Област Видин

Областен съвет за енергийна ефективност/ОСЕЕ/

ЗАПОВЕД
№ ОС-1001-1/10.02.2022 г.


На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и чл.12 от Закона за енергийната ефективност
 

ОПРЕДЕЛЯМ


Следната структура и състав на Областния съвет по енергийна ефективност на област Видин:
Председател: Любен Иванов – Областен управител на област Видин
Зам.председател: инж. Наташа Николова – Председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Видин
Секретар: Цветонина Томова – гл.експерт в отдел "Държавна собственост, устройство на територията, координация и административен контрол", Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост", Областна администрация – Видин

и членове:
1. Представител на Община Белоградчик
2. Представител на Община Бойница
3. Представител на Община Брегово
4. Представител на Община Видин
5. Представител на Община Грамада
6. Представител на Община Димово
7. Представител на Община Кула
8. Представител на Община Макреш
9. Представител на Община Ново село
10. Представител на Община Ружинци
11. Представител на Община Чупрене
12. Представител на Агенция за устойчиво енергийно развитие – София
13. Представител на ЧЕЗ Разпределение България АД - Видин
14. Представител на Камара на строителите – офис Видин
15. Управител на "Напоителни системи" ЕАД – Видин
16. Управител на "Бдинтекс" ООД
17. Началник на РУО - Видин
18. Началник РД НСК - Видин
19. Директор на РИОСВ – Монтана
20. Председател на УС на АРРБЦ - Видин
21. Председател на ВТПП
22. Председател на Регионална колегия – Видин към Камара на архитектите в България

На заседанията на Областния съвет по енергийна ефективност /ОСЕЕ/ в област Видин присъстват и представители на гражданското общество. Гражданските сдружения и организации имат право да изказват мнения и становища, съгласно Правилата за създаване на обществени съвети за прозрачност и граждански контрол към областните съвети и комисии, председателствани от областен управител на област Видин и неговите заместници. В дейността на ОСЕЕ в област Видин, с право на съвещателен глас се включват:
Представители на:
- Гражданско движение "Аз обичам Видин"
- Гражданско движение "Видин"

Областният съвет по енергийна ефективност на област Видин е обществен експертно – консултативен орган, който подпомага Областния управител на област Видин при определяне, организиране и координиране провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност на територията на област Видин.
Неразделна част от Заповедта е актуализирания и утвърден Правилник за дейността на Областния съвет по енергийна ефективност - Приложение 1.
Настоящата Заповед отменя Заповед №ОС1001/1 от 25.05.2021 г.
Заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

/ П /
ЛЮБЕН ИВАНОВ
Областен управител на област Видин

*заповедта е публикувана на 10.02.2022 г., 17:26 часа.

(предстои актуализация) Правилник за организацията и дейността на Областен съвет по енергийна ефективност

2018 Всички права запазени © Област Видин