Област Видин

Комисия за обсъждане на предложения за промени в маршрутните разписания от Областната транспортна схема /Областна транспортна комисия/

ЗАПОВЕД
№ОК0403/2
Видин, 23.04.2020г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, чл.3, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за обсъждане на предложения за промени в маршрутните разписания на автобусните линии от Областна транспортна схема – Видин и писма от Община Димово, наш вх. №2803/1129/02.03.2020 г. и Община Ново село, наш вх. №2803/1916/16.04.2020 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Следния поименен състав на Комисията за обсъждане на предложения за промени в маршрутните разписания на автобусните линии от Областна транспортна схема – Видин:
Председател: Лъчезар Попиванов – Заместник областен управител на област Видин;
Секретар: Десислава Рачева – Главен експерт в отдел ДСУТКАК, Областна администрация – Видин;
и членове:
1. Красимир Живков – Началник на Областен отдел "Автомобилна администрация" – Видин;
2. Виктор Начев – Главен инспектор в отдел "Районна железопътна инспекция – София" към Изпълнителна агенция "Железопътна администрация";
3. Недялко Панталеев – Началник на Превозна служба "Видин и Лом" към Поделение за пътнически превози – София;
4. Цветозар Цанков – Началник отдел в Областно пътно управление – Видин;
5. Ангелина Георгиева – Главен експерт в отдел "Икономическо развитие", Община Белоградчик;
6. Румен Кънчев – Заместник-кмет на община Бойница;
7. Росица Попарданова – Секретар на Община Брегово;
8. Венета Йорданова – Главен специалист "Транспорт и разрешителни режими", Община Видин;
9. Виолета Тошева – Заместник-кмет на община Грамада;
10. Михаела Михайлова – Директор на дирекция АОФ, Община Димово;
11. Людмил Лалов - Заместник-кмет на община Кула;
12. Емил Йонов – Директор на дирекция "УТСД", Община Макреш;
13. Сашко Ангелов – Старши специалист "ЗНПБ", Община Ново село;
14. Вергил Янкулов – Заместник – кмет на община Ружинци;
15. Асен Джунински – Секретар на Община Чупрене;
16. Янита Каменова-Костадинова – Член на Управителния съвет на Сдружение на автобусни превозвачи "БЪДИН ЕКСПРЕС 95" – гр. Видин;
17. Цеца Петкова – Член на Управителния съвет на Сдружение на автобусни превозвачи "БЪДИН ЕКСПРЕС 95" – гр. Видин;
18. Вергил Алексиев – Представител на Национално сдружение на автобусните превозвачи в България.

На заседанията на Комисията присъстват и представители на гражданското общество. Гражданските сдружения и организации имат право да изказват мнения и становища, съгласно Правилата за създаване на обществени съвети за прозрачност и граждански контрол към областните съвети и комисии, председателствани от Областен управител на област Видин и неговите заместници. 
В дейността на Комисията, с право на съвещателен глас, се включват представители на:

  • Гражданско движение "Аз обичам Видин";
  • Гражданско движение "Видин";
  • Гражданско движение "ДНЕС".

Мотиви: Чл.11, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002 г. разпорежда, че предложенията за промени в маршрутните разписания от областните транспортни схеми се обсъждат в комисия, определена от областния управител. По силата на чл.12, ал.9 от Наредба №2, Комисията обсъжда и предложения за промени в маршрутните разписания от републиканската транспортна схема.
Съгласно чл.3, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Комисията, поименният й състав се определя със Заповед на Областен управител на област Видин. 
Комисията да работи по утвърдения от Областен управител на област Видин Правилник за организацията и дейността й, неразделна част от настоящата Заповед.
Настоящата Заповед отменя Заповед №ОК0403/1/10.01.2020 г. на Областен управител на област Видин. 
Заповедта да бъде публикувана на сайта на Областна администрация – Видин и да бъде сведена до знанието на членовете на Комисията за обсъждане на предложения за промени в маршрутните разписания на автобусните линии от Областна транспортна схема – Видин при свикване на редовно заседание на Комисията.

/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин

2018 Всички права запазени © Област Видин