Област Видин

Обяви

 

17.03.2023г.

 

СПИСЪК НА ИМОТИТЕ по Чл. 83 от Закона за горите, за които при инвентаризацията на ТП ДГС Видин от 2013 година е установено, че земеделски територии
са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите

СПИСЪК

*Публикувано на 17.03.2023 г., 09:32 часа

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Областният управител на област Видин на основание чл. 124 б, ал.3, от Закона за устройство на територията съобщава:
На основание чл. 124б, ал. 1 и чл. 124а, ал. 3 от Закона за устройство на територията е издадена Заповед №ОС0704-1/28.02.2023г. за одобряване на задание и е разрешено изработването на „Проект за ПУП - Парцеларни планове извън урбанизирана територия, ПУП - План схеми в урбанизирана територия за обект Електронна съобщителна мрежа „Винарово - Брегово“ област Видин, находящ се в землища и РП в общини Брегово и Ново село, област Видин“, към допуснат за изработване Комплексен проект за инвестиционна инициатива.
Възложител на проекта на ПУП-ПП е „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София, ЕИК 206149191, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район Младост, ж.к. „Младост 4“, Бизнес парк София, сграда 6.
На основание чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията, заповедта не подлежи на оспорване.

*Публикувано на 01.03.2023 г., 15:49 часа

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН
О Б Я В А


Уведомявам собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени за изграждане на обект: „Модернизация на участък от път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128.47 (километраж по проект), в землищата на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци,  с. Търняне, с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, с. Вълчек, община Макреш, гр. Димово,  с. Костичовци, с. Бела, с. Дълго поле, с. Орешец, с. Скомля и с. Медовница, община Димово, с. Ружинци, община Ружинци, област Видин, че в изпълнение на чл. 39 и чл. 39а от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обекта, е превела в банка ОББ АД по сметката на Областна администрация – гр. Видин полагащите им се парични обезщетения. Те са постановени с влезлите в сила Решения № 410/19.06.2020 г. и № 540/31.07.2020 г. на Министерския съвет. В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от ЗДС, администрацията продължава да изплаща на собствениците определените им суми, за които отчуждителните актове - РМС № 410/19.06.2020 г.  и № 540/31.07.2020 г.  са влезли в законна сила, включително и чрез приключила съдебна процедура.
    
За целта е необходимо:
Собствениците на отчуждените имоти да представят в Центъра за административно обслужване при Областна администрация – Видин, ул. „Дунавска“ № 6, следните документи:
І. За физически лица:
1. заявление по образец;
2. скица – оригинал;
3. документ за собственост – решение на поземлена комисия; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариално заверен препис;
Забележка: Представените решения на поземлени комисии, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.
4. актуално удостоверение за наследници, при починал собственик – оригинал;
5. нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;
6. документ от нотариус удостоверяващ дела и размера на обезщетението в лева, в случаите, когато не може да се изготви споразумителен протокол, определящ дяловете на всички наследници – в оригинал;
7. актуално удостоверение за лична банкова сметка с посочени пълни лични данни на титуляра – правоимащо/упълномощено лице, което ще получи сумата – оригинал;
8. влязло в сила съдебно решение – ако е приложимо;
9. декларация за съхранение и обработка на личните данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни – по образец;
10. декларация удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици – по образец;
11. декларация за липса на тежести върху имота – по образец.
Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.


ІІ. За юридически лица:
1. заявление по образец;
2. скица – оригинал;
3. документ за собственост – решение на поземлена комисия; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариално заверен препис;
Забележка: Представените решения на поземлени комисии, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.
4. влязло в сила съдебно решение – ако е приложимо;
5. актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата на юридическото лице – оригинал;
6. декларация удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици – по образец;
7. декларация за липса на тежести върху имота – по образец.

Документите по образец са достъпни на https://vidin.government.bg/obraztsi-na-dokumenti-za-izplashtane-na-obezshtetenia, Сектор Административно обслужване - Образци на документи за изплащане на обезщетения

*Публикувано на 01.02.2023 г., 15:37 часа


 

Проучване на ЕК за нелоялните търговски практики (НТП)

 

Европейската комисия извършва обзор (изследване и проучване чрез анкета) на нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

През м. декември 2022 г. ЕК стартира третото си годишно проучване за оценка на ефективността на мерките на ЕС срещу нелоялни търговски практики (НТП) във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

Проучването се провежда във всички държави-членки и е насочено към доставчиците на селскостопански и хранителни продукти (фермери, независими производители и предприятия, активни в производството, преработката и дистрибуцията на тези продукти). Поради по-слабата си договорна позиция те често са уязвими от НТП от страна на големите предприятия – купувачи. За да ги защити по-добре, Директива (ЕС) 2019/633  забранява редица търговски практики.

