Област Видин

Комисия за обсъждане на предложения за промени в маршрутните разписания от Областната транспортна схема /Областна транспортна комисия/

ЗАПОВЕД

№  ОК0403/1
Видин, 23.01.2024 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и чл.3, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за обсъждане на предложения за промени в маршрутните разписания на автобусните линии от Областна транспортна схема и във връзка със Заповед №РД09-170/05.12.2023 г. на Областен управител на област Видин и Докладна записка рег.№2803-221/11.01.2024 г.

О П Р Е Д Е Л Я М:

Следния поименен състав на Комисията за обсъждане на предложения за промени в маршрутните разписания на автобусните линии от Областна транспортна схема – Видин:

Председател: Ани Арутюнян – Заместник областен управител на област Видин;

Секретар: Любен Петров – Главен експерт дирекция АКРРДС, Областна администрация – Видин;

и членове

1. Иван Иванов – Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” – Видин;
2. Генчо Мирков – Началник отдел „Районна железопътна инспекция – София” към Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”;
3. Недялко Панталеев – Началник на Превозна служба „Видин и Лом” към Поделение за пътнически превози – София;
4. Беатрис Иванова – Главен специалист отдел „ИРД“ в Областно пътно управление – Видин;
5. Валентин Александров – Директор на дирекция „УТСД”, Община Белоградчик;
6. Румен Кънчев – Заместник-кмет на община Бойница;
7. Росица Попарданова – Секретар на Община Брегово;
8. Венета Йорданова – Старши експерт „Транспорт, контрол и разрешителни режими”, Община Видин;
9. Виолета Тошева – Заместник-кмет на община Грамада;
10. Ангелина Георгиева – Главен експерт „Програми и проекти”, Община Димово;
11. Людмил Лалов - Заместник-кмет на община Кула;
12. Емил Йонов – Директор на дирекция „УТСД”, Община Макреш;
13. Мая Иванова – Директор на дирекция „СА”, Община Ново село;
14. инж.Пламен Гацев – Секретар на Община Ружинци;
15. Асен Джунински – Секретар на Община Чупрене;
16. Янита Каменова-Костадинова – Член на Управителния съвет на Сдружение на автобусни превозвачи „БЪДИН ЕКСПРЕС 95” –  гр. Видин;
17. Цеца Петкова – Член на Управителния съвет на Сдружение на автобусни превозвачи „БЪДИН ЕКСПРЕС 95” –  гр. Видин;
18. Вергил Алексиев – Представител на Национално сдружение на автобусните превозвачи в България.
На заседанията на Комисията присъстват и представители на гражданското общество. Гражданските сдружения и организации имат право да изказват мнения и становища, съгласно Правилата за създаване на обществени съвети за прозрачност и граждански контрол към областните съвети и комисии, председателствани от Областен управител на област Видин и неговите заместници. 
В дейността на Комисията, с право на съвещателен глас, се включват представители на:
* Гражданско движение „Видин”.

 

 

Мотиви: Чл.11, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002 г. разпорежда, че предложенията за промени в маршрутните разписания от областните транспортни схеми се обсъждат в комисия, определена от Областния управител. По силата на чл.12, ал.9 от Наредба №2, Комисията обсъжда и предложения за промени в маршрутните разписания от републиканската транспортна схема.
Съгласно чл.3, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Комисията, поименният й състав се определя със Заповед на Областен управител на област Видин. 
Комисията да работи по утвърдения от Областен управител на област Видин Правилник за организацията и дейността й.
Настоящата Заповед отменя Заповед №ОК0403-2/12.10.2023 г. на Областен управител на област Видин. 
Заповедта да бъде публикувана на сайта на Областна администрация – Видин и да бъде сведена до знанието на членовете на Комисията за обсъждане на предложения за промени в маршрутните разписания на автобусните линии от Областна транспортна схема – Видин при свикване на редовно заседание на Комисията.

/П/
ИВО АТАНАСОВ

Областен управител на област Видин
 

*заповедта е публикувана на 23.01.2024 г., 13:51 часа

Правилник за организацията и дейността на Комисията за обсъждане на предложения за промени в маршрутните разписания на автобусните линии от Областна транспортна схема – Видин

 

2018 Всички права запазени © Област Видин