Област Видин

Конкурси

Списък с активни обяви за конкурси в Областна администрация - Видин - връзка към Административен регистър


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩИ КОНКУРСИ

26.02.2024 г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ №2803/1145/22.02.2024г.


за проведен тест, интервю и класиране от Конкурса за длъжност „Старши експерт“, дирекция АКРРДС в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД36-1 от 18.01.2024г. на Областен управител на област Видин 

На 21.02.2024г. в Заседателна зала №1 на Областна администрация Видин, се проведоха тест и интервю във връзка с обявения със Заповед №РД36-1 от 18.01.2024г. на Областен управител на област Видин, конкурс за заемане на длъжността „Старши експерт“, дирекция АКРРДС и протокол от 30.01.2024г. за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността с вх.№2803/597 от 30.01.2024г.


Тестът и интервюто се проведоха от комисия, назначена със Заповед №РД2901/6 от 23.01.2024г. на Областния управител на област Видин, в състав:


Председател:
Десислава Обретенова – директор дирекция АКРРДС.

Членове:
1.    Зорница Димитрашкова – старши юрисконсулт, дирекция АПОФУС;
2.    Мария Цветанова – старши експерт и и.ф ЧР , дирекция АПОФУС.

..................................................................................................................................................

ІІІ. ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ
Въз основа на резултатите по т.I и т.II от настоящия протокол, Комисията пристъпи към определяне на окончателните резултати от конкурса, по методиката, определена в Решение №7, взето на основание чл.43, ал.1 от НПКПМДСл. на заседание на конкурсната комисия от 07.02.2024г., като попълни формуляр по образец, а именно: Приложение №8 към чл.43, ал.2 от НПКПМДСл.

Окончателните резултати на кандидатите, съгласно чл.43, ал.1 от НПКПМДСл. са:
Десислава Андреева-Тодорова с резултат 104,72 /аритметичен сбор от: резултата от теста – 29 умножено по коефициент 3 и резултата от интервюто – 4,43 умножено по коефициент 4/.
Кристина Петкова с резултат 85,20 /аритметичен сбор от: резултата от теста – 23 умножено по коефициент 3 и резултата от интервюто – 4,05 умножено по коефициент 4/.


IV. КЛАСИРАНЕ
На основание чл.44, ал.1 от НПКПМДСл. и предвид изчислените окончателни резултати, Комисията класира кандидатите както следва:
1.    Десислава Андреева-Тодорова с резултат 104,72 /сто и четири цяло и седемдесет и две/ .
2.    Кристина Петкова с резултат 85,20 /осемдесет и пет цяло и двадесет/.


КОНКУРСНА КОМИСИЯ:

Председател:
Д. Обретенова    ..............П...........

Членове:
1. З. Димитрашкова    ...............П..........     2. М. Цветанова...............П..........
 

* публикувано на 26.02.2024 г.; 09:22 часа


15.02.2024 г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

от проведена работна среща на комисията, определена със Заповед №РД2901/6 от 23.01.2024г. на Областния управител на област Видин за провеждане на конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция АКРРДС,
обявен със Заповед №РД36-1 от 18.01.2024г. 
относно системата за определяне на резултатите от конкурса

Днес, 07.02.2024г. в 15:00 часа в стая 111 на Областна администрация Видин се проведе работна среща на комисията, определена със Заповед №РД2901/6 от 23.01.2024г. на Областния управител на област Видин в състав:


Председател:
Десислава Обретенова – директор дирекция АКРРДС.

Членове:
1. Зорница Димитрашкова – старши юрисконсулт, дирекция АПОФУС;
2. Мария Цветанова – старши експерт и и.ф ЧР , дирекция АПОФУС.


По време на работната среща комисията обсъди предстоящата си работа във връзка с провеждането на конкурса за длъжността Старши експерт, дирекция АКРРДС в Областна администрация Видин и взе единодушно следните решения:
…………..


Решение №2
взето на основание чл.34, ал.6 от НПКПМДСл.:

• Времето за решаване на теста ще бъде 60 минути.

