седемте компетентности: „Аналитична компетентност“, „Ориентация към резултати“, „Работа в екип“, „Комуникативна компетентност“, „Фокус към клиента (вътрешен/външен)“, „Професионална компетентност“ и „Дигитална компетентност“. За преценка на всяка една от компетентностите ще се задават по два въпроса, общо за всички компетентности – 14 въпроса.
 • Всеки член на комисията преценява качествата на кандидатите въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл.42, ал.4 от НПКПМДСл.
 • Оценяван ще бъде всеки критерии.
 • Резултата от интервюто (Ри) се получава, като сумата от получените оценки по всеки един от критериите се раздели на 7 /броя критерии/.
 • Кандидатите се считат за издържали интервюто, ако са получили резултат минимум 4 /четири/.

Решение №6
взето на основание чл.34, ал.3 от НПКПМДСл:

 • Комисията определи коефициенти на тежест за теста и интервюто, както следва:
 • Коефициент на тежест на теста - 3
 • Коефициент на тежест на интервюто – 4
 • не по-късно от 24 часа (28.02.2021г.) преди датата на провеждане на конкурса (01.03.2021г.) на интернет страницата на Областна администрация Видин да бъде публикувана информация относно системата за определяне на резултатите от конкурса.

Решение №7
взето на основание чл.43, ал.1 от НПКПМДСл.:

Окончателния резултат (Ро) на всеки кандидат се получава, като сума от Резултата от теста (Рт), умножен по коефициента му на тежест 3 и Резултата от интервюто (Ри), умножен по коефициента му на тежест 4, а именно:

Ро=Рт*3+Ри*4

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

Председател: ………/П/………….

Членове

………/П/…..…….

………/П/…..…….


19.02.2021 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

       На основание чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и във връзка с обявения конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт”, дирекция АПОФУС в Областна администрация Видин със Заповед №РД-36-2 от 25.01.2021г. на Областен управител на област Видин, допуснатите кандидати трябва да се явят на 01.03.2021г. от 10.00 часа в Конферентен център на Областна администрация Видин за провеждане на тест.
       Предвид удължената извънредна епидемична обстановка, кандидатите следва да носят лични предпазни средства /защитна маска, шлем, ръкавици и др./.
          Допуснатите кандидати е необходимо да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.
       При постигане резултат над минималния на теста, кандидатите ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:

 1. Административнопроцесуален кодекс;
 2. Кодекс на труда;
 3. Закон за водите;
 4. Закон за държавния служител;
 5. Закон за администрацията;
 6. Закон за административните нарушения и наказания;
 7. Закон за достъп до обществена информация;
 8. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 9. Закон за общинската собственост;
 10. Закон за нормативните актове;
 11. Закон за националния архивен фонд;
 12. Закон за отговорността на държавата и общините за вреди;
 13. Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления;
 14. Закон за собствеността;
 15. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
 16. Закон за защита на личните данни;
 17. Закон за държавната собственост;
 18. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост;
 19. Закон за обществените поръчки;
 20. Наредба за административното обслужване;
 21. Устройствен правилник на областните администрации;
 22. Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
 23. Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
 24. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

гр. Видин, 19.02.2021г.

Председател на конкурсната комисия: ………/П/…
/ Ц. Тодоров /

1. ……/П/………….
/Т. Иванова/
2. …………/П/………….
/В. Найденова-Данаилова/

 

12.02.2021г.

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

за длъжността "Старши юрисконсулт", дирекция "АПОФУС" в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД-36-2 от 25.01.2021г.
на Областен управител на Област Видин.

І. Допуснати до конкурса кандидати:
1. 2803-643*;
2. 2803-669*

*имената, заличени във връзка с чл. 44, ал. 4 от НПКПМДС

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:
Няма недопуснати кандидати.

Гр.Видин
12.02.2021г.

Председател на конкурсната комисия: ...../П/.....
/Цветомир Тодоров/


09.02.2021г.


ЗАПОВЕД
№ РД-36-3
Видин, 09.02.2021г.

На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.23, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.), във връзка с чл.10а, ал.1 от Закона за държавният служител и Заповед №РД-36-1 от 20.01.2021г. на Областен управител на област Видин.

ПРЕКРАТЯВАМ:

Конкурсна процeдура за свободно работно място за длъжността: "Главен експерт", дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Видин, обявена със Запозед №РД-36-1 от 20.01.2021г. на Областен управител на област Видин.

Настоящата заповед да се публикува в Административния регистър, на Интернет страницата на Областна администрация Видин и да се постави на информационното табло на Областна администрация Видин, с адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6.

Копие от заповедта да се връчи на Главния секретар на Областна администрация Видин, Директор дирекция "АПОФУС", Главния юрисконсулт и Старши юрисконсулт и и.ф. ЧР в дирекция "АПОФУС" за сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Силвия Стрезова – главен секретар на Областна администрация Видин.

/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин


05.02.2021г.

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

за длъжността "Главен експерт", дирекция "АПОФУС" в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД-36-1 от 20.01.2021г.
 на Областен управител на Област Видин.

І. Допуснати до конкурса кандидати:
Няма допуснати кандидати.

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:
1. 2803-451*
2. 2803-558*

*имената, заличени във връзка с чл. 44, ал. 4 от НПКПМДС

Мотиви за недопускане: Съгласно чл.17, ал.3, т.3 от НПКПМДСл. и във връзка с КДА, Кандидатите не са приложили копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг, при наличие на такъв.
На следващо място, на основание предложение второ от чл.10в, ал.1 от ЗДСл., до участие не се допускат лица, които не са представили необходимите документи и не отговарят на минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

Гр.Видин
05.02.2021г.

Председател на конкурсната комисия: ... / П /...
/ Цветомир Тодоров /


26.01.2021г.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Старши юрисконсулт
в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Видин

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността предвидени в нормативните актове (ред 287 от Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА):
1.1. Минимална образователна степен "магистър";
1.2. Минимален професионален опит: 1 година;
1.3. Минимален ранг за длъжността: V младши;
1.4. Вид правоотношение: служебно;
1.5. Област на висше образование: "Социални, стопански и правни науки" с професионално направление "Право";
1.6. Юридическа правоспособност;

2. Допълнително необходима квалификация:
2.1. Добра компютърна грамотност.

3. Информация за длъжността:
Длъжността "Старши юрисконсулт", дирекция "АПОФУС" оказва  правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигуряване на процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразяване на становища и разработване на предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на Областна администрация Видин.

4. Минимален размер на основна месечна заплата: 1000 лв.

5. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и структурирано интервю.

6. Необходими документи за кандидатстване:
6.1. Писмено заявление по образец приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.);
6.2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл. от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
6.3. Декларация за съхранение и обработване на лични данни, съгласно ЗЗЛД; 
6.4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността; 
6.5. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг, при наличие на такъв; 
6.6. Автобиография.

7. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация Видин, на адрес: гр. Видин, ул. "Дунавска" №6, "Център за административно обслужване" /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители или по електронен път на e-mail: del_oa@vidin.government.bg, като документите по т.6.1. и 6.2. от настоящото обявление следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл.).

На информационното табло на Областна администрация - Видин, с адрес: гр. Видин, ул. "Дунавска" №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурса кандидати с датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, както и списъците с недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им.
Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

Краен срок за подаване на документите: 05.02.2021г. /включително/.

За допълнителна информация: тел.: 094/ 605 725

Гр. Видин
26.01.2021г.


21.01.2021г.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН
О Б Я В Я В А
КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО


За длъжността: Главен експерт
в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация Видин

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността (ред 264 от Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА):
1.1. Минимална образователна степен: "бакалавър";
1.2. Минимален професионален опит: 2 години;
1.3. Минимален ранг за длъжността: IV младши;
1.4. Вид правоотношение: служебно;
1.5. Област на висше образование:
,,Технически науки“ с професионално направление: инженерни специалности;

2. Допълнително необходима квалификация:
Прилагане на мрежова сигурност, системно администриране на Windows и Linux базирани сървъри и работни станции, компютърни мрежи, сървъри за бази данни, SQL, web сървъри и приложения, MS Office, графична обработка, инсталиране и конфигуриране на операционни системи, софтуер и хардуер и добра компютърна грамотност.

3. Информация за длъжността:
Главният експерт подпомага и организира изпълнението на следните дейности:

 • осигуряване и обезпечаване на информационното обслужване на Областна администрация Видин;
 • поддръжка, контрол и изследване, с цел усъвършенстване на информационните и комуникационни системи в Областна администрация Видин;
 • консултиране на служителите в Областна администрация Видин за работа със системите;
 • развитие на концепцията за електронно правителство в Областна администрация Видин.

4. Основна месечна заплата: 1100,00 лв.
5. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и структурирано интервю.
6. Необходими документи за кандидатстване:
6.1. Писмено заявление по образец приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
6.2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
6.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
6.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг, при наличие на такъв;
6.5. Автобиография.

7. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация Видин, на адрес: гр. Видин, ул. „Дунавска“ №6, „Център за административно обслужване“ /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители или по електронен път на e-mail: del_oa@vidin.government.bg, като документите по т.6.1. и 6.2. от настоящото обявление следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл.).

На информационното табло на Областна администрация - Видин, с адрес: гр. Видин, ул. “Дунавска” №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурса кандидати с датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, както и списъците с недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им.

Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

Краен срок за подаване на документите: 01.02.2021г. /включително/.
За допълнителна информация: тел.: 094/ 605 725

гр. Видин
21.01.2021г.


19.11.2020г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ №2803/5383/17.11.2020г.

за проведен тест, интервю и класиране от Конкурса за длъжност "Главен юрисконсулт", дирекция "АПОФУС" в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД-36-2 от 12.10.2020г. на Областен управител на област Видин и изменен със Заповед №РД-36-3 от 13.10.2020г. в частта касаеща крайния срок за подаване на документите за участие 

Днес, 16.11.2020г. в Заседателна зала №1 на Областна администрация Видин, се проведоха тест и интервю във връзка с обявения със Заповед №РД-36-2 от 12.10.2020г. на Областен управител на област Видин и изменен със Заповед №РД-36-3 от 13.10.2020г. в частта касаеща крайния срок за подаване на документите за участие, конкурс за заемане на длъжността "Главен юрисконсулт", дирекция "АПОФУС и протокол от 27.10.2020г. за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността с вх.№2803/4983 от 28.10.2020г.

Тестът и интервюто се проведоха от комисия, назначена със Заповед №РД-2901-47 от 27.10.2020г. на Областния управител на област Видин, в състав:

Председател:
Цветомир Тодоров – директор дирекция "АПОФУС".

Членове:
1.    Юлиян Дионисов – главен експерт, дирекция "АПОФУС";
2.    Веселка Найденова-Данаилова – старши юрисконсулт и и.ф ЧР, дирекция "АПОФУС".
..................................................................................................................................................

ІІІ. ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ
Въз основа на резултатите по т.I и т.II от настоящия протокол, Комисията пристъпи към определяне на окончателните резултати от конкурса, по методиката, определена в Решение №7, взето на основание чл.43, ал.1 от НПКПМДСл. на заседание на конкурсната комисия от 10.11.2020г., като попълнен формуляр по образец, а именно: Приложение № 8 към чл.43, ал.2 от НПКПМДСл.

Окончателните резултати на кандидата, съгласно чл.43, ал.1 от НПКПМДСл са:
Татяна Евдокимова Иванова с резултат 90,85 /аритметичен сбор от: резултата от теста – 24 умножено по коефициент 3 и резултата от интервюто – 4,71 умножено по коефициент 4/.

IV. КЛАСИРАНЕ
На основание чл.44, ал.1 от НПКПМДСл. и предвид изчислените окончателни резултати, Комисията класира кандидата:

Татяна Евдокимова Иванова с резултат 90,85 /деветдесет цяло осемдесет и пет/ и предлага същия да заеме длъжността "Главен юрисконсулт" в дирекция "АПОФУС".

КОНКУРСНА КОМИСИЯ:

Председател:
Цветомир Тодоров    ........./П/...........

Членове:
1. Юлиян Дионисов     ........./П/...........    2. Веселка Найденова-Данаилова ........./П/...........

 


13.11.2020г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

от проведена работна среща на комисията, определена със Заповед №РД-2901-47 от 27.10.2020г. на Областния управител на област Видин за провеждане на конкурс за длъжността "Главен юрисконсулт" в дирекция "АПОФУС", обявен със Заповед №РД-36-2 от 12.10.2020г. и изменен със Заповед №РД-36-3 от 13.10.2020г. в частта касаеща крайния срок за подаване на документите за участие.

относно системата за определяне на резултатите от конкурса

Днес, 10.11.2020г. в 10:00 часа в Заседателна зала №1 на Областна администрация Видин се проведе работна среща на комисията, определена със Заповед №РД-2901-47 от 27.10.2020г. на Областния управител на област Видин в състав:

Председател:
Цветомир Тодоров - директор на дирекция "АПОФУС".

Членове:
1. Юлиян Дионисов - главен експерт, дирекция "АПОФУС";
2. Веселка Найденова-Данаилова - старши юрисконсулт и и.ф. ЧР, дирекция "АПОФУС".

…………..

Решение №1
взето на основание чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и Решение №1, взето на заседание на конкурсната комисия на 27.10.2020г., обективирано в протокол с вх.№2803/4983/28.10.2020г.,

………….

При провеждането на теста и интервюто да бъдат спазвани въведените със Заповед №РД-09-121/05.11.2020г. на Областен управител противоепидемични мерки в сградата на Областна администрация Видин, а именно:
- да не се допускат лица с грипоподобна симптоматика;
- да не се допускат лица без съответните предпазни средства, маска или друго средство, покриващо носа и устата, ръкавици и други;
- при влизането му в сградата, на кандидата да му бъде осигурено средство за дезинфекция;
- мястото на провеждане на теста и интервюто да бъде предварително дезинфекцирано и почистено;
- да се спазва необходимата дистанция между кандидата и членовете на Комисията;
- членовете на Комисията също да носят необходимите предпазни средства.

………….

Решение №2
взето на основание чл.34, ал.4 от НПКПМДСл.:

 • Времето за решаване на теста ще бъде 60 минути.

Решение №3
взето на основание чл.36, ал.2 и 4 от НПКПМДСл.:

 • Ще се разработят три варианта на изпитния тест, като всеки тест ще съдържа 30 въпроса от затворен тип с един възможен верен отговор.
 • Всеки верен отговор носи по 1т., всеки неверен отговор носи 0т., неотговорен или сгрешен въпрос също носи 0т.
 • Отбелязването на верния отговор е чрез ограждане на съответната буква a/, б/, или в/.
 • При отбелязване на повече от един отговор чрез ограждане – отговора на въпроса не се зачита и носи 0т.;
 • Максималният брой точки от теста е 30т.;
 • След обявяването на началото на провеждането на конкурса, кандидата изтегля чрез жребий един от вариантите на теста и го обявява.

Решение №4
взето на основание чл.37, ал.2 от НПКПМДСл.:

 • За издържал теста се счита участник, който е събрал минимум 21 точки, т.е. 70% от максималния възможен брой точки.
 • ……..

Решение №5
взето на основание чл.42, ал.1 от НПКПМДСл.:

 • На интервюто кандидата ще се оценяват по седем критерия – за всяка една от седемте компетентности: "Аналитична компетентност", "Ориентация към резултати", "Работа в екип", "Комуникативна компетентност", "Фокус към клиента (вътрешен/външен)", "Професионална компетентност" и "Дигитална компетентност". За преценка на всяка една от компетентностите ще се задават по два въпроса, общо за всички компетентности - 14 въпроса.
 • Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл.42, ал.4 от НПКПМДСл.
 • Оценяван ще бъде всеки критерии.
 • Резултата от интервюто (Ри) се получава, като сумата от получените оценки по всеки един от критериите се раздели на 7 /броя критерии/.
 • Кандидатът се счита за издържал интервюто, ако е получил резултат минимум 4 /четири/.

