Област Видин

Конкурси

Списък с активни обяви за конкурси в Областна администрация Видин - връзка към Административен регистър


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩИ КОНКУРСИ

В момента в Областна администрация Видин няма обявени конкурси


16.09.2019г.

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

за длъжността „Старши експерт” в отдел „ДСУТКАК“, дирекция „АКРРДС“ в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД 36/1 от 26.08.2019г. на Областен управител на Област Видин.

І. Допуснати до конкурса кандидати:
    1. Албена Теофилова Милчева
    2. Даниела Миткова Антова
    3. Виктория Славянова Солакова
    4. Надя Ванчева Христова
    5. Павел Цветанов Петров

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:
    1. Веселка Николова Александрова
        Мотиви: Доказания професионален опит не съответства на изисквания такъв за заемане на длъжността.

    2. Соня Василева Ангелова
        Мотиви: Липса на изискващия се професионален опит за заемане на длъжността.

    3. Мария Николова Кирилова
        Мотиви: Липса на изискващия се професионален опит за заемане на длъжността.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 24.09.2019г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Видин, Заседателна зала №1 за провеждане на тест. Успешно издържалите теста кандидати ще се явят и на интервю, което ще се проведе от 14.00ч. на 24.09.2019г., в Заседателна зала №1.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:

 1. Закон за държавния служител;
 2. Устройствен правилник на областните администрации;
 3. Закон за администрацията;
 4. Закон за държавната собственост;
 5. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост;
 6. Закон за устройство на територията;
 7. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
 8. Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
 9. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 10. Наредба за административното обслужване

 

гр.Видин
16.09.2019г.

Председател на конкурсната комисия: ……/ П / ……..
/ Д. Обретенова /


16.09.2019г.

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

за длъжността „Юрисконсулт” в дирекция „АПОФУС“ в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД 36/2 от 26.08.2019г. на Областен управител на Област Видин.

І. Допуснати до конкурса кандидати:
    1. Десислава Северинова Борисова

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:
    Няма недопуснати кандидати

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 25.09.2019г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Видин, Заседателна зала №1 за провеждане на тест. Успешно издържалите теста кандидати ще се явят и на интервю, което ще се проведе от 14.00ч. на 25.09.2019г., в Заседателна зала №1.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:

 1. Административнопроцесуален кодекс;
 2. Кодекс на труда;
 3. Закон за водите;
 4. Закон за държавния служител;
 5. Закон за администрацията;
 6. Закон за достъп до обществена информация;
 7. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 8. Закон за общинската собственост;
 9. Закон за нормативните актове;
 10. Закон за националния архивен фонд;
 11. Закон за отговорността на държавата и общините за вреди;
 12. Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления;
 13. Закон за собствеността;
 14. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
 15. Закон за защита на личните данни;
 16. Закон за държавната собственост;
 17. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост;
 18. Закон за обществените поръчки;
 19. Наредба за административното обслужване;
 20. Устройствен правилник на областните администрации

 

гр.Видин
16.09.2019г.

Председател на конкурсната комисия: …… / П / ………..
/ Ц. Тодоров /


30.08.2019г.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Старши експерт
в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост", отдел "Държавна собственост, устройство на територията, координация и административен контрол" в Областна администрация - Видин

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове (ред 283 от КДА):
1.1. Минимална образователна степен – "Бакалавър";
1.2. Минимален професионален опит: 1 година;
1.3. Минимален ранг за длъжността: V младши;
1.4. Вид правоотношение: служебно;
1.5. Области на висше образование:
- "Социални, стопански и правни науки" - с професионални направления: Публична администрация; Икономика, Стопанско управление, Бизнес администрация и др.;
- "Технически науки" - с професионални направления: Инженерни специалности; Строителство, Архитектура, Геодезия, Химични технологии и др.
- "Аграрни науки и ветеринарна медицина" - с професионални направления: растениевъдство, растителна защита, животновъдство, ветеринарна медицина и др.

2. Допълнително необходима квалификация:
2.1. Добра компютърна грамотност.

