Област Видин

Търгове

17.06.2024 г. 

 

ЗАПОВЕД

№РД-26/17

Видин, 13.06.2024 г.


На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл.54г, ал.6, предложение 2-ро и чл.46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/ и Протокол за непроведен електронен търг от 10.06.2024 г., с вх.№2803/3563/10.06.2024 г. на комисия назначена със Заповед №РД-26/8 от 28.03.2024 г. на Областен управител на област Видин

ПРЕКРАТЯВАМ:

Обявеният на електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост електронен търг, на основание Заповед №РД-26/8 от 28.03.2024 г. на Областен управител на област Видин, за откриване на процедура по провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:
    „Незастроено дворно място, съставляващо поземлен имот (ПИ) №255, в кв. 27, по кадастралния план на с. Ясен, община Ново село, област Видин, с площ 1 470 кв.м., за който имот по регулационния план на селото от 1983 г. са отредени два парцела, като регулацията не е приложена и регулационните сметки не са уредени: парцел VII-255 и парцел VIII-255 в кв. 27“, граници на имота: От изток: ПИ №257 и №258 собств. на …………………, От юг: №254 собств. на……….и IX общ. парцел, От запад: ………….., От север: улица с о. к. 92-93-94, имотът е актуван с акт за частна държавна собственост №3144/12.09.2014 г., утвърден от Областен управител на област Видин, вписан в Служба по вписванията гр. Видин, вх.рег.№4339 от 15.09.2014 г., акт №17, том XIII, поради непровеждането му.


МОТИВИ:
Със Заповед №РД-26/8 от 28.03.2024 г. Областният управител на област Видин е открил процедура по провеждане на електронен търг, за продажба на имота подробно описан в диспозитива на настоящата заповед, като със същия акт е назначена и комисия за провеждането му.
На основание чл.44, ал.3 от ППЗДС заповедта за откриване и тръжната документация са публикувани на електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост.
В оповестения в платформата краен срок – 05.06.2024 г. за регистрация, за участие в търга, са регистрирани двама кандидати, а именно: В.Ц.К. и К.И.К. 
Видно от генерирания от платформата протокол за непроведен електронен търг от 10.06.2024 г. на комисията назначена със Заповед №РД-26/8 от 28.03.2024 г. на Областен управител на област Видин, с наш вх.№2803/3563/10.06.2024 г. по т.2.1. от същия в срок са регистрирани за участие горните двама кандидати, като по т.2.2. след проверка на документите комисията е решила да не допусне същите до участие в търга.
След извършената проверка на изискуемите документи от страна на комисията, на етап допускане или недопускане до участие, е констатирано:
По отношение на кандидат В.Ц.К, с дата и час на регистрация за участие в търг №820 – 17.05.2024 г., 12:33 часа: неподписана по надлежния ред, с квалифициран електронен подпис /КЕП/ Декларация по чл. 22 от Конституцията на Република България – „Образец №6“ – част от изискуемите документи за допустимост до участие в търга. В тази връзка на основание чл.54б, ал.4, т.1 и т.2, чл.54а, ал.6 от ППЗДС и Раздел „В“, т.4 от Тръжна документация за продажба чрез елекронен търг, утвърдена със Заповед № РД-26/8 от 28.03.2024 г. на Областен управител на област Видин кандидатът В.Ц.К не е допуснат до участие в търга.
По отношение на кандидат К.И.К, с дата и час на регистрация за участие в търг №820 – 31.05.2024 г., 15:36 часа: липса на „документ за легитимация“; непопълнени по надлежния ред на Декларация за липса на конфликт на интереси – „Образец №2“ и Декларация по чл. 22 от Конституцията на Република България – „Образец №6“ – част от изискуемите документи за допустимост до участие в търга. В тази връзка на основание чл.54б, ал.4, т.1 и т.2 от ППЗДС и Раздел „В“, т.3 и т.4 от Тръжна документация за продажба чрез електронен търг, утвърдена със Заповед № РД-26/8 от 28.03.2024г. на Областен управител на област Видин кандидатът К.И.К не е допуснат до участие в търга.

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд – Видин по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, в 14- дневен срок от съобщаването й.
Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица по реда на АПК. 
Препис от заповедта да се обяви на интернет страницата на Областна администрация Видин от главен експерт и.ф. системен администратор, дирекция АПОФУС в 3 /три/ дневен срок, считано от датата на издаването й.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Главен експерт и и.д. директор дирекция АКРРДС в Областна администрация Видин.


/П/
АНИ АРУТЮНЯН

Областен управител на област Видин
 

* заповедта е публикувана на 17.06.2024 г.; 09:57 часа


31.05.2024 г. 

ЗАПОВЕД

№ РД26-15

Видин, 31.05.2024 г.


На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл.54г, ал.6, предложение 2-ро от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с протокол за непроведен електронен търг от 29.05.2024 г., с вх.№2803/3284/29.05.2024 г. на комисия назначена със заповед №РД-26/13/26.04.2024 г. на Областен управител на област Видин

ПРЕКРАТЯВАМ:

Обявеният на електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост електронен търг, на основание заповед №РД-26/13/26.04.2024 г. на Областен управител на област Видин, за откриване на процедура по провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

½ идеална част от недвижим имот: Парцел III-451 в кв. 35, с обща площ 366 кв м., ведно със сграда на един етаж, със застроена площ 32,29 кв. м., конструкция: масивна с дървен гредоред, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, адрес на имота: с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин.
Граници на имота: УПИ с № II 451, XV 455, XIV 456, IV 458 и улица.

Имотът е актуван с акт за частна държавна собственост №3241/14.09.2017 г., утвърден от Областен управител на област Видин, вписан в Служба по вписванията гр. Видин, вх.рег.№4405 от 15.09.2022 г., акт №83, том ХII, поради непровеждането му.


МОТИВИ:
Със заповед №РД-26/13/26.04.2024 г. Областен управител на област Видин е открил процедура по провеждане на електронен търг, за продажба на имота подробно описан в диспозитива на настоящата заповед, като със същия акт е назначена и комисия за провеждането му.
На основание чл.44, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост заповедта за откриване и тръжната документация са публикувани на електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост.

В оповестения в платформата краен срок – 23.05.2024 г. за регистрация, за участие в търга, е регистриран един участник. След преглед от страна на комисията на изискуемите документи, на етап допускане или недопускане до участие, е констатирана липса на внесен депозит за участие в търга по определения ред и на основание чл.54б, ал.4, т.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост кандидатът не е допуснат до участие.

Съгласно предвиденият в утвърдената с горната заповед на Областния управител на област Видин и оповестена на електронната платформа тръжна документация начин на внасяне на депозита за участие е по банков път, по посочена банкова сметка, със срок на внасяне най-късно до изтичане на срока за регистрация за участие в търга. В определеният и автоматично генериран от електронната платформа срок за регистрация и внасяне - 23.05.2024 г. депозит не е постъпил от участника.

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд – Видин по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, в 14- дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице по реда на АПК. 

Препис от заповедта да се обяви на интернет страницата на Областна администрация Видин от главен експерт и.ф. системен администратор, дирекция „АПОФУС“ в 3 /три/ дневен срок, считано от датата на издаването й.

/П/
АНИ АРУТЮНЯН

Областен управител на област Видин

* заповедта е публикувана на 31.05.2024 г.; 17:34 часа


26.04.2024 г. 

З А П О В Е Д

№ РД-26/13

Видин 26.04.2024г.

        
На основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл.42, ал.1 и чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл.3а, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, във връзка със Становище с вх.№2803/2062/02.04.2024 г. на комисия назначена със Заповед №РД2901/5/23.01.2024г. на Областен управител на област Видин и изготвена оценка от независим експерт оценител

І. НАРЕЖДАМ

Откривам процедура по провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:    
½ идеална част от недвижим имот: Парцел III-451 в кв. 35, с обща площ 366 кв м., ведно със сграда на един етаж, със застроена площ 32,29 кв. м., конструкция: масивна с дървен гредоред, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, адрес на имота: с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин.
Граници на имота: УПИ с № II 451, XV 455, XIV 456, IV 458 и улица.
Имотът е актуван с акт за частна държавна собственост №3241/14.09.2017 г., утвърден от Областен управител на област Видин, вписан в Служба по вписванията гр. Видин, вх.рег.№4405 от 15.09.2022 г., акт №83, том ХII.

Търгът да се проведе чрез Електронната платформа за продажба на имоти, достъпна през интернет страницата на Агенция за публичните предприятия и контрол /АППК/, на адрес: http://estate-sales.uslugi.io.


II. ТЪРГЪТ ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Вид на търга: електронен търг

2. Срок на валидност на процедурата – 3 /три/ месеца, считано от датата на публикуване на настоящата заповед на електронната платформа за продажба на имоти. В случай че първият кандидат се регистрира за участие в електронния търг в някой от последните 15 работни дни от срока на валидност на процедурата, определен в настоящата заповед, срокът на валидност на тръжната процедура се удължава еднократно с 20 /двадесет/ работни дни. Удължаването на срока се извършва от системата автоматично, както и се публикува съобщение за това.

3. Срок за регистрация в електронната платформа, за участие в електронния търг - 12 /дванадесет/ работни дни от регистрацията за участие на първия кандидат и изтича в 23,59 ч. на последния ден.

4. Провеждане на електронния търг - електронният търг ще се проведе на 15 /петнадесетия/ работен ден считано от  регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат.

5. Начален час на електронния търг: Търгът ще се проведе от 13:30 часа българско време и приключва с изтичането на времевия интервал от 30 /тридесет/ минути. В случай че в последните 60 секунди от времевия интервал от 30 минути постъпи наддавателно предложение, срокът за приключване на търга автоматично се удължава с 5 минути, като платформата визуализира това и оставащото време на участниците. Срокът за приключване на търга се удължава автоматично и многократно с 5 минути във всички случаи, когато в последните 60 секунди от времевия интервал от 5 минути постъпи наддавателно предложение.

6. Първоначална тръжна продажна цена за имота, посочена като цяло число – 1 465 лв. /хиляда четиристотин шестдесет и пет лева/, без ДДС.

7. Стъпка за наддаване, посочена като цяло число –  73 лв. /седемдесет и три лева/, без ДДС или 5% от първоначална тръжна продажна цена за имота.

8. Размер на депозит за участие в търга, посочен като цяло число -  73 лв. /седемдесет и три лева/, без ДДС или 5% от първоначална тръжна продажна цена за имота.
Внесеният депозит не се олихвява.

9. Начин на плащане:

9.1. На депозита за участие в търга: по банкова сметка на Областна администрация Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG80UBBS80023300151636 BIG код UBBS BGSF.

9.2. На достигнатата тръжна продажна цена на имота: по банкова сметка на Областна администрация Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.

9.3. На режийните разноски: по банкова сметка на Областна администрация Видин в  Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.

9.4. На местния данък за придобиване на имущество по възмезден начин - 2,5% върху продажната цена на имота: по банкова сметка на Община Ново село в Първа инвестиционна банка IBAN BG17 FINV 9150 8417 663021, BIC FINVBGSF, код на вид плащане:442500.

