Област Видин

Конкурси

Списък с активни обяви за конкурси в Областна администрация - Видин - връзка към Административен регистър


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩИ КОНКУРСИ

02.10.2023г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ №2803/5731/29.09.2023г.

за проведен тест, интервю и класиране от Конкурса за длъжност „Старши юрисконсулт“, дирекция АПОФУС в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД-36-1 от 09.08.2023г. на Областен управител на област Видин

На 25.09.2023г. в Заседателна зала №1 на Областна администрация Видин, се проведоха тест и интервю във връзка с обявения със Заповед №РД-36-1 от 09.08.2023г. на Областен управител на област Видин, конкурс за заемане на длъжността „Старши юрисконсулт“, дирекция АПОФУС и протокол от 28.08.2023г. за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността с вх.№2803/4958 от 28.08.2023г.


Тестът и интервюто се проведоха от комисия, назначена със Заповед №РД-2901-45 от 17.08.2023г. на Областния управител на област Видин, в състав:

Председател:
Цветомир Тодоров – директор дирекция АПОФУС.

Членове:
1. Татяна Иванова – главен юрисконсулт, дирекция АПОФУС;
2. Мария Цветанова – старши експерт и и.ф ЧР , дирекция АПОФУС.

..................................................................................................................................................

ІІІ. ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ
Въз основа на резултатите по т.I и т.II от настоящия протокол, Комисията пристъпи към определяне на окончателните резултати от конкурса, по методиката, определена в Решение №7, взето на основание чл.43, ал.1 от НПКПМДСл. на заседание на конкурсната комисия от 31.08.2023г., като попълни формуляр по образец, а именно: Приложение №8 към чл.43, ал.2 от НПКПМДСл.

Окончателните резултати на кандидатите, съгласно чл.43, ал.1 от НПКПМДСл. са:
Зорница Димитрашкова с резултат 102,48 /аритметичен сбор от: резултата от теста – 28 умножено по коефициент 3 и резултата от интервюто – 4,62 умножено по коефициент 4/.
Георги  Георгиев с резултат 97,96 /аритметичен сбор от: резултата от теста – 27 умножено по коефициент 3 и резултата от интервюто – 4,24 умножено по коефициент 4/.

IV. КЛАСИРАНЕ
На основание чл.44, ал.1 от НПКПМДСл. и предвид изчислените окончателни резултати, Комисията класира кандидатите както следва:
1. Зорница Димитрашкова с резултат 102,48 /сто и две цяло и четиридесет и осем/.
2. Георги  Георгиев с резултат 97,96 /деветдесет и седем цяло и деветдесет и шест/.


Комисията предлага за заемане на длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция АПОФУС класиралия се на първо място кандидат Зорница Димитрашкова.


КОНКУРСНА КОМИСИЯ:

Председател:
Ц. Тодоров    ..............П...........

Членове:
1. Т. Иванова    ...............П..........     2. М. Цветанова...............П..........

 

* публикувано на 02.10.2023 г.; 14:06 часа


 

21.09.2023г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

от проведена работна среща на комисията, определена със Заповед №РД-2901-45 от 17.08.2023г. на Областния управител на област Видин за провеждане на конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС, обявен със Заповед №РД-36-1 от 09.08.2023г. относно системата за определяне на резултатите от конкурса

Днес, 31.08.2023г. в 10:00 часа в стая 111 на Областна администрация Видин се проведе работна среща на комисията, определена със Заповед №РД-2901-45 от 17.08.2023г. на Областния управител на област Видин в състав:


Председател:
Цветомир Тодоров – директор дирекция АПОФУС.

Членове:
1. Татяна Иванова – главен юрисконсулт, дирекция АПОФУС;
2. Мария Цветанова – старши експерт и и.ф ЧР , дирекция АПОФУС.


По време на работната среща комисията обсъди предстоящата си работа във връзка с провеждането на конкурса за длъжността Старши юрисконсулт, дирекция АПОФУС в Областна администрация Видин и взе единодушно следните решения:
…………..


Решение №2
взето на основание чл.34, ал.6 от НПКПМДСл.:
• Времето за решаване на теста ще бъде 60 минути.


Решение №3
взето на основание чл.36, ал.2 и ал.4 от НПКПМДСл.:
• Ще се разработят три варианта на изпитния тест, като всеки тест ще съдържа 30 въпроса от затворен тип с един възможен верен отговор.
• Всеки верен отговор носи по 1т., всеки неверен отговор носи 0т., неотговорен или сгрешен въпрос също носи 0т.
• Отбелязването на верния отговор е чрез ограждане на съответната буква a/, б/, или в/.
• При отбелязване на повече от един отговор чрез ограждане – отговора на въпроса не се зачита и носи 0т.;
• Максималният брой точки от теста е 30т.;
• След обявяването на началото на провеждането на конкурса, един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на теста и го обявява.


Решение №4
взето на основание чл.37, ал.2 от НПКПМДСл.:
• За издържал теста се счита участник, който е събрал минимум 21 точки, т.е. 70% от максималния възможен брой точки.
• ……..


Решение №5
взето на основание чл.42, ал.1 от НПКПМДСл.:
• На интервюто кандидатите ще се оценяват по седем критерия – за всяка една от седемте компетентности: „Аналитична компетентност“, „Ориентация към резултати“, „Работа в екип“, „Комуникативна компетентност“, „Фокус към клиента (вътрешен/външен)“, „Професионална компетентност“ и „Дигитална компетентност“. За преценка на всяка една от компетентностите ще се задават по два въпроса, общо за всички компетентности – 14 въпроса.
• Всеки член на комисията преценява качествата на кандидатите въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл.42, ал.4 от НПКПМДСл.
• Оценяван ще бъде всеки критерии.
• Резултата от интервюто (Ри) се получава, като сумата от получените оценки по всеки един от критериите се раздели на 7 /броя критерии/.
• Кандидатите се считат за издържали интервюто, ако са получили резултат минимум 4 /четири/.


