Област Видин

Парламентарни избори 2017г.

Връзка към страницата на ЦИК: http://www.cik.bg
Връзка към страницата на РИК Видин: http://rik05.cik.bg/


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с насрочените на 26.03.2017г. избори за народни представители и на основание чл.70, ал.1 от Изборния кодекс, Председателят на Районна избирателна комисия – Видин свиква първото заседание на Комисията, което ще се проведе на 06.02.2017г. (понеделник) от 15.00ч. в Заседателната зала №1 в сградата на Областна администрация Видин, находяща се на адрес: гр.Видин, ул. "Дунавска" №6


изх.№ 2803/390/26.01.2017г.

ДО
ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

П О К А Н А


Във връзка с насрочените на 26.03.2017г. избори за народни представители, на основание чл.60, ал.1 от Изборния кодекс, Ви каня на 29.01.2017г. от 10.30 часа в заседателна зала №1 на Областна администрация – Видин, ул. „Дунавска” №6, гр. Видин, за участие в консултациите, които ще се проведат за определяне на състав на Районна избирателна комисия – Видин.
Съгласно чл.60, ал.3 и ал.4 от Изборния кодекс при консултациите следва да представите следните документи:
1. писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие от всяко лице да бъде предложено и декларации от лицата по чл. 65, ал. 3 от ИК;
2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;
4. списък на резервните членове, които да заместят предложените от лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни,
както и други документи, съгласно решения на Централната избирателна комисия.

/П/
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин

2018 Всички права запазени © Област Видин