Област Видин

Община Белоградчик

Община Белоградчик е разположена в Северозападна България, област Видин. На север, изток и юг граничи съответно с общините Макреш, Димово и Чупрене, на запад с Република Сърбия. Разстоянието от гр. Белоградчик до гр. София е 180 км, а до областния център гр. Видин – 55 км. 

Територията на община Белоградчик заема части от западния Предбалкан. На юг и на запад релефът преминава в хълмист и планински. От 411 кв. км територия на общината, 198 кв. км се заемат от гори. През общината преминават реките Арчар и Стакевска (приток на р. Лом), които извират от Свети Николския дял на Стара планина и се вливат в р.Дунав. Най-големият воден басейн в общината е Рабишкото езеро с площ 3250 дка. То е разположено на около 20 км северозападно от гр. Белоградчик в северното подножие на хълма Рабишката могила, до с.Рабиша и е с карстов произход. 

Структуроопределящите отрасли на местната икономика са: селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, дърводобив и дървообработване, лека промишленост - производство на резервни части, апарати и системи за подвижния ЖП състав и инфраструктурата на БДЖ, производство на ПЕ фолио и опаковки от него, производство на телефонни апарати и резервни части за тях. 

През юни 2007г. бе подписано споразумение за откриване на гранично-пропускателен пункт на българо-сръбската граница при проход “Кадъ Боаз” между с.Салаш, община Белоградчик – с.Ново корито, община Княжевац (Република Сърбия). Реализирането на този проект ще окаже положителен социален и икономически ефект в общината и ще позволи традиционно добрите отношения на българо–сръбската граница да продължат да се развиват чрез засилване на търговския и културен обмен, активизиране на контактите и партньорството в съвместни проекти за трансгранично сътрудничество. 

Биоразнообразието в региона е значително. На територията на общината се намират следните защитени територии: част от резерват „Чупрене”, природна забележителност „Белоградчишки скали”, природна забележителност „Боров камък”, природна забележителност пещера „Магура”, природна забележителност водопад „Бела вода”. В процедурата за обявяване на защитена територия в Западна Стара планина е природен парк “Белоградчишки скали”, който ще обхваща приблизително 2/3 от територията на общината. Предвижда се паркът да включва сегашните ПЗ„Белоградчишки скали”, ПЗ„Боров камък”, Р„Чупрене”, ПЗ„Венеца”, ПЗ„Бялата вода”, обширните глами и др.територии от общо три общини с обща площ над 20 000 ха, богати на биоразнообразие, геоморфологични форми и историческо минало. 

Туризмът е един от главните фактори за икономическото обновление на района. Природните дадености и културно-историческо наследство в общината, сред които природния феномен Белоградчишките скали, една от най-запазените крепости в страната - Римската крепост „Калето”, Пещерата Магура, килийно училище в с.Рабиша, Рабишко езеро и др., са предпоставка за развитието на разнообразни форми на туризъм в община Белоградчик. 

Статистически данни: 
Площ: 411 км2 
Население (към 31.12.2019): 5 423 жители
Населени места: 1 град – гр.Белоградчик (център на общината); 17 села - Село Боровица, Село Чифлик, Село Дъбравка, Село Граничак, Село Гранитово, Село Крачимир, Село Ошане, Село Праужда, Село Пролазница, Село Рабиша, Село Раяновци, Село Салаш, Село Сливовник, Село Стакевци, Село Струиндол, Село Върба, Село Вещица. 
По-голямо населено място: гр. Белоградчик - 4 409 жители

Кмет: Борис Николов 
За връзка с общината: 
Адрес: гр. Белоградчик, ПК 3900, ул. “Княз Борис І” №6 
Телефон 0936 / 5 31 61; 
Факс: 0936 /5 30 17 
Електронен адрес: kmet@belogradchik.bg 
Интернет страница: http://www.belogradchik.bg 

Председател на Общински съвет: Боян Минков Иванов
Телефон: 0936 /5 30 83; 0877 875 959 
Факс: 0936 /5 32 48 
Електронен адрес: obs_belogradchik@abv.bg

2018 Всички права запазени © Област Видин