Решение №6
взето на основание чл.34, ал.3 от НПКПМДСл:

Комисията определи коефициенти на тежест за теста и интервюто, както следва:

 • Коефициент на тежест на теста - 3
 • Коефициент на тежест на интервюто - 4
 • не по-късно от 24 часа (15.11.2020г.) преди датата на провеждане на конкурса (16.11.2020г.) на интернет страницата на Областна администрация Видин да бъде публикувана информация относно системата за определяне на резултатите от конкурса.

Решение №7
взето на основание чл.43, ал.1 от НПКПМДСл.:

Окончателния резултат (Ро) на всеки кандидат се получава, като сума от Резултата от теста (Рт), умножен по коефициента му на тежест 3 и Резултата от интервюто (Ри), умножен по коефициента му на тежест 4, а именно:

Ро=Рт*3+Ри*4

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

Председател:  ………/П/………….

Членове:

1. ………/П/…..…….

2. ………/П/…..…….


05.11.2020г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и във връзка с обявения конкурс за длъжността "Главен юрисконсулт", дирекция "АПОФУС" в Областна администрация Видин със Заповеди №№РД-36-2 от 12.10.2020г. и РД-36-3 от 13.10.2020г. на Областен управител на област Видин, Допуснатият кандидат трябва да се яви на 16.11.2020г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Видин, Заседателна зала №1 за провеждане на тест.

Предвид удължената извънредна епидемична обстановка, кандидатът следва да носи лични предпазни средства /защитна маска, шлем, ръкавици и др./.
Допуснатият кандидат е необходимо да представи документ за самоличност преди провеждане на теста.
При постигане резултат над минималния на теста, кандидатът ще бъдат уведомен писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:

 1. Административнопроцесуален кодекс;
 2. Кодекс на труда;
 3. Закон за водите;
 4. Закон за държавния служител;
 5. Закон за администрацията;
 6. Закон за административните нарушения и наказания;
 7. Закон за достъп до обществена информация;
 8. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 9. Закон за общинската собственост;
 10. Закон за нормативните актове;
 11. Закон за националния архивен фонд;
 12. Закон за отговорността на държавата и общините за вреди;
 13. Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления;
 14. Закон за собствеността;
 15. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
 16. Закон за защита на личните данни;
 17. Закон за държавната собственост;
 18. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост;
 19. Закон за обществените поръчки;
 20. Наредба за административното обслужване;
 21. Устройствен правилник на областните администрации; 
 22. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи; 
 23. Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


Гр.Видин
05.11.2020г.


Председател на конкурсната комисия: ………П…………

/ Ц. Тодоров /

Членове:

1. ………П…………
/Ю. Дионисов/

2. ………П…………
/В. Найденова-Данаилова/


30.10.2020г.

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса
за длъжността "Главен юрисконсулт", дирекция "АПОФУС" в Областна администрация Видин,
обявен със Заповед №РД-36-2 от 12.10.2020г. и Заповед №РД-36-3 от 13.10.2020г. на Областен управител на област Видин.

І. Допуснат до конкурса кандидат:
1. Татяна Евдокимова Иванова

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:
Няма недопуснати кандидати

гр.Видин
30.10.2020г.

Председател на конкурсната комисия: ……/ П /………
/ Цветомир Тодоров /


13.10.2020г.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Главен юрисконсулт
в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Видин

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността предвидени в нормативните актове (ред 261 от Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА):
1.1. Минимална образователна степен "магистър";
1.2. Минимален професионален опит: 3 години;
1.3. Минимален ранг за длъжността: IV младши;
1.4. Вид правоотношение: служебно;
1.5. Област на висше образование: "Социални, стопански и правни науки" с професионално направление "Право" с придобита юридическа правоспособност;

2. Допълнително необходима квалификация:
2.1. Добра компютърна грамотност.

3. Информация за длъжността:
Длъжността "Главен юрисконсулт", дирекция "АПОФУС" е свързана с оказване на  правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигуряване на процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразяване на становища и разработване на предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на Областна администрация Видин.

4. Минимален размер на основна месечна заплата: 610,00 лв.

5. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и структурирано интервю.

6. Необходими документи за кандидатстване:
6.1. Писмено заявление по образец приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
6.2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 
6.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността; 
6.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг, при наличие на такъв; 
6.5. Автобиография.

7. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация Видин, на адрес: гр.Видин, ул. "Дунавска" №6, "Център за административно обслужване" /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители или по електронен път, като документите по т.6.1. и 6.2. от настоящото обявление следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Електронния адрес за подаване на документите е: del_oa@vidin.government.bg.
При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл.).

На информационното табло на Областна администрация - Видин, с адрес: гр. Видин, ул. "Дунавска" №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурса кандидати с датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, както и списъците с недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им.
Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

Краен срок за подаване на документите: 23.10.2020г. /включително/.

За допълнителна информация: тел.: 094/ 605 725


03.06.2020г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ №2803/2431/02.06.2020г.

за проведен тест, интервю и класиране от Конкурса за длъжност "Главен експерт" в отдел "ДСУТКАК", дирекция "АКРРДС" в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД-36-1 от 28.02.2020г. на Областен управител на област Видин

Днес, 01.06.2020г. в Конферентен център на Областна администрация Видин, се проведоха тест и интервю във връзка с обявения със Заповед № РД-36-1 от 28.02.2020г. на Областeн управител на област Видин, конкурс за заемане на длъжността "Главен експерт" в отдел "ДСУТКАК", дирекция "АКРРДС", Протокол от 18.03.2020г. за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността и Протокол от 19.05.2020г. за продължаване на конкурсната процедура и системата за определяне на резултатите от конкурса.
Тестът и интервюто се проведоха от комисия, назначена със Заповед №РД 09-25 от 13.03.2020г. на Областен управител на област Видин, в състав:

Председател:
Десислава Обретенова – директор дирекция "АКРРДС".
Членове:
1. Десислава Паунова – началник отдел "ДСУТКАК", дирекция "АКРРДС";
2. Десислава Рачева – главен експерт в отдел "ДСУТКАК", дирекция "АКРРДС";
3. Веселка Найденова – Данаилова – старши юрисконсулт, дирекция "АПОФУС";
4. Юлиян Дионисов – главен експерт, дирекция "АПОФУС", и.ф. "ЧР";
………………………………………………………………………………………………

ІІІ. ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ
Въз основа на резултатите по т.I и т.II от настоящия протокол, Комисията пристъпи към определяне на окончателните резултати от конкурса, по методиката, определена в Решение №7, взето на основание чл.43, ал.1 от НПКПМДСл на заседание на конкурсната комисия от 19.05.2020г., като беше попълнен формуляр по образец Приложение № 8 към чл.43, ал.2 от НПКПМДСл.
Окончателните резултати на кандидатите, съгласно чл.43, ал.1 от НПКПМДСл са:

Симеон Симеонов Герасимов с резултат 85,36;
Любен Аристотелов Петров с резултат 102,28

IV. КЛАСИРАНЕ
На основание чл.44, ал.1 от НПКПМДСл и предвид изчислените окончателни резултати, Комисията класира кандидатите както следва:

ПЪРВО МЯСТО:
Любен Аристотелов Петров с резултат 102,28 /сто и две цяло и двадесет и осем/;

ВТОРО МЯСТО: 
Симеон Симеонов Герасимов с резултат 85,36 /осемдесет и пет цяло и тридесет и шест/.
……………………………………………………………………………………………

КОНКУРСНА КОМИСИЯ:
Председател: 
Десислава Обретенова    ......../П/..........

