Област Видин

Областен съвет за енергийна ефективност/ОСЕЕ/

З А П О В Е Д

№ ОС1001-1

Видин 24.01.2024 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл.12 от Закона за енергийната ефективност и във връзка със Заповед №РД09/170/05.12.2023 г. на Областен управител на област Видин, Докладна записка с вх.№2803/221/11.01.2024 г. и писмо с вх.№2803/8242/22.12.2023г.

ОПРