Област Видин

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2005-2015

ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВИДИН

Визията на стратегията се дефинира, както следва:
“Област Видин – динамично развиваща се област, постигаща висок икономически растеж, заетост, устойчиво развитие, подобрено качество на живот, съхранено и популяризирано природно и културно наследство”.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Главната цел за развитие на област Видин за периода до 2015 год. е постигане на динамично устойчиво и балансирано социално – икономическо развитие, насочено към намаляване на между регионалните различия и осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия на живот във всички общини в областта, съобразено с опазване на околната среда.
Дългосрочната политика се стреми към баланс между различните аспекти на развитието (икономически, социален, екологичен и териториален) и между отделните общини. Стратегията акцентира върху развитието на основните фактори за растеж, а именно човешкия капитал и качествената природна среда.
Главната цел на стратегията кореспондира с основната цел на политиката на Европейския съюз за социално – икономическо развитие, насочено към намаляване на различията в равнището на развитие на районите и изостаналостта на слаборазвитите гранични, селски и планински райони.
Главната цел може да се постигне чрез реализирането на следните стратегически цели:

1. Ускоряване икономическото развитие на област Видин и достигане нивото на развитие на областите с най – високи икономически показатели, чрез подобряване състоянието на инфраструктурата, инвестиции в човешките ресурси, въвеждане на нови технологии и привличане на инвестиции.
2. Повишаване жизнения стандарт на населението на област Видин, чрез стимулиране на социално – икономическото развитие на областта.
3. Развитие на териториалното и трансграничното сътрудничество за постигане на балансирано и устойчиво развитие.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ВИДИНСКА ОБЛАСТ
Въз основа на анализа на проблемите и нуждите, силните и слабите страни, възможностите и заплахите за социалното и икономическо развитие на област Видин се определят следните стратегически цели, приоритети и мерки за бъдещото развитие на района:

ЦЕЛ 1.: Превръщането на област Видин в съвременен транспортен и комуникационен център с национално и международно значение.

ПРИОРИТЕТ 1.1.: Развитие на пътната, енергийната и съобщителната инфраструктура.

ПРИОРИТЕТ 1.2.: Подобряване на водоснабдителните и канализационните системи.

ПРИОРИТЕТ 1.3.: Създаване на условия за развитие на трансграничното сътрудничество България – Румъния и България – Сърбия и Черна гора.

ЦЕЛ 2: Инвестиции в човешките ресурси и изграждане на съвременна институционална среда.
ПРИОРИТЕТ 2.1.: Изграждане на система за квалификация и преквалификация на човешките ресурси.

ПРИОРИТЕТ 2.2. Оптимизиране и подобряване на образователната система в област Видин.

ПРИОРИТЕТ 2.3.: Развитие на местната демокрация чрез стимулиране на партньорството между институциите, бизнеса, местните власти, неправителствените организации и гражданското общество.

ЦЕЛ 3: Осигуряване икономически растеж на базата на конкурентоспособни малки и средни предприятия, селско стопанство и преработвателна промишленост, туризъм, увеличаване на вътрешното потребление, експорта на произведената продукция и привличане на инвестиции.

ПРИОРИТЕТ 3.1.: Привличане на инвестиции в област Видин.

ПРИОРИТЕТ 3.2.: Подобряване на условията за развитие на бизнес-средата, стимулиране

ПРИОРИТЕТ 3.3: Стимулиране развитието на селското стопанство.

ПРИОРИТЕТ 3.4.: Подобряване на условията за развитие на туризма в област Видин.

ЦЕЛ 4: Опазване и подобряване състоянието на околната среда в съответствие с европейските стандарти. Подкрепа на мерки на международно ниво за преодоляване на регионални и глобални екологични проблеми.

ПРИОРИТЕТ 4.1.: Осигуряване на безвредно и безопасно третиране на битови и производствени отпадъци.

ПРИОРИТЕТ 4.2.: Намаляване замърсяванията на почвите и рекултивиране на вече замърсени почви.
ПРИОРИТЕТ 4.3.: Опазване на биологичното и ландшафното разнообразие.

ПРИОРИТЕТ 4.4.: Намаляване здравния риск от атмосферно замърсяване.

ЦЕЛ 5: Изграждане и развитие на съвременна социална инфраструктура.

ПРИОРИТЕТ 5.1.: Стабилизиране и увеличаване на трудовата заетост, намаляване на бедността и социалния риск..

ПРИОРИТЕТ 5.2.: Подобряване качеството на здравното обслужване на населението и достъпа до него.

ПРИОРИТЕТ 5.3: Съхраняване на културно историческото наследство

ПРИОРИТЕТ 5.4.: Създаване на условия за развитие на спорта и обществения отдих в област Видин.
 

2018 Всички права запазени © Област Видин