Област Видин

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

ЗАПОВЕД

№ 1001/2
Видин, 26.04.2024 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.167б, ал.5 от Закона за движението по пътищата и чл.4, ал.7, т.1 от Правилата за съставa, функциите, дейността и организацията на работа на областните комисии по безопасност на движението по пътищата утвърдени със Заповед № З-34/01.07.2021г. и изменени и допълнени със Заповед №З-93/06.12.2022г. и Заповед №З-90/11.12.2023г. на Председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и във връзка с писмо с вх.№2803-2575/23.04.2024 г. от Кмета на община Брегово

О П Р Е Д Е Л Я М:

Следния поименен състав на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата – област Видин:
Председател: Иво Атанасов – Областен управител на област Видин;
Заместник-председател: Ани Арутюнян – Заместник областен управител на област Видин;
Секретар: Любен Петров – главен експерт в дирекция „АКРРДС“, Областна администрация – Видин;
и членове:
1. ст. комисар Петър Коцин – Директор на Областна дирекция на МВР – Видин;
2. комисар Петър Петров – Началник отдел „Охранителна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Видин;
3. гл. инспектор Владимир Герасимов – Началник на сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР – Видин;
4. гл. инспектор Генадий Янчовски – Началник сектор „ПГ и СД“ при Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Видин;
5. Иван Иванов – Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” – Видин;
6. Цветанка Червенкова – старши експерт в Регионално управление на образованието –Видин;
7. Пламка Радославова – Директор на Областно пътно управление – Видин;
8. д-р Станислав Поломски – Директор на Център за спешна медицинска помощ – Видин    ;
9. д-р Антон Тодоров – Директор на Дирекция „Обществено здраве” в Регионална здравна инспекция – Видин;
10. Красимира Велкова – Специалист в Областен съвет на Български червен кръст – Видин;
11. Ваня Цокова – Административен ръководител на Окръжна прокуратура – Видин;
12. Валентин Александров – Директор дирекция „УТСД“, Община Белоградчик;
13. Румен Кънчев – Заместник-кмет на Община Бойница;
14. Кремена Гогорицова - Заместник-кмет на Община Брегово;     
15. Денислав Димитров – специалист ГИС и БДП, Община Брегово;
16. Найден Йонов-Заместник-кмет УТРИ на община Видин;
17. инж. Денислав Стаменов – ст. експерт  „УПМ“, Община Видин;
18. Виолета Тошева – Заместник - кмет на Община Грамада;
19. инж. Цветозар Цанков – Главен инженер, Община Димово;
20. Людмил Лалов – Заместник - кмет на Община Кула;
21. Емил Йонов – Директор на дирекция „УТСД“, Община Макреш;
22. Мая Иванова – Директор на дирекция „СА“, Община Ново село;
23. инж. Пламен Гацев –  Секретар на Община Ружинци;
24. инж. Асен Джунински –  Секретар на Община Чупрене;
25. Деян Димитров – Главен инспектор в Областна дирекция „Земеделие”– Видин;
26. Николай Николов – Председател на Съюз на българските автомобилисти – клон Видин;
27. Георги Борисов – Председател на Съюз на автомобилните инструктори в област Видин;
28. Вергил Алексиев – Член на Управителния съвет на Сдружение на автобусни превозвачи „БЪДИН ЕКСПРЕС 95” –  гр. Видин.  
На заседанията на ОКБДП – област Видин се канят за присъствие представители на:
Териториални структури на централната изпълнителна власт, които не са включени състава на Комисията, но имат отношение към разглежданите въпроси.
На заседанията на ОКБДП – област Видин присъстват и представители на гражданското общество. Гражданските сдружения и организации имат право да изказват мнения и становища, съгласно Правилата за създаване на обществени съвети за прозрачност и граждански контрол към областните съвети и комисии, председателствани от Областен управител на област Видин и неговите заместници. 
В дейността на ОКБДП – област Видин, с право на съвещателен глас, се включват представители на:
* Гражданско движение „Видин”.

Мотиви:
Съгласно разпоредбата на 167б, ал.2 от Закона за движението по пътищата към областните управители се създават областни комисии по безопасност на движението по пътищата. 
По силата на чл.167б, ал.5 от Закона за движението по пътищата и чл.4, ал.1 от Правила за съставa, функциите, дейността и организацията на работа на областните комисии по безопасност на движението по пътищата, поименният й състав се определя със Заповед на Областен управител на област Видин.
ОКБДП – област Видин да работи по Правила за съставa, функциите, дейността и организацията на работа на областните комисии по безопасност на движението по пътищата утвърдени със Заповед № З-34/01.07.2021г. и изменени и допълнени със Заповед №З-93/06.12.2022г. и Заповед №З-90/11.12.2023г. на Председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Настоящата Заповед отменя Заповед №ОК1001/1 от 23.01.2024 г. на Областен управител на област Видин.
Заповедта да бъде публикувана на сайта на Областна администрация – Видин и да бъде сведена до знанието на членовете на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата– област Видин при свикване на заседание на Комисията.


