Област Видин

Областен съвет за подобряване ефективността и развитието на доброволните формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации на територията на област Видин

ЗАПОВЕД
№ОС1501-1
Видин, 14.02.2022 г.

На основание чл. чл.32, ал.1 и чл.31, ал.1, т.9 от Закона за администрацията във връзка с чл.64, ал.1, т.1 от Закона за защита при бедствия, Заповед №РД09/89 от 10.10.2017г. на Областния управител на област Видин, във връзка с настъпили кадрови промени

ОПРЕДЕЛЯМ:

Състав на Областния съвет за подобряване ефективността и развитието на доброволните формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации на територията на област Видин:

Председател: Любен Иванов – Областен управител на област Видин;

Секретар: Цветомир Тодоров – Директор на дирекция „АПОФУС“ в Областна администрация Видин

и членове:

Директора на РД „ПБЗН“ – Видин;

Инспектор ПГ и СД в РД „ПБЗН“ – Видин;

Заместник кмет на община Белоградчик;

Кмет на община Бойница;

Заместник кмет на община Брегово;

Секретар на община Видин;

Заместник кмет на община Грамада;

Заместник кмет на община Димово;

Кмет на община Кула;

Кмет на община Макреш;

Заместник кмет на община Ново село;

Секретар на община Ружинци;

Кмет на община Чупрене;

Ръководителя на ДФ „Белоградчик“;

Ръководителя на „Доброволен отряд община Бойница“;

Ръководителя на ДФ община Брегово;

Ръководителя на ДФ за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари

и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях община Видин;

Ръководителя на „Доброволно формирование община Грамада“;

Ръководителя на ДФ „Димово“;

Ръководителя на ДФ община Кула;

Ръководителя на ДФ община Макреш;

Ръководителя на ДФ „Защита при бедствия“;

Ръководителя на ДФ „Ружа 15“;

Ръководителя на ДФ „Чупрене“.

 

Настоящата заповед отменя Заповед №ОС-1501-1 от 16.06.2021г. на Областен управител на област Видин.

Контролът по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се публикува на ел. страница на Областна администрация – Видин и да се връчи на всички членове на съвета за сведение и изпълнение.

 

 

/ П /

ЛЮБЕН ИВАНОВ

Областен управител на област Видин

 

*заповедта е публикувана на 18.02.2022 г., 09:40 часа

 

2018 Всички права запазени © Област Видин