Област Видин

Оперативна програма ''Административен капацитет

На 04.06.2013г. Областна администрация Видин стартира изпълнението на проект „Повишаване на професионалната квалификация и умения на служителите на Областна администрация Видин”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Информация за проект Повишаване на професионалната квалификация и умения на служителите на Областна администрация Видин

Информация за проведени обучения по проекта - ИПА

Информация за проведени обучения по проекта - Немски език

Обобщена информация за изпълнението на проект Повишаване на професионалната квалификация и умения на служителите на Областна администрация Видин

2018 Всички права запазени © Област Видин