Област Видин

Областен съвет за подобряване ефективността и развитието на доброволните формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации на територията на област Видин

ЗАПОВЕД
№ОС1501-2
Видин, 06.10.2022 г.

На основание чл. чл.32, ал.1 и чл.31, ал.1, т.9 от Закона за администрацията във връзка с чл.64, ал.1, т.1 от Закона за защита при бедствия, Заповед №РД09/89 от 10.10.2017г. на Областния управител на област Видин, във връзка с настъпили кадрови промени

ОПРЕДЕЛЯМ:

Състав на Областния съвет за подобряване ефективността и развитието на доброволните формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации на територията на област Видин:

Председател: Огнян Асенов – Областен управител на област Видин;

Секретар: Цветомир Тодоров – Директор на дирекция „АПОФУС“ в Областна администрация Видин

и членове:

 1. Директора на РД „ПБЗН“ – Видин;
 2. Инспектор ПГ и СД в РД „ПБЗН“ – Видин;
 3. Заместник кмет на община Белоградчик;
 4. Кмет на община Бойница;
 5. Заместник кмет на община Брегово;
 6. Секретар на община Видин;
 7. Заместник кмет на община Грамада;
 8. Заместник кмет на община Димово;
 9. Кмет на община Кула;
 10. Кмет на община Макреш;
 11. Заместник кмет на община Ново село;
 12. Секретар на община Ружинци;
 13. Кмет на община Чупрене;
 14. Ръководителя на ДФ „Белоградчик“;
 15. Ръководителя на „Доброволен отряд община Бойница“;
 16. Ръководителя на ДФ община Брегово;
 17. Ръководителя на ДФ за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари
 18. и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях община Видин;
 19. Ръководителя на „Доброволно формирование община Грамада“;
 20. Ръководителя на ДФ „Димово“;
 21. Ръководителя на ДФ община Кула;
 22. Ръководителя на ДФ община Макреш;
 23. Ръководителя на ДФ „Защита при бедствия“;
 24. Ръководителя на ДФ „Ружа 15“;
 25. Ръководителя на ДФ „Чупрене“.

 

Настоящата заповед отменя Заповед №ОС-1501-1 от 14.02.2022г. на Областен управител на област Видин.

Контролът по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се публикува на ел. страница на Областна администрация – Видин и да се връчи на всички членове на съвета за сведение и изпълнение.

 

 

/ П /

ОГНЯН АСЕНОВ

Областен управител на област Видин

 

*заповедта е публикувана на 11.10.2022 г., 10:41 часа

 

2018 Всички права запазени © Област Видин