Област Видин

Областна комисия Военни паметници

ЗАПОВЕД 
№ОК0801/1 
Видин 23.03.2018г.На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.6, ал.4 от Закона за военните паметници, във връзка със Заповед №РД09/39/07.06.2017г. на Областен управител на област Видин и настъпили кадрови промени 
 

ОПРЕДЕЛЯМ:


Областна комисия "Военни паметници", в състав: 
Председател: Албена Георгиева – Областен управител на област Видин; 
Зам. Председател: Анжело Методиев – Заместник областен управител на област Видин; 
Секретар: Цветомир Тодоров – Главен експерт в отдел "ДСУТКАК", ОА - Видин; 
Членове: 
1. Фионера Филипова – Директор на "Регионален исторически музей", гр.Видин; 
2. Фидел Петров – Директор дирекция АПИО, Община Брегово; 
3. Виолета Цанкова – Гл. специалист "Технически дейности", Община Бойница; 
4. Николай Димитров – Главен експерт "РРП и устойчиво развитие", Община Белоградчик; 
5. Цецка Цокова – Старши експерт "Туризъм", Община Видин; 
6. Цеца Цекова – Младши експерт, Община Грамада; 
7. Анелия Лилова – Заместник-кмет на Община Димово; 
8. Красимир Кънчев – Старши специалист "ОМП и ГЗ", Община Кула; 
9. Пепи Велков – Старши специалист "ОМП и ГЗ", Община Макреш; 
10. Лъчезар Кръстев – Специалист "ЗНПБ", Община Ново село; 
11. Пламен Гацев – Секретар на Община Ружинци; 
12. Корнелия Антова – Гл. специалист "Социална политика", Община Чупрене; 
13. Живко Бонев – Председател на "Областен съвет на съюза на ветераните от войните", област Видин; 
14. Бойко Прангаджийски – Председател на "Областен съвет на съюза на военноинвалидите и военнопострадалите", област Видин; 
15. Полковник от запаса Венизел Петков – председател на "Областен съвет на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва", област Видин; 
16. Иво Антонов – Директор на дирекция "Социална Политика", Министерство на отбраната. 
17. Радослав Симеонов Колев – Главен експерт в отдел "Военни паметници и военно-патриотично възпитание", дирекция "Социална политика", Министерство на отбраната. 

Областната комисия "Военни паметници" е консултативен и координиращ орган, подпомагащ дейността на Министъра на отбраната. 
На основание чл.6, ал.5 от Закона за военните паметници, организирането, разпределянето и извършването на дейността на областната комисия се осъществява по общи правила, приети от комисията и утвърдени от Министъра на отбраната. 
Настоящата заповед отменя заповед №ОК0801/2/15.08.2017г., с която е определен състав на Областна комисия "Военни паметници". 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Главния секретар на Областна администрация – Видин. 
Настоящата заповедта да се връчи на горецитираните лица – за сведение и изпълнение. 

/ П / 
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА 
Областен управител на област Видин

2018 Всички права запазени © Област Видин