Област Видин

Комисия за обсъждане на предложения за промени в маршрутните разписания от Областната транспортна схема /Областна транспортна комисия/

ЗАПОВЕД
№ ОК 0403/1
гр.Видин 27.08.2019г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, чл.3, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за обсъждане на предложения за промени в маршрутните разписания на автобусните линии от Областна транспортна схема – Видин и уведомление относно заповед №944/09.08.2019г. на Изпълнителния директор на ИА "Автомобилна администрация", с която е назначен Началник на Областен отдел "Автомобилна администрация" – Видин

ОПРЕДЕЛЯМ:

Следния поименен състав на Комисията за обсъждане на предложения за промени в маршрутните разписания на автобусните линии от Областна транспортна схема – Видин:
Председател: Лъчезар Попиванов – Заместник областен управител на област Видин
Секретар: Румен Кокоранов – Главен експерт в отдел ДСУТКАК, Областна администрация – Видин
и членове:
1. Красимир Живков – Началник на Областен отдел "Автомобилна администрация" – Видин
2. Виктор Начев – Главен инспектор в отдел "Районна железопътна инспекция – София" към Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"
3. Недялко Панталеев – Началник на Превозна служба "Видин и Лом" към Поделение за пътнически превози – София
4. Цветозар Цанков – Началник отдел в Областно пътно управление – Видин
5. Ангелина Георгиева – Главен експерт в отдел "Икономическо развитие", Община Белоградчик
6. Румен Кънчев – Заместник-кмет на община Бойница
7. Миглена Катраницова – Главен специалист "СДИП", Община Брегово
8. Венета Йорданова – Главен специалист "Транспорт и разрешителни режими", Община Видин
9. Виолета Тошева – Заместник-кмет на община Грамада
10. Николай Николов – Главен експерт "СИ и ОМП", Община Димово
11. Людмил Лалов - Заместник-кмет на община Кула
12. Емил Йонов – Директор на дирекция "УТСД", Община Макреш
13. Анита Тодорова – Заместник-кмет на община Ново село
14. Вергил Янкулов – Заместник – кмет на община Ружинци
15. Асен Джунински – Секретар на Община Чупрене
16. Красимир Цветанов – Член на Управителния съвет на Сдружение на автобусни превозвачи "БЪДИН ЕКСПРЕС 95" –  гр. Видин
17. Вергил Алексиев – Представител на Национално сдружение на автобусните превозвачи в България         

На заседанията на Комисията присъстват и представители на гражданското общество. Гражданските сдружения и организации имат право да изказват мнения и становища, съгласно Правилата за създаване на обществени съвети за прозрачност и граждански контрол към областните съвети и комисии, председателствани от Областен управител на област Видин и неговите заместници. 

В дейността на Комисията, с право на съвещателен глас, се включват представители на:
    ● Гражданско движение "Аз обичам Видин";
    ● Гражданско движение "Видин";
    ● Гражданско движение "ДНЕС".

Мотиви:
Чл.11, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002 г. разпорежда, че предложенията за промени в маршрутните разписания от областните транспортни схеми се обсъждат в комисия, определена от областния управител. По силата на чл.12, ал.9 от Наредба №2, Комисията обсъжда и предложения за промени в маршрутните разписания от републиканската транспортна схема.
Съгласно чл.3, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Комисията, поименният й състав се определя със Заповед на Областен управител на област Видин. 
Комисията да работи по утвърдения от Областен управител на област Видин Правилник за организацията и дейността й, неразделна част от настоящата Заповед.
Настоящата Заповед отменя Заповед №ОК0403/1/22.06.2018г. на Областен управител на област Видин. 
Заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на членовете на Комисията за обсъждане на предложения за промени в маршрутните разписания на автобусните линии от Областна транспортна схема – Видин.

/ П /
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА
Областен управител на област Видин

2018 Всички права запазени © Област Видин