Област Видин

Комисия по заетост към Областен съвет за развитие на област Видин

 

З А П О В Е Д

№ ОК0301/4   
гр. Видин  21.10.2022 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 9, ал.2, ал. 3 и ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта, чл. 6 от Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта във връзка с настъпили промени в поименния списък на членовете на КЗ към ОСР.

О П Р Е Д Е Л Я М

Следната структура и състав на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Видин:

Председател: Огнян Асенов - Областен управител на област Видин
Зам. Председател: Шишман Чаушев – Зам. областен управител на област Видин

Секретар: Гергана Владимирова – гл. експерт, отдел “РРУПП”, дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация – Видин

I.    Членове:
1.Кмет на Община Белоградчик
2.Кмет на Община Бойница
3.Кмет на Община Брегово
4.Кмет на Община Видин
5.Кмет на Община Грамада
6.Кмет на Община Димово
7.Кмет на Община Кула
8.Кмет на Община Макреш
9.Кмет на Община Ново село
10.Кмет на Община Ружинци
11.Кмет на Община Чупрене
12.Директор на Дирекция „Бюро по труда” - Видин
13.Директор на Дирекция „Бюро по труда” - Белоградчик
14.Директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Кула
15.Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” - Видин
16.Директор на Дирекция „Инспекция по труда” – Видин
17.Директор на Областна дирекция „Земеделие” - Видин
18.Директор на Областна дирекция на ДФ „Земеделие” - Видин
19.Началник на Регионално управление на образованието - Видин
20.Началник отдел "Статистически изследвания - Видин" към ТСБ - Северозапад
21.Началник на Граничен полицейски участък - Видин
22.Председател на СРС на КТ „Подкрепа” - Видин
23.Областен координатор на КНСБ в РС на КНСБ - Видин
24.Председател на Видинска търговско промишлена палата
25.Представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
26.Председател на УС на „Агенция за регионално развитие и бизнес център” - Видин
27.Председател на Сдружение „Регионална занаятчийска камара – Видин“
28.Директор на секретариата на ОС на БЧК- Видин
29.Представител „Асоциация на индустриалния капитал в България“
30.Управител на Сдружение „ДЕМО“ – клон Видин
31.Директор на „Регионална служба по заетост” - Монтана

II.    Членове, представители на гражданското общество
    На заседанията на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Видин, с право на съвещателен глас, присъстват и представители на гражданското общество. Гражданските сдружения и организации имат право да изказват мнения и становища, съгласно утвърдените Правила за работа с граждани и организации по отношение работата на комисиите и съветите създадени към Областен управител на област Видин. В дейността на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Видин се включва:
- Представител на гражданско сдружение „Аз обичам Видин“
- Представител на гражданско движение ДНЕС
- Представител на гражданско движение Видин

Настоящата Заповед отменя Заповед № OK 0301/3 от 29.08.2022г. с която е определен съставът на „Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Видин”.
Неразделна част от заповедта е Приложение 1, което представлява актуален поименен списък на членовете на комисията.
Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на членовете на Комисията.

/П/
ОГНЯН АСЕНОВ

Областен управител на област Видин

*Заповедта е публикувана на 24.10.2022 г., 11:51 часа

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЗАПОВЕД № ОК 0301/4 от 21.10.2022г.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ
 НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВИДИН:

1. Борис Николов  - Кмет на Община Белоградчик
2. Анета Генчева - Кмет на Община Бойница
3. Илиян Бърсанов - Кмет на Община Брегово
4. Д-р Цветан Ценков - Кмет на Община Видин
5. Милчо Башев - Кмет на Община Грамада
6. Светослав Славчев - Кмет на Община Димово
7. Д-р Владимир Владимиров - Кмет на Община Кула
8. Митко Антов  - Кмет на Община Макреш
9. Георги Стоенелов - Кмет на Община Ново село
10. Александър Александров - Кмет на Община Ружинци
11. Анжело Добричов - Кмет на Община Чупрене
12. Иван Иванов – Директор на дирекция “Бюро по труда” - Видин
13. Ангел Георгиев – и.д. Директор на дирекция “Бюро по труда” - Белоградчик
14. Галя Недкова - Директор на дирекция “Бюро по труда” - Кула
15. Венцислав Боянов - Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” - Видин
16. Надежда Симеонова - Директор на Дирекция „Инспекция по труда” – Видин
17. Инж. агр. Пламен Генов - Директор на Областна дирекция „Земеделие” - Видин
18. Любомир Здравков - Директор Областна дирекция на ДФ „Земеделие”
19. Ангел Донкин – и.д. Началник Регионално управление на образованието - Видин
20. Цветан Цветков - Началник отдел "Статистически изследвания - Видин" към ТСБ - Северозапад
21. Силвио Лазаров - Началник на Граничен полицейски участък - Видин  
22. Стефан Кръстев - Председател на СРС на КТ „Подкрепа”
23. Любен Любенов - Областен координатор на КНСБ в РС на КНСБ - Видин
24. Красимир Кирилов - Председател  на Видинска търговско промишлена палата
25. Антоан Николов - Представител на „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България“
26. Камелия Лозанова – Председател на УС на „Агенция за регионално развитие и бизнес център” - Видин
27. Митко Младенов - Председател на Сдружение „Регионална занаятчийска камара - Видин“
28. Цветелина Петрова - Директор на секретариата на ОС на БЧК
29. Лилия Станчева - Асоциация на индустриалния капитал в България
30. Илка Вълчева - Управител на Сдружение „ДЕМО“ – клон Видин
31. Светла Узунова - Директор на „Регионална служба по заетост” - Монтана


Членове, представители на гражданското общество
- Светлана Димитрова ГС „АЗ ОБИЧАМ ВИДИН“
- Илко Илиев - ГД „ВИДИН“
- Веска Илиева - ГД „ДНЕС“

 


Комисията определя приоритетите на регионалната политика по заетостта и координира дейностите с регионален характер, свързани с проблемите на заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация. Протокол №67/28.01.2014г. от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие

Протокол №68/28.10.2014г. от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие

2018 Всички права запазени © Област Видин