Област Видин

Община Ружинци

Община Ружинци се намира в Северозападна България, област Видин. На северозапад граничи с община Димово, на изток и на юг с община Брусарци /област Монтана/, а на югозапад и запад с община Чупрене и Белоградчик. 

През територията на общината преминава река Лом. 

От общата площ на общината земеделската земя обхваща 182 909 дка, обработваема земя е 144 607 дка, водни площи – 4 339 дка, горски територии – 38 676 дка, урбанизирана територия – 5 274 дка. 

Важно значение за развитието на с.Ружинци като център на общината е неговото транспортно - географско положение. Селото е разположено на главен път Е 79 Граница Румъния - о.п.Видин – Монтана – Враца – София – Граница Гърция, част от трансевропейски коридор №4. Центърът на общината отстои на 54 км от гр.Видин, на 43 км от гр.Монтана. 

В северната част на общината преминава железопътната линия Видин – София. На територията на общината се намира гара Дреновец, която има транзитен характер. Друга ж.п. връзка на общината със страната е Гара Орешец, която се намира на 10 км от с.Ружинци. 

На територията на общината има 3 язовира в землищата на селата: Гюргич, Дражинци и Дреновец, и два микроязовира в селата: Гюргич и Бело поле. Единствената река, която преминава през територията на общината е река Лом. 

Селското стопанство е важен отрасъл на общинската икономика, за което съществуват и добри почвено-климатични условия. Към благоприятните фактори следва да се отнесе и наличният поземлен ресурс - 77,6% от територията са земеделски земи, като 86,3% от тях са обработваеми. 

На територията на общината функционират няколко производствени предприятия, но като цяло по–голяма част от фирмите, работещи в общината, са малки и в сферата на търговията. 

Съхраненото фолклорно наследство и красива природа в общината се отчитат като важни предпоставки за развитието на опознавателен, риболовен, селски и екологичен туризъм. На територията на Община Ружинци в близост до с. Дреновец се намира основаният пред ХІ век Добридолски манастир. 

Статистически данни: 
Площ: 232 км2 
Население (към 31.12.2019): 3 501 жители
Населени места: 10 села – Село Бело поле, Село Черно поле, Село Динково, Село Дражинци, Село Дреновец, Село Гюргич, Село Плешивец, Село Роглец, Село Ружинци(център на общината), Село Тополовец.
По-големи населени места: с. Ружинци, с. Дреновец, с. Бело поле

Кмет: Александър Александров 
За връзка с общината: 
Адрес: с.Ружинци, ПК 3930, ул.”Георги Димитров” №31 
Телефон: 09324/ 22 83 
Факс: 09324/ 21 83; 09324/ 26 04
Електронен адрес: http://obshtina-ruzhintsi.com/
електронна поща: rujinci@abv.bg

Председател на Общински съвет: Димитринка Гергова
Телефон: 09324/ 22 83 
Факс: 09324 21 83; 09324/ 26 04 

2018 Всички права запазени © Област Видин