Област Видин

Комисия по заетост към Областен съвет за развитие на област Видин

ЗАПОВЕД
№OK 0301/2
гр.Видин 23.04.2019г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.9, ал.2, ал.3 и ал.5 от Закона за насърчаване на заетостта, чл.6 от Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта и Заповед №РД 09/69 от 18.06.2018г.

ОПРЕДЕЛЯМ

Следната структура и състав на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на Област Видин:

Председател: Албена Георгиева - Областен управител на област Видин
Зам. Председател: Лъчезар Попиванов - Заместник  областен управител на област Видин 
Секретар: Гергана Владимирова - главен експерт, отдел "РРУПП" при Областна администрация – Видин

I. Членове:

1. Кмет на Община Белоградчик;
2. Кмет на Община Бойница;
3. Кмет на Община Брегово;
4. Кмет на Община Видин;
5. Кмет на Община Грамада;
6. Кмет на Община Димово;
7. Кмет на Община Кула;
8. Кмет на Община Макреш;
9. Кмет на Община Ново село;
10. Кмет на Община Ружинци;
11. Кмет на Община Чупрене;
12. Директор на Дирекция "Бюро по труда" - Видин;
13. Директор на Дирекция "Бюро по труда" - Белоградчик;
14. Директор на Дирекция "Бюро по труда" – Кула;
15. Директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Видин;
16. Директор на Дирекция "Инспекция по труда" – Видин;
17. Директор на Областна дирекция "Земеделие" - Видин; 
18. Директор на Областна дирекция на ДФ "Земеделие";
19. Началник на Регионален управление на образованието - Видин;
20. Началник отдел "Статистически изследвания - Видин" към ТСБ - Северозапад;
21. Началник на Граничен полицейски участък - Видин;
22. Председател на СРС на КТ "Подкрепа";
23. Председател на СРС на КНСБ - Видин;
24. Председател  на Видинска търговско промишлена палата;
25. Представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България;
26. Изпълнителен директор на "Агенция за регионално развитие и бизнес център" - Видин;
27. Председател на Сдружение "Регионална занаятчийска камара – Видин";
28. Директор на секретариата на ОС на БЧК;
29. Изпълнителен директор на "Индустриална стопанска асоциация" - Видин;
30. Представител "Съюз за стопанска инициатива";
31. Представител "Асоциация на индустриалния капитал в България";
32. Директор на "Регионална служба по заетост" - Монтана;

II. Членове, представители на гражданското общество
На заседанията на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Видин, с право на съвещателен глас, присъстват и представители на гражданското общество. Гражданските сдружения и организации имат право да изказват мнения и становища, съгласно утвърдените Правила за работа с граждани и организации по отношение работата на комисиите и съветите създадени към Областен управител на област Видин. В дейността на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на Област Видин се включва:
- Представител на гражданско сдружение "Аз обичам Видин"
- Представител на гражданско движение ДНЕС
- Представител на гражданско движение Видин

Настоящата Заповед отменя всички предишни Заповеди с които е определен съставът на "Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на Област Видин".
Неразделна част от заповедта е Приложение 1, което представлява актуален поименен списък на членовете на комисията.
Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на членовете на Комисията.

/ П / 
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА 
Областен управител на област Видин
 


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЗАПОВЕД №OK0301/2 от 23.04.2019г. 

 

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ 
НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВИДИН:

1. Борис Николов - Кмет на Община Белоградчик
2. Анета Генчева - Кмет на Община Бойница
3. Милчо Лалов - Кмет на Община Брегово
4. Огнян Ценков - Кмет на Община Видин
5. Милчо Башев - Кмет на Община Грамада
6. Лозан Лозанов - Кмет на Община Димово
7. Д-р Владимир Владимиров - Кмет на Община Кула
8. Митко Антов - Кмет на Община Макреш
9. Георги Стоенелов - Кмет на Община Ново село
10. Александър Александров - Кмет на Община Ружинци
11. Ваньо Костин - Кмет на Община Чупрене
12. Иван Иванов – Директор на дирекция "Бюро по труда" - Видин
13. Ангел Георгиев - Директор на дирекция "Бюро по труда" - Белоградчик
14. Галя Недкова - Директор на дирекция "Бюро по труда" - Кула
15. Венцислав Боянов - Директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Видин
16. Надежда Симеонова - Директор на Дирекция "Инспекция по труда" – Видин
17. Емилян Енчев - Директор на Областна дирекция "Земеделие" - Видин
18. Кремена Николова - Директор Областна дирекция на ДФ "Земеделие"
19. Веселка Асенова - Началник Регионално управление на образованието - Видин
20. Цветан Цветков - Началник отдел "Статистически изследвания - Видин" към ТСБ - Северозапад
21. Силвио Лазаров - Началник на Граничен полицейски участък - Видин
22. Стефан Кръстев - Председател на СРС на КТ "Подкрепа"
23. Любен Любенов - Председател на СРС на КНСБ - Видин
24. Красимир Кирилов - Председател  на Видинска търговско промишлена палата
25. Митко Младенов - Председател на Сдружение "Регионална занаятчийска камара - Видин"
26. Представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
27. Евтим Стефанов - Изпълнителен директор на "Агенция за регионално развитие и бизнес център" - Видин
28. Цветелина Петрова - Директор на секретариата на ОС на БЧК
29. Олег Антов – Изпълнителен директор "Индустриална стопанска асоциация"-Видин
30. Ивайло Тодоров - Съюз за стопанска инициатива /представителство Видин/
31. Лилия Борисова - Асоциация на индустриалния капитал в България
32. Даниела Накова - Директор на "Регионална служба по заетост" - Монтана


Членове, представители на гражданското общество:
- Светлана Димитрова ГС "АЗ ОБИЧАМ ВИДИН"
- Илко Илиев - ГД "ВИДИН"
- Веска Илиева - ГД "ДНЕС"


Комисията определя приоритетите на регионалната политика по заетостта и координира дейностите с регионален характер, свързани с проблемите на заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация. 
Протокол №67/28.01.2014г. от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие

Протокол №68/28.10.2014г. от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие

2018 Всички права запазени © Област Видин