Област Видин

Областен координационен център за изпълнение на ПМС № 100 от 08.06.2018г., (изм. и доп. ПМС № 259/14.10.2019г.) за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и писмо от РУО-Видин с вх. № 2803-567 от 01.02.2022г..

ЗАПОВЕД

№  РД 09-182

Видин, 19.12.2023 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с писмо от заместник министър – председателя, с вх. № 2803/3993 от 28.08.2018г. относно създаване на областни координационни центрове за изпълнение на ПМС № 100 от 08.06.2018г., (изм. и доп. ПМС № 259/14.10.2019г.) за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, моя Заповед № РД 09-71 от 24.07.2023г., писмо от кмета на община Белоградчик с вх. № 2803/7808 от 08.12.2023г., писмо от кмета на община Ново село с вх.  № 2803/8028 от 14.12.2023г.

О П Р Е Д Е Л Я М:

Следната структура и състав на Областен координационен център - Видин:
Председател: Ани Арутюнян - Заместник областен управител на Област Видин
Зам. председател: Веселка Асенова – Началник РУО-Видин
Секретар: Ирена Водова – Ст. експерт, РУО Видин

Членове:
1. Венцислав Боянов – Директор на РДСП-Видин
2. Д-р Светослава Мартинова – Зам. директор, РЗИ- Видин
3. Гергана Владимирова – Гл. експерт, дирекция “АКРРДС”, Обл. администрация Видин
4. Десислава Николова – Гл. експерт  “ Закрила на детето ”, РДСП-Видин
5. Веселина Николова – Нач. сектор “ООРТП”, ОД на МВР-Видин
6. Даниела Димитрова – Инспектор сектор “ПКП”, ОД на МВР-Видин
7. Ива Александрова – Гл. експерт „Образование, младежки дейности и туризъм“, община Белоградчик
8. Жанета Иванова – Гл. специалист „Образование и СД“, община Бойница
9. Лора Сурчелова – Секретар на МКБППМН, община Брегово
10. Зорница Александрова – Мл. експерт „Образование“, община Видин
11. Ирена Димитрова – Директор, дирекция “ОА“, община Грамада
12. Петрана Рангелова – Зам. кмет, община Димово
13. Габриела Нинкова – Секретар на МКБППМН, община Кула
14. Ванюша Василева – Секретар на община Макреш
15. Албена Ангелова – Секретар на община Ново село
16. Пламен Гацев – Секретар на община Ружинци
17. Корнелия Антова – Гл. специалист “СП”, община Чупрене

Настоящата Заповед отменя всички предходни заповеди, свързани с Областния координационен център - Видин.
Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на членовете на ОКЦ.


/П/
ИВО АТАНАСОВ

Областен управител на област Видин

*заповедта е публикувана на 08.01.2024 г.; 16:20 часа.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

ПРАВИЛНИК

за създаването и дейността на Областен координационен център за изпълнение на ПМС № 100 от 08.06.2018г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

 

ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Този правилник урежда организацията и дейността на Областен координационен център за координация и контрол на изпълнението на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, на Област Видин.

Чл. 2. Областния координационен център се създава във връзка с ПМС № 100 от 08.06.2018г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

ЧАСТ ВТОРА
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА КООРДИНАЦИОННОТО ЗВЕНО

Чл. 3. Областният координационен център се създава със заповед на Областен управител на област Видин и се състои от председател, зам. председател, секретар и членове.

Чл. 4. В състава на Областния координационен център по чл. 3 се включват Областен управител на област Видин, Началника на РУО Видин, Директор на РДСП, Директор на ОД на МВР, Директор на РЗИ, Началник на Отдел на Държавната агенция за закрила на детето, кметовете на общини или техни представители и др. заинтересовани лица.

Чл. 5. Председателят на Областния координационен център може да кани на заседанията и други физически/юридически лица, имащи отношение към разглежданите теми.

Чл. 6. Председател на Областния координационен център е Областният управител.

Чл. 7. Секретар на Областния координационен център е представител от Регионалното управление на образованието.

Чл. 6. Областният координационен център:

Осъществява междуинституционална координация и контрол на областно ниво за изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове.

Чл. 7. Началникът на Регионалното управление на образованието и кметовете на общините отчитат пред Областния координационен център изпълнението на Механизма.

ЧАСТ ТРЕТА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Чл. 8. (1) Областният координационен център провежда заседанията си минимум 2 пъти в годината.

(2) Областният координационен център се свиква на заседания:

По инициатива на председателя;

По искане на негови членове, след съгласуване с председателя.

Чл. 9. Заседанията на Областния координационен център се свикват с писмени, устни или изпратени по електронната поща покана от председателя до всеки член, както и до други лица, имащи право да присъстват. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и начина за провеждане на заседание.

Чл. 10. Заседанията на Областния координационен център са редовни, ако на тях присъстват половината плюс един от членовете му.

Чл. 11 Заседанията се ръководят от Председателя, при неговото отсъствие от зам. Председателя, а при отсъствието на двамата – от секретаря на Областния координационен център.

Чл. 12. Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред могат да се правят от членовете на Областния координационен център и непосредствено преди гласуването на дневния ред, като следва да се съблюдава естеството на предложената тема с оглед на необходимо време за изразяване на становище, коментари и пр.

Чл. 13. Решенията на Областния координационен център се приемат с мнозинство половината плюс един от участниците в заседанието.

Чл. 14. За всяко заседание се съставя протокол, в който се отразяват приетите решения. Протоколът се изготвя от секретаря в 5-дневен срок от провеждане на заседанието.

Чл. 15. Протоколът се подписва от секретаря и се предоставя на областния управител за одобрение, след което се изпраща до членовете на центъра.

Чл. 16. (1) По преценка на Председателя на Областния координационен център може да приема решения и неприсъствено, с протокол, към който се прилага проекта на решение.

(2) Решението е прието, ако е подкрепено без забележки от половината плюс един от членовете на съвета. Неизпращането на възражения или забележки се счита за мълчаливо одобрение.

(3) В случай, че решението не бъде прието, то се разглежда на следваща среща на Областния координационен център

Чл. 17. Настоящите правила могат да бъдат изменяни и допълвани при промяна на обстоятелствата, отнасящи се до работата на Областния координационен център.

Настоящите правила са обсъдени и приети на среща проведена на 07.09.2018г. за създаване на Областен координационен център за изпълнение на ПМС № 100 от 08.06.2018г.

 

 

 

 

 

2018 Всички права запазени © Област Видин