9.5. На Данък добавена стойност /ДДС/: по банкова сметка на Областна администрация Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
          
10. Условия за оглед на имота, предмет на търга: Оглед на имота може да се извършва на място всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа до изтичането на 12 /дванадесет/ работни дни от регистрацията на първия кандидат за търга, отброени от електронната платформа, в който срок всяко лице може да се регистрира като кандидат в същия търг с подаването на изискуемите документи. Предварителната заявка за оглед се депозира в Областна администрация Видин чрез Центъра за административно обслужване на граждани или по e-mail: del_oa@vidin.government.bg. Телефон за връзка 094/ 605 -738.
                           

III. УТВЪРЖДАВАМ:

Тръжната документация за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, подробно описан в раздел І на настоящата заповед.


ІV. НАЗНАЧАВАМ:

Комисия за провеждане на търга в състав:

…………………………………………………

За резултатите от електронния търг платформата генерира протокол, който се подписва от членовете на тръжната комисия с КЕП. 

На основание чл.44, ал.3 от ППЗДС настоящата заповед /с изключение на състава й/,  заедно с тръжната процедура да се публикува от Председателя на комисията на електронната платформа, поддържана от Агенция за публичните предприятия и контрол.

Препис от заповедта /с изключение на състава й/ да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Видин от Главен експерт и.ф. системен администратор, дирекция „АПОФУС“ в 3 /три/ дневен срок, считано от датата на издаването й.

Препис от заповедта /с изключение на състава й/ да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Видин от Председателя на комисията в 3 /три/ дневен срок, считано от датата на издаването й.


Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ………….. директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация Видин.                

                                                
/П/
ИВО АТАНАСОВ 

Областен управител на област Видин
 

* заповедта е публикувана на 26.04.2024 г.; 16:48 часа


29.03.2024 г. 

З А П О В Е Д

№ РД-26/8

Видин 28.03.2024г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл.42, ал.1 и чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл.3а, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, във връзка със Становище с вх.№2803/1009/15.02.2024 г.

І. НАРЕЖДАМ

 

Откривам процедура по провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:   

„Незастроено дворно място, съставляващо поземлен имот (ПИ) №255, в кв. 27, по кадастралния план на с. Ясен, община Ново село, област Видин, с площ 1 470 кв.м., за който имот по регулационния план на селото от 1983 г. са отредени два парцела, като регулацията не е приложена и регулационните сметки не са уредени: парцел VII-255 и парцел VIII-255 в кв. 27“.

Граници на имота:

От изток: ПИ №257 и №258 собств. на …………………, От юг: №254 собств. на……….и IX общ. парцел, От запад: ………….., От север: улица с о. к. 92-93-94.

Имотът е актуван с акт за частна държавна собственост №3144/12.09.2014 г., утвърден от Областен управител на област Видин, вписан в Служба по вписванията гр. Видин, вх.рег.№4339 от 15.09.2014 г., акт №17, том XIII.

Имотът се управлява от Областен управител на област  Видин, на основание чл.18, ал.1, изр.1-во от Закона за държавната собственост.

Търгът да се проведе чрез Електронната платформа за продажба на имоти, достъпна през интернет страницата на Агенция за публичните предприятия и контрол /АППК/, на адрес: http://estate-sales.uslugi.io.

II. ТЪРГЪТ ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Вид на търга: електронен търг

2. Срок на валидност на процедурата3 /три/ месеца, считано от датата на публикуване на настоящата заповед на електронната платформа за продажба на имоти. В случай че първият кандидат се регистрира за участие в електронния търг в някой от последните 15 работни дни от срока на валидност на процедурата, определен в настоящата заповед, срокът на валидност на тръжната процедура се удължава еднократно с 20 /двадесет/ работни дни. Удължаването на срока се извършва от системата автоматично, както и се публикува съобщение за това.

3. Срок за регистрация в електронната платформа, за участие в електронния търг - 12 /дванадесет/ работни дни от регистрацията за участие на първия кандидат и изтича в 23,59 ч. на последния ден.

4. Провеждане на електронния търг - електронният търг ще се проведе на 15 /петнадесетия/ работен ден считано от  регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат.

5. Начален час на електронния търг: Търгът ще се проведе от 13, 30 часа българско време и приключва с изтичането на времевия интервал от 30 /тридесет/ минути. В случай че в последните 60 секунди от времевия интервал от 30 минути постъпи наддавателно предложение, срокът за приключване на търга автоматично се удължава с 5 минути, като платформата визуализира това и оставащото време на участниците. Срокът за приключване на търга се удължава автоматично и многократно с 5 минути във всички случаи, когато в последните 60 секунди от времевия интервал от 5 минути постъпи наддавателно предложение.

 

6. Първоначална тръжна продажна цена за имота, посочена като цяло число –  14 090 лв. / четиринадесет хиляди и деветдесет лева/, без ДДС

7. Стъпка за наддаване, посочена като цяло число 705 лв. / седемстотин и пет лева/, без ДДС или 5% от първоначална тръжна продажна цена за имота.

8. Размер на депозит за участие в търга, посочен като цяло число – 705 лв. / седемстотин и пет лева/, без ДДС или 5% от първоначална тръжна продажна цена за имота.

Внесеният депозит не се олихвява.

9. Начин на плащане:

9.1. На депозита за участие в търга: по банкова сметка на Областна администрация Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG80UBBS80023300151636 BIG код UBBS BGSF.

9.2. На достигнатата тръжна продажна цена на имота: по банкова сметка на Областна администрация Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.

9.3. На режийните разноски: по банкова сметка на Областна администрация Видин в  Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.

9.4. На местния данък за придобиване на имущество по възмезден начин - 2,5% върху продажната цена на имота: по банкова сметка на Община Ново село в Първа инвестиционна банка IBAN BG17 FINV 9150 8417 663021, BIC FINVBGSF, код на вид плащане:442500.

9.5. На Данък добавена стойност /ДДС/: по банкова сметка на Областна администрация Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.

10. Условия за оглед на имота, предмет на търга: Оглед на имота може да се извършва на място всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа до изтичането на 12 /дванадесет/ работни дни от регистрацията на първия кандидат за търга, отброени от електронната платформа, в който срок всяко лице може да се регистрира като кандидат в същия търг с подаването на изискуемите документи. Предварителната заявка за оглед се депозира в Областна администрация Видин чрез Центъра за административно обслужване на граждани или по e-mail: del_oa@vidin.government.bg. Телефон за връзка 094/ 605 -738.                                                                                 

III. УТВЪРЖДАВАМ:

 

Тръжната документация за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, подробно описан в раздел І на настоящата заповед.

ІV. НАЗНАЧАВАМ:

 

Комисия за провеждане на търга в състав:

……………………………………………………

За резултатите от електронния търг платформата генерира протокол, който се подписва от членовете на тръжната комисия с КЕП.

На основание чл.44, ал.3 от ППЗДС настоящата заповед /с изключение на състава й/,  заедно с тръжната процедура да се публикува от Председателя на комисията на електронната платформа, поддържана от Агенция за публичните предприятия и контрол.

Препис от заповедта /с изключение на състава й/ да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Видин от Главен експерт и.ф. системен администратор, дирекция „АПОФУС“ в 3 /три/ дневен срок, считано от датата на издаването й.

Препис от заповедта /с изключение на състава й/ да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Видин от Председателя на комисията в 3 /три/ дневен срок, считано от датата на издаването й.

Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ………… –  директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация Видин.                       

 

/П/                                               

ИВО АТАНАСОВ

Областен управител на област Видин

* заповедта е публикувана на 29.03.2024 г.; 15:44 часа


З А П О В Е Д

№РД26-7

Видин 27.03.2024г.


На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка със Заповед №РД-26-6/26.03.2024г. на Областен управител на област Видин

НАРЕЖДАМ

Откритият със Заповед № РД-26-6/26.03.2024г. на Областен управител на област Видин, електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:    
„Незастроено дворно място, съставляващо поземлен имот (ПИ) №255, в кв. 27, по кадастралния план на с. Ясен, община Ново село, област Видин, с площ 1 470 кв.м., за който имот по регулационния план на селото от 1983 г. са отредени два парцела, като регулацията не е приложена и регулационните сметки не са уредени: парцел VII-255 и парцел VIII-255 в кв. 27“,
актуван с АЧДС№3144/12.09.2014 г., утвърден от Областен управител на област Видин, вписан в Служба по вписванията гр. Видин, вх.рег.№4339 от 15.09.2014 г., акт №17, том XIII, при граници на имота:От изток: ПИ №257 и №258 собств. на ………………………… и …………………………….., От юг: №254 собств. на ………………………… и IX общ. парцел, От запад: ……………………., От север: улица с о. к. 92-93-94, да се счита за непроведен.
МОТИВИ: Със Заповед №РД-26-6/26.03.2024г. на Областен управител на област Видин, е стартирана процедура по продажба на горния имот чрез електронен търг. След публикуване на тръжната документация на Електронната платформа за продажба на имоти, достъпна през интернет страницата на Агенция за публичните предприятия и контрол /АППК/, на адрес: http://estate-sales.uslugi.io, част от тръжната документация, утвърдена със горецитираната заповед липсва. Няма публикуван проект на договор. Съгласно чл.43, ал.2 от ППЗДС утвърдената тръжна документация трябва да бъде публикувана в цялост. Предвид чл.58, ал.1 от ППЗДС ,  с проектът на договор трябва да бъде запознат всеки участник.
На основание чл.44, ал.3 от ППЗДС настоящата заповед да се публикува от Председателя на комисията на електронната платформа, поддържана от Агенция за публичните предприятия и контрол.

Препис от заповедта да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Видин от Главен експерт и.ф. системен администратор, дирекция „АПОФУС“ в 3 /три/ дневен срок, считано от датата на издаването й.

Препис от заповедта да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Видин от Председателя на комисията в 3 /три/ дневен срок, считано от датата на издаването й.

Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на …………………………… –  директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация Видин.                


/П/                                                
ИВО АТАНАСОВ

Областен управител на област Видин
 

* заповедта е публикувана на 28.03.2024 г.; 16:53 часа


З А П О В Е Д

№  РД26-6

Видин 26.03.2024г.

        
На основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл.42, ал.1 и чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл.3а, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, във връзка със Становище с вх.№2803/1009/15.02.2024 г.

            І. НАРЕЖДАМ

Откривам процедура по провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:    
„Незастроено дворно място, съставляващо поземлен имот (ПИ) №255, в кв. 27, по кадастралния план на с. Ясен, община Ново село, област Видин, с площ 1 470 кв.м., за който имот по регулационния план на селото от 1983 г. са отредени два парцела, като регулацията не е приложена и регулационните сметки не са уредени: парцел VII-255 и парцел VIII-255 в кв. 27“.
Граници на имота: 
От изток: ПИ №257 и №258 собств. на ………………………………………………, От юг: №254 собств. на ……………………………… и IX общ. парцел, От запад: ……………………, От север: улица с о. к. 92-93-94.
Имотът е актуван с акт за частна държавна собственост №3144/12.09.2014 г., утвърден от Областен управител на област Видин, вписан в Служба по вписванията гр. Видин, вх.рег.№4339 от 15.09.2014 г., акт №17, том XIII.
Имотът се управлява от Областен управител на област  Видин, на основание чл.18, ал.1, изр.1-во от Закона за държавната собственост.