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
Длъжността "Старши експерт" в дирекция "АКРРДС", отдел "ДСУТКАК" е свързана с:
• Координация на дейността по осъществяване на контрол за изпълнение на произтичащите от нормативните актове задължения на органите на местната власт и териториалните органи на изпълнителната власт на централната администрация в сферата на управлението и разпореждането с имоти и вещи - държавна собственост на територията на Област Видин;
• Координация на дейността по стопанисване и управление на държавната собственост на територията на Област Видин;
• Защита на държавните интереси при неправомерно ползване на имоти и движими вещи - държавна собственост от физически и юридически лица на територията на Област Видин;
• Организация за изпълнение на държавната политика в сферата на териториалното устройство и кадастъра на територията на Област Видин;
• Задължения, произтичащи от законите на страната и подзаконовите нормативни актове в сферата на местното самоуправление;
• Контрол по законосъобразността на решенията на общинските съвети на територията на област Видин;
• Действия по координиране и подпомагане дейността на териториалните органи на изпълнителната власт на централната администрация и отношенията им с общинските администрации в област Видин;
• Упражняване на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини.

4. Минимален размер за основна месечна заплата: 600,00 лв.

5. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и структурирано интервю.

6. Необходими документи за кандидатстване:
6.1. Писмено заявление по образец Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;
6.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
6.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за заемането на длъжността;
6.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг;
6.5. Автобиография.

7. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация - Видин, на адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, "Център за административно обслужване" /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика за длъжността и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл.

На информационното табло на Областна администрация - Видин, с адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация - Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и списъците на недопуснатите до конкурс кандидати.
Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

Краен срок за подаване на документите: 09.09.2019г.

За допълнителна информация: тел.: 094/ 605 729


30.08.2019г.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Юрисконсулт
в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Видин

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността предвидени в нормативните актове (ред 303 от КДА):
1.1. Минимална образователна степен - "Магистър";
1.2. Минимален професионален опит: не се изисква;
1.3. Минимален ранг за длъжността: V младши;
1.4. Вид правоотношение: служебно;
1.5. Област на висше образование: "Социални, стопански и правни науки" с професионално направление "Право" с придобита юридическа правоспособност;

2. Допълнително необходима квалификация:
2.1. Добра компютърна грамотност.

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
Длъжността "Юрисконсулт" е свързана с осъществяване на процесуалното представителство на администрацията, изготвяне на правни становища, разработване на предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на Областна администрация Видин.

4. Минимален размер за основна месечна заплата: 590,00 лв.

5. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и структурирано интервю.

6. Необходими документи за кандидатстване:
6.1. Писмено заявление по образец Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;
6.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
6.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността;
6.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг, при наличие на такъв;
6.5. Автобиография.

7. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация - Видин, на адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, "Център за административно обслужване" /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика за длъжността и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл.

На информационното табло на Областна администрация - Видин, с адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация - Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и списъците на недопуснатите до конкурс кандидати.
Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

Краен срок за подаване на документите: 09.09.2019г.

За допълнителна информация: тел.: 094/605 729


17.12.2018г.

С П И С Ъ К
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

за длъжността „Главен експерт” в отдел „ДСУТКАК“, дирекция „АКРРДС“ в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД 36/5 от 27.11.2018г. на Областен управител на Област Видин.

І. Допуснати до конкурса кандидати:
1. Павел Цветанов Петров
2. Миглена Валериева Димитрова
3. Мария Цветанова Живодарова

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:
1. Пролетка Илчова Тодорова
2. Албена Теофилова Милчева
Мотиви за недопускане: Кандидатите не притежават минимално изискуемия професионален опит от 2г., видно от представените документи. Не притежават и минимално изискуемия ранг за заемане на длъжността, защото не са работили по служебно правоотношение.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 27.12.2018г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Видин, Заседателна зала №1 за провеждане на тест. Успешно издържалите теста кандидати ще се явят и на интервю, което ще се проведе от 14.00ч. на 27.12.2018г., в Заседателна зала №1.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:
1. Закон за държавния служител;
2. Устройствен правилник на областните администрации;
3. Закон за администрацията;
4. Закон за държавната собственост;
5. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост;
6. Закон за устройство на територията;
7. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
8. Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
9. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
10. Наредба за административното обслужване.

гр.Видин
17.12.2018г.

