Област Видин

Комисия по заетост към Областен съвет за развитие на област Видин

З А П О В Е Д

№ OK 0301/2   

гр. Видин 28.05.2024 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 9, ал.2, ал. 3 и ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта, чл. 6 от Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, решение на № 324 от 08.05.2024г. на МС с вх. № 2803-2851 от 09.05.2024г. и писмо от изпълнителния директор и член на УС на КРИБ с вх. № 2803/1997 от 29.03.2024г.

О П Р Е Д Е Л Я М

Следната структура и състав на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Видин:

Председател: Ани Арутюнян - Областен управител на област Видин

Секретар: Гергана Владимирова - гл. експерт, дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация – Видин

 1. Членове:

 

 1. Кмет на Община Белоградчик
 2. Кмет на Община Бойница
 3. Кмет на Община Брегово
 4. Кмет на Община Видин
 5. Кмет на Община Грамада
 6. Кмет на Община Димово
 7. Кмет на Община Кула
 8. Кмет на Община Макреш
 9. Кмет на Община Ново село
 10. Кмет на Община Ружинци
 11. Кмет на Община Чупрене
 12. Директор на Дирекция „Бюро по труда” - Видин
 13. Директор на Дирекция „Бюро по труда” - Белоградчик
 14. Директор на Дирекция „Бюро по труда“ - Кула
 15. Началник на Регионално управление на образованието - Видин
 16. Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” - Видин
 17. Директор на Дирекция „Инспекция по труда” - Видин
 18. Директор на Областна дирекция „Земеделие” - Видин
 19. Директор на Областна дирекция на ДФ „Земеделие” - Видин
 20. Началник отдел "Статистически изследвания - Видин" към ТСБ - Северозапад
 21. Началник на Граничен полицейски участък - Видин 
 22. Председател на СРС на КТ „Подкрепа” – Видин
 23. Областен координатор на КНСБ в РС на КНСБ - Видин
 24. Председател  на Видинска търговско промишлена палата
 25. Представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
 26. Представител „Асоциация на индустриалния капитал в България“
 27. Областен представител на Съюз за стопанска инициатива
 28. Изпълнителен директор на „Индустриална стопанска асоциация” - Видин
 29. Председател на УС на „Агенция за регионално развитие и бизнес център” - Видин
 30. Председател на Сдружение „Регионална занаятчийска камара” - Видин
 31. Директор на секретариата на ОС на БЧК- Видин
 32. Управител на Сдружение „ДЕМО“ - клон Видин

 

 1. Членове, представители на гражданското общество

На заседанията на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Видин, с право на съвещателен глас, присъстват и представители на гражданското общество. Гражданските сдружения и организации имат право да изказват мнения и становища, съгласно утвърдените Правила за работа с граждани и организации по отношение работата на комисиите и съветите създадени към Областен управител на област Видин. В дейността на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Видин се включва:

 • Представител на гражданско сдружение „Видин“

 

Настоящата Заповед отменя Заповед № OK 0301/1 от 01.02.2024г. с която е определен съставът на „Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Видин”.

Неразделна част от заповедта е Приложение 1, което представлява актуален поименен списък на членовете на комисията.

Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на членовете на Комисията.

 

/П/

АНИ АРУТЮНЯН

Областен управител на област Видин

*Заповедта е публикувана на 28.05.2024 г., 14:59 часа

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЗАПОВЕД № OK 0301/2 от 28.05.2024г.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВИДИН:

 

 1. Боян Минков - Кмет на Община Белоградчик
 2. Анета Генчева - Кмет на Община Бойница
 3. Илиян Бърсанов - Кмет на Община Брегово
 4. Д-р Цветан Ценков - Кмет на Община Видин
 5. Милчо Башев - Кмет на Община Грамада
 6. Светослав Славчев - Кмет на Община Димово
 7. Д-р Владимир Владимиров - Кмет на Община Кула
 8. Митко Антов - Кмет на Община Макреш
 9. Венислав Ангелов - Кмет на Община Ново село
 10. Александър Александров - Кмет на Община Ружинци
 11. Мария Тодорова - Кмет на Община Чупрене
 12. Иван Иванов - Директор на дирекция “Бюро по труда” - Видин
 13. Милена Йорданова - Директор на дирекция “Бюро по труда” - Белоградчик
 14. Галя Недкова - Директор на дирекция “Бюро по труда” - Кула
 15. Веселка Асенова - Началник Регионално управление на образованието - Видин
 16. Венцислав Боянов - Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” - Видин
 17. Надежда Симеонова - Директор на Дирекция „Инспекция по труда” - Видин
 18. Александър Матеев - Директор на Областна дирекция „Земеделие” - Видин
 19. Любомир Здравков - Директор на Областна дирекция на ДФ „Земеделие”
 20. Цветан Цветков - Началник отдел "Статистически изследвания - Видин" към ТСБ - Северозапад
 21. Силвио Лазаров - Началник на Граничен полицейски участък - Видин 
 22. Стефан Кръстев - Председател на СРС на КТ „Подкрепа” - Видин
 23. Любен Любенов - Областен координатор на КНСБ в РС на КНСБ - Видин
 24. Красимир Кирилов - Председател  на Видинска търговско промишлена палата
 25. Павел Радулов - Представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
 26. Лилия Станчева - Представител на Асоциация на индустриалния капитал в България
 27. Калоян Иванов - Областен представител на Съюз за стопанска инициатива
 28. Георги Георгиев - Изпълнителен директор на Индустриална стопанска асоциация Видин 
 29. Камелия Лозанова - Председател на УС на „Агенция за регионално развитие и бизнес център” - Видин
 30. Митко Младенов - Председател на Сдружение „Регионална занаятчийска камара” - Видин
 31. Цветелина Петрова - Директор на секретариата на ОС на БЧК-Видин
 32. Илка Вълчева - Управител на Сдружение „ДЕМО“ - клон Видин

 

 

Членове, представители на гражданското общество

 • Личко Луков - ГД „Видин“

Комисията определя приоритетите на регионалната политика по заетостта и координира дейностите с регионален характер, свързани с проблемите на заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация. Протокол №67/28.01.2014г. от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие

Протокол №68/28.10.2014г. от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие

2018 Всички права запазени © Област Видин