Област Видин

Комисия за водноспасителната дейност и безопасността на плажовете [Прекратена]

ЗАПОВЕД
№РД09/132
Видин 13.12.2014г.На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с отменените разпоредби на чл.161, чл.162 и чл.163 от Закона за туризма /ДВ, бр.40/2014/
 

ОТМЕНЯМ:


Заповеди №ОК0701/1/23.09.2013г. и №ОК0704/1/28.02.2014г. на Областен управител на област Видин.

МОТИВИ: С отмяната на чл.161, чл.162 и чл.163 от Закона за туризма отпада задължението на Областен управител на област Видин да създава със заповед комисия за водноспасителната дейност и безопасността на плажовете на територията на област Видин.
Препис от настоящата заповед да се връчи на членовете на Комисия за водноспасителната дейност и безопасността на плажовете, за сведение.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Десислава Обретенова - Директор дирекция „АКРРДС” в Областна администрация – Видин.


/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин
  

ЗАПОВЕД
№ОК0701/1
Видин 23.09.2013г.На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.161, ал.1 от Закона за туризма, във връзка със Заповед №РД09/102/17.07.2013г. на Областен управител на област Видин
 

ОПРЕДЕЛЯМ:Комисия за водноспасителната дейност и безопасността на плажовете, в следния състав:

Председател:
инж. Николай Тодоров - Заместник областен управител на област Видин.

Секретар:
Калинка Костова - старши експерт отдел „ДСУТКАК”, Д „АКРРДС” в Областна администрация – Видин.

Членове:
1.Началник сектор ООРТП в отдел ОП при ОД на МВР – Видин.
2.Началник отдел „Държавен здравен контрол” към дирекция „Обществено здраве” към Регионална здравна инспекция – Видин.
3.Старши експерт по физическо възпитание и спорт към РИО – Видин.
4.Представител на съответната общинска администрация на чиято територия е плажът, съгласно чл.160, ал.2 от Закона за туризма.
5. Специалист в отдел „ДСУТКАК”, Д „АКРРДС” в Областна администрация – Видин.
6. Управител на „Пристанище” ЕООД, гр. Видин.
7.Представител на Дирекция "Морска Администрация" – Лом, представителство Видин.

Резервни членове:
1. Румен Кокоранов - главен експерт в отдел „ДСУТКАК”, Д „АКРРДС” в Областна администрация – Видин .
2. Анелия Флорова - старши експерт отдел „ДСУТКАК”, Д „АКРРДС” в Областна администрация – Видин.

Комисия да извършва следните дейности, съгласно:
На основание чл. 162 от Закона за туризма, назначената комисия да извършва контрол за спазване изискванията на наредбата по чл. 78а, ал. 2 от Закона за здравето /Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи/, включително:
- проверка на състоянието на плажовете преди сезона за къпане;
- оценка на риска на плажовете и препоръки на собствениците или лицата с предоставени права за ползването им степента на обезопасяването им;
- да координира и контролира дейността на държавните, общински и частни организации – собственици на водни площи в работата им по проблемите на водното спасяване.

Назначената комисия да материализира резултатите и заключенията от горните дейности в протокол, като същия да бъде сведен до знанието на Областен управител на област Видин, в 7 – дневен срок от подписването му.

В дейността на Комисията за водноспасителната дейност и безопасността на плажовете, с право на съвещателен глас се включва:
1. Представител на Гражданско движение Видин.
2. Експерт ОР, БМЧК, ВСС към секретариата на ОС на БЧК - Видин.

Настоящата заповед отменя Заповед №ОК0701/1/12.06.2008г. на Областен управител на област Видин.
Препис от настоящата заповед да се връчи на членовете на Комисия за водноспасителната дейност и безопасността на плажовете, за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Десислава Обретенова - Директор дирекция „АКРРДС” в Областна администрация – Видин.

/П/
ИНЖ. КРЪСТЬО СПАСОВ
Областен управител на област Видин

2018 Всички права запазени © Област Видин