Търгът да се проведе чрез Електронната платформа за продажба на имоти, достъпна през интернет страницата на Агенция за публичните предприятия и контрол /АППК/, на адрес: http://estate-sales.uslugi.io.


II. ТЪРГЪТ ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Вид на търга: електронен търг

2. Срок на валидност на процедурата – 3 /три/ месеца, считано от датата на публикуване на настоящата заповед на електронната платформа за продажба на имоти. В случай че първият кандидат се регистрира за участие в електронния търг в някой от последните 15 работни дни от срока на валидност на процедурата, определен в настоящата заповед, срокът на валидност на тръжната процедура се удължава еднократно с 20 /двадесет/ работни дни. Удължаването на срока се извършва от системата автоматично, както и се публикува съобщение за това.

3. Срок за регистрация в електронната платформа, за участие в електронния търг - 12 /дванадесет/ работни дни от регистрацията за участие на първия кандидат и изтича в 23,59 ч. на последния ден.

4. Провеждане на електронния търг - електронният търг ще се проведе на 15 /петнадесетия/ работен ден считано от  регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат.

5. Начален час на електронния търг: Търгът ще се проведе от 13, 30 часа българско време и приключва с изтичането на времевия интервал от 30 /тридесет/ минути. В случай че в последните 60 секунди от времевия интервал от 30 минути постъпи наддавателно предложение, срокът за приключване на търга автоматично се удължава с 5 минути, като платформата визуализира това и оставащото време на участниците. Срокът за приключване на търга се удължава автоматично и многократно с 5 минути във всички случаи, когато в последните 60 секунди от времевия интервал от 5 минути постъпи наддавателно предложение.

6. Първоначална тръжна продажна цена за имота, посочена като цяло число – 14 090 лв. / четиринадесет хиляди и деветдесет лева/, без ДДС.

7. Стъпка за наддаване, посочена като цяло число – 705 лв. / седемстотин и пет лева/, без ДДС или 5% от първоначална тръжна продажна цена за имота.

8. Размер на депозит за участие в търга, посочен като цяло число – 705 лв. / седемстотин и пет лева/, без ДДС или 5% от първоначална тръжна продажна цена за имота.
Внесеният депозит не се олихвява.

9. Начин на плащане:
9.1. На депозита за участие в търга: по банкова сметка на Областна администрация Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG80UBBS80023300151636 BIG код UBBS BGSF.

        9.2. На достигнатата тръжна продажна цена на имота: по банкова сметка на Областна администрация Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.

         9.3. На режийните разноски: по банкова сметка на Областна администрация Видин в  Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.

9.4. На местния данък за придобиване на имущество по възмезден начин - 2,5% върху продажната цена на имота: по банкова сметка на Община Ново село в Първа инвестиционна банка IBAN BG17 FINV 9150 8417 663021, BIC FINVBGSF, код на вид плащане:442500.


        9.5. На Данък добавена стойност /ДДС/: по банкова сметка на Областна администрация Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.

          10. Условия за оглед на имота, предмет на търга: Оглед на имота може да се извършва на място всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа до изтичането на 12 /дванадесет/ работни дни от регистрацията на първия кандидат за търга, отброени от електронната платформа, в който срок всяко лице може да се регистрира като кандидат в същия търг с подаването на изискуемите документи. Предварителната заявка за оглед се депозира в Областна администрация Видин чрез Центъра за административно обслужване на граждани или по e-mail: del_oa@vidin.government.bg. Телефон за връзка 094/ 605 -738.

                         
                           
    III. УТВЪРЖДАВАМ:

Тръжната документация за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, подробно описан в раздел І на настоящата заповед.


ІV. НАЗНАЧАВАМ:

Комисия за провеждане на търга в състав:

Председател: 
…………………………………………………………………………………………………………………
и членове:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………………….

Резервни членове:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………………….

За резултатите от електронния търг платформата генерира протокол, който се подписва от членовете на тръжната комисия с КЕП. 

На основание чл.44, ал.3 от ППЗДС настоящата заповед /с изключение на състава й/,  заедно с тръжната процедура да се публикува от Председателя на комисията на електронната платформа, поддържана от Агенция за публичните предприятия и контрол.

Препис от заповедта /с изключение на състава й/ да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Видин от Главен експерт и.ф. системен администратор, дирекция „АПОФУС“ в 3 /три/ дневен срок, считано от датата на издаването й.

         Препис от заповедта /с изключение на състава й/ да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Видин от Председателя на комисията в 3 /три/ дневен срок, считано от датата на издаването й.

Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Десислава Обретенова –  директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация Видин.                

/П/                                               
ИВО АТАНАСОВ

Областен управител на област Видин
 


 

 

06.07.2022 г.

З  А  П  О  В  Е  Д

№РД-26-11

Видин 05.07.2022 г.

На основание чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 45, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност, във връзка с протокол за проведен електронен търг с явно наддаване с вх.№2803-4562/29.06.2022г.

І. О П Р Е Д Е Л Я М :

1. Иван ........... Подолински, с постоянен адрес:......................................., ......................, притежаващ л.к. № ..............., издадена на ......................................
за КУПУВАЧ на следния недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:
-    Ветеринарна лечебница – едноетажна, монолитна сграда със застроена площ 138 кв.м., построена 1975 г.
-    Терен с площ 294 кв.м.

Находящ се в oбласт  Видин, община Белоградчик, с. Боровица, кв. 47, имот VI, при граници на имота: от две страни улица и УПИ X от квартал 47 – Иван Подолински,
На основание чл.18, ал.1, изр.1-во от Закона за държавната собственост, правото на управление е на Областен управител на област Видин.
Имотът е актуван с АЧДС № 2374/26.07.2005 г., вписан в Служба по вписванията гр. Белоградчик, .Вх.рег.№ 1821/23.08.2005 г., партидна книга № V, стр. № 42, н.д. № 881.

2. Продажната цена на горецитирания имот е 9 975, 00 /девет хиляди деветстотин седемдесет и пет/ лева.- крайна цена.

IІ. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ :

      В 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, купувачът е длъжен да внесе следните суми:

- Сума в размер на 9 375 / девет хиляди триста седемдесет и пет/ лева - представлаваща разликата между продажната цената на имота, 9 975, 00 /девет хиляди деветстотин седемдесет и пет/ лева. и внесения депозит за участие в търга – 600 /шестотин/ лева, по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIC код UBBS BGSF.


- Сума в размер на 199,50 /сто деветдесет и девет лева и петдесет стотинки/, представлаваща режийни разноски 2% върху продажната цена, на основание §3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС, във връзка с чл. 59, ал.7 от ППЗДС, по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIC код UBBS BGSF.

- Сума в размер на 39,90 /тридесет и девет лева  и деветдесет стотинки/, представляваща 20% ДДС върху  режийни разноски по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIC код UBBS BGSF.

- Сума в размер на 299,25 /двеста деветдесет и девет лева и двадесет и пет стотинки/, представляващи 3% местен данък върху продажната цена на имота и представлява местен данък за придобиване на имущество по възмезден начин, по банкова сметка на Община Белоградчик в Интернешънъл Асет Банк АД– клон Белоградчик  IBAN – BG65IABG74968400270200, BIC – IABGBGSF, код на вид плащане: 442500.

IIІ. Н А Р Е Ж Д А М :

На основание чл.58, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в 7 – дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед и представяне на надлежни документи за платена цена, данъци, такси и режийни разноски, да се сключи договор за покупко-продажба с купувача.
     

На основание чл.55, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, настоящата заповед да се съобщи на  Иван ......... Подолински по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
     

Настоящата заповед може да бъде обжалвана от заинтересованите участници в 14 – дневен срок пред Административен съд – Видин по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
      


/П/
ЛЮБЕН ИВАНОВ

Областен управител на област Видин

* заповедта е редактирана на 11.05.2023 г.; 11:37 часа

* заповедта е публикувана на 06.07.2022 г.; 11:15 часа

 

15.06.2022 г.

З А П О В Е Д

№ РД-26-10
Видин 15.06.2022г.

На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с протокол за непроведен електронен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с вх.№2803-4133/09.06.2022г. и Заповед № РД-26-3/02.03.2022г. на Областен управител на област Видин

ПРЕКРАТЯВАМ:

Обявеният с моя заповед № РД-26-3/02.03.2022г.  търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:
Сграда с идентификатор № 10971.510.224.18, със застроена площ 24 кв.м., разположена в ПИ с идентификатор №10971.510.224, с предназначение „хангар, депо, гараж“,  находящ се в oбласт Видин, община Видин, град Видин, кв. „Южна промишлена зона“, поради липса на регистрирани за участие в търга кандидати.   

    
МОТИВИ:
           

Със заповед № РД-26-3/02.03.2022г.   е обявен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:
Сграда с идентификатор № 10971.510.224.18 със застроена площ 24 кв.м., разположена в ПИ с идентификатор №10971.510.224, с предназначение „хангар, депо, гараж“,  находящ се в oбласт Видин, община Видин, град Видин, кв. „Южна промишлена зона“.

За имота е съставен Акт за частна държавна собственост № 3049/18.09.2012г. на Областен управител на област Видин.  

В законоустановеният срок за подаване на документи в електронната платформа от членовете на тръжната комисия е констатирано, че няма регистрирани за участие в търга кандидати.   

Видно от т. 3 от Протокол за непроведен електронен търг с Вх. № 2803-4133/09.06.2022г. „ Няма регистрирани за участие в търга кандидати.   
            
              

 /П/                                               
ЛЮБЕН ИВАНОВ

Областен управител на област Видин

15.06.2022 г.

* заповедта е публикувана на 15.06.2022 г.; 16:55 часа

 

18.05.2022 г. 

З А П О В Е Д 
№РД26-9 
Видин 17.05.2022 г. 

На основание 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка със структурни промени в Областна администрация Видин ...

ИЗМЕНЯМ: 

Моя Заповед №РД26-4/11.03.2022г. в раздел IV. НАЗНАЧАВАМ, както следва: 

Комисия за провеждане в състав: 

 

 

Настоящата заповед отменя раздел IV. Назначавам на Заповед №РД26-4/11.03.2022г. На Областен управител на област Видин, като в останалата си част заповедта остава непроменена


/П/
ЛЮБЕН ИВАНОВ

Областен управител на област Видин  

18.05.2022 г. 

* заповедта е публикувана на 18.05.2022 г.; 16:03 часа

 

18.05.2022 г. 

З А П О В Е Д 
№РД26-8 
Видин 17.05.2022 г. 

На основание 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка със структурни промени в Областна администрация Видин ...

ИЗМЕНЯМ: 

Моя Заповед №РД26-3/02.03.2022г. в раздел IV. НАЗНАЧАВАМ, както следва: 

Комисия за провеждане в състав: 

 

 

Настоящата заповед отменя раздел IV. Назначавам на Заповед №РД26-3/02.03.2022г. На Областен управител на област Видин, като в останалата си част заповедта остава непроменена


/П/
ЛЮБЕН ИВАНОВ

Областен управител на област Видин  

 

* заповедта е публикувана на 18.05.2022 г.; 15:55 часа

18.05.2022 г. 