Председател на конкурсната комисия: …… П .…..
/ Д. Обретенова /


29.11.2018г.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Главен експерт
в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост", отдел "Държавна собственост, устройство на територията, координация и административен контрол" в Областна администрация - Видин

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността предвидени в нормативните актове (ред 264 от КДА):
1.1. Минимална образователна степен – „Бакалавър”;
1.2. Области на висше образование:
- "Социални, стопански и правни науки" - с професионални направления: Публична администрация, Икономика, Стопанско управление и др.;
- "Технически науки" – с професионални направления: Инженерни специалности, Строителство, Архитектура, Геодезия и др.

1.3. Минимален професионален опит: 2 години;
1.4. Минимален ранг за длъжността: IV младши;
1.5. Вид правоотношение: служебно;

2. Допълнително необходима квалификация:
2.1. Добра компютърна грамотност.

3. Информация за длъжността:
Длъжността "Главен експерт" в дирекция "АКРРДС", отдел "ДСУТКАК" е свързана с:

 • Координация на дейността по осъществяване на контрол за изпълнение на произтичащите от нормативните актове задължения на органите на местната власт и териториалните органи на изпълнителната власт на централната администрация в сферата на управлението и разпореждането с имоти и вещи - държавна собственост на територията на Област Видин;
 • Координация на дейността по стопанисване и управление на държавната собственост на територията на Област Видин;
 • Защита на държавните интереси при неправомерно ползване на имоти и движими вещи – държавна собственост от физически и юридически лица на територията на Област Видин;
 • Организация за изпълнение на държавната политика в сферата на териториалното устройство и кадастъра на територията на Област Видин;
 • Задължения, произтичащи от законите на страната и подзаконовите нормативни актове в сферата на местното самоуправление;
 • Контрол по законосъобразността на решенията на общинските съвети на територията на област Видин;
 • Действия по координиране и подпомагане дейността на териториалните органи на изпълнителната власт на централната администрация и отношенията им с общинските администрации в област Видин;
 • Упражняване на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини.

4. Минимален размер за основна месечна заплата: 510,00 лв.

5. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и структурирано интервю.

6. Необходими документи за кандидатстване:
6.1. Писмено заявление по образец Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;
6.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
6.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за заемането на длъжността;
6.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг;
6.5. Автобиография.

7. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация - Видин, на адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, "Център за административно обслужване" /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика за длъжността и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл.

На информационното табло на Областна администрация - Видин, с адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация - Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и списъците на недопуснатите до конкурс кандидати.
Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

8. Краен срок за подаване на документите: 10.12.2018г.

За допълнителна информация: тел.: 094/ 605 729


С П И С Ъ К
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

за длъжността "Младши експерт" в отдел "РРУПП", дирекция "АКРРДС" в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД 36/4 от 17.10.2018г. на Областен управител на Област Видин.

І. Допуснати до конкурса кандидати:
1. Милен Венелинов Костов
2. Мадлен Свиленова Аспарухова
3. Планимир Радославов Данков
4. Милена Маринова Маринова
5. Мария Цветанова Живодарова

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:
1. Явор Ангелов Първанов
Мотиви за недопускане: Не са представени документи, удостоверяващи допълнително необходимата квалификация за заемане на длъжността

2. Дияна Владимирова Райкова
Мотиви за недопускане: Не са представени описаните в заявлението документи, удостоверяващи допълнително необходимата квалификация за заемане на длъжността.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 19.11.2018г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Видин, Заседателна зала №1 за провеждане на тест. Успешно издържалите теста кандидати ще се явят и на интервю, което ще се проведе от 14.00ч. на 19.11.2018г., в Заседателна зала №1.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:
1. Закон за администрацията;
2. Закон за регионалното развитие и правилник за прилагането му;
3. Закон за административно-териториалното деление;
4. Устройствен правилник на областните администрации;
5. Закон за държавния служител;
6. Оперативните програми в Република България и други програми;
7. Наредба за административното обслужване;
8. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
9. Закон за герб на Република България;
10. Закон за "Държавен вестник";
11. Закон за държавния печат и националното знаме на Република България;
12. Закон за държавния протокол и правилника за прилагането му;
13. Закон за достъп до обществена информация;
14. Закон за радиото и телевизията;
15. Всички подзаконови нормативни актове към изброените в т.1–14 нормативни документи.