Директива (ЕС) 2019/633 е транспонирана в Закона за защита на конкуренцията с измененията му от 2021 г. (Глава Седма „б“ от ЗЗК) Комисията за защита на конкуренцията е националният  административен орган, който  прилага европейското и националното законодателство в областта на нелоялните търговски практики. КЗК може да образува производства (въз основа на подадени искания от засегнати производители, фермери и други доставчици на селскостопански и хранителни продукти или по собствена инициатива), като след извършено проучване постановява решение, с което може да санкционира купувачи, прилагащи забранените практики, и да постанови незабавното им прекратяване.

Първите две проучвания са приключени през 2021 г. и 2022 г. и резултатите могат да се видят и онлайн на адрес: Unfair Trade Practices (europa.eu)

В тази връзка се приканват всички фермери, независими производители и други  доставчици на селскостопански и хранителни продукти  да попълнят анкетата.

Анкетата е достъпна тук - EUSurvey - Survey (europa.eu) (следва да се избере версията на български език) и е „отворена“ до 15 март 2023 г.

След приключване на проучването резултатите в анонимен вид ще бъдат представени онлайн на адрес:  https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/topic/UTP/

Резултатите от проучването следва да осигурят необходимите данни за изготвянето на политики на ЕС във връзка с прилагането на Директивата за НТП.

Повече информация за действията на Комисията за защита на земеделските стопани и малките оператори по веригата на доставки можете да намерите тук - Unfair trading practices (europa.eu).

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ
за започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, на територията на община Ружинци, област Видин
за изграждане на Обект „Модернизация на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на Път І-1 (Е-79) „Видин - Ботевград“, участък от км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ км 58+128.47 (километраж по проект) до км 102+060 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ км 99+193 (километраж по проект), на територията на област Видин и област Монтана, подробно описани в Решение No 12 на Министерския съвет от 6 януари 2023 г. С Решение No 325 на Министерския съвет от 19 май 2011 г. участък от път І-1 (Е-79) „Видин – Монтана“ е обявен за обект с национално значение по смисъла на §5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.
Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и части от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

РЕШЕНИЕ №12  от 6 януари 2023 година на Министерския съвет

Връзка към Информационната система за правна информация на Министерския съвет, където е публикувано Решение №12/06.01.2023 г., вкл. приложението.

*Публикувано на 17.01.2023 г., 9:46 часа


29.11.2022г.

 

Проект „Нова възможност за младежка заетост“

 

Повече информация за условията на проект „Младешка заетост“ и кампанията „Да работиш (е) яко“ може да бъде открита на официалната страница на Агенцията по заетостта https://www.az.government.bg и във всички дирекции „Бюро по труда“ в страната.

*публикувано на 29.11.2022 г., 15:51 часа;
 
27.09.2022г.

(редактирана 06.10.2022 г.)

ОБЯВА

за

получаване на офертни предложения за възмездно придобиване на недвижими имоти в областните градове на територията на Република България за изграждане на 6 (шест) фокус-точки във връзка с реализиране на проект „П41 Развитие на социалната икономика”, съгласно Компонент 11 „Социално включване” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, утвърден с Решение на Съвета на ЕС от 4 май 2022 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА:

За получаване на офертни предложения за възмездно придобиване и избор на недвижими имоти в областните градове на територията на Република България - градове от райони на планиране по NUTS-2 - за изграждане на 6 (шест) фокус-точки във връзка с реализиране на проект „П41 Развитие на социалната икономика” (наричан по-долу за краткост „Проекта”), съгласно Компонент 11 „Социално включване” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, утвърден с Решение на Съвета на ЕС от 4 май 2022 г.

Краен срок за подаване на офертни предложения: до 17.30 ч. на 11.10.2022 г.

За повече информация: линк към официалния сайт на Министерство на труда и социалната политика

*публикувано на 27.09.2022 г., 11:03 часа;
редактирано на 06.10.2022 г., 14:30 часа

18.08.2022г.
 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Областният управител на област Видин на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията съобщава:

На основание чл.148, ал.3, т.1 от Закона за устройство на територията е издадено  Разрешение за строеж №001/18.08.2022г. за обект :   „Реконструкция на електрически съоръжения за външно ел. захранване на: „Фотоволтаична централа“, находяща се в УПИ II-179 019, ПИ с идентификатор 05195.179.19 с ЕКАТТЕ 05195, землище на с. Бойница, община Бойница“, в съществуващ сервитут на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, в землищата на Община Бойница и Община Кула, обл. Видин, и са одобрени инвестиционни проекти на 18.08.2022г. от Областен управител на област Видин.