 

11.03.2022 г.

 

З А П О В Е Д

РД-26-4

Видин 11.03.2022г.

               

          На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност, във връзка с чл.42, ал.1, чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.3а, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Становище с вх.№2803/536/31.01.2022г., на комисия назначена със Заповед №РД09/99/01.10.2021г. на Областен управител на област Видин

 

І. НАРЕЖДАМ

 

Да се проведе електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:   

Ветеринарна лечебница – едноетажна, монолитна сграда със застр. площ  138 кв.м., постр. 1975г.

 

Терен с площ 294 кв.м., находящ се в oбласт Видин, община Белоградчик, с. Боровица, кв. 47, имот VI, актуван с АЧДС  №2374/26.07.2005 г., при граници на имота: от две страни улица и УПИ X от квартал 47 – Иван Подолински.

Данъчна оценка на недвижимия имот – 5 117, 60 /пет хиляди сто и седемнадесет лева и шестдесет стотинки/ лева.

 

 

II. ТЪРГЪТ ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

 

1. Вид на търга: електронен търг.

2. Първоначална тръжна продажна цена на имота: 9 500 /девет хиляди и петстотин/ лева.

3. Размер на депозит за участие в търга: 600 /шестстотин/ лева.

4. Стъпка на наддаване  - 475 /четиристотин седемдесет и пет/ лева.

5. Срок на валидност на процедурата – 3 /три/ месеца, считано от датата на публикуване на настоящата заповед на електронната платформа за продажба на имоти, поддържана от Агенцията за публичните предприятия и контрол. Срокът на валидност на процедурата може да се удължи с 15 /петнадесет/ работни дни, в случай че първият кандидат се регистрира за участие в електронния търг в някой от последните 15 /петнадесет/ работни дни от срока на валидност на процедурата.

6. Срокът за регистрация, за участие в електронния търг за продажба на имота, предмет на настоящата заповед, е 12 /дванадесет/ работни дни от регистрацията за участие на първия кандидат и изтича в 23,59 ч. на последния ден.

7. Електронният търг ще се проведе на петнадесетия работен ден, считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат.

8. Началният час на електронния търг: Търгът ще се проведе от 13, 30 часа българско време и е с продължителност 1 /един/ астрономически час.

9. Начин на плащане:

9.1. На депозита за участие в търга: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG80UBBS80023300151636 BIG код UBBS BGSF.

9.2. На продажната цена на имота: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.

9.3. На режийните разноски: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.

9.4. На местния данък за придобиване на имущество по възмезден начин: по банкова сметка на Община Белоградчик в „Интернешънъл Асет Банк” АД IBAN – BG65IABG74968400270200, BIC – IABGBGSF, код на вид плащане: 442500.

9.5. Условия за оглед на имота, предмет на търга: Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 10,00 часа до 16,00 часа след подаване на предварителна заявка на тел.: 094/605-738 и тел.: 094/605-734, отдел „ДСУТКАК“ в Областна администрация – Видин.

 

III. УТВЪРЖДАВАМ:

Тръжната документация за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, подробно описан в раздел І на настоящата заповед.

 

 

     ІV. НАЗНАЧАВАМ:

Комисия за провеждане на търга в състав:

 

Настоящата заповед, да се публикува от Председателя на комисията /с изключение на състава й/, на електронната платформа, поддържана от Агенция за публичните предприятия и контрол.

Копие от настоящата заповед, с изключение състава на комисията, да се публикува от главен експерт – и.ф. системен администратор в Д „АПОФУС“, на интернет страницата на Областна администрация – Видин в 3 /тридневен/ срок от издаването й, и да се обяви на видно място в Областна администрация – Видин.

Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Десислава Обретенова –  Директор на Дирекция АКРРДС в Областна администрация - Видин.                       

 

/П/                                            

ЛЮБЕН ИВАНОВ

Областен управител на област Видин

 

* заповедта е публикувана на 11.03.2022 г.; 15:40 часа

 

11.03.2022г.

 

02.03.2022 г.

 

З А П О В Е Д

№ РД-26-3

Видин 02.03.2022г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност, във връзка с чл.42, ал.1, чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.3а, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Становище с вх.№2803/643/03.02.2022г., на комисия назначена със Заповед №РД09/99/01.10.2021г. на Областен управител на област Видин

І. НАРЕЖДАМ

Да се проведе електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

Сграда с идентификатор №10971.510.224.18 със застроена площ 24 кв.м., разположена в ПИ с идентификатор №10971.510.224.

Предназначение: хангар, депо, гараж, находящ се в област Видин, община Видин, гр. Видин, кв. „Южна промишлена зона“ в ПИ с идентификатор №10971.510.224, при граници на имота: 10971.510.224.17 и 10971.510.224.19.

За имота е съставен АЧДС №3049/18.09.2012г. на Областен управител на област Видин.

Данъчна оценка на недвижимия имот – 1 562, 40 лева /хиляди петстотин шестдесет и два лева и четиридесет стотинки/.

II. ТЪРГЪТ ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Вид на търга: електронен търг.

2. Първоначална тръжна продажна цена на имота: 6 000 /шест хиляди/ лева.

3. Размер на депозит за участие в търга: 600 /шестстотин/ лева.

4. Стъпка на наддаване - 600 /шестстотин/ лева.

5. Срок на валидност на процедурата – 3 /три/ месеца, считано от датата на публикуване на настоящата заповед на електронната платформа за продажба на имоти, поддържана от Агенцията за публичните предприятия и контрол. Срокът на валидност на процедурата може да се удължи с 15 /петнадесет/ работни дни, в случай че първият кандидат се регистрира за участие в електронния търг в някой от последните 15 /петнадесет/ работни дни от срока на валидност на процедурата.

6. Срокът за регистрация, за участие в електронния търг за продажба на имота, предмет на настоящата заповед, е 12 /дванадесет/ работни дни от регистрацията за участие на първия кандидат и изтича в 23,59 ч. на последния ден.

7. Електронният търг ще се проведе на петнадесетия работен ден, считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат.

8. Началният час на електронния търг: Търгът ще се проведе от 10, 00 часа българско време и е с продължителност 1 /един/ астрономически час.

9. Начин на плащане:

9.1. На депозита за участие в търга: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG80UBBS80023300151636 BIG код UBBS BGSF.

9.2. На продажната цена на имота: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.

9.3. На режийните разноски: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.

9.4. На местния данък за придобиване на имущество по възмезден начин: по банкова сметка на Община Видин в БАНКА „ДСК“ ЕАД, IBAN – BG 03 STSA 9300 8400 0460 00, BIC – STSABGSF, код на вид плащане: 442500.

9.5. Условия за оглед на имота, предмет на търга: Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 10,00 часа до 16,00 часа след подаване на предварителна заявка на тел.: 094/605-738 и тел.: 094/605-734, отдел „ДСУТКАК“ в Областна администрация – Видин.

III. УТВЪРЖДАВАМ:

Тръжната документация за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, подробно описан в раздел І на настоящата заповед.

ІV. НАЗНАЧАВАМ:

Комисия за провеждане на търга в състав:

Председател:

Резервни членове:

Настоящата заповед, да се публикува от Председателя на комисията /с изключение на състава й/, на електронната платформа, поддържана от Агенция за публичните предприятия и контрол.

Копие от настоящата заповед, с изключение състава на комисията, да се публикува от главен експерт – и.ф. системен администратор в Д „АПОФУС“, на интернет страницата на Областна администрация – Видин в 3 /тридневен/ срок от издаването й, и да се обяви на видно място в Областна администрация – Видин.

Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение.

по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Десислава Обретенова – Директор на Дирекция АКРРДС в Областна администрация - Видин.

 

/П/

ЛЮБЕН ИВАНОВ

Областен управител на област Видин

* заповедта е публикувана на 02.03.2022 г.; 15:23 часа

02.03.2022 г.

 

25.03.2021 г.

З А П О В Е Д
№ РД-26-10
гр. Видин, 24.03.2021г.

На основание чл.32, ал. от Закона за администрацията и чл.56, ал.1 от Закона за държавната собственост, във връзка с протокол за проведен търг с тайно наддаване с вх.№2803/1893/23.03.2021г.

І. У Ч Р Е Д Я В А М :

В полза на „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, ЕИК 113580690, със седалище и адрес на управление: гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник, ул. „Георги Стефанов“ №6, представлявано от законния представител Велко Венциславов ….. – Управител

ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ, за депониране на земни маси, добити от изкопи, във връзка с изграждане на участък от км 58+128 до км 73+520 Ружинци – Белотинци, съгласно Решение на Министерски съвет №540 от 31 юли 2020 година, за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин, върху недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор 56753.68.56 с площ 134 057 кв.м.
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Начин на трайно ползване: Скали
Категория на земята: 0, находящ се обл. Видин, общ. Ружинци, с. Плешивец, местност „ГОЛ. ДЪРВА/ГЛАМКИТЕ“.

За имота е съставен Акт за частна държавна собственост №4007/25.01.2021г.
На основание чл.18, ал.1, изр. 1-во от ЗДС, правото на управление е на Областен управител на област Видин.

2. Годишната цена за учредяване на възмездно право на ползване е в размер на: 4 950 /четири хиляди деветстотин и петдесет/ лева, годишно.

IІ. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ :

1. Годишната цена се заплаща, както следва:
1.1. За текущата 2021г. /от 01.04.2021г. до 31.12.2021г./, пропорционално изчислена до края на годината, в размер на 3 712, 50 лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, на основание чл.57, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, по банкова сметка на Областна администрация - Видин BG74UBBS80023106524806 BIC UBBS BGSF в „Обединена Българска Банка” – клон Видин.
1.2. За 2022г. в размер на 4 950 лева, в срок до 31 януари 2022г., по банкова сметка на Областна администрация - Видин BG74UBBS80023106524806 BIC UBBS BGSF в „Обединена Българска Банка” – клон Видин.
1.3. За 2023г. в размер на 4 950 лева, в срок до 31 януари 2023г., по банкова сметка на Областна администрация - Видин BG74UBBS80023106524806 BIC UBBS BGSF в „Обединена Българска Банка” – клон Видин.
1.4. За 2024г. до 31 март /вкл./, в размер на 1 237, 50 лева, в срок до 31 януари 2024г., по банкова сметка на Областна администрация - Видин BG74UBBS80023106524806 BIC UBBS BGSF в „Обединена Българска Банка” – клон Видин.

2. За горепосочените приходи се издават фактури от страна на Областна администрация – Видин.