/П/
ИВО АТАНАСОВ
    
Областен управител на област Видин

*Заповедта е публикувана на 26.04.2024 г., 10:27 часа


Областната комисия координира дейностите на институциите и набелязва мерки във връзка с подобряване на състоянието по безопасността на движението по пътищата на територията на област Видин

 

ПРАВИЛА за състава, функциите, дейността и организацията на работа на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, утвърдени от Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" - декември 2023 г.

Приложения към ПРАВИЛА за състава, функциите, дейността и организацията на работа на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата - декември 2023 г.

График на заседанията на Областната комисия по безопастност на движението по пътищата  - Област Видин за 2024г.

График на заседанията на Областната комисия по безопастност на движението по пътищата  - Област Видин за 2023г.

График на заседанията на Областната комисия по безопастност на движението по пътищата  - Област Видин за 2022г.

График на заседанията на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата - Област Видин за 2021 г.

График на заседанията през 2020г. на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

План-програма за изпълнение на Областната политика по безопасност на движение по пътищата в Област Видин за 2024г.

План-програма за изпълнение на Областната политика по безопасност на движение по пътищата в Област Видин за 2023г.

План-програма за изпълнение на Областната политика по безопасност на движение по пътищата в Област Видин за 2022г.

План-програма за изпълнение на областната политика по безопасност на движение по пътищата в област Видин за 2021 г.

Годишен доклад за изпълнение на Областната политика по безопасност на движение по пътищата в Област Видин за 2023г.

Годишен доклад за изпълнение на Областната политика по безопасност на движение по пътищата в Област Видин за 2022г.

Годишен доклад за изпълнение на Областната политика по безопасност на движение по пътищата в Област Видин за 2021г.

План-програма за изпълнение на Областната политика по безопасност на движение по пътищата в Област Видин за 2020г.

Годишен доклад за изпълнение на Областната политика по безопасност на движение по пътищата в Област Видин за 2020г.

ПЛАН-ПРОГРАМА за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Видин за периода 2019-2020г.

Годишен доклад за изпълнение на Областната политика по безопасност на движение по пътищата в Област Видин за 2019г. и приложенията към него

ГОДИШЕН ДОКЛАД за дейността по подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Видин за 2018г.

Протокол №635 Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (31 януари 2024 г.)

Протокол №7894 Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (12 декември 2023г.)

Протокол №6230 Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (12 октомври 2023г.)

Протокол №4354 Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (26 юли 2023г.)

Протокол №2513 Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (26 април 2023г.)

Протокол №517 Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (24 януари 2023г. - 26 януари 2023г.)

Протокол №8394 Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (14 декември 2022 г.)

Протокол №7333 Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (20 октомври 2022 г.)

Протокол №5244 Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (27 юли 2022 г.)

Протокол №4271 Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (15 юни 2022 г.)

Протокол №2902 Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (20 април 2022 г.)

Протокол №2059 неприсъствено засадения на Областната комисия по безопастност на движенито по пътищата \22.03.2022г. - 24.03.2022г.\

Протокол №1264 неприсъствено засадения на Областната комисия по безопастност на движенито по пътищата \22.02.2022г. - 24.02.2022г.\

Протокол №8073 неприсъствено заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата \16.12.2021г. - 17.12.2021г.\

Протокол №7803-09.12.2021г. неприсъствено заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата \03.12.2021г. - 09.12.2021г.\

Протокол от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (21 октомври 2021 г.)

Протокол от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (27 юли 2021 г.)

Протокол от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (27 април 2021 г.)

Протокол от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (25 февруари 2021 г.)

Протокол от неприсъствено заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (3-8 декември 2020 г.)

ПРАВИЛА за състава, функциите, дейността и организацията на работа на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, утвърдени от Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" - декември 2022 г.

ПРАВИЛА за състава, функциите, дейността и организацията на работа на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата и Заповед ОК-1005/1 от 19.10.2020г. за утвърждаването им - отменени със Заповед №ОК-1005-1/14.07.2021 г. на областен управител на област Видин

Приложения към ПРАВИЛА за състава, функциите, дейността и организацията на работа на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата - отменени със Заповед №ОК-1005-1/14.07.2021 г. на областен управител на област Видин

Протокол №2803/5031/29.10.2020г. от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, проведено но 28.10.2020г.

Протокол №2/23.07.2020г. от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

Протокол №1/28.01.2020г. от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

Протокол №3/10.10.2019г. от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

Инструкция с мерки за предпазване на служителите в ОА Видин от ПТП при управление на служебни автомобили или лични в изпълнение на служебни задължения

Протокол №2/25.07.2019г. от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

Протокол №1/26.03.2019г. от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

Проект Пътна безопасност в регионите от Югоизточна Европа

Обръщение на Областен управител на област Видин по повод Втората международна седмица за безопасност на движението по пътищата

Информация във връзка с отбелязването на Втората международна седмица за безопасност на движението по пътищата /6-12 май 2013 година/

2018 Всички права запазени © Област Видин