Област Видин

Комисия за обсъждане на предложения за промени в маршрутните разписания от Областната транспортна схема /Областна транспортна комисия/

ЗАПОВЕД

№ ОК0403-2

Видин, 08.04.2022 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и чл.3, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за обсъждане на предложения за промени в маршрутните разписания на автобусните линии от Областна транспортна схема и във връзка с писмо, вх.№2803/2399/06.04.2022 г. от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“-Видин

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

Следния поименен състав на Комисията за обсъждане на предложения за промени в маршрутните разписания на автобусните линии от Областна транспортна схема – Видин:

Председател: Анелия Влаховска – Заместник областен управител на област Видин;

Секретар: Любен Петров – Главен експерт в отдел ДСУТКАК, Областна администрация – Видин;

и членове:

1. Иван Иванов – Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” – Видин;

2. Генчо Мирков – Началник отдел „Районна железопътна инспекция – София” към Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”;

3. Недялко Панталеев – Началник на Превозна служба „Видин и Лом” към Поделение за пътнически превози – София;

4. Цветозар Цанков – Началник отдел в Областно пътно управление – Видин;

5. Ангелина Георгиева – Главен експерт в отдел „Икономическо развитие”, Община Белоградчик;

6. Румен Кънчев – Заместник-кмет на община Бойница;

7. Росица Попарданова – Секретар на Община Брегово;

8. Венета Йорданова – Старши експерт „Транспорт, контрол и разрешителни режими”, Община Видин;

9. Виолета Тошева – Заместник-кмет на община Грамада;

10. Михаела Михайлова – Директор на дирекция АОФ, Община Димово;

11. Людмил Лалов - Заместник-кмет на община Кула;

12. Емил Йонов – Директор на дирекция „УТСД”, Община Макреш;

13. Сашко Ангелов – Старши специалист „ЗНПБ“, Община Ново село;

14. Вергил Янкулов – Заместник – кмет на община Ружинци;

15. Асен Джунински – Секретар на Община Чупрене;

16. Янита Каменова-Костадинова – Член на Управителния съвет на Сдружение на автобусни превозвачи „БЪДИН ЕКСПРЕС 95” –  гр. Видин;

17. Цеца Петкова – Член на Управителния съвет на Сдружение на автобусни превозвачи „БЪДИН ЕКСПРЕС 95” –  гр. Видин;

18. Вергил Алексиев – Представител на Национално сдружение на автобусните превозвачи в България.

 

На заседанията на Комисията присъстват и представители на гражданското общество. Гражданските сдружения и организации имат право да изказват мнения и становища, съгласно Правилата за създаване на обществени съвети за прозрачност и граждански контрол към областните съвети и комисии, председателствани от Областен управител на област Видин и неговите заместници.

 

В дейността на Комисията, с право на съвещателен глас, се включват представители на:

* Гражданско движение „Аз обичам Видин”;

* Гражданско движение „Видин”;

* Гражданско движение „ДНЕС“.

 

Мотиви: Чл.11, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002 г. разпорежда, че предложенията за промени в маршрутните разписания от областните транспортни схеми се обсъждат в комисия, определена от Областния управител. По силата на чл.12, ал.9 от Наредба №2, Комисията обсъжда и предложения за промени в маршрутните разписания от републиканската транспортна схема.

Съгласно чл.3, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Комисията, поименният й състав се определя със Заповед на Областен управител на област Видин.

Комисията да работи по утвърдения от Областен управител на област Видин Правилник за организацията и дейността й.

Настоящата Заповед отменя Заповед №ОК0403-1/04.02.2022 г. на Областен управител на област Видин.

Заповедта да бъде публикувана на сайта на Областна администрация – Видин и да бъде сведена до знанието на членовете на Комисията за обсъждане на предложения за промени в маршрутните разписания на автобусните линии от Областна транспортна схема – Видин при свикване на редовно заседание на Комисията.

 

 

 

 

/П/

ЛЮБЕН ИВАНОВ

Областен управител на област Видин

*заповедта е публикувана на 11.04.2022 г., 16:52 часа

2018 Всички права запазени © Област Видин