IIІ. Н А Р Е Ж Д А М :

На основание чл.56, ал.4 от Закона за държавната собственост, в 7 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед и представяне на надлежни документи за платена годишна цена, съгласно т.1.1. от заповедта, да се сключи договор за учредяване на възмездно право на ползване върху горния имот с „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, ЕИК 113580690.
Настоящата заповед да се съобщи на г-н Велко Руйков – Управител на „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, ЕИК 113580690, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Копие от настоящата Заповед да се връчи на директор дирекция „АКРРДС”, на главен счетоводител, на главен експерт отдел „ДСУТКАК“ в Областна администрация – Видин, за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед, да се обяви от Силвия Стрезова – главен секретар, на интернет страницата на Областна администрация – Видин. Същата да се обяви от главен експерт в отдел „ДСУТКАК“ на таблото на партерен етаж в администрацията.
Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на Десислава Обретенова – директор дирекция „АКРРДС” в Областна администрация - Видин.
Настоящата заповед влиза в сила на основание чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс и може да бъде обжалвана от заинтересованите участници в законоустановения срок пред Административен съд – Видин по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

/П/
МОМЧИЛ СТАНКОВ

Областен управител на област Видин


19.03.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Със заповед №РД-26-9/18.03.2021г. на Областен управител на област Видин на основание чл.2, т.1, чл.5, чл.6 от Наредба №7 от 14 ноември 1997г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост във връзка с чл.61 от ЗДС от Закона за държавната собственост и чл.69, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост се ОБЯВЯВЯВА търг с тайно наддаване за определяне на купувач на Лек автомобил марка Мерцедес P 500 4 МАТИК – комби, № на двигателя: 11397130709408; № на шасито WDC2511751A007805, рег.№ВН4000АВ; със следните храктеристики: 
Дата на първа регистрация: 16.05.2006г., Обем на двигателя: 4966 куб.см., Вид гориво: бензин, Цвят: черен металик, Екологична категория: ЕURO 4, Брой места: 6+1, Оборудване: ABS, ESP, Навигация, Въздушни възглавници, Парктроник, CD чейнджър, Борд компютър, Ксеноннови фарове, Ел.пакет, Климатроник, Сензор за дъжд, Система за измиване на фаровете, 4х4, Темпомат, Кожен салон, Лети джанти, Халогенни фарове, Въздушно окачване.

При начална тръжна цена: 4 050 /четири хиляди и петдесет лева/ лв. с ДДС.

Оглед се извършва: всеки работен ден от 9.00ч. до 12.00ч. и от 12.30ч до 17.30ч. на паркинга на Областна администрация – Видин. Лице за контакт за оглед на автомобила: Антон Пешев - главен специалист, Дирекция АПОФУС 094/605-723, огледът се извършва след писмено заявление за извършване на оглед.

Оферти се приемат от 30.03.2021г. до 06.04.2021г. в деловодството на Областна администрация Видин, ул."Дунавска" №6.

Участниците в търга представят: Оферта съдържаща - документ за внесен депозит, копие на документ за самоличност или декларация за ЕИК за юридическо лице, декларация за съгласие за обработване на лични данни, ценово предложение. 
На 07.04.2021г. комисия да класира офертите в тръжен лист, в който да впише всички получени оферти и тръжните номера на кандидатите.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на вещта, за която се кандидатства, се внася по сметка на Областна администрация Видин - Банка ОББ – клон Видин IBAN BG80UBBS80023300151636 BIG код UBBS BGSF

Обявяване на спечелил търга кандидат, предложил най-висока цена и обявяване на класирането на 07.04.2021г.

Начин на плащане на предложената цена в срок от три работни дни от обявяването, по сметка на Областна администрация Видин: IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF. 

Други условия на търга: Купувачът да вдигне закупената вещ от паркинга на Областна администрация Видин в петдневен срок от плащането на цената.


17.02.2021 г.

З А П О В Е Д
№РД-26-6
Видин 17.02.2021г.

На основание чл.43, ал.1, ал.2 и ал.4 и 5, чл.51 – 54 и чл.60, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл.56, ал.1 от Закона за държавната собственост и доклад с №2803/710/04.02.2021г. от комисия, назначена със Заповед №РД2901/40/15.10.2020г. на Областен управител на област Видин

НАРЕЖДАМ

I. Да се проведе търг за учредяване на възмездно право на ползване, за депониране на земни маси, добити от изкопи, във връзка с изграждане на участък от км 58+128 до км 73+520 Ружинци – Белотинци, съгласно Решение на Министерски съвет №540 от 31 юли 2020 година, за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин, върху недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор 56753.68.56 с площ 134 057 кв.м.
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Начин на трайно ползване: Скали
Категория на земята: 0, находящ се обл. Видин, общ. Ружинци, с. Плешивец, местност „ГОЛ. ДЪРВА/ГЛАМКИТЕ“.

За имота е съставен Акт за частна държавна собственост №4007/25.01.2021г.
На основание чл.18, ал.1, изр. 1-во от ЗДС, правото на управление е на Областен управител на област Видин.

II. Търгът да се проведе при следните условия:

1. Вид на търга: с тайно наддаване.
2. Начална цена за учредяване на възмездно право на ползване: 4 920 /четири хиляди деветстотин и двадесет/ лева, годишно.
3. Срок, за който се учредява възмездното право на ползване - 3 /три/ години.
4. Размер на депозит за участие в търга: 100 /сто/ лева.
5. Начин на плащане:
5.1. На депозита за участие в търга: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG80UBBS80023300151636 BIG код UBBS BGSF.
5.2. На годишната цена: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
6. Дата, час и място на провеждане на търга:

Търгът ще се проведе на 23.03.2021 г. от 14.00 часа, в стая №106 на Областна администрация – Видин, гр. Видин, ул. “Дунавска” №6.

III. УТВЪРЖДАВАМ:

1. Следната тръжна документация: основание и предмет на търга; условия и организация за провеждане на търга и изисквания към кандидатите; характеристика на имота; приложения: заявление за участие в търга; декларация за запознаване с тръжната документация; ценово предложение; проект на договор за учредяване на възмездно право на ползване върху недвижим имот - частна държавна собственост; заявление за оглед на имота; молба за възстановяване на депозита, декларация за приемане на условията на проекта на договора; декларация за липса на свързаност по чл. 48б от Закона за държавната собственост.

Тръжната документация се получава след представяне на документ за платена тръжна документация в Областна администрация – Видин: гр. Видин, ул. “Дунавска” №6, стая №106, всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.30 часа.

Краен срок за получаване на тръжната документация: 17.30 часа на 22.03.2021 г.

Цена на тръжната документация: 20 /двадесет/ лева. Начин на плащане на тръжната документация: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ - клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIC код UBBS BGSF.

2. Условия за оглед на имота: Оглед на имота се извършва след подаване на заявление за оглед на имота от кандидата за участие в търга. Заявлението се подава в деловодството на Областна администрация – Видин. Лица за контакт за оглед на имота: Калинка Костова – главен експерт отдел „ДСУТКАК” – тел. 094/605-734, Анелия Флорова – главен експерт отдел „ДСУТКАК” – тел. 094/605-738.

3. Краен срок за подаване на заявленията за участие в обявения търг /ведно с комплект необходими документи/: 17.30 часа на 22.03.2021 г. в деловодството на Областна администрация – Видин: гр. Видин, ул. “Дунавска” №6.

4. Състав на комисията по провеждане на търга, както следва:

Председател:
…………………............

и членове:…………………………

Резервни членове: …………………………

IV. Търгът да се проведе по реда на глава V от ППЗДС.

V. Възлагам на:

Силвия Стрезова – главен секретар на Областна администрация – Видин, да публикува условията на търга, на интернет страницата на Областна администрация – Видин, в 3 /тридневен/ срок от издаване на настоящата заповед.
Милена Маринова – младши експерт в отдел „РРУПП“ в Областна администрация – Видин, да публикува условията на търга в два национални ежедневника в 3 /тридневен/ срок от издаване на настоящата заповед.
Настоящата заповед /с изключение на комисията/, да се обяви на таблото на Областна администрация – Видин от отдел „ДСУТКАК“ в 3 /три/ дневен срок от издаването й.
Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Десислава Обретенова – директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация - Видин.

/П/
МОМЧИЛ СТАНКОВ

Областен управител на област Видин


19.01.2021 г.

З А П О В Е Д
№ РД-26-2
Видин 18.01.2021г.

На основание чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с протокол за проведен електронен търг с явно наддаване с вх.№2803/232/14.01.2021г.

І. О П Р Е Д Е Л Я М :

1. „АДВИА-СТРАТЕГИИ И ПЛАНИРАНЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Магнаурска школа“ №11, БУЛСТАТ 175242285, представлявано от законния представител Юрген Айзеле – Управител

за КУПУВАЧ на следния недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

Поземлен имот №831 с площ 400 кв.м., ведно с построената в него масивна жил. сграда с площ 56 кв.м., находящ се в oбл. Видин, общ. Брегово, по плана на с. Връв, кв. 6А, при граници на имота: улица, имот №830, Фурна, Община Брегово.
На основание чл.18, ал.1, изр.1-во от Закона за държавната собственост, правото на управление е на Областен управител на област Видин.
Имотът е актуван с АЧДС №3161/16.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията гр. Видин, Дв.Вх.рег.№2290/17.04.2015 г., акт №180, том V.

2. Продажната цена на горецитирания имот е 1 860, 00 /хиляда осемстотин и шестдесет/, лева без ДДС.

IІ. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ :

      В 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, купувачът е длъжен да внесе следните суми:

- Сума в размер на 1 760 /хиляда седемстотин и шестдесет/ лева - представлаваща разликата между продажната цената на имота – 1 860 /хиляда осемстотин и шестдесет/ лева без ДДС, и внесения депозит за участие в търга – 100 /сто/ лева, по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIC код UBBS BGSF.

- Сума в размер на 37,20 /тридесет и седем лева и двадесет стотинки/ лева, представлаваща режийни разноски 2% върху продажната цена, на основание §3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС, във връзка с чл. 59, ал.7 от ППЗДС, по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIC код UBBS BGSF.

- Сума в размер на 379,44 /триста седемдесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки/, лева, представляваща 20% ДДС върху данъчната основа /предложена цена и режийни разноски/, на основание чл.45, ал.7 от ЗДДС във връзка с чл.26, ал.2 от ЗДДС и чл.15 от ППЗДДС /изм.ДВ бр. 8/29.01.2016 г./ по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIC код UBBS BGSF.

- Сума в размер на 55,80 /педесет и пет лева и осемдесет стотинки/, представляващи 3% местен данък върху продажната цена на имота и представлява местен данък за придобиване на имущество по възмезден начин, по банкова сметка на Община Брегово в Банка ДСК – офис Брегово IBAN – BG40STSA93008473210300, BIC – STSABGSF, код на вид плащане: 442100.

IIІ. Н А Р Е Ж Д А М :

      На основание чл.58, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в 7 – дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед и представяне на надлежни документи за платена цена, данъци, такси и режийни разноски, да се сключи договор за покупко-продажба с купувача.
      На основание чл.55, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, настоящата заповед да се съобщи на Юрген Айзеле – Управител на „АДВИА-СТРАТЕГИИ И ПЛАНИРАНЕ” ЕООД, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
      Настоящата заповед може да бъде обжалвана от заинтересованите участници в 14 – дневен срок пред Административен съд – Видин по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
      Копие от настоящата Заповед да се връчи на директор дирекция „АКРРДС”, на главен счетоводител, на главен експерт отдел „ДСУТКАК“ и на главен секретар в Областна администрация – Видин, за сведение и изпълнение.
      Копие от настоящата заповед, да се обяви от Силвия Стрезова – Главен секретар, на интернет страницата на Областна администрация – Видин. Същата да се обяви от главен експерт в отдел „ДСУТКАК“ на видно място в администрацията.
      Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на Десислава Обретенова – Директор дирекция „АКРРДС” в Областна администрация - Видин.

ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВИДИН

(съгласно Заповед № РД-09-131/08.12.2020г.)

/П/
ЛЪЧЕЗАР ПОПИВАНОВ

Заместник областен управител на област Видин


 
05.01.2021г.

З А П О В Е Д
№ РД-26-1
гр. Видин, 04.01.2021г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и т.5 от Заповед №РД-26-17-09.11.2020г. на Областен управител на област Видин, във връзка със съобщение с наш вх.№2803/6029/22.12.2020г. от Електронната платформа за продажби на имоти, поддържана от Агенцията за публичните предприятия и контрол

НАРЕЖДАМ

       Срокът на валидност на процедурата по продажба на Поземлен имот №831 с площ 400 кв.м., ведно с построената в него масивна жил. сграда с площ 56 кв.м., находящ се в oбл. Видин, общ. Брегово, по плана на с. Връв, кв. 6А, актуван с АЧДС №3161/16.04.2015 г., да се удължи с 15 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящата заповед на електронната платформа за продажби на имоти, поддържана от Агенцията за публичните предприятия и контрол и на интернет страницата на Областна администрация Видин.

       Настоящата заповед е неразделна част от Заповед №РД-26-17/09.11.2020г. на Областен управител на област Видин. В останалата част Заповед №РД-26-17/09.11.2020г. на Областен управител на област Видин, остава непроменена.
       Препис от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията, за сведение и изпълнение.
       Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Десислава Обретенова - директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация – Видин.

ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВИДИН

(съгласно Заповед № РД-09-137/30.12.2020г.)

/П/
АНЖЕЛО МЕТОДИЕВ

Заместник областен управител на област Видин

Връзка към търга в Електронната платформа за продажба на имоти на Агенцията за публичните предприятия и контрол


24.11.2020г.

ЗАПОВЕД
№РД-26-19
Видин 24.11.2020г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, протокол за непроведен електронен търг с вх№2803/5473/23.11.2020г., във връзка със Заповед №РД-26-15/29.10.2020г. на Областен управител на област Видин

ПРЕКРАТЯВАМ:

Откритият със Заповед №РД-26-15/29.10.2020г. на Областен управител на област Видин, електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:
- Ветеринарна лечебница – едноетажна, монолитна сграда със застр. площ 138 кв.м., постр. 1975г.
- Терен с площ 294 кв.м., находящ се в oбл.Видин, общ.Белоградчик, с.Боровица, кв.47, имот VI
, актуван с АЧДС  №2374/26.07.2005г., при граници на имота: от две страни улица и УПИ X от квартал 47 – Иван Подолински.

МОТИВИ: Със Заповед №РД-26-15/29.10.2020г. на Областен управител на област Видин, е стартирана процедура по продажба на горния имот чрез електронен търг. В законоустановеният срок за подаване на документи в електронната платформа за участие в търга, има регистриран един участник – ……………………………. Участникът не е допуснат от комисията по провеждане на електронния търг до по-нататъшно участие в същия, тъй като пакетът с документи не е подписан по надлежния ред от кандидата или от оправомощено лице, съгласно т.4 от раздел "В" на утвърдената от Областен управител на област Видин, тръжна документация за продажба чрез електронен търг на горния имот. Задължителните декларации, също не са подписани лично от кандидата или от оправомощено лице.
Видно от т.3 от Протокол за непроведен електронен търг, с вх.№2803/5473/23.11.2020г. "има регистрирани за участие в търга кандидати, но няма допуснати".

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Видин, по реда на АПК.

Копие от настоящата заповед да се връчи на главен експерт в Д "АПОФУС" за обявяване на интернет страницата на Областна администрация – Видин и на главен експерт в отдел "ДСУТКАК" за обявяване на таблото в администрацията.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на директор на дирекция "АКРРДС" в Областна администрация - Видин.

/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин


10.11.2020г.

ЗАПОВЕД
№РД-26-17
Видин 09.11.2020г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.42, ал.1, чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.3а, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Становище с вх.№2803/2445/03.06.2020г., на комисия назначена със Заповед №РД09/19/19.03.2019г. на Областен управител на област Видин, изменена със Заповед №РД09/80/07.08.2019г. на Областен управител на област Видин

І. НАРЕЖДАМ

Да се проведе електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:
Поземлен имот №831 с площ 400 кв.м., ведно с построената в него масивна жил. сграда с площ 56 кв.м., находящ се в oбл.Видин, общ.Брегово, по плана на с.Връв, кв.6А, актуван с АЧДС №3161/16.04.2015г., при граници на имота: улица, имот №830, фурна, Община Брегово. На основание чл.18, ал.1, изр.1-во от Закона за държавната собственост, правото на управление е на Областен управител на област Видин.

Данъчна оценка на недвижимия имот – 1 124,90 лв. /хиляда сто двадесет и четири лева и деветдесет стотинки/.

II. ТЪРГЪТ ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Вид на търга: електронен търг.

2. Първоначална тръжна продажна цена на имота: 1 710 лв. /хиляда седемстотин и десет лева/ без ДДС.

3. Размер на депозит за участие в търга: 100 лв. /сто лева/.

4. Стъпка на наддаване - 150 лв. /сто и петдесет лева/, без ДДС.

5. Срок на валидност на процедурата – 2 /два/ месеца, считано от датата на публикуване на настоящата заповед на електронната платформа за продажба на имоти, поддържана от Агенцията за публичните предприятия и контрол. Срокът на валидност на процедурата може да се удължи с 15 /петнадесет/ работни дни, в случай че първият кандидат се регистрира за участие в електронния търг в някой от последните 15 /петнадесет/ работни дни от срока на валидност на процедурата.

6. Срокът за регистрация, за участие в електронния търг за продажба на имота, предмет на настоящата заповед, е 12 /дванадесет/ работни дни от регистрацията за участие на първия кандидат и изтича в 23:59 ч. на последния ден.

7. Електронният търг ще се проведе на петнадесетия работен ден, считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат.

8. Началният час на електронния търг: Търгът ще се проведе от 13:30 часа българско време и е с продължителност 1 /един/ астрономически час.

9. Начин на плащане:

9.1. На депозита за участие в търга: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG80UBBS80023300151636 BIG код UBBS BGSF.
9.2. На продажната цена на имота: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
9.3. На режийните разноски: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
9.4. На местния данък за придобиване на имущество по възмезден начин: по банкова сметка на Община Брегово в Банка ДСК – офис Брегово IBAN – BG40STSA93008473210300, BIC – STSABGSF, код на вид плащане: 442100.
9.5. На Данък добавена стойност /ДДС/: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
9.6. Условия за оглед на имота, предмет на търга: Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа след подаване на предварителна заявка на тел.: 094/605-738 и тел.: 094/605-734, отдел "ДСУТКАК" в Областна администрация – Видин.

III. УТВЪРЖДАВАМ:

Тръжната документация за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, подробно описан в раздел І на настоящата заповед.

ІV. НАЗНАЧАВАМ:

Комисия за провеждане на търга в състав:
Председател: 
...........................................................
и членове:
1. ........................................................
2. ........................................................
Резервни членове:
1. ........................................................
2. ........................................................

Настоящата заповед, да се публикува от Председателя на комисията /с изключение на състава й/, на електронната платформа, поддържана от Агенция за публичните предприятия и контрол.
Копие от настоящата заповед, с изключение състава на комисията, да се публикува от главен експерт – и.ф. системен администратор в Д "АПОФУС", на интернет страницата на Областна администрация – Видин в 3 /тридневен/ срок от издаването й, и да се обяви на видно място в Областна администрация – Видин.
Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директор на Дирекция "АКРРДС" в Областна администрация - Видин.

/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин
 

Връзка към търга в Електронната платформа за продажба на имоти на Агенцията за публичните предприятия и контрол


30.10.2020г.

ЗАПОВЕД
№РД-26-15
Видин 29.10.2020г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.42, ал.1, чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.3а, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

І. НАРЕЖДАМ

Да се проведе електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:
- Ветеринарна лечебница – едноетажна, монолитна сграда със застр. площ 138 кв.м., постр. 1975г.
- Терен с площ 294 кв.м.,
находящ се в oбл.Видин, общ.Белоградчик, с.Боровица, кв.47, имот VI
, актуван с АЧДС  №2374/26.07.2005г., при граници на имота: от две страни улица и УПИ X от квартал 47 – Иван Подолински.
Данъчна оценка на недвижимия имот – 5 117,60лв. /пет хиляди сто и седемнадесет лева и шестдесет стотинки/.

II. ТЪРГЪТ ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Вид на търга: електронен търг.

2. Първоначална тържна продажна цена на имота: 5 890лв. /пет хиляди осемстотин и деветдесет лева/ без ДДС.

3. Размер на депозит за участие в търга: 100лв. /сто лева/.

4. Стъпка на наддаване - 300лв. /триста лева/, без ДДС.

5. Срок на валидност на процедурата – 2 /два/ месеца, считано от датата на публикуване на настоящата заповед на електронната платформа за продажба на имоти, поддържана от Агенцията за публичните предприятия и контрол. Срокът на валидност на процедурата може да се удължи с 15 /петнадесет/ работни дни, в случай че първият кандидат се регистрира за участие в електронния търг в някой от последните 15 /петнадесет/ работни дни от срока на валидност на процедурата.

6. Срокът за регистрация, за участие в електронния търг за продажба на имота, предмет на настоящата заповед, е 12 /дванадесет/ работни дни от регистрацията за участие на първия кандидат и изтича в 23:59ч. на последния ден.

7. Електронният търг ще се проведе на петнадесетия работен ден, считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат.

8. Началният час на електронния търг: Търгът ще се проведе от 13:30 часа българско време и е с продължителност 1 /един/ астрономически час.

9. Начин на плащане:

9.1. На депозита за участие в търга: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG80UBBS80023300151636 BIG код UBBS BGSF.

9.2. На продажната цена на имота: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.

9.3. На режийните разноски: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.

9.4. На местния данък за придобиване на имущество по възмезден начин: по банкова сметка на Община Белоградчик в "Интернешънъл Асет Банк" АД IBAN – BG65IABG74968400270200, BIC – IABGBGSF, код на вид плащане: 442500.

9.5 На Данък добавена стойност /ДДС/: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.

9.6. Условия за оглед на имота, предмет на търга: Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа след подаване на предварителна заявка на тел.: 094/605-738 и тел.: 094/605-734, отдел "ДСУТКАК" в Областна администрация – Видин.

III. УТВЪРЖДАВАМ:

Тръжната документация за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, подробно описан в раздел І на настоящата заповед.