Членове:
1. Десислава Паунова      ......../П/...........   2. Десислава Рачева ........./П/...........

3. Веселка Найденова      ......../П/...........   4. Юлиян Дионисов    ........./П/............
        - Данаилова


29.05.2020г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

от проведена работна среща на комисията, определена със Заповед №РД 09-25 от 13.03.2020г. на Областния управител на област Видин за провеждане на конкурсна процедура за длъжността "Главен експерт" в отдел "ДСУТКАК", дирекция "АКРРДС", обявена със Заповед №РД36/1 от 28.02.2020г.,
относно системата за определяне на резултатите от конкурса

Днес, 19.05.2020г. в 10:30 часа в Заседателна зала №1 на Областна администрация – Видин се проведе работна среща на комисията, определена със Заповед №РД 09-25 от 13.03.2020г. в състав:

Председател:
Десислава Обретенова – директор на дирекция "АКРРДС".

Членове:
1. Десислава Паунова - началник на отдел "ДСУТКАК", дирекция "АКРРДС";
2. Десислава Рачева - главен експерт в отдел "ДСУТКАК", дирекция "АКРРДС";
3. Веселка Найденова – Данаилова – старши юрисконсулт, дирекция "АПОФУС";
4. Юлиян Дионисов - главен експерт, дирекция "АПОФУС", и.ф. "ЧР";
……

Решение №2
взето на основание чл.34, ал.4 от НПКПМДСл:

 • Времето за решаване на теста ще бъде 60 минути

Решение №3
взето на основание чл.36, ал.2 и 4 от НПКПМДСл:

 • Ще се разработят три варианта на изпитния тест, като всеки тест ще съдържа 30 въпроса от затворен тип с един възможен верен отговор;
 • Всеки верен отговор носи по 1т., всеки неверен отговор носи 0т., неотговорен или сгрешен въпрос също носи 0т;
 • Отбелязването на верния отговор е чрез ограждане на съответната буква a/, б/, или в/;
 • При отбелязване на повече от един отговор чрез ограждане – отговора на въпроса не се зачита и носи 0 точки;
 • Максималният брой точки от теста е 30 точки;
 • След обявяването на началото на провеждането на конкурса, един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на теста и го обявява на всички кандидати.

Решение №4
взето на основание чл.37, ал.2 от НПКПМДСл:

 • За издържал теста се счита участник, който е събрал минимум 21 точки, т.е. 70% от максималния възможен брой точки.

……

Решение №5
взето на основание чл.42, ал.1 от НПКПМДСл:

 • На интервюто кандидатите ще се оценяват по седем критерия – за всяка една от седемте компетентности: "Аналитична компетентност", "Ориентация към резултати", "Работа в екип", "Комуникативна компетентност", "Фокус към клиента (вътрешен/външен)", "Професионална компетентност" и "Дигитална компетентност". За преценка на всяка една от компетентностите ще се задават по два въпроса, общо за всички компетентности – 14 въпроса.Ще се задават еднакви въпроси на всички допуснати до интервюто кандидати.
 • Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл.42, ал.4 от НПКПМДСл.
 • Оценяван ще бъде всеки критерий.
 • Резултата от интервюто и) се получава като сумата от получените оценки по всеки един от критериите се раздели на 7 /броя критерии/.
 • За издържал интервюто се счита кандидатът, който е получил резултат минимум 4 /четири/.

Решение №6
взето на основание чл.34, ал.3 от НПКПМДСл:

Комисията определи коефициенти на тежест за теста и интервюто, както следва:

 • Коефициент на тежест на теста - 3
 • Коефициент на тежест на интервюто - 4
 • не по-късно от 24 часа (30.05.2020г.) преди датата на провеждане на конкурса (01.06.2020г.) на интернет страницата на Областна администрация Видин да бъде публикувана информация относно системата за определяне на резултатите от конкурса.

Решение №7
взето на основание чл.43, ал.1 от НПКПМДСл:

Окончателният резултат о) на всеки кандидат се получава, като сума от Резултата от теста т), умножен по коефициента му на тежест 3 и Резултата от интервюто и), умножен по коефициента му на тежест 4, а именно:

Рот*3+Ри*4

......

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

Председател:  ………/П/…………

Членове

1. ………/П/………    2. ………/П/………

3. ………/П/………    4. ………/П/………


21.05.2020г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
до допуснатите кандидати до конкурса
за длъжността "Главен експерт" в отдел "ДСУТКАК", дирекция "АКРРДС" в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД-36-1 от 28.02.2020г. на Областен управител на Област Видин.

До допуснатите до конкурса кандидати, а именно:
1. Николай Митков Николов
2. Павел Цветанов Петров
3. Симеон Симеонов Герасимов
4. Любен Аристотелов Петров

Във връзка с прекратяването на въведеното извънредно положение на 13.05.2020г. и отпадане на невъзможността за провеждане на конкурсната процедура, съгласно одобрена от Областен управител докладна записка, с вх.№2803/2204/14.05.2020г. конкурсната процедура се продължава от Комисията.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 01.06.2020г. от 10.30 часа на входа на Конферентен център на Областна администрация Видин за провеждане на тест.
В 13.30ч. на 01.06.2020г. на кандидатите ще бъдат връчени уведомителни писма, с резултатите от проведения тест. Успешно издържалите теста кандидати ще се явят и на интервю, което ще се проведе на същия ден от 14.30ч. в Конферентен център на Областна администрация Видин.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:
1. Закон за държавния служител
2. Устройствен правилник на областните администрации
3. Закон за администрацията
4. Закон за държавната собственост
5. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост
6. Закон за устройство на територията
7. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи 
8. Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
9. Закон за местното самоуправление и местната администрация
10. Наредба за административното обслужване
11. Наредба №2 от 15 март 2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

При провеждането на теста и интервюто да бъдат спазвани въведените със Заповед №РД-09-51/18.05.2020г. на Областен управител противоепидемични мерки в сградата на Областна администрация Видин, а именно:
- да не се допускат лица с грипоподобна симптоматика;
- да не се допускат лица без съответните предпазни средства, маска или друго средство, покриващо носа и устата, ръкавици и други;
- при влизането му в сградата, на всеки кандидат да му бъде осигурено средство за дезинфекция;
- мястото на провеждане на теста и интервюто да бъде предварително дезинфекцирано и почистено;
- да се спазвана необходимата дистанция между кандидатите и членовете на Комисията;
- членовете на Комисията също да носят необходимите предпазни средства.

При въвеждането на други епидемични мерки, те следва да бъдат спазвани. При промяна на епидемичната обстановка, допълнителна информация, свързана с провеждането на конкурса да бъде обявявана на интернет страницата на Областна администрация Видин.

гр.Видин
21.05.2020г.


Председател на конкурсната комисия: ....../ П /......
/Д. Обретенова/

 


20.03.2020г.

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса
за длъжността "Главен експерт" в отдел "ДСУТКАК", дирекция "АКРРДС" в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД-36-1 от 28.02.2020г. на Областен управител на Област Видин.

І. Допуснати до конкурса кандидати:

 1. Николай Митков Николов
 2. Павел Цветанов Петров
 3. Симеон Симеонов Герасимов
 4. Любен Аристотелов Петров

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:

 1. Цветелина Иванова Петкова
 2. Владимир Тодоров Цанов
 3. Красимир Герасимов Станков
 4. Мартина Станиславова Станчева

Мотиви за недопускане: Кандидатите не притежават необходимия професионален опит или ранг за заемане на длъжността, съгласно представените към заявленията документи.

Предвид обявеното извънредно положение, с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България, относно разпространението на COVID–19 и мерките, които взима правителството, свързани с ограничаване на посещение на културни мероприятия, и за избягване на ситуации по струпване на множество хора на едно място, дадени препоръки да не се предприемат пътувания и др., възниква обективната невъзможност за провеждане на теста и интервюто с допуснатите кандидати докато не бъде преодоляна епидемиологичната обстановка. В тази връзка провеждането на теста и интервюто се отлагат за НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ.
При отпадане на невъзможността за провеждане на теста и интервюто, допуснатите кандидати ще бъдат своевременно уведомени относно нормативната уредба, мястото, датата и часа на провеждане на теста.