гр.Видин
09.11.2018г.

Председател на конкурсната комисия: ......П.......
/ Д. Обретенова /


22.10.2018г.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Младши експерт
в отдел "Регионално развитие, управление на проекти и планиране", Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация - Видин

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността (ред 290 от КДА):
1.1. минимална образователна степен – "професионален бакалавър по…";
1.2. области на висше образование:
"Социални, стопански и правни науки" - с професионални направления: "Международни отношения", "Администрация и управление", "Публична администрация" и др.;
"Хуманитарни науки" – с професионални направления "Педагогика", "История", "Филология", "Лингвистика", "Журналистика", "Реклама", "Връзки с обществеността", "Медии", "Комуникации" и др.

1.3. минимален професионален опит: не се изисква;
1.4. минимален ранг за длъжността: V младши;
1.5. вид правоотношение: служебно;

2. Допълнително необходима квалификация:
2.1. Английски език;
2.2. Добра компютърна грамотност.

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
Длъжността "Младши експерт" в отдел "РРУПП", дирекция "АКРРДС" е свързана с подпомагането и организирането изпълнението на дейностите, свързани с правомощията на Областния управител за регионално развитие на областта. Провежданене на държавната политика в областта, изготвяне на стратегическо планиране за развитие, координиране работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт, осигуряване на съответствие между националните и местните интереси, организиране разработването и изпълнението на областни стратегии и програми за регионално развитие, осъществяване взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация, осъществяване контакти на регионално ниво, организиране и осъществяване връзките с обществеността.

4. Минимален размер за основна месечна заплата: 510,00 лв.

5. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и структурирано интервю.

6. Необходими документи за кандидатстване:
6.1. Писмено заявление по образец Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;
6.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
6.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за заемането на длъжността;
6.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг;
6.5. Автобиография.

7. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация - Видин, на адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, "Център за административно обслужване" /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика за длъжността и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл.
На информационното табло на Областна администрация - Видин, гр.Видин, ул."Дунавска" №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация - Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и списъците на недопуснатите до конкурс кандидати.
Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

8. Краен срок за подаване на документите: 02.11.2018г.

За допълнителна информация: тел.: 094/605 729


СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

за длъжността "Главен експерт" в дирекция "АПОФУС" в Областна администрация Видин, обявен със Заповед № РД36/3 от 25.09.2018г. на Областен управител на Област Видин.

І. Допуснати до конкурса кандидати:
1. Сребрина Георгиева Боянова
2. Павел Цветанов Петров
3. Дияна Владимирова Райкова
4. Мария Цветанова Живодарова
5. Анита Велизарова Бойчева

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:
1. Светослав Людмилов Атанасов.
Мотиви: Кандидата не притежава минимално изискуемия професионален опит от 2 години за заемане на длъжността, видно от представените документи. Признатия и изчислен от Комисията професионален опит за изпълняваната длъжност като Счетоводител възлиза на 1г. 2м. и 0д. Кандидатът не притежава и минимално изискуемия ранг за заемане на длъжността, защото не е работил по служебно правоотношение.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 24.10.2018г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Видин, Заседателна зала №1 за провеждане на тест. Успешно издържалите теста кандидати ще се явят и на интервю, което ще се проведе от 14.00ч. на 24.10.2018г., в Заседателна зала №1.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:
1. Закон за държавния служител;
2. Закон за администрацията;
3. Устройствен правилник на областните администрации;
4. Закон за достъп до обществена информация;
5. Закон за защита на личните данни;
6. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
7. Закон за защита на класифицираната информация и правилника за прилагането му;
8. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилника за прилагането му;
9. Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана;
10. Закон за резерва на въоръжените сили на Република България;
11. Закон за защита при бедствия;
12. Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
13. Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация;
14. Закон за противодействие на тероризма;

гр.Видин
15.10.2018г.

Председател на конкурсната комисия: ………/П/…………
/Ц. Тодоров/


СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

за длъжността "Младши експерт" в отдел "РРУПП", дирекция "АКРРДС" в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД 36/2 от 25.09.2018г. на Областен управител на Област Видин.