ІV. НАЗНАЧАВАМ:

Комисия за провеждане на търга в състав:
Председател: 
...........................................................
и членове:
1. ........................................................
2. ........................................................
Резервни членове:
1. ........................................................
2. ........................................................

Настоящата заповед, да се публикува от Председателя на комисията /с изключение на състава й/, на електронната платформа, поддържана от Агенция за публичните предприятия и контрол.
Копие от настоящата заповед, с изключение състава на комисията, да се публикува от главен експерт в Д "АПОФУС", на интернет страницата на Областна администрация – Видин в 3 /тридневен/ срок от издаването й, и да се обяви на видно място в Областна администрация – Видин.
Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на директор на дирекция "АКРРДС" в Областна администрация - Видин.

/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин

Връзка към търга в Електронната платформа за продажба на имоти на Агенцията за публичните предприятия и контрол


28.10.2020г.

ЗАПОВЕД
№РД-26-14
Видин 27.10.2020г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, протокол за непроведен електронен търг с вх№2803/4942/26.10.2020г., във връзка със Заповед №РД-26-6/06.07.2020г. на Областен управител на област Видин, изменена със Заповед  №РД-26-12/17.08.2020г. на Областен управител на област Видин

НАРЕЖДАМ:

Откритият със Заповед №РД-26-6/06.07.2020г. на Областен управител на област Видин, изменена със Заповед  №РД-26-12/17.08.2020г. на Областен управител на област Видин електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:
- Ветеринарна лечебница – едноетажна, монолитна сграда със застр. площ 138 кв.м., постр. 1975г.
- Терен с площ 294 кв.м.,
находящ се в oбл.Видин, общ.Белоградчик, с.Боровица, кв.47, имот VI,
актуван с АЧДС  №2374/26.07.2005г., при граници на имота: от две страни улица и УПИ X от квартал 47 – Иван Подолински, да се счита за непроведен.

МОТИВИ: Със Заповед №РД-26-6/06.07.2020г. на Областен управител на област Видин, е стартирана процедура по продажба на горния имот чрез електронен търг, като същата е изменена в частта касаеща членовете на комисията със Заповед  №РД-26-12/17.08.2020г. на Областен управител на област Видин.
Със Заповед №РД-26-13/05.10.2020г. на Областен управител на област Видин, е удължен срока на валидност на горепосочената процедура, с още 15 дни.
В законоустановеният срок за подаване на документи в електронната платформа за участие в търга, има регистриран един участник.

Видно от т.3 от Протокол за непроведен електронен търг, с вх.№2803/4942/26.10.2020г. "има регистрирани за участие в търга кандидати, но няма допуснати".
...

/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин


06.10.2020г.

ЗАПОВЕД
№РД-26-13
Видин 05.10.2020г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и т.5 от моя Заповед №РД-26-6-06.07.2020г., във връзка със съобщения с наш вх.№№2803/4483/05.10.2020г. и 2803/4484/05.10.2020г. от Електронната платформа за продажби на имоти, поддържана от Агенцията за публичните предприятия и контрол 

НАРЕЖДАМ

Срокът на валидност на процедурата по продажба на Ветеринарна лечебница – едноетажна, монолитна сграда със застр. площ 138 кв.м., постр.1975г. и терен с площ 294 кв.м., находящ се в oбл.Видин, общ.Белоградчик, с.Боровица, кв.47, имот VI, да се удължава с 15 дни, считано от датата на публикуване на настоящата заповед на електронната платформа за продажби на имоти, поддържана от Агенцията за публичните предприятия и контрол.
Настоящата заповед е неразделна част от моя Заповед №РД-26-6/06.07.2020г.
Препис от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията, за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Десислава Обретенова - Директор на дирекция "АКРРДС" в Областна администрация – Видин.

/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин


07.07.2020г.

ЗАПОВЕД
№РД-26-6
Видин 06.07.2020г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.42, ал.1, чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.3а, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Становище с вх.№2803/2444/03.06.2020г., на комисия назначена със Заповед №РД09/19/19.03.2019г. на Областен управител на област Видин, изменена със Заповед №РД09/80/07.08.2019г. на Областен управител на област Видин

І. НАРЕЖДАМ

Да се проведе електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:
- Ветеринарна лечебница – едноетажна, монолитна сграда със застр. площ 138 кв.м., постр. 1975г.
- Терен с площ 294 кв.м.,
находящ се в oбл. Видин, общ.Белоградчик, с.Боровица, кв.47, имот VI
, актуван с АЧДС  №2374/26.07.2005г., при граници на имота: от две страни улица и УПИ X от квартал 47 - Иван Подолински.
Данъчна оценка на недвижимия имот - 5 117,60лв. /пет хиляди сто и седемнадесет лева и шестдесет стотинки/.

II. ТЪРГЪТ ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Вид на търга: електронен търг.

2. Първоначална тръжна продажна цена на имота и съоръженията: 5 890 лв. /пет хиляди осемстотин и деветдесет лева/ без ДДС.

3. Размер на депозит за участие в търга: 100 лв. /сто лева/.

4. Стъпка на наддаване - 300лв. /триста лева/, без ДДС.

5. Срок на валидност на процедурата - 3 /три/ месеца, считано от датата на публикуване на настоящата заповед на електронната платформа за продажба на имоти, поддържана от Агенцията за публичните предприятия и контрол. Срокът на валидност на процедурата може да се удължи с 15 /петнадесет/ работни дни, в случай че първият кандидат се регистрира за участие в електронния търг в някой от последните 15 /петнадесет/ работни дни от срока на валидност на процедурата.

6. Срокът за регистрация, за участие в електронния търг за продажба на имота, предмет на настоящата заповед, е 12 /дванадесет/ работни дни от регистрацията за участие на първия кандидат и изтича в 23:59 ч. на последния ден.

7. Електронният търг ще се проведе на петнадесетия работен ден, считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат.

8. Началният час на електронния търг: Търгът ще се проведе от 13:30 часа българско време и е с продължителност 1 /един/ астрономически час.

9. Начин на плащане:

9.1. На депозита за участие в търга: по банкова сметка на Областна администрация - Видин в Банка ОББ - клон Видин IBAN BG80UBBS80023300151636 BIG код UBBS BGSF.
9.2. На продажната цена на имота: по банкова сметка на Областна администрация - Видин в Банка ОББ - клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
9.3. На режийните разноски: по банкова сметка на Областна администрация - Видин в Банка ОББ - клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
9.4. На местния данък за придобиване на имущество по възмезден начин: по банкова сметка на Община Белоградчик в "Интернешънъл Асет Банк" АД IBAN - BG65IABG74968400270200, BIC - IABGBGSF, код на вид плащане: 442500.
9.5 На Данък добавена стойност /ДДС/: по банкова сметка на Областна администрация - Видин в Банка ОББ - клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
9.6. Условия за оглед на имота, предмет на търга: Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа след подаване на предварителна заявка на тел.: 094/605-738 и тел.: 094/605-734, отдел "ДСУТКАК" в Областна администрация - Видин.

III. УТВЪРЖДАВАМ:

Тръжната документация за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, подробно описан в раздел І на настоящата заповед.

ІV. НАЗНАЧАВАМ:

Комисия за провеждане на търга в състав:
Председател: 
...........................................................
и членове:
1. ........................................................
2. ........................................................
Резервни членове:
1. ........................................................
2. ........................................................

Настоящата заповед, да се публикува от Председателя на комисията /с изключение на състава й/, на електронната платформа, поддържана от Агенция за публичните предприятия и контрол.
Копие от настоящата заповед, с изключение състава на комисията, да се публикува от главен експерт - и.ф. системен администратор в Д "АПОФУС", на интернет страницата на Областна администрация - Видин в 3 /тридневен/ срок от издаването й, и да се обяви на видно място в Областна администрация - Видин.
Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Десислава Обретенова - Директор на Дирекция "АКРРДС" в Областна администрация - Видин.

/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин

Връзка към търга в Електронната платформа за продажба на имоти на Агенцията за публичните предприятия и контрол


ЗАПОВЕД
№РД-26-3
гр.Видин 17.06.2020г.

На основание чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с протокол за проведен електронен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с вх.№2803/2577/11.06.2020г.

І. ОПРЕДЕЛЯМ:

1. "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Цариградско шосе" №115и, ЕИК 831642181, представлявано от законния представител Атанас Добрев – Изпълнителен директор

за КУПУВАЧ на следния недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор №21097.132.480 с площ 3 912 кв.м., ведно с 2 /два/ броя железно решетъчни стълба.
Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта
Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт, находящ се в обл.Видин, общ.Димово, гр.Димово, местност "МЪРТВИНАТА"
, при граници на имота: 21097.132.3, 21097.105.478.

За имота е съставен акт за частна държавна собственост №3263/09.08.2018г., утвърден от Областен управител на област Видин, вписан в Служба по вписванията гр.Белоградчик, вх.рег.№1457/10.08.2018г., акт №96, том 4, имотна партида 79792.

2. Продажната цена на горецитирания имот е 23 255 /двадесет и три хиляди двеста петдесет и пет /, лева без ДДС.

IІ. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:

В 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, купувачът е длъжен да внесе следните суми:
- Сума в размер на 22 055 /двадесет и две хиляди петдесет и пет/ лева - представлаваща разликата между продажната цената на имота – 23 255 /двадесет и три хиляди  двеста  петдесет и пет/ лева без ДДС, и внесения депозит за участие в търга – 1 200 /хиляда и двеста/ лева, по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIC код UBBS BGSF.

- Сума в размер на 465,10 /четиристотин шестдесет и пет лева и десет стотинки/  лева, представлаваща режийни разноски 2% върху продажната цена, на основание §3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС, във връзка с чл. 59, ал.7 от ППЗДС, по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIC код UBBS BGSF.

- Сума в размер на 4 744,02 /четири хиляди седемстотин четиридест и четири лева и две стотинки/, лева, представляваща 20% ДДС върху данъчната основа /предложена цена и режийни разноски/, на основание чл.45, ал.7 от ЗДДС във връзка с чл.26, ал.2 от ЗДДС и чл.15 от ППЗДДС /изм.ДВ бр. 8/29.01.2016 г./ по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIC код UBBS BGSF.

- Сума в размер на 651,14 /шестстотин петдесет и един лева и четиринадесет стотинки/, представляващи 2,8% местен данък върху продажната цена на имота и представлява местен данък за придобиване на имущество по възмезден начин, по банкова сметка на Община Димово в "Интернешънъл Асет Банк" АД IBAN: BG54IABG74968400732700 BIC код: IABGBGSF, код на вид плащане 442 500 - придобиване на имущество.

IIІ. НАРЕЖДАМ:

На основание чл.58, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в 7 – дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед и представяне на надлежни документи за платена цена, дължимите данъци, такси и режийни разноски да се сключи договор за покупко-продажба с купувача.
На основание чл.55, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост настоящата заповед да се съобщи на Атанас Добрев – Изпълнителен директор на "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД и на пълномощника на "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД – Мила Михайлова по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана от заинтересованите участници в 14 – дневен срок пред Административен съд – Видин по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
Копие от настоящата Заповед да се връчи на началник отдел "ДСУТКАК" в Областна администрация – Видин и на главен счетоводител в Областна администрация – Видин, за сведение и изпълнение.
Копие от настоящата заповед, да се обяви от главен експерт – и.ф. системен администратор в Д "АПОФУС" на интернет страницата на Областна администрация – Видин.  Същата да се обяви от главен експерт в отдел "ДСУТКАК" на видно място в администрацията.
Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на Десислава Обретенова – Директор дирекция "АКРРДС" в Областна администрация - Видин.