Решение №6
взето на основание чл.34, ал.5 и ал.7 от НПКПМДСл:
Комисията определи коефициенти на тежест за теста и интервюто, както следва:
• Коефициент на тежест на теста - 3
• Коефициент на тежест на интервюто – 4
• ……………..


Решение №7
взето на основание чл.43, ал.1 от НПКПМДСл.:
Окончателния резултат (Ро) на всеки кандидат се получава, като сума от Резултата от теста (Рт), умножен по коефициента му на тежест 3 и Резултата от интервюто (Ри), умножен по коефициента му на тежест 4, а именно:

Ро=Рт*3+Ри*4

Подписи на членовете на конкурсната комисия:


Председател:  ………/П/………….
Членове
1. ………/П/…..…….            
2. ………/П/…..…….

* публикувано на 21.09.2023 г.; 09:45 часа


01.09.2023г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и във връзка с обявения конкурс за длъжността Старши юрисконсулт, дирекция АПОФУС в Областна администрация Видин със Заповед №РД-36-1 от 09.08.2023г. на Областен управител на област Видин, Допуснатите кандидати трябва да се явят на 25.09.2023г. от 10:00 часа в Заседателна зала №1 на Областна администрация Видин за провеждане на тест. В същия ден от 14:15 часа ще се проведе интервюто с издържалите теста.

Допуснатите кандидати е необходимо да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.
При постигане резултат над минималния на теста, кандидатите ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:
1. Административнопроцесуален кодекс;
2. Кодекс на труда;
3. Закон за водите;
4. Закон за държавния служител;
5. Закон за администрацията;
6. Закон за административните нарушения и наказания;
7. Закон за достъп до обществена информация;
8. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
9. Закон за общинската собственост;
10. Закон за нормативните актове;
11. Закон за националния архивен фонд;
12. Закон за отговорността на държавата и общините за вреди;
13. Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления;
14. Закон за собствеността;
15. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
16. Закон за защита на личните данни;
17. Закон за държавната собственост;
18. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост;
19. Закон за обществените поръчки;
20. Наредба за административното обслужване;
21. Устройствен правилник на областните администрации;
22. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
23. Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
24. Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
25. Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;
26. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

Гр. Видин
01.09.2023г.

Председател на конкурсната комисия: …П………..
/ Цветомир Тодоров /

Членове: 

1. ……П………….            
/Татяна Иванова/

2. ……П………….
/ Мария Цветанова /

 

* публикувано на 01.09.2023 г.; 10:06 часа


29.08.2023г.

 

С П И С Ъ К
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса
за длъжността Старши юрисконсулт, дирекция АПОФУС
в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД-36-1 от 09.08.2023г.
 на Областен управител на Област Видин.


І. Допуснати до конкурса кандидати:
1. Зорница Димитрашкова
2. Георги Георгиев
3. Мартин Маринов


ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:
1. Зорница Цонева

Мотиви за недопускане:
Не са представени документи, доказващи изпълнението на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността, съгласно чл.17, ал.3 от НПКПМДСл. и Заповед №РД-36-1 от 09.08.2023г.
на Областен управител на област Видин, а именно:
1. Минимален професионален опит


Гр. Видин

29.08.2023г.


Председател на конкурсната комисия:……П………...
/ Цветомир Тодоров /

* публикувано на 29.08.2023 г.; 10:05 часа


О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Старши юрисконсулт
в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация Видин

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността предвидени в нормативните актове (ред 287 от Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА):
1.1. Минимална образователна степен „магистър“;
1.2. Минимален професионален опит: 1 година;
1.3. Минимален ранг за длъжността: IV младши;
1.4. Вид правоотношение: служебно;
1.5. Област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки” с професионално направление „Право”;
1.6. Юридическа правоспособност;
    
2. Допълнителни умения и квалификации:
2.1. Компютърна грамотност.

3. Информация за длъжността:
Длъжността "Старши юрисконсулт", дирекция АПОФУС оказва  правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигуряване на процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразяване на становища и разработване на предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на Областна администрация Видин.

4. Основна месечна заплата: 1400,00 лв., съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на щатните служители в Областна администрация Видин.
 
5. Предимство: Съгласно чл.14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

6. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и интервю.

7. Необходими документи за кандидатстване:
7.1. Писмено заявление по образец приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
7.2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
7.3. Декларация за съхранение и обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД;
7.4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
7.5. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг, при наличие на такъв;
7.6. Автобиография.

8. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация Видин, на адрес: гр. Видин, ул. „Дунавска“ №6, „Център за административно обслужване“ /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители или по електронен път на e-mail: del_oa@vidin.government.bg, като документите по т.7.1., 7.2. и 7.3. от настоящото обявление следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл.).

На информационното табло на Областна администрация - Видин, с адрес: гр. Видин, ул. “Дунавска” №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурса кандидати с датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, както и списъците с недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им.
Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

Краен срок за подаване на документите: 22.08.2023г. /включително/.

За допълнителна информация: тел.: 094/ 605 744


Гр. Видин
10.08.2023г.

 

* публикувано на 10.08.2023 г.; 11:56 часа

 

 

2018 Всички права запазени © Област Видин