гр.Видин
20.03.2020г.

Председател на конкурсната комисия: ……/ П /………
/Д. Обретенова/


02.03.2020г.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Главен експерт
в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост", отдел "Държавна собственост, устройство на територията, координация и административен контрол" в Областна администрация - Видин

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността предвидени в нормативните актове (ред 264 от КДА):
1.1. Минимална образователна степен – "Бакалавър";
1.2. Области на висше образование:
- "Социални, стопански и правни науки" - с професионални направления: Публична администрация, Икономика, Стопанско управление и др.;
- "Технически науки" – с професионални направления: Инженерни специалности, Строителство, Архитектура, Геодезия и др.

1.3. Минимален професионален опит: 2 години;
1.4. Минимален ранг за длъжността: IV младши;
1.5. Вид правоотношение: служебно;

2. Допълнително необходима квалификация:
2.1. Добра компютърна грамотност.

3. Информация за длъжността:
Длъжността "Главен експерт" в дирекция "АКРРДС", отдел "ДСУТКАК" е свързана с:
• Координация на дейността по осъществяване на контрол за изпълнение на произтичащите от нормативните актове задължения на органите на местната власт и териториалните органи на изпълнителната власт на централната администрация в сферата на управлението и разпореждането с имоти и вещи - държавна собственост на територията на Област Видин;
• Координация на дейността по стопанисване и управление на държавната собственост на територията на Област Видин;
• Защита на държавните интереси при неправомерно ползване на имоти и движими вещи – държавна собственост от физически и юридически лица на територията на Област Видин;
• Организация за изпълнение на държавната политика в сферата на териториалното устройство и кадастъра на територията на Област Видин;
• Задължения, произтичащи от законите на страната и подзаконовите нормативни актове в сферата на местното самоуправление;
• Контрол по законосъобразността на решенията на общинските съвети на територията на област Видин;
• Действия по координиране и подпомагане дейността на териториалните органи на изпълнителната власт на централната администрация и отношенията им с общинските администрации в област Видин;
• Упражняване на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини.

4. Минимален размер за основна месечна заплата: 610,00 лв.

5. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и структурирано интервю.

6. Необходими документи за кандидатстване:
6.1. Писмено заявление по образец Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл.;
6.2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл. от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
6.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за заемането на длъжността;
6.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг;
6.5. Автобиография.

7. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация - Видин, на адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, "Център за административно обслужване" /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика за длъжността и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл.

На информационното табло на Областна администрация - Видин, с адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация - Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и списъците на недопуснатите до конкурс кандидати.
Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

8. Краен срок за подаване на документите: 13.03.2020г.

За допълнителна информация: тел.: 094/605 729


16.09.2019г.

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

за длъжността „Старши експерт” в отдел „ДСУТКАК“, дирекция „АКРРДС“ в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД 36/1 от 26.08.2019г. на Областен управител на Област Видин.

І. Допуснати до конкурса кандидати:
    1. Албена Теофилова Милчева
    2. Даниела Миткова Антова
    3. Виктория Славянова Солакова
    4. Надя Ванчева Христова
    5. Павел Цветанов Петров

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:
    1. Веселка Николова Александрова
        Мотиви: Доказания професионален опит не съответства на изисквания такъв за заемане на длъжността.

    2. Соня Василева Ангелова
        Мотиви: Липса на изискващия се професионален опит за заемане на длъжността.

    3. Мария Николова Кирилова
        Мотиви: Липса на изискващия се професионален опит за заемане на длъжността.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 24.09.2019г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Видин, Заседателна зала №1 за провеждане на тест. Успешно издържалите теста кандидати ще се явят и на интервю, което ще се проведе от 14.00ч. на 24.09.2019г., в Заседателна зала №1.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:

 1. Закон за държавния служител;
 2. Устройствен правилник на областните администрации;
 3. Закон за администрацията;
 4. Закон за държавната собственост;
 5. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост;
 6. Закон за устройство на територията;
 7. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
 8. Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
 9. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 10. Наредба за административното обслужване

 

гр.Видин
16.09.2019г.

Председател на конкурсната комисия: ……/ П / ……..
/ Д. Обретенова /


16.09.2019г.

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

за длъжността „Юрисконсулт” в дирекция „АПОФУС“ в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД 36/2 от 26.08.2019г. на Областен управител на Област Видин.

І. Допуснати до конкурса кандидати:
    1. Десислава Северинова Борисова

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:
    Няма недопуснати кандидати

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 25.09.2019г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Видин, Заседателна зала №1 за провеждане на тест. Успешно издържалите теста кандидати ще се явят и на интервю, което ще се проведе от 14.00ч. на 25.09.2019г., в Заседателна зала №1.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:

 1. Административнопроцесуален кодекс;
 2. Кодекс на труда;
 3. Закон за водите;
 4. Закон за държавния служител;
 5. Закон за администрацията;
 6. Закон за достъп до обществена информация;
 7. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 8. Закон за общинската собственост;
 9. Закон за нормативните актове;
 10. Закон за националния архивен фонд;
 11. Закон за отговорността на държавата и общините за вреди;
 12. Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления;
 13. Закон за собствеността;
 14. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
 15. Закон за защита на личните данни;
 16. Закон за държавната собственост;
 17. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост;
 18. Закон за обществените поръчки;
 19. Наредба за административното обслужване;
 20. Устройствен правилник на областните администрации

 

гр.Видин
16.09.2019г.

Председател на конкурсната комисия: …… / П / ………..
/ Ц. Тодоров /


30.08.2019г.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Старши експерт
в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост", отдел "Държавна собственост, устройство на територията, координация и административен контрол" в Областна администрация - Видин

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове (ред 283 от КДА):
1.1. Минимална образователна степен – "Бакалавър";
1.2. Минимален професионален опит: 1 година;
1.3. Минимален ранг за длъжността: V младши;
1.4. Вид правоотношение: служебно;
1.5. Области на висше образование:
- "Социални, стопански и правни науки" - с професионални направления: Публична администрация; Икономика, Стопанско управление, Бизнес администрация и др.;
- "Технически науки" - с професионални направления: Инженерни специалности; Строителство, Архитектура, Геодезия, Химични технологии и др.
- "Аграрни науки и ветеринарна медицина" - с професионални направления: растениевъдство, растителна защита, животновъдство, ветеринарна медицина и др.

2. Допълнително необходима квалификация:
2.1. Добра компютърна грамотност.

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
Длъжността "Старши експерт" в дирекция "АКРРДС", отдел "ДСУТКАК" е свързана с:
• Координация на дейността по осъществяване на контрол за изпълнение на произтичащите от нормативните актове задължения на органите на местната власт и териториалните органи на изпълнителната власт на централната администрация в сферата на управлението и разпореждането с имоти и вещи - държавна собственост на територията на Област Видин;
• Координация на дейността по стопанисване и управление на държавната собственост на територията на Област Видин;
• Защита на държавните интереси при неправомерно ползване на имоти и движими вещи - държавна собственост от физически и юридически лица на територията на Област Видин;
• Организация за изпълнение на държавната политика в сферата на териториалното устройство и кадастъра на територията на Област Видин;
• Задължения, произтичащи от законите на страната и подзаконовите нормативни актове в сферата на местното самоуправление;
• Контрол по законосъобразността на решенията на общинските съвети на територията на област Видин;
• Действия по координиране и подпомагане дейността на териториалните органи на изпълнителната власт на централната администрация и отношенията им с общинските администрации в област Видин;
• Упражняване на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини.

4. Минимален размер за основна месечна заплата: 600,00 лв.

5. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и структурирано интервю.

6. Необходими документи за кандидатстване:
6.1. Писмено заявление по образец Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;
6.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
6.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за заемането на длъжността;
6.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг;
6.5. Автобиография.

7. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация - Видин, на адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, "Център за административно обслужване" /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика за длъжността и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл.

На информационното табло на Областна администрация - Видин, с адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация - Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и списъците на недопуснатите до конкурс кандидати.
Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

Краен срок за подаване на документите: 09.09.2019г.

За допълнителна информация: тел.: 094/ 605 729


30.08.2019г.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Юрисконсулт
в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Видин

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността предвидени в нормативните актове (ред 303 от КДА):
1.1. Минимална образователна степен - "Магистър";
1.2. Минимален професионален опит: не се изисква;
1.3. Минимален ранг за длъжността: V младши;
1.4. Вид правоотношение: служебно;
1.5. Област на висше образование: "Социални, стопански и правни науки" с професионално направление "Право" с придобита юридическа правоспособност;

2. Допълнително необходима квалификация:
2.1. Добра компютърна грамотност.

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
Длъжността "Юрисконсулт" е свързана с осъществяване на процесуалното представителство на администрацията, изготвяне на правни становища, разработване на предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на Областна администрация Видин.

4. Минимален размер за основна месечна заплата: 590,00 лв.

5. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и структурирано интервю.

6. Необходими документи за кандидатстване:
6.1. Писмено заявление по образец Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;
6.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
6.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността;
6.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг, при наличие на такъв;
6.5. Автобиография.

7. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация - Видин, на адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, "Център за административно обслужване" /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика за длъжността и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл.

На информационното табло на Областна администрация - Видин, с адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация - Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и списъците на недопуснатите до конкурс кандидати.
Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

Краен срок за подаване на документите: 09.09.2019г.

За допълнителна информация: тел.: 094/605 729


17.12.2018г.

С П И С Ъ К
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

за длъжността „Главен експерт” в отдел „ДСУТКАК“, дирекция „АКРРДС“ в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД 36/5 от 27.11.2018г. на Областен управител на Област Видин.

І. Допуснати до конкурса кандидати:
1. Павел Цветанов Петров
2. Миглена Валериева Димитрова
3. Мария Цветанова Живодарова

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:
1. Пролетка Илчова Тодорова
2. Албена Теофилова Милчева
Мотиви за недопускане: Кандидатите не притежават минимално изискуемия професионален опит от 2г., видно от представените документи. Не притежават и минимално изискуемия ранг за заемане на длъжността, защото не са работили по служебно правоотношение.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 27.12.2018г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Видин, Заседателна зала №1 за провеждане на тест. Успешно издържалите теста кандидати ще се явят и на интервю, което ще се проведе от 14.00ч. на 27.12.2018г., в Заседателна зала №1.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:
1. Закон за държавния служител;
2. Устройствен правилник на областните администрации;
3. Закон за администрацията;
4. Закон за държавната собственост;
5. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост;
6. Закон за устройство на територията;
7. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
8. Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
9. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
10. Наредба за административното обслужване.

гр.Видин
17.12.2018г.

Председател на конкурсната комисия: …… П .…..
/ Д. Обретенова /


29.11.2018г.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Главен експерт
в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост", отдел "Държавна собственост, устройство на територията, координация и административен контрол" в Областна администрация - Видин

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността предвидени в нормативните актове (ред 264 от КДА):
1.1. Минимална образователна степен – „Бакалавър”;
1.2. Области на висше образование:
- "Социални, стопански и правни науки" - с професионални направления: Публична администрация, Икономика, Стопанско управление и др.;
- "Технически науки" – с професионални направления: Инженерни специалности, Строителство, Архитектура, Геодезия и др.

1.3. Минимален професионален опит: 2 години;
1.4. Минимален ранг за длъжността: IV младши;
1.5. Вид правоотношение: служебно;

2. Допълнително необходима квалификация:
2.1. Добра компютърна грамотност.

3. Информация за длъжността:
Длъжността "Главен експерт" в дирекция "АКРРДС", отдел "ДСУТКАК" е свързана с:

 • Координация на дейността по осъществяване на контрол за изпълнение на произтичащите от нормативните актове задължения на органите на местната власт и териториалните органи на изпълнителната власт на централната администрация в сферата на управлението и разпореждането с имоти и вещи - държавна собственост на територията на Област Видин;
 • Координация на дейността по стопанисване и управление на държавната собственост на територията на Област Видин;
 • Защита на държавните интереси при неправомерно ползване на имоти и движими вещи – държавна собственост от физически и юридически лица на територията на Област Видин;
 • Организация за изпълнение на държавната политика в сферата на териториалното устройство и кадастъра на територията на Област Видин;
 • Задължения, произтичащи от законите на страната и подзаконовите нормативни актове в сферата на местното самоуправление;
 • Контрол по законосъобразността на решенията на общинските съвети на територията на област Видин;
 • Действия по координиране и подпомагане дейността на териториалните органи на изпълнителната власт на централната администрация и отношенията им с общинските администрации в област Видин;
 • Упражняване на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини.

4. Минимален размер за основна месечна заплата: 510,00 лв.

5. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и структурирано интервю.

6. Необходими документи за кандидатстване:
6.1. Писмено заявление по образец Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;
6.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
6.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за заемането на длъжността;
6.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг;
6.5. Автобиография.

7. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация - Видин, на адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, "Център за административно обслужване" /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика за длъжността и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл.

На информационното табло на Областна администрация - Видин, с адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация - Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и списъците на недопуснатите до конкурс кандидати.
Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

8. Краен срок за подаване на документите: 10.12.2018г.

За допълнителна информация: тел.: 094/ 605 729


С П И С Ъ К
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

за длъжността "Младши експерт" в отдел "РРУПП", дирекция "АКРРДС" в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД 36/4 от 17.10.2018г. на Областен управител на Област Видин.

І. Допуснати до конкурса кандидати:
1. Милен Венелинов Костов
2. Мадлен Свиленова Аспарухова
3. Планимир Радославов Данков
4. Милена Маринова Маринова
5. Мария Цветанова Живодарова

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:
1. Явор Ангелов Първанов
Мотиви за недопускане: Не са представени документи, удостоверяващи допълнително необходимата квалификация за заемане на длъжността

2. Дияна Владимирова Райкова
Мотиви за недопускане: Не са представени описаните в заявлението документи, удостоверяващи допълнително необходимата квалификация за заемане на длъжността.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 19.11.2018г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Видин, Заседателна зала №1 за провеждане на тест. Успешно издържалите теста кандидати ще се явят и на интервю, което ще се проведе от 14.00ч. на 19.11.2018г., в Заседателна зала №1.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:
1. Закон за администрацията;
2. Закон за регионалното развитие и правилник за прилагането му;
3. Закон за административно-териториалното деление;
4. Устройствен правилник на областните администрации;
5. Закон за държавния служител;
6. Оперативните програми в Република България и други програми;
7. Наредба за административното обслужване;
8. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
9. Закон за герб на Република България;
10. Закон за "Държавен вестник";
11. Закон за държавния печат и националното знаме на Република България;
12. Закон за държавния протокол и правилника за прилагането му;
13. Закон за достъп до обществена информация;
14. Закон за радиото и телевизията;
15. Всички подзаконови нормативни актове към изброените в т.1–14 нормативни документи.

гр.Видин
09.11.2018г.

Председател на конкурсната комисия: ......П.......
/ Д. Обретенова /


22.10.2018г.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Младши експерт
в отдел "Регионално развитие, управление на проекти и планиране", Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация - Видин

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността (ред 290 от КДА):
1.1. минимална образователна степен – "професионален бакалавър по…";
1.2. области на висше образование:
"Социални, стопански и правни науки" - с професионални направления: "Международни отношения", "Администрация и управление", "Публична администрация" и др.;
"Хуманитарни науки" – с професионални направления "Педагогика", "История", "Филология", "Лингвистика", "Журналистика", "Реклама", "Връзки с обществеността", "Медии", "Комуникации" и др.