І. Допуснати до конкурса кандидати:
1. Мариян Ангелов Иванов
2. Ивайло Николаев Иванов
3. Георги Жоров Кузманов
4. Павел Цветанов Петров
5. Боряна Кольова Цекова
6. Ивайло Станиславов Белчев
7. Генади Валериев Вельов
8. Нели Величкова Петкова
9. Ванеса Цеци Ванкова
10. Мириям Сашова Цанкова
11. Светослав Людмилов Атанасов
12. Дияна Владимирова Райкова
13. Милена Валериева Миткова
14. Вероника Кирова Цветкова
15. Мария Цветанова Живодарова
16. Благовеста Николаева Гюрова

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:
Няма недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 23.10.2018г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Видин, Заседателна зала №1 за провеждане на тест – комбиниран /отворени и затворени въпроси/. Успешно издържалите теста кандидати ще се явят и на интервю, което ще се проведе от 14.00ч. на 23.10.2018г., в Заседателна зала №1.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:
1. Закон за администрацията;
2. Закон за държавния служител;
3. Закон за регионалното развитие и правилника за прилагането му;
4. Закон за административно-териториалното устройство на Република България;
5. Устройствен правилник на областните администрации
6. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
7. Оперативните програми в България;
8. Институциите на Европейския съюз;
9. Финансови инструменти на Европейския съюз.

гр.Видин
15.10.2018г.

Председател на конкурсната комисия: ……/П/………
/Д. Обретенова/


27.09.2018г.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Главен експерт
в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Видин

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността (ред 264 от КДА):
1.1. минимална образователна степен – "бакалавър";
1.2. минимален професионален опит: 2 години;
1.3. минимален ранг за длъжността: IV младши;
1.4. вид правоотношение: служебно;
1.5. допълнителни знания, умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
1.5.1. Област на висше образование:
- Област "Социални, стопански и правни науки" с професионални направления "Администрация и управление", "Икономика" и др.;
- Област "Сигурност и отбрана" с професионални направления: "Национална сигурност", "Военно дело" и др.
- Област "Хуманитарни науки" с професионално направление: "Филология";
- Област "Педагогически науки" с професионални направления: "Педагогика" и "Педагогика на обучението по …".
1.5.2. Познаване на нормативната база, свързана с дейностите по защита на класифицирана информация и Отбранително-мобилизационна подготовка (ОМП).
1.5.3. Добра компютърна грамотност.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
Длъжността "Главен експерт" в дирекция "АПОФУС" е свързана с подпомагането на Областния управител на област Видин, като ръководител на организационната единица при определяне начина за работа с материали, съдържащи класифицирана информация, редът за тяхното съхраняване, съгласно изискванията на ЗЗКИ и ППЗЗКИ. Участва в организирането, планирането и управлението на дейности свързани със защита на класифицираната информация. Подпомага Областния управител при изпълнение на задълженията му във връзка с отбранително-мобилизационна подготовка и организира дейността на Областния съвет за сигурност. Подпомага Областния управител при взаимодействието му със Съвета по сигурността и осъществява взаимодействие с Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет. Подпомага Областният управител, който ръководи планирането и подготовката на административно-териториалната единица за отбрана и организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението, както и организира и ръководи мероприятия за защита на населението и икономиката при бедствия и във военно време. Подпомага Областният управител при изпълнение на задълженията му във връзка с дейности по противодействие на тероризма.

3. Минимален размер за основна месечна заплата: 510,00 лв.

4. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и структурирано интервю.

5. Необходими документи за кандидатстване:
5.1. Писмено заявление по образец Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;
5.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за заемането на длъжността;
5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг;
5.5. Автобиография.

6. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация - Видин, на адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, "Център за административно обслужване" /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика за длъжността и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл.
На информационното табло на Областна администрация, гр.Видин, ул."Дунавска" №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и списъците на недопуснатите до конкурс кандидати.
Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

7. Краен срок за подаване на документите: 08.10.2018г.