/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин


ЗАПОВЕД
№РД26/1
Видин 10.03.2020г.

          На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.42, ал.1, чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.3а, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Становище с вх.№2803/4235/08.08.2019г., на комисия назначена със Заповед №РД09/19/19.03.2019г. на Областен управител на област Видин, изменена със Заповед №РД09/80/07.08.2019г. на Областен управител на област Видин, становища с вх.№2803/3795/17.07.2019г. от АПСК и №2803/3093/07.06.2019г. от МРРБ

І. НАРЕЖДАМ

Да се проведе електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:
Поземлен имот с идентификатор №21097.132.480 с площ 3 912 кв.м., ведно с 2 /два/ броя железно решетъчни стълба.
Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта
Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт, находящ се в обл.Видин, общ.Димово, гр.Димово, местност "МЪРТВИНАТА“, при граници на имота: 21097.132.3, 21097.105.478.
Имотът е актуван с акт за частна държавна собственост №3263/09.08.2018г., утвърден от Областен управител на област Видин, вписан в Служба по вписванията гр.Белоградчик, вх.рег.№1457/10.08.2018г., акт №96, том 4, имотна партида 79792.
Данъчна оценка на недвижимия имот – 8 212,10 лв. /осем хиляди двеста и дванадесет лева и десет стотинки/.
Балансова стойност на 2 /два/ броя железно решетъчни стълбове – 10 750 лв. /десет хиляди седемстотин и петдесет лева/.

II. ТЪРГЪТ ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Вид на търга: електронен търг.

2. Първоначална тръжна продажна цена на имота и съоръженията: 22 055 лв. /двадесет и две хиляди и петдесет и пет лева/ без ДДС, образувана както следва: 
          2.1. Цена на недвижим имот – 10 230 лв. /десет хиляди двеста и тридесет лева/ без ДДС /съгласно експертна оценка, с вх.№2803/491/30.01.2020 г./.
          2.2. Балансова стойност на съоръженията за 2 броя – 11 825 лв. /единадесет хиляди осемстотин двадесет и пет лева/, без ДДС, образувана по следния начин 10 750 лв. /десет хиляди седемстотин и петдесет лева/ увеличена с 10 на сто.

3. Размер на депозит за участие в търга: 1 200 лв. /хиляда и двеста лева/. 

4. Стъпка на наддаване - 1 200 лв. /хиляда и двеста лева/, без ДДС.

5. Срок на валидност на процедурата – 3 /три/ месеца, считано от датата на публикуване на настоящата заповед на електронната платформа за продажба на имоти, поддържана от Агенцията за публичните предприятия и контрол. Срокът на валидност на процедурата може да се удължи с 15 /петнадесет/ работни дни, в случай че първият кандидат се регистрира за участие в електронния търг в някой от последните 15 /петнадесет/ работни дни от срока на валидност на процедурата.

6. Срокът за регистрация, за участие в електронния търг за продажба на имота, предмет на настоящата заповед, е 12 /дванадесет/ работни дни от регистрацията за участие на първия кандидат и изтича в 23,59 ч. на последния ден.

7. Електронният търг ще се проведе на петнадесетия работен ден, считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат.

8. Началният час на електронния търг: Търгът ще се проведе от 13,30 часа българско време и е с продължителност 1 /един/ астрономически час.

9. Начин на плащане:
          9.1. На депозита за участие в търга: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG80UBBS80023300151636 BIG код UBBS BGSF.

          9.2. На първоначалната тръжна продажна цена на имота и съоръженията: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.

          9.3. На режийните разноски: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.

          9.4. На местния данък за придобиване на имущество по възмезден начин: по банкова сметка на Община Димово в "Интернешънъл Асет Банк" АД IBAN – BG54IABG74968400732700, BIC – IABGBGSF, код на вид плащане: 442500. 

          9.5. На Данък добавена стойност /ДДС/: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.

          9.6. Условия за оглед на имота, предмет на търга: Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 10,00 часа до 16,00 часа след подаване на предварителна заявка на тел.: 094/605-738 и тел.: 094/605-734, отдел "ДСУТКАК“ в Областна администрация – Видин.

III. УТВЪРЖДАВАМ:

Тръжната документация за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, подробно описан в раздел І на настоящата заповед.

ІV. НАЗНАЧАВАМ:

Комисия за провеждане на търга в състав:
Председател: 
........................................................
и членове:
1. ........................................................
2. ........................................................
Резервни членове:
1. ........................................................
2. ........................................................

Настоящата заповед, да се публикува от Председателя на комисията /с изключение на състава и/, на електронната платформа, поддържана от Агенция за публичните предприятия и контрол.
Копие от настоящата заповед, с изключение състава на комисията, да се публикува от главен експерт – и.ф. системен администратор в Д "АПОФУС“, на интернет страницата на Областна администрация – Видин в 3 /тридневен/ срок от издаването и, и да се обяви на видно място в Областна администрация – Видин.
Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Десислава Обретенова –  Директор на Дирекция АКРРДС в Областна администрация - Видин.


/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин

Връзка към търга в Електронната платформа за продажба на имоти на Агенцията за публичните предприятия и контрол


ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед №РД26/8 от 13.10.2017г., Областен управител на област Видин е наредил да се проведе търг с явно наддаване за продажба на движима вещ – частна държавна собственост, както следва:

1. Лек автомобил "Ауди А8" с рег. №ВН 0001 ВР, собственост на Областна администрация – Видин.

Дата на първа регистрация: 06.04.2004г.
Тип на купето – лимузина.
Цвят – тъмно син металик.
Обем на двигателя: 2 967 куб. см.
Брой места: 4+1.
Вид гориво: дизел.
Екологична категория: EURO 4.
Рама: WAUZZZ4E34N021728
Двигател № без номер

Оборудване:
ABS
ESP
Навигация
Въздушни възглавници
Парктроник
CD чейнджър
Борд компютър
Ксенонови фарове
Ел. пакет
Климатроник
Сенсор за дъжд
Система за измиване на фаровете
4x4
Темпомат
Кожен салон
Лети джанти
Халогенни фарове

1. Орган провеждащ търга: Областна администрация – Видин.
2. Вид на търга: с явно наддаване.
3. Място, ден и час на търга: Търгът ще се проведе на 15.11.2017г. от 10.00 часа, в Заседателна зала №1 на Областна администрация – Видин, гр.Видин, ул."Дунавска" №6.
4. Краен срок за подаване на заявленията за участие в обявения търг/ведно с необходимите документи/: 17.30 часа на 14.11.2017г. в деловодството на Областна администрация – Видин: гр.Видин, ул."Дунавска" №6.
5. Начална тръжна цена за лек автомобил "Ауди А8": 7 056 /седем хиляди и петдесет и шест/ лева, без ДДС.
6. Размер на депозит за участие в търга за лек автомобил "Ауди А8": /10 на сто от началната тръжна цена/: 705.60 /седемстотин и пет лева и шестдесет стотинки/.
7. Начин на плащане на депозита: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG80UBBS80023300151636 BIG код UBBS BGSF.
8. Начин на плащане на продажната цена: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
9. Начин на плащане на 20% ДДС: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
10. Време, местонахождение и условия за оглед на вещта: Всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 часа на паркинга на Областна администрация – Видин.
Огледът се извършва след писмено подадено заявление за оглед, в деловодството на Областна администрация – Видин. Лица за контакт за оглед на вещите: Антон Пешев – изпълнител–шофьор–домакин в дирекция "АПОФУС" – тел. 094/605-723, Цветомир Тодоров – главен експерт в отдел "ДСУТКАК" – тел. 094/605-734.
11. Търгът да се проведе по реда на раздел III "Провеждане на търг с явно наддаване" от Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.

Тръжната документация се получава безплатно в Областна администрация – Видин: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, стая №110, всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.30 часа.

Комплект документи за участие в търга може да се изтегли и от тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед №РД26/6 от 25.08.2017г., Областен управител на област Видин е наредил да се проведе търг с явно наддаване за продажба на движима вещ – частна държавна собственост, както следва:

1. Лек автомобил "Ауди А8" с рег. №ВН 0001 ВР, собственост на Областна администрация – Видин.

Дата на първа регистрация: 06.04.2004г.
Тип на купето – лимузина.
Цвят – тъмно син металик.
Обем на двигателя: 2 967 куб. см.
Брой места: 4+1.
Вид гориво: дизел.
Екологична категория: EURO 4.
Рама: WAUZZZ4E34N021728
Двигател № без номер

Оборудване:
ABS
ESP
Навигация
Въздушни възглавници
Парктроник
CD чейнджър
Борд компютър
Ксенонови фарове
Ел. пакет
Климатроник
Сенсор за дъжд
Система за измиване на фаровете
4x4
Темпомат
Кожен салон
Лети джанти
Халогенни фарове

1. Орган провеждащ търга: Областна администрация – Видин.
2. Вид на търга: с явно наддаване.
3. Място, ден и час на търга: Търгът ще се проведе на 19.09.2017г. от 10.00 часа, в Заседателна зала №1 на Областна администрация – Видин, гр. Видин, ул. "Дунавска" №6.
4. Краен срок за подаване на заявленията за участие в обявения търг/ведно с необходимите документи/: 17.30 часа на 18.09.2017г. в деловодството на Областна администрация – Видин: гр.Видин, ул."Дунавска" №6.
5. Начална тръжна цена за лек автомобил "Ауди А8": 7 840 /седем хиляди осемстотин и четиридесет/ лева, без ДДС.
6. Размер на депозит за участие в търга за лек автомобил "Ауди А8": /10 на сто от началната тръжна цена/: 784.00 /седемстотин осемдесет и четири/ лева.
7. Начин на плащане на депозита: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG80UBBS80023300151636 BIG код UBBS BGSF.
8. Начин на плащане на продажната цена: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
9. Начин на плащане на 20% ДДС: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
10. Време, местонахождение и условия за оглед на вещта: Всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 часа на паркинга на Областна администрация – Видин.
Огледът се извършва след писмено подадено заявление за оглед, в деловодството на Областна администрация – Видин. Лица за контакт за оглед на вещите: Антон Пешев – изпълнител–шофьор–домакин Д "АПОФУС" – тел. 094/605-723, Цветомир Тодоров – главен експерт отдел "ДСУТКАК" – тел. 094/605-734.
11. Търгът да се проведе по реда на раздел III "Провеждане на търг с явно наддаване" от Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.

Тръжната документация се получава безплатно в Областна администрация – Видин: гр. Видин, ул."Дунавска" №6, стая №110, всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.30 часа.

Комплект документи за участие в търга може да се изтегли и от тук

2018 Всички права запазени © Област Видин