Решение №3
взето на основание чл.36, ал.2 и ал.4 от НПКПМДСл.:

• Ще се разработят три варианта на изпитния тест, като всеки тест ще съдържа 30 въпроса от затворен тип с един възможен верен отговор.
• Всеки верен отговор носи по 1т., всеки неверен отговор носи 0т., неотговорен или сгрешен въпрос също носи 0т.
• Отбелязването на верния отговор е чрез ограждане на съответната буква a/, б/, или в/.
• При отбелязване на повече от един отговор чрез ограждане – отговора на въпроса не се зачита и носи 0т.;
• Максималният брой точки от теста е 30т.;
• След обявяването на началото на провеждането на конкурса, един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на теста и го обявява.

Решение №4
взето на основание чл.37, ал.2 от НПКПМДСл.:

• За издържал теста се счита участник, който е събрал минимум 21 точки, т.е. 70% от максималния възможен брой точки.
• …………….

Решение №5
взето на основание чл.42, ал.1 от НПКПМДСл.:

• На интервюто кандидатите ще се оценяват по седем критерия – за всяка една от седемте компетентности: „Аналитична компетентност“, „Ориентация към резултати“, „Работа в екип“, „Комуникативна компетентност“, „Фокус към клиента (вътрешен/външен)“, „Професионална компетентност“ и „Дигитална компетентност“. За преценка на всяка една от компетентностите ще се задават по два въпроса, общо за всички компетентности – 14 въпроса. 
• Всеки член на комисията преценява качествата на кандидатите въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл.42, ал.4 от НПКПМДСл.
• Оценяван ще бъде всеки критерии.
• Резултата от интервюто (Ри) се получава, като сумата от получените оценки по всеки един от критериите се раздели на 7 /броя критерии/.
• Кандидатите се считат за издържали интервюто, ако са получили резултат минимум 4 /четири/.

Решение №6
взето на основание чл.34, ал.5 и ал.7 от НПКПМДСл:

Комисията определи коефициенти на тежест за теста и интервюто, както следва:
• Коефициент на тежест на теста - 3
• Коефициент на тежест на интервюто – 4
• …………………….


Решение №7
взето на основание чл.43, ал.1 от НПКПМДСл.:

Окончателния резултат (Ро) на всеки кандидат се получава, като сума от Резултата от теста (Рт), умножен по коефициента му на тежест 3 и Резултата от интервюто (Ри), умножен по коефициента му на тежест 4, а именно:

Ро=Рт*3+Ри*4


Подписи на членовете на конкурсната комисия:


Председател:  ………/П/………….
Членове
1. ………/П/…..…….            
2. ………/П/…..…….    
 

* публикувано на 15.02.2024 г.; 09:25 часа


08.02.2024 г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка с обявения конкурс за длъжността Старши експерт, дирекция АКРРДС в Областна администрация Видин със Заповед №РД36-1 от 18.01.2024г. на Областен управител на област Видин, Допуснатите кандидати трябва да се явят на 21.02.2024г. от 10:00 часа в Заседателна зала №1 на Областна администрация Видин за провеждане на тест. В същия ден от 14:15 часа ще се проведе интервюто с издържалите теста. 

Допуснатите кандидати е необходимо да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.
При постигане резултат над минималния на теста, кандидатите ще бъдат уведомени писмено.

Нормативна уредба, върху която ще се проведе теста:

1. Закон за администрацията;
2. Закон за регионалното развитие и правилник за прилагането му;
3. Закон за административно-териториалното деление;
4. Устройствен правилник на областните администрации;
5. Закон за държавния служител;
6. Наредба за административното обслужване;
7. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
8. Закон за защита на личните данни;
9. Закон за герб на Република България;
10. Закон за "Държавен вестник";
11. Закон за държавния печат и националното знаме на Република България;
12. Закон за държавния протокол и правилника за прилагането му;
13. Закон за достъп до обществена информация;
14. Закон за радиото и телевизията;
15. Закон за насърчаване на инвестициите;
16. Оперативните програми в Република България и други програми;


гр. Видин
08.02.2024г.

Председател на конкурсната комисия: ………П…………

Членове:  1. ………П……….            
        
