Област Видин

Областна комисия за обществен ред и сигурност

ЗАПОВЕД
№ОК-1101-1
Видин, 10.02.2022г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.143, ал.3 от Конституцията на Република България, чл.31, ал.1, т.1 и т.4 от Закона за администрацията, чл.2 и чл.3 от Правилника за устройството и дейността на Областната комисия за обществен ред и сигурност – област Видин и Заповед №РД-09-60/08.06.2021 г. на Областен управител на област Видин

ОПРЕДЕЛЯМ:

Следния поименен състав на Областната комисия за обществен ред и сигурност – област Видин:
Председател: Любен Иванов – Областен управител на област Видин
Заместник-председател: Петър Коцин – Директор на Областна дирекция на МВР – Видин
Секретар: Десислава Рачева – Главен експерт, отдел ДСУТКАК, дирекция АКРРДС, Областна администрация – Видин
и членове:

 1. Анелия Влаховска - Заместник областен управител на област Видин;
 2. Веселина Николова – Началник сектор "Охрана на обществения ред и териториална полиция", Областна дирекция на МВР – Видин;
 3. Драгомир Дончев – Директор на ТДНС – Видин;
 4. Борис Николов – Кмет на община Белоградчик;
 5. Анета Генчева – Кмет на община Бойница;
 6. Илиян Бърсанов – Кмет на община Брегово;
 7. Цветан Ценков – Кмет на община Видин;
 8. Милчо Башев – Кмет на община Грамада;
 9. Светослав Славчев – Кмет на община Димово;
 10. Владимир Владимиров – Кмет на Община Кула;
 11. Митко Антов – Кмет на община Макреш;
 12. Георги Стоенелов – Кмет на община Ново село;
 13. Александър Александров – Кмет на община Ружинци;
 14. Анжело Добричов – Кмет на община Чупрене;
 15. Силвио Лазаров –  Началник на Гранично полицейско управление – Видин;
 16. Валентин Ванков – Началник на Гранично полицейско управление – Брегово І степен;
 17. Димитър Димитров – Началник на Гранично полицейско управление – Белоградчик;
 18. Красимир Кирилов – Председател на Видинска търговско-промишлена палата;
 19. Олег Антов – Изпълнителен директор на Индустриална стопанска асоциация – Видин;
 20. Представител на Видинска света митрополия.

На заседанията на Областната комисия за обществен ред и сигурност – област Видин (ОКОРС – област Видин) присъстват и представители на гражданското общество. Гражданските сдружения и организации имат право да изказват мнения и становища, съгласно Правилата за създаване на обществени съвети за прозрачност и граждански контрол към областните съвети и комисии, председателствани от Областен управител на област Видин и неговите заместници. В дейността на ОКОРС – област Видин, с право на съвещателен глас, се включват:

 • Представител на Гражданско движение "Аз обичам Видин";
 • Представител на Гражданско движение "Видин";
 • Представител на Гражданско движение "ДНЕС".

Мотиви:
Областната комисия за обществен ред и сигурност – област Видин е създадена на основание чл. 143, ал.3 от Конституцията на Република България и чл.31, ал.1, т.1 и т.4 от Закона за администрацията и работи по утвърден от Областен управител на област Видин Правилник за устройството и дейността й, рег. №ОК1104/1/09.06.2017г.
Съгласно чл.2 от Правилника: "Поименният състав на Областната комисия по обществен ред и сигурност се определя със заповед на Областен управител на област Видин и се публикува в сайта на Областна администрация – Видин".
Настоящата Заповед отменя моя Заповед №ОК1101/2/10.06.2021г.
Възлагам Заповедта да бъде публикувана на сайта на Областна администрация – Видин и да бъде сведена до знанието на членовете на ОКОРС – област Видин. 


/ П /
ЛЮБЕН ИВАНОВ
Областен управител на област Видин

*Заповедта е публикувана на 10.02.2022 г., 17:32 часаСъгласно чл.143, ал.3 от Конституцията на Република България и чл.31, т.1 и т.4 от Закона за администрацията, областния управител осигурява провеждането на държавната политика, като отговаря за защитата на националните интереси, на законността и обществения ред и осъществява административен контрол на територията на областта. Създаването на Областната комисия за обществен ред и сигурност е във връзка с цитираните разпоредби и с цел оптимизиране, в рамките на законовите правомощия, взаимодействието и взаимосвързаността между териториалните звена на централната администрация, органите за местно самоуправление, обществените организации, сдружения и граждани за противодействие на престъпността и постигане на ефективен обществен ред и сигурност.

2018 Всички права запазени © Област Видин