Област Видин

Областен съвет за подобряване ефективността и развитието на доброволните формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации на територията на област Видин

ЗАПОВЕД
№ ОС1501/1
Видин 29.10.2018г.

На основание чл. чл.32, ал.1 и чл.31, ал.1, т.9 от Закона за администрацията във връзка с чл.64, ал.1, т.1 от Закона за защита при бедствия и Заповед №РД09/89 от 10.10.2017г. на Областния управител на област Видин

ОПРЕДЕЛЯМ:

Състав на Областния съвет за подобряване ефективността и развитието на доброволните формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации на територията на област Видин:

Председател: Албена Георгиева – Областен управител на област Видин;

Заместник председател: Анжело Методиев – Заместник областен управител на област Видин;
Секретар: Цветомир Тодоров – Директор на дирекция "АПОФУС" в Областна администрация Видин

и членове:

 1. Директора на РД "ПБЗН" – Видин;
 2. Инспектор ПГ и СД в РД "ПБЗН" – Видин;
 3. Заместник кмет на община Белоградчик;
 4. Кмет на община Бойница;
 5. Секретар на община Брегово;
 6. Секретар на община Видин;
 7. Заместник кмет на община Грамада;
 8. Заместник кмет на община Димово;
 9. Кмет на община Кула;
 10. Кмет на община Макреш;
 11. Заместник кмет на община Ново село;
 12. Секретар на община Ружинци;
 13. Кмет на община Чупрене;
 14. Ръководителя на ДФ "Белоградчик";
 15. Ръководителя на "Доброволен отряд община Бойница";
 16. Ръководителя на ДФ община Брегово;
 17. Ръководителя на ДФ за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях община Видин;
 18. Ръководителя на Ръководителя на "Доброволно формирование община Грамада";
 19. Ръководителя на ДФ "Димово";
 20. Ръководителя на ДФ община Кула;
 21. Ръководителя на ДФ община Макреш;
 22. Ръководителя на ДФ "Защита при бедствия";
 23. Ръководителя на ДФ "Ружа 15";
 24. Ръководителя на ДФ "Чупрене".

Настоящата заповед отменя Заповед №ОС1501/1 от 17.10.2017г. на Областен управител на област Видин.
Контролът по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.
Настоящата заповед да се публикува на ел. страница на Областна администрация – Видин и да се връчи на всички членове на съвета за сведение и изпълнение.

 

/ П /
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА
Областен управител на област Видин

2018 Всички права запазени © Област Видин