За допълнителна информация: тел.: 094/605 729


27.09.2018г.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Младши експерт
в отдел "Регионално развитие, управление на проекти и планиране", Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация Видин

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността (ред 290 от КДА):
1.1. минимална образователна степен – "професионален бакалавър по…";
1.2. минимален професионален опит: не се изисква;
1.3. минимален ранг за длъжността: V младши;
1.4. вид правоотношение: служебно;
1.5. допълнителни знания, умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
1.5.1. Област на висше образование:
- Област "Социални, стопански и правни науки" с професионални направления: "Икономика", "Международни отношения" и др.;
- Област "Педагогически науки" с професионални направления "Филолог и учител по английски език" и др.;
- Област "Хуманитарни науки" с професионално направление: "Филология";
- Област "Хуманитарни науки" с професионални направления "Английска филология", "Лингвистика" и др.
1.5.2. Добра компютърна грамотност.
1.5.3. Втори западен език.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
Длъжността "Младши експерт" в отдел "РРУПП", дирекция "АКРРДС" е свързана подпомагането и организирането изпълнението на дейностите, свързани с правомощията на Областния управител за регионално развитие на областта. Провеждане на държавната политика в областта, изготвяне на стратегическо планиране за развитие, координиране работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт, осигуряване на съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация, осъществява контакти на регионално ниво.

3. Минимален размер за основна месечна заплата: 510,00 лв.

4. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и структурирано интервю.

5. Необходими документи за кандидатстване:
5.1. Писмено заявление по образец Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;
5.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за заемането на длъжността;
5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг;
5.5. Автобиография.

6. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация - Видин, на адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, "Център за административно обслужване" /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика за длъжността и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл.
На информационното табло на Областна администрация, гр.Видин, ул."Дунавска" №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и списъците на недопуснатите до конкурс кандидати.
Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

7. Краен срок за подаване на документите: 08.10.2018г.

За допълнителна информация: тел.: 094/605 729


СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

за длъжността "Юрисконсулт" в дирекция "АПОФУС" в Областна администрация Видин, обявен със Заповед № РД36/1 от 14.02.2018г. на Областен управител на Област Видин.

І. Допуснати до конкурса кандидати:
1. Емил Александров Емилов
2. Петя Димитрова Гаджанова
3. Цветомир Валериев Цветанов
4. Владимир Павлов Павлов

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:
Няма недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 20.03.2018г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Видин, Заседателна зала №1 за провеждане на тест.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.
Кандидатите, постигнали на теста резултат над минималния, ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:
1. Административнопроцесуален кодекс;
2. Кодекс на труда;
3. Закон за водите;
4. Закон за държавния служител;
5. Закон за администрацията;
6. Закон за достъп до обществена информация;
7. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
8. Закон за общинската собственост;
9. Закон за нормативните актове
10. Закон за националния архивен фонд;
11. Закон за отговорността на държавата и общините за вреди
12. Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления;
13. Закон за собствеността;
14. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
15. Закон за защита на личните данни;
16. Закон за държавната собственост;
17. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост;
18. Закон за обществените поръчки;
19. Наредба за административното обслужване;
20. Устройствен правилник на областните администрации

гр.Видин
07.03.2018г.

Председател на конкурсната комисия: / П /
/С. Борисова/


ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: "Юрисконсулт" в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Видин


1. Минимални изисквания за заемане на длъжността предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността (ред 303 от КДА):
1.1. Минимална образователна степен - "магистър";
1.2. Минимален професионален опит: не се изисква;
1.3. Минимален ранг за длъжността: V младши;
1.4. Вид правоотношение: служебно;
1.5. Област на висше образование: "Социални, стопански и правни науки" с професионално направление "Право";
1.6. Юридическа правоспособност;
1.7. Допълнителни знания, умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
1.7.1. Компютърна грамотност.

2. Информация за длъжността:
Длъжността "Юрисконсулт", дирекция "АПОФУС" оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, изготвя правни становища, дава юридически консултации, разработва предложения за решаване на правни проблеми свързани с дейността на Областна администрация – Видин, осъществяване на процесуално представителство на администрацията.

3. Минимален размер за основна месечна заплата: 650,00 лв.

4. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и структурирано интервю.