1.3. минимален професионален опит: не се изисква;
1.4. минимален ранг за длъжността: V младши;
1.5. вид правоотношение: служебно;

2. Допълнително необходима квалификация:
2.1. Английски език;
2.2. Добра компютърна грамотност.

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
Длъжността "Младши експерт" в отдел "РРУПП", дирекция "АКРРДС" е свързана с подпомагането и организирането изпълнението на дейностите, свързани с правомощията на Областния управител за регионално развитие на областта. Провежданене на държавната политика в областта, изготвяне на стратегическо планиране за развитие, координиране работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт, осигуряване на съответствие между националните и местните интереси, организиране разработването и изпълнението на областни стратегии и програми за регионално развитие, осъществяване взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация, осъществяване контакти на регионално ниво, организиране и осъществяване връзките с обществеността.

4. Минимален размер за основна месечна заплата: 510,00 лв.

5. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и структурирано интервю.

6. Необходими документи за кандидатстване:
6.1. Писмено заявление по образец Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;
6.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
6.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за заемането на длъжността;
6.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг;
6.5. Автобиография.

7. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация - Видин, на адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, "Център за административно обслужване" /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика за длъжността и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл.
На информационното табло на Областна администрация - Видин, гр.Видин, ул."Дунавска" №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация - Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и списъците на недопуснатите до конкурс кандидати.
Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

8. Краен срок за подаване на документите: 02.11.2018г.

За допълнителна информация: тел.: 094/605 729


СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

за длъжността "Главен експерт" в дирекция "АПОФУС" в Областна администрация Видин, обявен със Заповед № РД36/3 от 25.09.2018г. на Областен управител на Област Видин.

І. Допуснати до конкурса кандидати:
1. Сребрина Георгиева Боянова
2. Павел Цветанов Петров
3. Дияна Владимирова Райкова
4. Мария Цветанова Живодарова
5. Анита Велизарова Бойчева

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:
1. Светослав Людмилов Атанасов.
Мотиви: Кандидата не притежава минимално изискуемия професионален опит от 2 години за заемане на длъжността, видно от представените документи. Признатия и изчислен от Комисията професионален опит за изпълняваната длъжност като Счетоводител възлиза на 1г. 2м. и 0д. Кандидатът не притежава и минимално изискуемия ранг за заемане на длъжността, защото не е работил по служебно правоотношение.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 24.10.2018г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Видин, Заседателна зала №1 за провеждане на тест. Успешно издържалите теста кандидати ще се явят и на интервю, което ще се проведе от 14.00ч. на 24.10.2018г., в Заседателна зала №1.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:
1. Закон за държавния служител;
2. Закон за администрацията;
3. Устройствен правилник на областните администрации;
4. Закон за достъп до обществена информация;
5. Закон за защита на личните данни;
6. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
7. Закон за защита на класифицираната информация и правилника за прилагането му;
8. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилника за прилагането му;
9. Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана;
10. Закон за резерва на въоръжените сили на Република България;
11. Закон за защита при бедствия;
12. Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
13. Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация;
14. Закон за противодействие на тероризма;

гр.Видин
15.10.2018г.

Председател на конкурсната комисия: ………/П/…………
/Ц. Тодоров/


СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

за длъжността "Младши експерт" в отдел "РРУПП", дирекция "АКРРДС" в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД 36/2 от 25.09.2018г. на Областен управител на Област Видин.

І. Допуснати до конкурса кандидати:
1. Мариян Ангелов Иванов
2. Ивайло Николаев Иванов
3. Георги Жоров Кузманов
4. Павел Цветанов Петров
5. Боряна Кольова Цекова
6. Ивайло Станиславов Белчев
7. Генади Валериев Вельов
8. Нели Величкова Петкова
9. Ванеса Цеци Ванкова
10. Мириям Сашова Цанкова
11. Светослав Людмилов Атанасов
12. Дияна Владимирова Райкова
13. Милена Валериева Миткова
14. Вероника Кирова Цветкова
15. Мария Цветанова Живодарова
16. Благовеста Николаева Гюрова

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:
Няма недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 23.10.2018г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Видин, Заседателна зала №1 за провеждане на тест – комбиниран /отворени и затворени въпроси/. Успешно издържалите теста кандидати ще се явят и на интервю, което ще се проведе от 14.00ч. на 23.10.2018г., в Заседателна зала №1.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:
1. Закон за администрацията;
2. Закон за държавния служител;
3. Закон за регионалното развитие и правилника за прилагането му;
4. Закон за административно-териториалното устройство на Република България;
5. Устройствен правилник на областните администрации
6. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
7. Оперативните програми в България;
8. Институциите на Европейския съюз;
9. Финансови инструменти на Европейския съюз.

гр.Видин
15.10.2018г.

Председател на конкурсната комисия: ……/П/………
/Д. Обретенова/


27.09.2018г.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Главен експерт
в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Видин

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността (ред 264 от КДА):
1.1. минимална образователна степен – "бакалавър";
1.2. минимален професионален опит: 2 години;
1.3. минимален ранг за длъжността: IV младши;
1.4. вид правоотношение: служебно;
1.5. допълнителни знания, умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
1.5.1. Област на висше образование:
- Област "Социални, стопански и правни науки" с професионални направления "Администрация и управление", "Икономика" и др.;
- Област "Сигурност и отбрана" с професионални направления: "Национална сигурност", "Военно дело" и др.
- Област "Хуманитарни науки" с професионално направление: "Филология";
- Област "Педагогически науки" с професионални направления: "Педагогика" и "Педагогика на обучението по …".
1.5.2. Познаване на нормативната база, свързана с дейностите по защита на класифицирана информация и Отбранително-мобилизационна подготовка (ОМП).
1.5.3. Добра компютърна грамотност.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
Длъжността "Главен експерт" в дирекция "АПОФУС" е свързана с подпомагането на Областния управител на област Видин, като ръководител на организационната единица при определяне начина за работа с материали, съдържащи класифицирана информация, редът за тяхното съхраняване, съгласно изискванията на ЗЗКИ и ППЗЗКИ. Участва в организирането, планирането и управлението на дейности свързани със защита на класифицираната информация. Подпомага Областния управител при изпълнение на задълженията му във връзка с отбранително-мобилизационна подготовка и организира дейността на Областния съвет за сигурност. Подпомага Областния управител при взаимодействието му със Съвета по сигурността и осъществява взаимодействие с Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет. Подпомага Областният управител, който ръководи планирането и подготовката на административно-териториалната единица за отбрана и организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението, както и организира и ръководи мероприятия за защита на населението и икономиката при бедствия и във военно време. Подпомага Областният управител при изпълнение на задълженията му във връзка с дейности по противодействие на тероризма.

3. Минимален размер за основна месечна заплата: 510,00 лв.

4. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и структурирано интервю.

5. Необходими документи за кандидатстване:
5.1. Писмено заявление по образец Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;
5.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за заемането на длъжността;
5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг;
5.5. Автобиография.

6. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация - Видин, на адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, "Център за административно обслужване" /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика за длъжността и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл.
На информационното табло на Областна администрация, гр.Видин, ул."Дунавска" №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и списъците на недопуснатите до конкурс кандидати.
Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

7. Краен срок за подаване на документите: 08.10.2018г.

