Област Видин

Областна комисия за контрол на епидемиите, епизоотиите и зоонозните заболявания

ЗАПОВЕД

№ ОК0202-2

Видин, 28.03.2024г.

На  основание  чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл.4 от Правилника за дейността на ОККЕЕЗЗ във връзка с настъпили структурни промени в съответните ведомство и организации с представителство в Областната епизоотична комисия, наш. вх.№2803-1958/28.03.2024г.,

АКТУАЛИЗИРАМ:

Състава на Областната комисия за контрол на епидемиите, епизоотиите и зоонозните заболявания – област Видин/ ОККЕЕЗЗ/, както следва:

Председател:
Иво Георгиев Атанасов – Областен управител на област Видин 

Заместник-председатели:
1. д-р Адриян Данков – директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Видин 
2. д-р Венцислав Владински – директор на Регионална здравна инспекция – Видин 
3. комисар Петър Петров– началник отдел ”Охранителна полиция” при ОД на МВР-Видин
Секретар
Ирена Димитрова – главен експерт, дирекция АКРРДС, Областна администрация – Видин
Членове:
1. инж. Любомир Иванов – директор РИОСВ – Монтана 
2. д-р Валери Велков – н-к отдел „Здравеопазване на животните”, ОДБХ – Видин
3. д-р Пепа Цветанова – директор Д ”Надзор на заразните болести”, РЗИ – Видин
4. инж. Красимира Стойкова – н-к отдел „Контрол на храните”, ОДБХ – Видин
5. Владимир Петров Иванов – инспектор по Защита на населението в група „Планиране и превантивна дейност” при РД”ПБЗН” – Видин 
6. Румен Иванов – специалист по лова към Ловно-рибарско дружество - Видин 

На заседанията на ОККЕЕЗЗ – област Видин присъстват и представители на граждански структури и организации. Техните представители имат право да изказват мнения и становища, съгласно Правилата за създаване на обществени съвети за прозрачност и граждански контрол към областните съвети и комисии, председателствани от Областния управител на област Видин и неговите заместници. Във връзка с Докладна с вх.№2803-221/11.01.2024г. и писмо, наш вх.№2803-8242/22.12.2023г., в дейността на ОККЕЕЗЗ – област Видин, с право на съвещателен глас, се включва:
• представител на Гражданско движение „Видин”.

Настоящата заповед отменя моя Заповед №ОК0202/1/01.02.2024г. за определяне състава на Областната епизоотична комисия.
Възлагам заповедта да бъде публикувана на сайта на Областна администрация – Видин и да бъде сведена до знанието на членовете на Областната епизоотична комисия.

/П/
ИВО АТАНАСОВ

Областен управител на област Видин

*публикувано на 28.03.2024 г.; 15:27 часа


Рег. № 2803-3298-12.07.2018 г.


Утвърдил: /П/ 
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА 
Областен управител на област Видин 

 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ЕПИДЕМИИТЕ, ЕПИЗООТИИТЕ И ЗООНОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
ОБЛАСТ ВИДИН

 

РАЗДЕЛ І 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1. (1) С този правилник се урежда структурата, функциите и задачите на Областната комисия за контрол на епидемиите, епизоотиите и зоонозните заболявания /за краткост Областна епизоотична комисия - ОЕК/; 
(2) Областната епизоотична комисия е постоянно действащ консултативен орган към Областния управител. Състава се определя със заповед на Областния управител и включва представители на държавната власт и на неправителствени организации имащи отношение към проблеми с болестите по животните и опазване здравето на хората. 
 