5. Необходими документи кандидатстване:
5.1. Писмено заявление по образец Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;
5.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността;
5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг, при наличие на такъв;
5.5. Автобиография.

6. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация - Видин, на адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, Център за административно обслужване /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика за длъжността и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл.
На информационното табло на Областна администрация, гр.Видин, ул. "Дунавска" №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и списъците на недопуснатите до конкурс кандидати.
Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

7. Краен срок за подаване на документите: 28.02.2018г.

За допълнителна информация: тел.: 094/605 729


С П И С Ъ К
на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурса

за длъжността "Главен експерт" в дирекция "АКРРДС", отдел "РРУПП" в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД36/1 от 30.10.2017г. на Областния управител на област Видин

І. Допуснати до конкурса кандидати:
1. Десислава Йорданова Андреева - Тодорова
2. Цветомир Тодоров Ценков
3. Танислава Бориславова Гергова
4. Иван Петков Иванов

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати:
1. Веселка Миткова Тодорова
Основание за недопускане: Кандидатът не отговаря на минималните изисквания за професионален опит (чл.2, ал.2 от Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията) за извършване на дейности в области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за обявената длъжност.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 30.11.2017г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Видин, Заседателна зала №1 за провеждане на тест.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.
Кандидатите, постигнали на теста резултат над минималния, ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:
1. Закон за администрацията;
2. Закон за регионалното развитие и правилник за прилагането му;
3. Закон за административно-териториалното деление;
4. Устройствен правилник на областните администрации;
5. Закон за държавния служител;
6. Оперативните програми в Република България и други програми;
7. Наредба за административното обслужване;
8. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
9. Закон за герб на Република България;
10. Закон за "Държавен вестник";
11. Закон за държавния печат и националното знаме на Република България;
12. Закон за държавния протокол и правилника за прилагането му;
13. Закон за достъп до обществена информация;
14. Закон за радиото и телевизията;
15. Всички подзаконови нормативни актове към изброените в т.1–14 нормативни документи.

гр.Видин
22.11.2017г.

Председател на конкурсната комисия: / П /
/Д. Обретенова/


ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Главен експерт в отдел "Регионално развитие, управление на проекти и планиране", Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация Видин

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността (ред 264 от КДА):
1.1. минимална образователна степен – "бакалавър";
1.2. минимален професионален опит: 2 години;
1.3. минимален ранг за длъжността: IV младши;
1.4. вид правоотношение: служебно;
1.5. допълнителни знания, умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
1.5.1. Област на висше образование:
- "Социални, стопански и правни науки" с професионални направления "Икономика", "Международни отношения", "Социални дейности", "Право", "Администрация и управление", "Публична администрация" и др.;
- "Технически науки" с професионални направления инженерни специалности;
- "Хуманитарни науки" с професионални направления: "Педагогика", "История", "Философия", "Филология", "Лингвистика", "Журналистика", "Реклама", "Връзки с обществеността", "Медии", "Комуникации" и др.

1.5.2. Добра компютърна грамотност.
1.5.3. Владеене на английски език.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
Длъжността "Главен експерт" в отдел "РРУПП", дирекция "АКРРДС" е свързана с подпомагането и организирането на изпълнението на дейностите, свързани с правомощията на Областния управител за регионално развитие на областта: провеждане на държавната политика в областта; координиране работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт; осигуряване на съответствие между националните и местните интереси; организиране разработването и изпълнението на областни стратегии и програми за регионално развитие, осъществяване взаимодействието с органите на местно самоуправление и местната администрация; осъществяване контакти на регионално ниво; организира и осъществява връзките с обществеността.

3. Минимален размер за основна месечна заплата: 460,00 лв.

4. Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и структурирано интервю.

5. Необходими документи за кандидатстване:
5.1. Писмено заявление по образец Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;
5.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг;
5.5. Автобиография.

6. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация - Видин, на адрес: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, "Център за административно обслужване" /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика за длъжността.
На информационното табло на Областна администрация, гр.Видин, ул."Дунавска" №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и списъците на недопуснатите до конкурс кандидати.
Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

7. Краен срок за подаване на документите: 15.11.2017г.

За допълнителна информация: тел.: 094/ 605 729

2018 Всички права запазени © Област Видин