СТРОЕЖЪТ Е ТРЕТА КАТЕГОРИЯ, съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква „б“ и буква „ж“ от ЗУТ и чл.6, ал.2, т.6 и чл.7, ал.1 от Наредба №1 от 30 юли 2003г.
Разрешението за строеж е издадено на „КО МАКС ЛТД“ ЕООД, ЕИК 205071380, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Младост, ж.к. “Младост 4“, ул. Проф. Александър Танев №11 с управител Венцислав Славчев и „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ АД (EРМ ЗАПАД АД), ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Цариградско шосе“ №159, представлявано от членовете на УС – Георги Миков и Виктор Станчев.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административен съд Видин, в 30-дневен срок от обнародване на обявлението в "Държавен вестник" чрез Областен управител на област Видин.


На заинтересуваните лица, достъп до съдържанието на разрешението се предоставя в стая 106 на Областна администрация Видин, ул. „Дунавска“№6,  гр. Видин.

*публикувано на 18.08.2022 г., 15:53 часа

 

 
 
26.10.2021г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
на Проект на Областна стратегия на област Видин за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030г.

В изпълнение на заповед № OC0601-3 от 14.09.2021г. на областния управител на област Видин, областният оперативен екип за планиране на политиките и дейностите за социално-икономическо приобщаване и участие на ромите в област Видин за периода 2021-2030г., подготви проект на Областна стратегия на област Видин за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030г.
Настоящият проект се публикува за обществено обсъждане. Вашите предложения и коментари може да изпращате в срок до 17,00 часа на 26 ноември 2021 г. на електронна поща: marina.savova@vidin.government.bg.

Проект на Областна стратегия на област Видин за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030г.

 

*публикувано на 26.10.2021 г., 10:36 часа


 
14.10.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

Областният управител на област Видин, съобщава, че на основание чл.176а, ал.5, от Закона за устройство на територията, в регистъра на Областна администрация Видин е вписан - Технически паспорт №9/13.10.2021г. за строеж на обект : Реконструкция на Въздушна електропроводна линия (ВЛ) 110 кV „Видбол” в участъка от стълб №94 на ВЛ „Магура”/нов №137/, находящ се в землището на с. Арчар, общ. Димово до подстанция „Бонония”, находяща се в землището на гр. Дунавци, община Видин по ново трасе“.

 

*публикувано на 14.10.2021 г., 14:29 часа

05.08.2020г.

РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ №540 от 31 юли 2020 година

За отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин.

РЕШЕНИЕ №540 от 31 юли 2020 година

Връзка към Решение №540/31.07.2020г. в Информационна система за правна информация на Министерски Съвет


05.08.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на път І-1 (Е79) „Видин - Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128.47 (километраж по проект), попадащи в обхвата от км 34+032.68 до км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128.47 (километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин, подробно описани в Решение № 540 на Министерския съвет от 2020 г.
С Решение No 325 на Министерския съвет от 2011 г. републиканският път „Видин – Монтана“ е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т.62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.
Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Препратка към Обявлението на сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройството


16.07.2020г.

Министерството на енергетиката публикува информация за основните стъпки от процеса на либерализация на електроенергийния пазар

От 1-ви октомври 2020 г. небитовите клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа – ниско напрежение,трябва да излязат на свободния пазар

     Министерство на енергетиката информира, че от 1-ви октомври 2020 г. небитовите клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа – ниско напрежение, трябва да излязат на свободния пазар. В брой 57 на Държавен вестник от 26 юни 2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Така направените промени в Закона за енергетиката са в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и Съвета на ЕС от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС, както и в изпълнение на ангажимента на Република България като държава членка на Европейския съюз да либерализира напълно своя пазар на електроенергия.
     Излизането на небитовите потребители на свободния пазар е поредна стъпка от процеса на пълна либерализация на електроенергийния пазар, която има за цел да осигури конкуренция между доставчиците и постигане на по-добри условия за потребителите. Процесът ще осигури възможност на всеки клиент да сключи договор, съобразен с неговия конкретен профил на потребление.
     Информация във връзка с промените в Закона за енергетиката, свързани с процеса по либерализация на пазара на електрическа енергия може да откриете на интернет страницата на Министерство на енергетиката.

