Област Видин

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

ЗАПОВЕД
№ОК1001/2
Видин, 23.04.2020г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с §1а, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, чл.4, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (ОКБДП) – област Видин и писма от Община Димово, наш вх. №2803/1129/02.03.2020г. и Община Ново село, наш вх.№2803/1916/16.04.2020г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Следния поименен състав на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата – област Видин:
Председател: Момчил Станков – Областен управител на област Видин;
Заместник-председател: Лъчезар Попиванов – Заместник областен управител на област Видин;
Секретар: Десислава Рачева – Главен експерт в отдел ДСУТКАК, Областна администрация – Видин;
и членове:
1. Петър Петров – Началник отдел "Охранителна полиция" при Областна дирекция на МВР – Видин;
2. Владимир Герасимов – Началник на сектор "Пътна полиция" при Областна дирекция на МВР – Видин;
3. Димчо Горанов – Началник на група "Оперативен център" при Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Видин;
4. Красимир Живков – Началник на Областен отдел "Автомобилна администрация" – Видин;
5. Павел Драганов – Директор на Областно пътно управление – Видин;
6. Цветанка Червенкова – Старши експерт в Регионално управление на образованието –Видин;
7. Марияна Георгиева – Главен експерт в Дирекция "Обществено здраве" в Регионална здравна инспекция – Видин;
8. Любомир Виденов – Началник на Филиал за спешна медицинска помощ – Видин;
9. Красимира Велкова – Специалист в Областен съвет на Български червен кръст – Видин;
10. Деян Димитров – Главен инспектор в Областна дирекция "Земеделие"– Видин;
11. Будьони Тодоров – Директор на дирекция "Стопански дейности", Община Белоградчик;
12. Виолета Цанкова – Главен специалист "Технически дейности", Община Бойница;
13. Сашко Димитрашков – Главен специалист ТСУ, Община Брегово;
14. Светослав Скорчев – Заместник-кмет УТРИ на Община Видин;
15. Виолета Тошева – Заместник - кмет на Община Грамада;
16. Михаела Михайлова – Директор на дирекция АОФ, Община Димово;
17. Людмил Лалов – Заместник - кмет на Община Кула;
18. Емил Йонов – Директор на дирекция УТСД, Община Макреш;
19. Сашко Ангелов – Старши специалист "ЗНПБ", Община Ново село;
20. Вергил Янкулов – Заместник - кмет на Община Ружинци;
21. Асен Джунински – Секретар на Община Чупрене;
22. Николай Николов – Председател на Съюз на българските автомобилисти – клон Видин;
23. Георги Борисов – Председател на Съюз на автомобилните инструктори в област Видин;
24. Вергил Алексиев – Член на Управителния съвет на Сдружение на автобусни превозвачи "БЪДИН ЕКСПРЕС 95" – гр.Видин.

На заседанията на ОКБДП – област Видин се канят за присъствие представители на:

  • Окръжна прокуратура – Видин;
  • Териториални структури на централната изпълнителна власт, които не са включени състава на Комисията, но имат отношение към разглежданите въпроси.

На заседанията на ОКБДП – област Видин присъстват и представители на гражданското общество. Гражданските сдружения и организации имат право да изказват мнения и становища, съгласно Правилата за създаване на обществени съвети за прозрачност и граждански контрол към областните съвети и комисии, председателствани от Областен управител на област Видин и неговите заместници.
В дейността на ОКБДП – област Видин, с право на съвещателен глас, се включват представители на:

  • Гражданско движение "Аз обичам Видин";
  • Гражданско движение "Видин";
  • Гражданско движение "ДНЕС".

Мотиви:
Съгласно разпоредбата на §1а, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата към областните управители се създават областни комисии по безопасност на движението по пътищата.
По силата на чл.4, ал.3 от Правилника за устройството и дейността на ОКБДП – област Видин, поименният й състав се определя със Заповед на Областен управител на област Видин.
ОКБДП – област Видин да работи по Правилник за организацията и дейността й, приет с Решение №1, взето с Протокол №3/10.10.2019 г. на Комисията и утвърден със Заповед №ОК1001/4/24.10.2019 г. на Областен управител на област Видин.
Настоящата Заповед отменя Заповед №ОК1001/1/10.01.2020 г. на Областен управител на област Видин.
Заповедта да бъде публикувана на сайта на Областна администрация – Видин и да бъде сведена до знанието на на членовете на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата– област Видин при свикване на редовно заседание на Комисията.

/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин


Областната комисия координира дейностите на институциите и набелязва мерки във връзка с подобряване на състоянието по безопасността на движението по пътищата на територията на област Видин

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата - област Видин

График на заседанията през 2020г. на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

План-програма за изпълнение на Областната политика по безопасност на движение по пътищата в Област Видин за 2020г.

Годишен доклад за изпълнение на Областната политика по безопасност на движение по пътищата в Област Видин за 2019г. и приложенията към него

Протокол №1/28.01.2020г. от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

Протокол №3/10.10.2019г. от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

Инструкция с мерки за предпазване на служителите в ОА Видин от ПТП при управление на служебни автомобили или лични в изпълнение на служебни задължения

Протокол №2/25.07.2019г. от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

Протокол №1/26.03.2019г. от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

ГОДИШЕН ДОКЛАД за дейността по подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Видин за 2018г.

ПЛАН-ПРОГРАМА за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Видин за периода 2019-2020г.

Проект Пътна безопасност в регионите от Югоизточна Европа

Обръщение на Областен управител на област Видин по повод Втората международна седмица за безопасност на движението по пътищата

Информация във връзка с отбелязването на Втората международна седмица за безопасност на движението по пътищата /6-12 май 2013 година/

2018 Всички права запазени © Област Видин