Област Видин

Община Макреш

Община Макреш е разположена в Северозападна България. Граничи с общините Кула, Грамада, Димово и Белоградчик, а на запад - с Република Сърбия. 

Релефът на общината е равнинен при селата Макреш, Цар Шишманово и Вълчек. На запад релефът преминава в хълмист при селата Подгоре, Раковица и Толовица и предпланински в с.Киряево. Надморската височина е от 210 м до 1100 м. Горският фонд в общината е 79 676 дка, предимно смесени широколистни насаждения - бук , дъб и други. През община Макреш преминава река Видбол, която приема множество малки притоци. 

От общата площ на общината земеделската земя обхваща 143 897 дка, горски фонд – 77 159 дка, водни площи – 2 622 дка, за добив на полезни изкопаеми – 581 дка (кариера за добив на глина и кариера за добив на варовик). 

Сектор растениевъдство има стратегическо значение за отрасъла селско стопанство. Най-голям относителен дял в растениевъдството на община Макреш има зърнопроизводството и техническите култури . Зърнените култури заемат по-голяма част от общата обработваема земя в общината, като основен дял се пада на производството на пшеница, ечемик, царевица и ръж. Наличието на много добри пасища и ливади в планинската и полупланинската част на областта и добрите условия за развитие на фуражно производство в равнинната част са предпоставка за развитие на овцевъдството и месодайното говедовъдство. 

Центърът на общината с.Макреш се намира на 35 км от областния център гр.Видин. Община Макреш има връзка с ж.п. линията София – Видин чрез ж.п. гара Макреш, отстояща на 10 км от с.Макреш. Общината се обслужва и от ж.п. гара Димово, която отстои на 12 км. от с.Макреш.

Като възможности за развитие на туризъм в общината, се отчитат екологично чистата природа, Рабишкото езеро, част от което е в землището на с.Толовица, основаният през 10-11 век Раковишки манастир и църквата към него „Света троица”, която е обявена за паметник на културата с национално значение. 

Статистически данни: 
Площ: 229 км2 
Население (към 31.12.2019): 1 258 жители
Населени места: 7 села – Село Киреево, Село Макреш(център на общината), Село Подгоре, Село Раковица, Село Толовица, Село Цар Шишманово, Село Вълчек. 
По-големи населени места: с. Макреш, с. Раковица

Кмет: Митко Антов
За връзка с общината: 
Адрес: с.Макреш, ПК 3760, ул. “Георги Бенковски” №88 
Телефон: 094/ 600 356; 09339/ 22 70; 22 37 
Факс: 094/ 600356 
Електронен адрес: makresh@b-trust.org
Интернет страница: http://www.makreshbg.com/

Председател на Общински съвет: Николай Николов
Телефон: 09339/ 2289; 09339/ 8805
Факс: 094/ 600356

2018 Всички права запазени © Област Видин