Област Видин

Областна комисия Военни паметници

ЗАПОВЕД 
№ОК0801-1 
Видин 14.02.2022 г.На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.6, ал.4 от Закона за военните паметници, във връзка с настъпили кадрови промени
 

ОПРЕДЕЛЯМ:


 

Областна комисия „Военни паметници“, в състав:

Председател: Любен Иванов – Областен управител на област Видин;

Зам. Председател: Анелия Влаховска – Заместник Областен управител на област Видин;

Секретар: Цветомир Тодоров – Директор на дирекция „АПОФУС“, ОА - Видин;

Членове:

 1. Богдан Александров – вр.и.д. Директор на „Регионален исторически музей“, гр. Видин;
 2. Светлана Любенова – Главен специалист „ССИ, ОР, ПБЗН“, Община Брегово;
 3. Ралица Кръндовска – Гл. специалист „Технически дейности“, Община Бойница;
 4. Николай Димитров – Главен експерт „РРП и устойчиво развитие”, Община Белоградчик;
 5. Цецка Цокова – Старши експерт „Информация и реклама в туризма“, Община Видин;
 6. Ирена Димитрова – Директор „Обща Администрация“, Община Грамада;
 7. Веселина Данаилова – Главен експерт „Програми и проекти“, Община Димово;
 8. Цветелин Тодоров – Старши експерт ПРУП и ИТ, Община Кула;
 9. Пепи Велков – Старши специалист „ОМП и ГЗ”, Община Макреш;
 10. Сашко Ангелов – Старши специалист „ЗНПБ“, Община Ново село;
 11. Пламен Гацев – Секретар на Община Ружинци;
 12. Корнелия Антова – Гл. специалист „Социална политика“, Община Чупрене;
 13. Живко Бонев – Председател на „Областен съвет на съюза на ветераните от войните“, област Видин;
 14. Бойко Прангаджийски – Председател на „Областен съвет на съюза на военноинвалидите и военнопострадалите“, област Видин;
 15. Полковник от запаса Венизел Петков – председател на „Областен съвет на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва“, област Видин;
 16. Иво Антонов – Директор на дирекция „Социална Политика”, Министерство на отбраната.
 17. Радослав Колев – Главен експерт в отдел „Военни паметници и военно-патриотично възпитание”, дирекция „Социална политика”, Министерство на отбраната.

Областната комисия „Военни паметници“ е консултативен и координиращ орган, подпомагащ дейността на Министъра на отбраната.

На основание чл. 6, ал. 5 от Закона за военните паметници, организирането, разпределянето и извършването на дейността на областната комисия се осъществява по общи правила, приети от комисията и утвърдени от Министъра на отбраната.

Настоящата заповед отменя заповед №ОК0801/1/07.10.2021г., с която е определен състав на Областна комисия „Военни паметници“.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Главния секретар на Областна администрация – Видин.

Настоящата заповедта да се връчи на горецитираните лица – за сведение и изпълнение.

 

 

/ П /

ЛЮБЕН ИВАНОВ

Областен управител на област Видин

*заповедта е публикувана на 18 февруари 2022 г., 09:56 часа.

2018 Всички права запазени © Област Видин