                  2. ………П……….

* публикувано на 08.02.2024 г.; 09:20 часа


05.02.2024 г.

С П И С Ъ К
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса
за длъжността Старши експерт, дирекция АКРРДС
в Областна администрация Видин, обявен със Заповед №РД36-1 от 18.01.2024г.
на Областен управител на Област Видин.

І. Допуснати до конкурса са следните кандидати, съгласно подадени заявления:
1. Вх.№2803-482/26.01.2024г.
2. Вх.№2803-503/26.01.2024г.
3. Вх.№2803-519/29.01.2024г.

ІІ. На основание чл.20, ал.2 от НПКПМДСл, недопуснати до конкурса кандидати, съгласно подадени заявления:
1. Вх.№2803-431/24.01.2024г.

Мотиви за недопускане: 
Съгласно чл.17, ал.6 от НПКПМДСл, документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението за участие в конкурса съгласно приложение № 3 от НПКПМДСл, декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл и декларация за съхранение и обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
Подадените заявление за участие в конкурс, съгласно приложение № 3 от НПКПМДСл, декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл и декларация за съхранение и обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД не са подписани с електронен подпис, съгласно императивните разпоредби на НПКПМДСл и посочените условия в публикуваната обява за конкурса.
Не са представени документи, доказващи изпълнението на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността, съгласно чл.17, ал.3, т.2 и т.3 от НПКПМДСл, а именно:
1. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността
2. Копие от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит.


гр. Видин

05.02.2024г.


Председател на конкурсната комисия:……П………...

* публикувано на 05.02.2024 г.; 09:43 часа


 

19.01.2024 г. 

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: „Старши експерт“
в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Видин

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.1. Минимална образователна степен „бакалавър“;
1.2. Минимален професионален опит: 1 година;
1.3. Минимален ранг за длъжността: IV младши;
1.4. Вид правоотношение: служебно;
1.5. Област на висше образование: 
„Социални, стопански и правни науки" - с професионални направления: Публична администрация, Икономика, Международни отношения, Стопанско управление, Бизнес администрация и др.
„Хуманитарни науки” - с професионални направления: Педагогика, История, Филология, Лингвистика, Журналистика, Реклама, Връзки с обществеността, Медии, Комуникации и др.
    
2. Допълнителни умения и квалификации:
2.1. Компютърна грамотност;
2.2. Английски език.

3. Информация за длъжността:
Задълженията на длъжността „Старши експерт“, дирекция АКРРДС са свързани с изготвяне на анализи, доклади, отчети, обработва документи във връзка с дейността на дирекцията, предоставя административни услуги, поддържа регистри и бази данни, извършва дейности във връзка с осъществяване правомощията на областния управител, в сферата на регионалното развитие, управление на проекти и международно сътрудничество. Също така организира и осъществява връзките на областния управител с обществеността.

4. Основна месечна заплата: 1400,00 лв., съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на щатните служители в Областна администрация Видин.
 
5. Предимство: Съгласно чл.14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

6. Провеждане на конкурса: Решаване на тест и интервю.

7. Необходими документи за кандидатстване:
7.1. Писмено заявление по образец приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
7.2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 
7.3. Декларация за съхранение и обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД;
7.4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността; 
7.5. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг, при наличие на такъв; 
7.6. Автобиография.

8. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа в Областна администрация Видин, на адрес: гр. Видин, ул. „Дунавска“ №6, „Център за административно обслужване“ /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители или по електронен път на e-mail: del_oa@vidin.government.bg, като документите по т.7.1., 7.2. и 7.3. от настоящото обявление следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл.).

На информационното табло на Областна администрация - Видин, с адрес: гр. Видин, ул. “Дунавска” №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурса кандидати с датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, както и списъците с недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им.
Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.


Краен срок за подаване на документите: 29.01.2024г. /включително/.

За допълнителна информация: тел.: 094/ 605 744


гр. Видин
19.01.2024 г.

* публикувано на 19.01.2024 г.; 10:06 часа


 

2018 Всички права запазени © Област Видин