Област Видин

Община Ново село

Община Ново село е разположена в северозападната част на Република България, в област Видин. Общината граничи с община Видин и община Брегово и посредством река Дунав с Република Румъния. Община Ново село отстои на 25 км от гр. Видин и на 15 км от границата с Република Сърбия. 

Релефът е равнинен. Общият поземлен фонд на общината възлиза на 86 622 дка, което представлява 79% от територията й. Обработваемата земя е 32 991 дка, мери и пасища са 5 204 дка и лозя -12 194 дка. 

Климатичните условия са подходящи за отглеждане на повечето от разпространените в България селскостопански култури. Община Ново село има дългогодишни традиции в лозаро-винарския сектор. Отглеждат се предимно високостеблени винени сортове „Каберне”, „Мерло”, „Гъмза” и „Ркацители”. 

Водеща роля в икономиката на община Ново село има преработващата промишленост, свързана най-вече с ползване на селскостопански продукти – грозде и зърно. Предприятията в тази сфера имат трайни интереси в района и постепенно доразвиват и доизграждат старата материална база в общината. 

Сред приоритетните сфери на развитие на общината място заема и туризмът. Като благоприятен фактор за неговото развитие се отчита разположението на три от населените места на общината непосредствено на брега на р. Дунав (вкл. с.Ново село), което е и предпоставка за развитието и на воден туризъм. 

Статистически данни:
Площ: 109,5 км
Население (към 31.12.2019): 2 423 жители
Населени места: 5 села – Село Флорентин, Село Неговановци, Село Ново село(център на общината), Село Винарово, Село Ясен.
По-големи населени места: с.Ново село, с.Винарово, с.Неговановци

Кмет: Георги Герасимов Стоенелов 
За връзка с общината: 
Адрес: с. Ново село, ПК 3784, ул.''Ил. Попов'' №89 
Телефон: 09316/ 22 25 
Факс: 09316/ 22 69 
Електронен адрес: obshtina_novoselo@abv.bg
Интернет страница: http://obshtina-novoselo.com

Председател на Общински съвет: Иво Вергилов
Телефон: 09316/ 25 48 
Факс: 09316/ 22 25 

2018 Всички права запазени © Област Видин