Свързани статии:

https://www.me.government.bg/bg/pages/el-market-147.html 

https://www.me.government.bg/bg/theme-news/ministerstvoto-na-energetikata-publikuva-informaciya-za-osnovnite-stapki-ot-procesa-na-liberalizaciya-2844-m0-a0-1.html 


08.07.2020г.

РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ №410 от 19 юни 2020 година

За отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на участък от път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128.47 (километраж по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до км 34+032.68, на територията на общините Видин и Грамада, област Видин

РЕШЕНИЕ №410 от 19 юни 2020 година

Връзка към Решение №410/19.06.2020г. в Информационна система за правна информация на Министерски Съвет


26.06.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на участък от път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128.47 (километраж по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до км 34+032.68, на територията на общините Видин и Грамада, област Видин, подробно описани в Приложение към т. 1 от Решение № 410 на Министерския съвет от 2020 г.
С Решение № 325 на Министерския съвет от 2011 г. републиканският път „Видин – Монтана“ е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.
Финансирането на процедурата по отчуждаване на имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Препратка към Обявлението на сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройството


11.11.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Областният управител на област Видин на основание чл. 149, ал.6 от Закона за устройство на територията, съобщава:

На основание чл.148, ал.3, т.1 от Закона за устройство на територията е издадено Разрешение за строеж №001/07.11.2019г. за обект:
"Реконструкция на Въздушна електропроводна линия /ВЛ/ 110 kV "Видбол" в участъка от стълб №94 на ВЛ "Магура" /нов №137/, находящ се в землището на с.Арчар, община Димово до подстанция "Бонония", находяща се в землището на гр.Дунавци, община Видин по ново трасе", и са одобрени инвестиционни проекти на 07.11.2019г. от Областен управител на област Видин.

СТРОЕЖЪТ Е ВТОРА КАТЕГОРИЯ, съгласно чл.137, ал.1, т.2, буква "б" от ЗУТ и чл.4, ал.2, т.1 от Наредба №1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

Разрешението за строеж е издадено на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД, ЕИК 175201304, със седалище и адрес на управление: гр.София 1618, община Столична, район Витоша,  бул."Цар Борис III" №201, представлявано от Ангелин Николаев Цачев – Изпълнителен директор.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административен съд Видин в 30-дневен срок от обнародване на обявлението в Държавен вестник чрез Областен управител на област Видин.

На заинтересованите лица, достъп до съдържанието на разрешението и решението по ОВОС се предоставя в стая №106 на Областна администрация – Видин, ул.Дунавска №6, гр.Видин.


28.12.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Областна администрация Видин съобщава, на заинтересованите лица, че Областна администрация Враца организира 73-ти Национален туристически поход  „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица“, 2019г. Походът се провежда всяка година от 27 май до 2 юни в една походна колона по 120 километровия  „Ботев път“ от Козлодуйския бряг до връх Околчица във Врачанския балкан по предварително изготвена програма.
В срок до 30.04.2019г.(вторник) всички желаещи  да  участват  в  похода задължително изпращат заявка, подписана с електронен подпис или сканирана с подпис и печат, на електронна поща: obl-vr@vratsa.govеrnment.bg, или на адрес: гр. Враца 3000, бул. „Демокрация“ No 1, Областна администрация –Враца.
Подробна информация за регламента за провеждане на 73-ти Национален туристически поход  „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица“, 2019г може да намерите на https://vratsa.bg/bg/pages/nacionalen-turisticheski-pohod-po-patya-na-botevata-cheta.html


28.12.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Областна администрация Видин съобщава на заинтересованите страни, че  считано от 01.01.2019г. удостоверяването с „апостил” на документи, издавани от кметовете и общинските администрации ще се извършва от областните администрации в Република България. Промяната е в резултат на една от мерките на правителството за подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите, реализирана със Закона за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Обн. ДВ бр.44 от 2018г.), с който се допълва Декларацията по чл.6, ал.1, като се оправомощават областните администрации да издават удостоверението по чл.3, ал.1 от Конвенцията за документи, издавани от кметовете и общинските администрации.