За допълнителна информация: тел.: 094/605 729


27.09.2018г.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Младши експерт
в отдел "Регионално развитие, управление на проекти и планиране", Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация Видин

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността (ред 290 от КДА):
1.1. минимална образователна степен – "професионален бакалавър по…";
1.2. минимален професионален опит: не се изисква;
1.3. минимален ранг за длъжността: V младши;
1.4. вид правоотношение: служебно;
1.5. допълнителни знания, умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
1.5.1. Област на висше образование:
- Област "Социални, стопански и правни науки" с професионални направления: "Икономика", "Международни отношения" и др.;
- Област "Педагогически науки" с професионални направления "Филолог и учител по английски език" и др.;
- Област "Хуманитарни науки" с професионално направление: "Филология";
- Област "Хуманитарни науки" с професионални направления "Английска филология", "Лингвистика" и др.
1.5.2. Добра компютърна грамотност.
1.5.3. Втори западен език.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
Длъжността "Младши експерт" в отдел "РРУПП", дирекция "АКРРДС" е свързана подпомагането и организирането изпълнението на дейностите, свързани с правомощията на Областния управител за регионално развитие на областта. Провеждане на държавната политика в областта, изготвяне на стратегическо планиране за развитие, координиране работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт, осигуряване на съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация, осъществява контакти на регионално ниво.

3. Минимален размер за основна месечна заплата: 510,00 лв.

4. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и структурирано интервю.

5. Необходими документи за кандидатстване:
5.1. Писмено заявление по образец Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;
5.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за заемането на длъжността;
5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг;
5.5. Автобиография.

6. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация - Видин, на адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, "Център за административно обслужване" /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика за длъжността и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл.
На информационното табло на Областна администрация, гр.Видин, ул."Дунавска" №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и списъците на недопуснатите до конкурс кандидати.
Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

7. Краен срок за подаване на документите: 08.10.2018г.

За допълнителна информация: тел.: 094/605 729


СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

за длъжността "Юрисконсулт" в дирекция "АПОФУС" в Областна администрация Видин, обявен със Заповед № РД36/1 от 14.02.2018г. на Областен управител на Област Видин.

І. Допуснати до конкурса кандидати:
1. Емил Александров Емилов
2. Петя Димитрова Гаджанова
3. Цветомир Валериев Цветанов
4. Владимир Павлов Павлов

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:
Няма недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 20.03.2018г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Видин, Заседателна зала №1 за провеждане на тест.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.
Кандидатите, постигнали на теста резултат над минималния, ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:
1. Административнопроцесуален кодекс;
2. Кодекс на труда;
3. Закон за водите;
4. Закон за държавния служител;
5. Закон за администрацията;
6. Закон за достъп до обществена информация;
7. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
8. Закон за общинската собственост;
9. Закон за нормативните актове
10. Закон за националния архивен фонд;
11. Закон за отговорността на държавата и общините за вреди
12. Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления;
13. Закон за собствеността;
14. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
15. Закон за защита на личните данни;
16. Закон за държавната собственост;
17. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост;
18. Закон за обществените поръчки;
19. Наредба за административното обслужване;
20. Устройствен правилник на областните администрации

гр.Видин
07.03.2018г.

Председател на конкурсната комисия: / П /
/С. Борисова/


ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: "Юрисконсулт" в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Видин


1. Минимални изисквания за заемане на длъжността предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността (ред 303 от КДА):
1.1. Минимална образователна степен - "магистър";
1.2. Минимален професионален опит: не се изисква;
1.3. Минимален ранг за длъжността: V младши;
1.4. Вид правоотношение: служебно;
1.5. Област на висше образование: "Социални, стопански и правни науки" с професионално направление "Право";
1.6. Юридическа правоспособност;
1.7. Допълнителни знания, умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
1.7.1. Компютърна грамотност.

2. Информация за длъжността:
Длъжността "Юрисконсулт", дирекция "АПОФУС" оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, изготвя правни становища, дава юридически консултации, разработва предложения за решаване на правни проблеми свързани с дейността на Областна администрация – Видин, осъществяване на процесуално представителство на администрацията.

3. Минимален размер за основна месечна заплата: 650,00 лв.

4. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и структурирано интервю.

5. Необходими документи кандидатстване:
5.1. Писмено заявление по образец Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;
5.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността;
5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг, при наличие на такъв;
5.5. Автобиография.

6. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация - Видин, на адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, Център за административно обслужване /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика за длъжността и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл.
На информационното табло на Областна администрация, гр.Видин, ул. "Дунавска" №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и списъците на недопуснатите до конкурс кандидати.
Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

7. Краен срок за подаване на документите: 28.02.2018г.

За допълнителна информация: тел.: 094/605 729


С П И С Ъ К
на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурса

за длъжността "Главен експерт" в дирекция "АКРРДС", отдел "РРУПП" в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД36/1 от 30.10.2017г. на Областния управител на област Видин

І. Допуснати до конкурса кандидати:
1. Десислава Йорданова Андреева - Тодорова
2. Цветомир Тодоров Ценков
3. Танислава Бориславова Гергова
4. Иван Петков Иванов

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:
1. Веселка Миткова Тодорова
Основание за недопускане: Кандидатът не отговаря на минималните изисквания за професионален опит (чл.2, ал.2 от Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията) за извършване на дейности в области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за обявената длъжност.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 30.11.2017г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Видин, Заседателна зала №1 за провеждане на тест.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.
Кандидатите, постигнали на теста резултат над минималния, ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:
1. Закон за администрацията;
2. Закон за регионалното развитие и правилник за прилагането му;
3. Закон за административно-териториалното деление;
4. Устройствен правилник на областните администрации;
5. Закон за държавния служител;
6. Оперативните програми в Република България и други програми;
7. Наредба за административното обслужване;
8. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
9. Закон за герб на Република България;
10. Закон за "Държавен вестник";
11. Закон за държавния печат и националното знаме на Република България;
12. Закон за държавния протокол и правилника за прилагането му;
13. Закон за достъп до обществена информация;
14. Закон за радиото и телевизията;
15. Всички подзаконови нормативни актове към изброените в т.1–14 нормативни документи.

гр.Видин
22.11.2017г.

Председател на конкурсната комисия: / П /
/Д. Обретенова/


ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Главен експерт в отдел "Регионално развитие, управление на проекти и планиране", Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация Видин

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността (ред 264 от КДА):
1.1. минимална образователна степен – "бакалавър";
1.2. минимален професионален опит: 2 години;
1.3. минимален ранг за длъжността: IV младши;
1.4. вид правоотношение: служебно;
1.5. допълнителни знания, умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
1.5.1. Област на висше образование:
- "Социални, стопански и правни науки" с професионални направления "Икономика", "Международни отношения", "Социални дейности", "Право", "Администрация и управление", "Публична администрация" и др.;
- "Технически науки" с професионални направления инженерни специалности;
- "Хуманитарни науки" с професионални направления: "Педагогика", "История", "Философия", "Филология", "Лингвистика", "Журналистика", "Реклама", "Връзки с обществеността", "Медии", "Комуникации" и др.

1.5.2. Добра компютърна грамотност.
1.5.3. Владеене на английски език.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
Длъжността "Главен експерт" в отдел "РРУПП", дирекция "АКРРДС" е свързана с подпомагането и организирането на изпълнението на дейностите, свързани с правомощията на Областния управител за регионално развитие на областта: провеждане на държавната политика в областта; координиране работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт; осигуряване на съответствие между националните и местните интереси; организиране разработването и изпълнението на областни стратегии и програми за регионално развитие, осъществяване взаимодействието с органите на местно самоуправление и местната администрация; осъществяване контакти на регионално ниво; организира и осъществява връзките с обществеността.

3. Минимален размер за основна месечна заплата: 460,00 лв.

4. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и структурирано интервю.

5. Необходими документи за кандидатстване:
5.1. Писмено заявление по образец Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;
5.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг;
5.5. Автобиография.

6. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация - Видин, на адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, "Център за административно обслужване" /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика за длъжността.
На информационното табло на Областна администрация, гр.Видин, ул."Дунавска" №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и списъците на недопуснатите до конкурс кандидати.
Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

7. Краен срок за подаване на документите: 15.11.2017г.

За допълнителна информация: тел.: 094/ 605 729

2018 Всички права запазени © Област Видин