Област Видин

Обяви

28.12.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Областна администрация Видин съобщава, на заинтересованите лица, че Областна администрация Враца организира 73-ти Национален туристически поход  „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица“, 2019г. Походът се провежда всяка година от 27 май до 2 юни в една походна колона по 120 километровия  „Ботев път“ от Козлодуйския бряг до връх Околчица във Врачанския балкан по предварително изготвена програма.
В срок до 30.04.2019г.(вторник) всички желаещи  да  участват  в  похода задължително изпращат заявка, подписана с електронен подпис или сканирана с подпис и печат, на електронна поща: obl-vr@vratsa.govеrnment.bg, или на адрес: гр. Враца 3000, бул. „Демокрация“ No 1, Областна администрация –Враца.
Подробна информация за регламента за провеждане на 73-ти Национален туристически поход  „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица“, 2019г може да намерите на https://vratsa.bg/bg/pages/nacionalen-turisticheski-pohod-po-patya-na-botevata-cheta.html


28.12.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Областна администрация Видин съобщава на заинтересованите страни, че  считано от 01.01.2019г. удостоверяването с „апостил” на документи, издавани от кметовете и общинските администрации ще се извършва от областните администрации в Република България. Промяната е в резултат на една от мерките на правителството за подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите, реализирана със Закона за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Обн. ДВ бр.44 от 2018г.), с който се допълва Декларацията по чл.6, ал.1, като се оправомощават областните администрации да издават удостоверението по чл.3, ал.1 от Конвенцията за документи, издавани от кметовете и общинските администрации.


19.12.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Областна администрация Видин съобщава на заинтересованите страни, че в „Държавен вестник“, бр.105 от 18.12.2018 г. са обнародвани:

  • Заповед №РД28/1/07.12.2018г. на Областен управител на област Видин за одобрение на План на новообразувани имоти и регистри към тях, в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на община Белоградчик - 798 дка, находящи се във Вилна зона „Маркашница”, землище с.Чифлик, общ.Белоградчик, обл.Видин;
  • Заповед №РД28/2/07.12.2018г. на Областен управител на област Видин за одобрение на План на новообразувани имоти и регистри към тях, в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на община Бойница – 411 дка, находящи се във Вилна зона „Лозята”, землище с.Бойница, общ.Бойница, обл.Видин.

Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават чрез Областния управител на област Видин, пред Административен съд – Видин, в 14-дневен срок от обнародването на заповедите в „Държавен вестник”, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


СПИСЪК
На имоти, описани по реда на чл.83 от Закона за горите в териториалния обхват на ТП ДГС "Миджур" - 2018г.

Съгласно разпоредбите на чл.83 от Закона на горите, в случаите когато в резултат на инвентаризация на горските територии се установи, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите списък на имотите по землища на населените места.
Списъка се публикува в един местен и един централен ежедневник и се оповестява публично на интернет страницата на съответната областна администрация, регионална дирекция по горите и Изпълнителната агенция по горите.

В изпълнение на писмо от Изпълнителна агенция по горите с №ИАГ-5200 от 09.03.2018г. (Наш вх.№2803/1307 от 13.03.2018г.), приложено публикуваме списък на имоти, описани по реда на чл.83 от Закона за горите в териториалния обхват на ТП ДГС "Миджур", предоставен от "Кавеко инженеринг" ООД.

Връзка за изтегляне: Списък на имотите по чл.83 от Закона за горите


АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА

На основание чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта, Агенцията по заетостта съвместно с Комисиите по заетостта към Областния съвет за развитие в 28-те области в страната стартират Проучване за потребностите от работна сила.

Проучването се извършва онлайн чрез попълване на електронен анкетен формуляр.
Целта му е да се получи реална и конкретна информация относно обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри.
От изключително важно значение е активното участие на работодатели в проучването тъй като обобщената информация ще се използва при формиране на приоритетите на националните стратегически документи и ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта.
Резултатите от анкетата ще послужат и за определяне на бъдещите приоритети на областната политика за насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на Областната стратегия за развитие на област Видин и общинските планове за развитие.
Анкетният формуляр ще може да се попълва до 28 февруари 2018г.

Връзка към Анкетното проучване


ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН

СЪОБЩЕНИЕ

Областният управител на област Видин на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, съобщава, че на основание чл.148, ал.3, т.1 от Закона за устройство на територията е издадено Разрешение за строеж за обект: „Фабрика за производство на пелети” в УПИ I – 024003 по КВС на землището на с. Протопопинци, местност „Асаница“, общ. Чупрене, обл. Видин и пътна връзка към имота на км. 29+704 от път III - 102, дясно, в землището на с. Боровица, общ. Белоградчик, обл. Видин, и са одобрени инвестиционни проекти на 17.11.2017г.
Съгласно чл.137 от ЗУТ и Наредба №1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи - строежът е трета категория.
Разрешението за строеж е издадено на Светозар Стоянов Петров, с постоянен адрес: гр. Видин, ул. „Пуйо Войвода” №2 и подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /обявлението за обнародване е изпратено на 21 ноември 2017 г./
На заинтересованите лица, достъп до съдържанието на разрешението и решението по ОВОС се предоставя в стая 106 на Областна администрация – Видин, ул. Дунавска №6, гр. Видин.


СПИСЪК
На имоти, описани по реда на чл.83 от Закона за горите от Горскостопански план на ТП ДГС Белоградчик - 2017г.

Съгласно разпоредбите на чл.83 от Закона на горите, в случаите когато в резултат на инвентаризация на горските територии се установи, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите списък на имотите по землища на населените места.
Списъка се публикува в един местен и един централен ежедневник и се оповестява публично на интернет страницата на съответната областна администрация, регионална дирекция по горите и Изпълнителната агенция по горите.

В изпълнение на писмо от Изпълнителна агенция по горите с №ИАГ-14009 от 20.07.2017г. (Наш вх.№2803/4069 от 27.07.2017г.), приложено публикуваме списък на имоти, описани по реда на чл.83 от Закона за горите от Горскостопанския план на ТП ДГС "Белоградчик" за 2017г., предоставен от "Призма инфо" ЕООД.

Връзка за изтегляне: Списък на имотите по чл.83 от Закона за горите

2018 Всички права запазени © Област Видин