Област Видин

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

ЗАПОВЕД

№ ОК1001-3

Видин, 08.04.2022 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.167б от Закона за движението по пътищата и чл.4, ал.7, т.1 от Правилата за съставa, функциите, дейността и организацията на работа на областните комисии по безопасност на движението по пътищата утвърдени със Заповед № З-34/01.07.2021г. на Председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и във връзка с писмо, вх.№2803/2399/06.04.2022 г. от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“-Видин

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

Следния поименен състав на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата – област Видин:

Председател: Любен Иванов – Областен управител на област Видин;

 

Заместник-председател: Анелия Влаховска – Заместник областен управител на област Видин;

 

Секретар: Любен Петров – главен експерт в отдел „ДСУТКАК“, Областна администрация – Видин;

и членове:

1. ст. комисар Петър Коцин – Директор на Областна дирекция на МВР – Видин;

2. комисар Петър Петров – Началник отдел „Охранителна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Видин;

3. гл. инспектор Владимир Герасимов – Началник на сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР – Видин;

4. ст.инспектор Генадий Янчовски – Началник група „ОЦ“ в сектор „ПГ и СД“ при Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Видин;

5. Иван Иванов – Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” – Видин;

6. Цветанка Червенкова – старши експерт в Регионално управление на образованието –Видин;

7. инж.Цветозар Цанков – Началник отдел „ИРД“ при Областно пътно управление – Видин;

8. д-р Станислав Поломски – Директор на Център за спешна медицинска помощ – Видин  ;

9. д-р Антон Тодоров – Директор на Дирекция „Обществено здраве” в Регионална здравна инспекция – Видин;

10. Красимира Велкова – Специалист в Областен съвет на Български червен кръст – Видин;

11. Ваня Цокова – Административен ръководител на Окръжна прокуратура – Видин;

12. Будьони Тодоров – Директор на дирекция „Стопански дейности”, Община Белоградчик;

13. Румен Кънчев – Заместник-кмет на Община Бойница;

14. Кремена Гогорицова - Заместник-кмет на Община Брегово;    

15. Сашко Димитрашков – Главен специалист ТСУ, Община Брегово;

16. Светослав Скорчев – Заместник-кмет УТРИ на Община Видин;

17. инж.Денислав Стаменов – мл. експерт  „УПМ“, Община Видин;

18. Виолета Тошева – Заместник - кмет на Община Грамада;

19. Петко Върбанов – Заместник-кмет на Община Димово;

20. Людмил Лалов – Заместник - кмет на Община Кула;

21. Емил Йонов – Директор на дирекция „УТСД“, Община Макреш;

22. Мая Иванова – Директор на дирекция „СА“, Община Ново село;

23. инж. Пламен Гацев –  Секретар на Община Ружинци;

24. инж. Асен Джунински –  Секретар на Община Чупрене;

25. Деян Димитров – Главен инспектор в Областна дирекция „Земеделие”– Видин;

26.Илия Рачев – Ръководител на Учебен център при Съюз на българските автомобилисти – клон Видин;

27. Георги Борисов – Председател на Съюз на автомобилните инструктори в област Видин;

28. Вергил Алексиев – Член на Управителния съвет на Сдружение на автобусни превозвачи „БЪДИН ЕКСПРЕС 95” –  гр. Видин. 

На заседанията на ОКБДП – област Видин се канят за присъствие представители на:

Териториални структури на централната изпълнителна власт, които не са включени състава на Комисията, но имат отношение към разглежданите въпроси.

На заседанията на ОКБДП – област Видин присъстват и представители на гражданското общество. Гражданските сдружения и организации имат право да изказват мнения и становища, съгласно Правилата за създаване на обществени съвети за прозрачност и граждански контрол към областните съвети и комисии, председателствани от Областен управител на област Видин и неговите заместници.

 

В дейността на ОКБДП – област Видин, с право на съвещателен глас, се включват представители на:

* Гражданско движение „Аз обичам Видин”;

* Гражданско движение „Видин”;

* Гражданско движение „ДНЕС“.

 

Мотиви:

Съгласно разпоредбата на 167б, ал.2 от Закона за движението по пътищата към областните управители се създават областни комисии по безопасност на движението по пътищата.

