Област Видин

Областна комисия за обществен ред и сигурност

ЗАПОВЕД

№ ОК1101/1

Видин, 23.01.2024 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 143, ал.3 от Конституцията на Република България, чл.31, ал.1, т.1 и т.4 от Закона за администрацията, чл.2 и чл.3 от Правилника за устройството и дейността на Областната комисия за обществен ред и сигурност – област Видин, във връзка със Заповед №РД09/170/05.12.2023 г. на Областен управител на област Видин, Докладна записка с наш вх. №2803/221/11.01.2024 г. и писмо с наш вх. №2803/8242/22.12.2023 г. 

О П Р Е Д Е Л Я М:

Следния поименен състав на Областната комисия за обществен ред и сигурност – област Видин:
Председател: Иво Атанасов – Областен управител на област Видин
Заместник-председател: Петър Коцин – Директор на Областна дирекция на МВР – Видин

Секретар: Десислава Рачева – Главен експерт, дирекция АКРРДС, Областна администрация – Видин
и членове:
1. Ани Арутюнян – Заместник областен управител на област Видин;
2. Веселина Николова – Началник сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция”, Областна дирекция на МВР – Видин;
3. Драгомир Дончев – Директор на ТДНС – Видин;
4. Боян Минков – Кмет на община Белоградчик;
5. Анета Генчева – Кмет на община Бойница;
6. Илиян Бърсанов – Кмет на община Брегово;
7. Цветан Ценков – Кмет на община Видин;
8. Милчо Башев – Кмет на община Грамада;
9. Светослав Славчев – Кмет на община Димово;
10. Владимир Владимиров – Кмет на Община Кула;
11. Митко Антов – Кмет на община Макреш;
12. Венислав Ангелов – Кмет на община Ново село;
13. Александър Александров – Кмет на община Ружинци;
14. Мария Тодорова – Кмет на община Чупрене;
15. Силвио Лазаров – Началник на Гранично полицейско управление – Видин;       
16. Валентин Ванков – Началник на Гранично полицейско управление – Брегово І степен;
17. Димитър Димитров – Началник на Гранично полицейско управление – Белоградчик;
18. Красимир Кирилов – Председател на Видинска търговско-промишлена палата;
19. Георги Георгиев – упълномощен представител на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес за област Видин;
20. Представител на Видинска света митрополия.

На заседанията на Областната комисия за обществен ред и сигурност – област Видин (ОКОРС – област Видин) присъстват и представители на гражданското общество. Гражданските сдружения и организации имат право да изказват мнения и становища, съгласно Правилата за създаване на обществени съвети за прозрачност и граждански контрол към областните съвети и комисии, председателствани от Областен управител на област Видин и неговите заместници. В дейността на ОКОРС – област Видин, с право на съвещателен глас, се включва:

- Представител на Гражданско движение „Видин“.

Мотиви:
Областната комисия за обществен ред и сигурност – област Видин е създадена на основание чл. 143, ал.3 от Конституцията на Република България и чл.31, ал.1, т.1 и т.4 от Закона за администрацията и работи по утвърден от Областен управител на област Видин Правилник за устройството и дейността й, рег. №ОК1104/1/09.06.2017 г.
Съгласно чл.2 от Правилника: „Поименният състав на Областната комисия по обществен ред и сигурност се определя със заповед на Областен управител на област Видин и се публикува в сайта на Областна администрация – Видин”.
Настоящата Заповед отменя моя Заповед №ОК1101/2/22.11.2023 г.
Възлагам Заповедта да бъде публикувана на сайта на Областна администрация – Видин и да бъде сведена до знанието на членовете на ОКОРС – област Видин при свикване на заседание на Комисията. 


/П/
ИВО АТАНАСОВ

Областен управител на област Видин
 

*Заповедта е публикувана на 24.01.2024 г., 11:25 часаСъгласно чл.143, ал.3 от Конституцията на Република България и чл.31, т.1 и т.4 от Закона за администрацията, областния управител осигурява провеждането на държавната политика, като отговаря за защитата на националните интереси, на законността и обществения ред и осъществява административен контрол на територията на областта. Създаването на Областната комисия за обществен ред и сигурност е във връзка с цитираните разпоредби и с цел оптимизиране, в рамките на законовите правомощия, взаимодействието и взаимосвързаността между териториалните звена на централната администрация, органите за местно самоуправление, обществените организации, сдружения и граждани за противодействие на престъпността и постигане на ефективен обществен ред и сигурност.

2018 Всички права запазени © Област Видин