19.12.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Областна администрация Видин съобщава на заинтересованите страни, че в „Държавен вестник“, бр.105 от 18.12.2018 г. са обнародвани:

  • Заповед №РД28/1/07.12.2018г. на Областен управител на област Видин за одобрение на План на новообразувани имоти и регистри към тях, в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на община Белоградчик - 798 дка, находящи се във Вилна зона „Маркашница”, землище с.Чифлик, общ.Белоградчик, обл.Видин;
  • Заповед №РД28/2/07.12.2018г. на Областен управител на област Видин за одобрение на План на новообразувани имоти и регистри към тях, в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на община Бойница – 411 дка, находящи се във Вилна зона „Лозята”, землище с.Бойница, общ.Бойница, обл.Видин.

Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават чрез Областния управител на област Видин, пред Административен съд – Видин, в 14-дневен срок от обнародването на заповедите в „Държавен вестник”, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


СПИСЪК
На имоти, описани по реда на чл.83 от Закона за горите в териториалния обхват на ТП ДГС "Миджур" - 2018г.

Съгласно разпоредбите на чл.83 от Закона на горите, в случаите когато в резултат на инвентаризация на горските територии се установи, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите списък на имотите по землища на населените места.
Списъка се публикува в един местен и един централен ежедневник и се оповестява публично на интернет страницата на съответната областна администрация, регионална дирекция по горите и Изпълнителната агенция по горите.

В изпълнение на писмо от Изпълнителна агенция по горите с №ИАГ-5200 от 09.03.2018г. (Наш вх.№2803/1307 от 13.03.2018г.), приложено публикуваме списък на имоти, описани по реда на чл.83 от Закона за горите в териториалния обхват на ТП ДГС "Миджур", предоставен от "Кавеко инженеринг" ООД.

Връзка за изтегляне: Списък на имотите по чл.83 от Закона за горите


АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА

На основание чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта, Агенцията по заетостта съвместно с Комисиите по заетостта към Областния съвет за развитие в 28-те области в страната стартират Проучване за потребностите от работна сила.

Проучването се извършва онлайн чрез попълване на електронен анкетен формуляр.
Целта му е да се получи реална и конкретна информация относно обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри.
От изключително важно значение е активното участие на работодатели в проучването тъй като обобщената информация ще се използва при формиране на приоритетите на националните стратегически документи и ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта.
Резултатите от анкетата ще послужат и за определяне на бъдещите приоритети на областната политика за насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на Областната стратегия за развитие на област Видин и общинските планове за развитие.
Анкетният формуляр ще може да се попълва до 28 февруари 2018г.

Връзка към Анкетното проучване


ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН

СЪОБЩЕНИЕ

Областният управител на област Видин на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, съобщава, че на основание чл.148, ал.3, т.1 от Закона за устройство на територията е издадено Разрешение за строеж за обект: „Фабрика за производство на пелети” в УПИ I – 024003 по КВС на землището на с. Протопопинци, местност „Асаница“, общ. Чупрене, обл. Видин и пътна връзка към имота на км. 29+704 от път III - 102, дясно, в землището на с. Боровица, общ. Белоградчик, обл. Видин, и са одобрени инвестиционни проекти на 17.11.2017г.
Съгласно чл.137 от ЗУТ и Наредба №1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи - строежът е трета категория.
Разрешението за строеж е издадено на Светозар Стоянов Петров, с постоянен адрес: гр. Видин, ул. „Пуйо Войвода” №2 и подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /обявлението за обнародване е изпратено на 21 ноември 2017 г./
На заинтересованите лица, достъп до съдържанието на разрешението и решението по ОВОС се предоставя в стая 106 на Областна администрация – Видин, ул. Дунавска №6, гр. Видин.


СПИСЪК
На имоти, описани по реда на чл.83 от Закона за горите от Горскостопански план на ТП ДГС Белоградчик - 2017г.

Съгласно разпоредбите на чл.83 от Закона на горите, в случаите когато в резултат на инвентаризация на горските територии се установи, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите списък на имотите по землища на населените места.
Списъка се публикува в един местен и един централен ежедневник и се оповестява публично на интернет страницата на съответната областна администрация, регионална дирекция по горите и Изпълнителната агенция по горите.

В изпълнение на писмо от Изпълнителна агенция по горите с №ИАГ-14009 от 20.07.2017г. (Наш вх.№2803/4069 от 27.07.2017г.), приложено публикуваме списък на имоти, описани по реда на чл.83 от Закона за горите от Горскостопанския план на ТП ДГС "Белоградчик" за 2017г., предоставен от "Призма инфо" ЕООД.

Връзка за изтегляне: Списък на имотите по чл.83 от Закона за горите

2018 Всички права запазени © Област Видин