По силата на чл.167б, ал.5 от Закона за движението по пътищата и чл.4, ал.1 от Правила за съставa, функциите, дейността и организацията на работа на областните комисии по безопасност на движението по пътищата, поименният й състав се определя със Заповед на Областен управител на област Видин.

 

ОКБДП – област Видин да работи по Правила за съставa, функциите, дейността и организацията на работа на областните комисии по безопасност на движението по пътищата утвърдени със Заповед № З-34/01.07.2021г. на Председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

 

Настоящата Заповед отменя Заповед №ОК1001-2 от 08.02.2022 г. на Областен управител на област Видин.

 

Заповедта да бъде публикувана на сайта на Областна администрация – Видин и да бъде сведена до знанието на членовете на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата– област Видин при свикване на заседание на Комисията.

 

 

 

/П/

 

ЛЮБЕН ИВАНОВ    

Областен управител на област Видин

 

*Заповедта е качена на 11.04.2022 г., 17:01 часа


Областната комисия координира дейностите на институциите и набелязва мерки във връзка с подобряване на състоянието по безопасността на движението по пътищата на територията на област Видин

 

ПРАВИЛА за състава, функциите, дейността и организацията на работа на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, утвърдени от Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" - юли 2021 г.

Приложения към ПРАВИЛА за състава, функциите, дейността и организацията на работа на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата - юли 2021 г.

График на заседанията на Областната комисия по безопастност на движението по пътищата  - Област Видин за 2022г.

График на заседанията на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата - област Видин за 2021 г. 

График на заседанията през 2020г. на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

План-програма за изпълнение на Областната политика по безопасност на движение по пътищата в Област Видин за 2022г.

План-програма за изпълнение на областната политика по безопасност на движение по пътищата в област Видин за 2021 г.

Годишен доклад за изпълнение на Областната политика по безопасност на движение по пътищата в Област Видин за 2021г.

План-програма за изпълнение на Областната политика по безопасност на движение по пътищата в Област Видин за 2020г.

Годишен доклад за изпълнение на Областната политика по безопасност на движение по пътищата в Област Видин за 2020г.

ПЛАН-ПРОГРАМА за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Видин за периода 2019-2020г.

Годишен доклад за изпълнение на Областната политика по безопасност на движение по пътищата в Област Видин за 2019г. и приложенията към него

ГОДИШЕН ДОКЛАД за дейността по подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Видин за 2018г.

Протокол №2902 Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (20 април 2022 г.)

Протокол №2059 неприсъствено засадения на Областната комисия по безопастност на движенито по пътищата \22.03.2022г. - 24.03.2022г.\

Протокол №1264 неприсъствено засадения на Областната комисия по безопастност на движенито по пътищата \22.02.2022г. - 24.02.2022г.\

Протокол №8073 неприсъствено заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата \16.12.2021г. - 17.12.2021г.\

Протокол №7803-09.12.2021г. неприсъствено заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата \03.12.2021г. - 09.12.2021г.\

Протокол от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (21 октомври 2021 г.)

Протокол от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (27 юли 2021 г.)

Протокол от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (27 април 2021 г.)

Протокол от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (25 февруари 2021 г.)

Протокол от неприсъствено заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (3-8 декември 2020 г.)

ПРАВИЛА за състава, функциите, дейността и организацията на работа на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата и Заповед ОК-1005/1 от 19.10.2020г. за утвърждаването им - отменени със Заповед №ОК-1005-1/14.07.2021 г. на областен управител на област Видин

Приложения към ПРАВИЛА за състава, функциите, дейността и организацията на работа на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата - отменени със Заповед №ОК-1005-1/14.07.2021 г. на областен управител на област Видин

Протокол №2803/5031/29.10.2020г. от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, проведено но 28.10.2020г.

Протокол №2/23.07.2020г. от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

Протокол №1/28.01.2020г. от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

Протокол №3/10.10.2019г. от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

Инструкция с мерки за предпазване на служителите в ОА Видин от ПТП при управление на служебни автомобили или лични в изпълнение на служебни задължения

Протокол №2/25.07.2019г. от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

Протокол №1/26.03.2019г. от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

Проект Пътна безопасност в регионите от Югоизточна Европа

Обръщение на Областен управител на област Видин по повод Втората международна седмица за безопасност на движението по пътищата

Информация във връзка с отбелязването на Втората международна седмица за безопасност на движението по пътищата /6-12 май 2013 година/

2018 Всички права запазени © Област Видин