Област Видин

Областна комисия за обществен ред и сигурност

ЗАПОВЕД
№ОК1101/1
гр.Видин 30.03.2018г.На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.143, ал.3 от Конституцията на Република България, чл.31, ал.1, т.1 и т.4 от Закона за администрацията, чл.2 и чл.3 от Правилника за устройството и дейността на Областната комисия за обществен ред и сигурност – област Видин и Заповед №РД09/39/07.06.2017г. на Областен управител на област Видин
 

ОПРЕДЕЛЯМ:Следния поименен състав на Областната комисия за обществен ред и сигурност – област Видин:
Председател: Албена Георгиева – Областен управител на област Видин
Заместник-председател:
Петър Коцин – Директор на Областна дирекция на МВР – Видин

Секретар: Десислава Рачева – Главен експерт, отдел ДСУТКАК, дирекция АКРРДС, Областна администрация – Видин
и членове:
1. Анжело Методиев – Заместник областен управител на област Видин;
2. Веселина Николова – Началник сектор "Охрана на обществения ред и териториална полиция", Областна дирекция на МВР – Видин;
3. Драгомир Дончев – Директор на Териториална дирекция на ДАНС – Видин;
4. Борис Николов – Кмет на община Белоградчик;
5. Анета Генчева – Кмет на община Бойница;
6. Милчо Лалов – Кмет на община Брегово;
7. Огнян Ценков – Кмет на община Видин;
8. Милчо Башев – Кмет на община Грамада;
9. Лозан Лозанов – Кмет на община Димово;
10. Владимир Владимиров - Кмет на Община Кула;
11. Митко Антов – Вр.и.д. Кмет на община Макреш;
12. Георги Стоенелов – Кмет на община Ново село;
13. Александър Александров – Кмет на община Ружинци;
14. Ваньо Костин – Кмет на община Чупрене;
15. Силвио Лазаров – Началник на Гранично полицейско управление – Видин;
16. Валентин Ванков – Началник на Гранично полицейско управление – Брегово І степен;
17. Димитър Димитров – З.А.Началник на Гранично полицейско управление – Белоградчик;
18. Борис Стругарев – Областен съвет за развитие – Видин на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България;
19. Красимир Кирилов – Председател на Видинска търговско-промишлена палата;
20. Олег Антов – Изпълнителен директор на Индустриална стопанска асоциация – Видин;
21. Представител на Видинска света митрополия.

На заседанията на Областната комисия за обществен ред и сигурност – област Видин (ОКОРС – област Видин) присъстват и представители на гражданското общество. Гражданските сдружения и организации имат право да изказват мнения и становища, съгласно Правилата за създаване на обществени съвети за прозрачност и граждански контрол към областните съвети и комисии, председателствани от Областен управител на област Видин и неговите заместници. В дейността на ОКОРС – област Видин, с право на съвещателен глас, се включват:

- Представител на Гражданско движение "Аз обичам Видин";
- Представител на Гражданско движение "Видин";
- Представител на Гражданско движение "ДНЕС".

Мотиви:
Областната комисия за обществен ред и сигурност – област Видин е създадена на основание чл. 143, ал.3 от Конституцията на Република България и чл.31, ал.1, т.1 и т.4 от Закона за администрацията и работи по утвърден от Областен управител на област Видин Правилник за устройството и дейността й, рег. №ОК1104/1/09.06.2017 г.
Съгласно чл.2 от Правилника: "Поименният състав на Областната комисия по обществен ред и сигурност се определя със заповед на Областен управител на област Видин и се публикува в сайта на Областна администрация – Видин".
Настоящата Заповед отменя моя Заповед №ОК1101/2/25.10.2017 г.
Възлагам Заповедта да бъде публикувана на сайта на Областна администрация – Видин и да бъде сведена до знанието на членовете на ОКОРС – област Видин на редовно заседание на комисията.


/ П /
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА
Областен управител на област Видин
 Съгласно чл.143, ал.3 от Конституцията на Република България и чл.31, т.1 и т.4 от Закона за администрацията, областния управител осигурява провеждането на държавната политика, като отговаря за защитата на националните интереси, на законността и обществения ред и осъществява административен контрол на територията на областта. Създаването на Областната комисия за обществен ред и сигурност е във връзка с цитираните разпоредби и с цел оптимизиране, в рамките на законовите правомощия, взаимодействието и взаимосвързаността между териториалните звена на централната администрация, органите за местно самоуправление, обществените организации, сдружения и граждани за противодействие на престъпността и постигане на ефективен обществен ред и сигурност.

2018 Всички права запазени © Област Видин