Област Видин

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област Видин

Информацията е в процес на актуализация!

*публикувано на 17.01.2023 г., 11:45 часа


ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Област Видин


ЗАПОВЕД
№РД09/104
Видин 29.10.2018г.

На основание чл.64а, ал.7 от Закона за защита при бедствия във връзка със Заповед №РД09/74 от 31.08.2016г. на Областния управител на област Видин и настъпили кадрови промени

АКТУАЛИЗИРАМ:

Поименния състав на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област Видин:

Председател: Албена Георгиева – Областен управител на област Видин;

Секретар: Цветомир Тодоров – Директор на дирекция „АПОФУС“ в Областна администрация Видин

и членове:

 1. Лъчезар Попиванов – Заместник областен управител на област Видин;
 2. Анжело Методиев – Заместник областен управител на област Видин;
 3. Борис Николов – Кмет на община Белоградчик;
 4. Анета Генчева – Кмет на община Бойница;
 5. Милчо Лалов – Кмет на община Брегово;
 6. Огнян Ценков – Кмет на община Видин;
 7. Милчо Башев – Кмет на община Грамада;
 8. Лозан Лозанов – Кмет на община Димово;
 9. Владимир Владимиров – Кмет на община Кула;
 10. Митко Антов – Кмет на община Макреш;
 11. Георги Стоенелов – Кмет на община Ново село;
 12. Александър Александров – Кмет на община Ружинци;
 13. Ваньо Костин – Кмет на община Чупрене;
 14. Александър Алексиев – представител на ОбС – Белоградчик;
 15. Габриела Генчева – представител на ОбС – Бойница;
 16. Аня Ангелова – представител на ОбС – Брегово;
 17. Красимир Иванов – представител на ОбС – Видин;
 18. Владимир Цеков – представител на ОбС- Грамада;
 19. Олег Миков – представител на ОбС – Димово;
 20. Димитър Цанков – представител на ОбС – Кула;
 21. Герго Гергов – представител на ОбС – Макреш;
 22. Авакум Бондов – представител на ОбС – Ново село;
 23. Илиян Илиев – представител на ОбС – Ружинци;
 24. Богомил Станков – представител на ОбС – Чупрене;
 25. Станислав Генчев – Директор на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на  населението" – Видин;
 26. Петър Коцин – Директор на Областна дирекция на МВР – Видин;
 27. Димитър Димитров – Началник на Областен отдел Автомобилна администрация – Видин;
 28. Вангел Николов – Началник на Военно окръжие II степен – Видин;
 29. Драгомир Дончев – Директор на Териториална дирекция на Държавна агенция "Национална сигурност" – Видин;
 30. Станислав Поломски – Директор на центъра за спешна медицинска помощ – Видин;
 31. Цветелина Петрова – Директор на секретариата но ОС на БЧК – Видин;
 32. Силвио Лазаров – Началник ГПУ – Видин;
 33. Валентин  Ванков – Началник ГПУ – Брегово;
 34. Владимир Филипов – Началник на "База гранични полицейски кораби" – Видин;
 35. Георги Владов – Управител на "В и К" – Видин;
 36. Здравко Младенов – Управител на "Напоителни системи" ЕАД – клон Видин;
 37. Павел Драганов – Директор "Областно пътно управление" – Видин;
 38. Петър Неделков – Ръководител "Електроенергиен  системен оператор" – ЕАД – Мрежови експлоатационен подрайон – Видин;
 39. Георги Антов – Ръководител на Оперативен център Видин, Дирекция "Експлоатация и поддръжка", "ЧЕЗ Разпределение България" АД;
 40. Адриян Данков – Директор на Областна дирекция безопасност по храните – Видин;
 41. Гергана Джамбова – Директор на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – Видин;
 42. Десислава Михайлова – Ръководител на Хидрометеорологична обсерватория – Видин;
 43. Веселка Асенова – Началник на Регионално управление на образованието – Видин;
 44. Владимир Гергов – Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър;
 45. Венелин Живков – Дирекция "Морска администрация" – Видин;
 46. Радослав Николов – Директор на териториално поделение Държавно горско стопанство – Видин;
 47. Илиян Илиев – Директор на териториално поделение Държавно горско стопанство – Белоградчик;
 48. Сашко Андрейнски – Директор на териториално поделение Държавно горско стопанство "Миджур";

Настоящата заповед отменя Заповед №РД09/47 от 15.06.2017г. на Областен управител на област Видин.
Контролът по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.
Настоящата заповед да се публикува на ел. страница на Областна администрация – Видин и да се връчи на всички членове на съвета за сведение и изпълнение.

/ П /
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА
Областен управител на област Видин


ЗАПОВЕД
№РД09/74
Видин 31.08.2016г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.64а, от Закона за защита при бедствия
 

СЪЗДАВАМ:

І. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област Видин.

ІІ. Съвета се председателства и се представлява от Областния управител на област Видин.

ІІІ. Членове на областния съвет за намаляване на риска от бедствия са:
Кметовете на единадесетте общи на територията на област Видин, представители на единадесетте общински съвета на територията на областта, директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Видин, директорът на Областна дирекция на МВР, началникът на Областен военен отдел-Видин, директорът на Териториална дирекция на Държавна агенция "Национална сигурност", директорът на Центъра за спешна медицинска помощ - Видин, и представители на: Секретариата но ОС на БЧК - Видин; ГПУ - Видин, ГПУ – Брегово, "База гранични полицейски кораби" – Видин, "В и К" – Видин, "Напоителни системи" ЕАД – клон Видин, "Областно пътно управление" – Видин, "Електроенергиен системен оператор" – ЕАД – Мрежови експлоатационен подрайон - Видин, регионално звено Видин, "ЧЕЗ Разпределение България" АД, Областна дирекция безопасност по храните - Видин, Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – Видин, Хидрометеорологична обсерватория – Видин, Регионален инспекторат по образованието, Служба по геодезия, картография и кадастър, Дирекция "Морска администрация" – гр. Видин, териториално поделение Държавно горско стопанство-Видин, териториално поделение Държавно горско стопанство-Белоградчик, териториално поделение Държавно горско стопанство "Миджур".

На основание чл.64б от Закона за защита при бедствия, Областният съвет за намаляване на риска от бедствия:
      1. разработва и координира изпълнението на областната програма за намаляване на риска от бедствия;
      2. координира дейностите по изпълнение на общинските програми за намаляване на риска от бедствия;
      3. разработва, преразглежда и актуализира областния план за защита при бедствия;
      4. съгласува общинските програми за намаляване на риска от бедствия;
      5. съгласува общинските планове за защита при бедствия;
      6. прави преглед и изготвя годишен доклад до съвета по чл. 62, ал. 3 от Закона за защита при бедствия за състоянието на защитата при бедствия на територията на областта.

Настоящата заповед да се публикува на ел. страница на Областна администрация – Видин и се изпрати до горецитираните институции и органи на местно самоуправление за сведение и изпълнение.


ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВИДИН


/ П /
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА
Заместник областен управител на област Видин
/съгласно Заповед №РД09/69 от.02.08.2016г./

 

2018 Всички права запазени © Област Видин