РАЗДЕЛ ІІ 
СТРУКТУРА НА КОМИСИЯТА


Чл.2 (1) Областната епизоотична комисия се състои от председател, заместник председатели, секретар и членове. 
(2) Председател на ОЕК е Областния управител. Заместник председатели са: директорите на Областната дирекция по безопасност на храните и Регионалната здравна инспекция, както и представител на ОД на МВР; 
(3) ОЕК има представителен характер на ведомствата и организациите, които участват в нея; 
Чл.3 Задължения на членовете на Областната епизоотична комисия: 
(1) Председателят на ОЕК: свиква заседанията на комисията и определя дневния ред; организира и ръководи работата на ОЕК; подписва протоколите от заседанията и заповедите, с които се привеждат в действие решенията на ОЕК; 
(2) Заместник председателите имат задълженията: да подпомагат дейността на председателя на комисията; да ръководят работа при отсъствие на председателя; да организират експертно дейността на комисията по предоставяне на информация за разглежданите проблеми; 
(3) Секретарят организира заседанията на комисията; води протокола от заседанията и съхранява документацията на Комисията; осъществява писмената кореспонденция с институциите по взетите решения от заседанията на ОЕК; 
(4) Съставът на ОЕК се утвърждава със заповед на Областния управител. Списъкът с членовете на Комисията се определя с писмено предложение на управляващия съответното ведомство. Членовете на Комисията участват в заседанията, като представят експертно становище по разглежданите проблеми. 
Чл.4 Промени в състав на ОЕК се правят с изрична заповед на Областния управител при настъпили структурни промени в съответните ведомства и организации. 
 

РАЗДЕЛ ІІІ 
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА КОМИСИЯТА


Чл.5 (1) Членовете на Областната епизоотична комисия: 
1. Подпомагат Областния управител на Видин при изпълнение на държавната политика по опазване здравето на животните на територията на област Видин; 
2. Обсъждат и дават становища по стратегията и проблемите, касаещи локализирането и ограничаването на разпространението на заразни болести по животните и зоонози по хората; 
3. Осигуряват взаимодействие и координация между организациите, имащи отношение към опазване здравето на хората и животните; 
4. Оказват съдействие за регулиране на взаимоотношенията между държавни органи, общини, неправителствени организации и гражданите по проблемите на опазване здравето на хората и животните; 

Чл.6 (1) Решенията на комисията за предприемане на действия и принудителни мерки за предотвратяването на разпространението на болести по животните и зоонози по хората се въвеждат със заповед на Областния управител на област Видин; 
(2) Контрола по изпълнение на решенията на комисията се осъществява от Председателя на комисията или негов заместник; 
 

РАЗДЕЛ ІV 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ОЕК


Чл.7 (1) Областната епизоотична комисия се свиква на редовни и извънредни заседания: 
1. По инициатива на Председателя; 
2. По искане на директора на ОД на БАБХ – Видин; 
3. По разпореждане на изпълнителния директор на БАБХ; 
4. По искане на министъра на земеделието, храните и горите; 
(2) За всяко заседания се изготвя дневен ред, който се изпраща от секретаря на членовете на ОЕК; 
(3) Всеки член може да прави предложения за промени в дневния ред; 

Чл.8 (1) Заседанията на ОЕК се откриват и провеждат в присъствието на 50%+1 от списъчния състав на комисията; 
(2) в случай, че не могат да присъстват на заседание на комисията, нейните членове могат да бъдат заместени от друг представител на съответната институция ,определен от нейния ръководител; 
(3) На заседанията на комисията могат да бъдат канени и непредвидени в ОЕК държавни или други институции, имащи отношение към разглежданите въпроси и вземането на решения; 
(4) На заседанията на комисията могат да присъстват заинтересовани институции, организации и журналисти. Присъствието им се определя преди всяко заседание с решение на председателя на комисията; 

Чл.9 (1) Решенията от заседанията се взимат с обикновено мнозинство. 
(2) На заседанията на комисията се води протокол, в който се отразяват присъстващите; дебатите; взетите решения; Протоколът се подписва от председателя, секретаря на комисията и си утвърждава от Областния управител; 
(3) Към протокола се прилагат всички писмени материали, постъпили на заседанието;
(4) За решенията и мерките, които е необходимо да се въведат със заповед, членовете на комисията гласуват Проект на текст за заповед, която се предлага за подпис от Областния управител на Видин. Заповедта се докладва до знанието на кметовете на общини и други административни органи; 
(5) При необходимост информационни материали от заседанията се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масова информация или по друг подходящ начин; 




Комисията разработва и провежда областната политика за профилактика и контрол на епидемиите, епизоотиите и зоонозните заболявания на територията на област Видин. 

2018 Всички права запазени © Област Видин