Област Видин

Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 

ОК0505-1

 

Видин 01.03.2022 г.

            На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.64, ал.1, т.10 и чл.22, ал.1 от Закона за защита при бедствия, РМС №669 от 02.11.2017г. и  настъпили кадрови промени,

 

АКТУАЛИЗИРАМ:

 

І. Състав на щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове, както следва:

Ръководител: ЛЮБЕН ИВАНОВ ИВАНОВ – Областен управител на област Видин;

Заместник ръководител: АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ВЛАХОВСКА – Заместник областен управител на област Видин;

и членове:

1. ПЕТЪР МИТКОВ КОЦИН – Директор  на Областна дирекция на МВР – Видин;

2. СТИЛИЯН ПЕТКОВ ПЕШЕВ – Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на  населението” – Видин;

3. д-р Станислав Петров ПОЛОМСКИ – Директор на Център за спешна медицинска помощ – Видин;

4. ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА ПЕТРОВА – Директор на секретариата на ОС на БЧК - Видин;

Секретар: ЦВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ – Директор дирекция „АПОФУС” в Областна администрация – Видин.

 

ІI. Междуведомствена група за информация, координация и логистика към областния щаб в състав:

Ръководител: СИЛВИЯ САШОВА СТРЕЗОВА – Главен секретар на Областна администрация – Видин.

и членове:

1. ПЕТЪР РУМЕНОВ ПЕТРОВ – Началник отдел „Охранителна полиция“ в Областна Дирекция на МВР – Видин;

2. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ – Началник на сектор „ПКД” в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Видин;

3. ГЕНАДИЙ МЛАДЕНОВ ЯНЧОВСКИ – Началник на група “Оперативен център” в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Видин;

4. ФИЛИП ИВАНОВ ФИЛИПОВ – Началник на група „ПКПД“ в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Видин;

5. ДАМЯН НИКОЛОВ КУШЕВ – Началник на Военно окръжие ІІ степен – Видин;

6. ВЕСЕЛКА ВЕСЕЛИНОВА НАЙДЕНОВА-ДАНАИЛОВА – Старши юрисконсулт, Д „АПОФУС” в Областна администрация – Видин.

 

III. Работни групи за подпомагане дейността на областния щаб, в състав ръководители на компетентни, с оглед характера на бедствието, териториални структури на изпълнителната власт, ведомства и институции, които имат задължения по изпълнението на Областния план за защита при бедствия, чийто поименен състав предварително е въведен в групи за оповестяване в Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия, съгласно Приложение № 3.

ІV. При оповестяване до ч + 00.40 членовете на щаба, групата за информация, комуникация и логистика  и съответната работна група за подпомагане дейността на Областния щаб да се явят в заседателната зала на Областна администрация – Видин.

V. При промяна на личните и служебните телефони, членовете на областният щаб и определените длъжностни лица в групите за подпомагане дейността на щаба, както и междуведомствената група за информация, координация и логистика незабавно да информират оперативния център на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Видин на телефон/факс 094/ 600 016 и GSM 0885 45 21 66.

Настоящата заповед изменя Заповед №ОК-0505-2 от 13.04.2018г. и отменя Заповед №ОК-0505-1 от 15.06.2021г. на Областен управител на област Видин.

Контролът по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се публикува на ел. страница на Областна администрация – Видин и ведно с телефонния указател – приложение № 2 да се връчат на всички членове на щаба за сведение и изпълнение.

 

            ПРИЛОЖЕНИЯ:

№1 Списък с телефоните на членовете на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове.

№2 Списък с телефоните на членовете на междуведомствена група за информация, координация и логистика.

№3 Списък с телефоните на членовете на работните групи за подпомагане дейността на Областния щаб, в състав ръководители на компетентни, с оглед характера на бедствието, териториални структури на изпълнителната власт, ведомства и институции, които имат задължения по изпълнението на Областният план за защита при бедствия.

 

/ П /

ЛЮБЕН ИВАНОВ

Областен управител на област ВидинЩабът подпомага областния управител в изпълнение на вменените му задължения в Закона за защита при бедствия, а именно да координира и контролира подготовката за бедствия, извършвана от областната администрация, териториалните звена на министерствата и ведомствата, юридическите и физическите лица в областта; да организира и контролира изпълнението на превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия; да предоставя данни за изготвянето на Националния план за защитата при бедствия; да създава организация за оповестяване при бедствия и пр. 

План за защита при бедствия в област Видин

Заповед №ОК-0505-1 от 01.03.2022г.  и Приложенията към нея

Заповед №ОК-0505-1 от 15.06.2021г.  и Приложенията към нея

Заповед №ОК-0505-1 от 29.10.2020г.  и Приложенията към нея

Заповед №ОК0505/1 от 21.03.2018г. и Приложенията към нея

Заповед №ОК0505/2 от 13.04.2018г. и Приложенията към нея

Заповеди №ОК0505/3 от 12.06.2018г. и №ОК0505/2 от 13.04.2018г. и Приложенията към нея

Заповед №ОК 0505/4 от 21.09.2018г.  и Приложенията към нея

2018 Всички права запазени © Област Видин