Област Видин

Областен съвет за подобряване ефективността и развитието на доброволните формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации на територията на област Видин

ЗАПОВЕД
№ОС1501-1
Видин, 16.06.2021 г.

На основание чл. чл.32, ал.1 и чл.31, ал.1, т.9 от Закона за администрацията във връзка с чл.64, ал.1, т.1 от Закона за защита при бедствия, Заповед №РД09/89 от 10.10.2017г. на Областния управител на област Видин, във връзка с настъпили кадрови промени

ОПРЕДЕЛЯМ:

Състав на Областния съвет за подобряване ефективността и развитието на доброволните формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации на територията на област Видин:

Председател: Огнян Асенов – Областен управител на област Видин;

Секретар: Цветомир Тодоров – Директор на дирекция „АПОФУС“ в Областна администрация Видин

и членове:

Директора на РД „ПБЗН“ – Видин;
Инспектор ПГ и СД в РД „ПБЗН“ – Видин;
Заместник кмет на община Белоградчик;
Кмет на община Бойница;
Заместник кмет на община Брегово;
Секретар на община Видин;
Заместник кмет на община Грамада;
Заместник кмет на община Димово;
Кмет на община Кула;
Кмет на община Макреш;
Заместник кмет на община Ново село;
Секретар на община Ружинци;
Кмет на община Чупрене;
Ръководителя на ДФ „Белоградчик“;
Ръководителя на „Доброволен отряд община Бойница“;
Ръководителя на ДФ община Брегово;
Ръководителя на ДФ за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях община Видин;
Ръководителя на „Доброволно формирование община Грамада“;
Ръководителя на ДФ „Димово“;
Ръководителя на ДФ община Кула;
Ръководителя на ДФ община Макреш;
Ръководителя на ДФ „Защита при бедствия“;
Ръководителя на ДФ „Ружа 15“;
Ръководителя на ДФ „Чупрене“.

Настоящата заповед отменя Заповед №ОС-1501-1 от 26.08.2020г. на Областен управител на област Видин.
Контролът по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.
Настоящата заповед да се публикува на ел. страница на Областна администрация – Видин и да се връчи на всички членове на съвета за сведение и изпълнение.

/ П /
ОГНЯН АСЕНОВ

Областен управител на област Видин

*заповедта е публикувана на 23.06.2021 г., 14:14 часа

2018 Всички права запазени © Област Видин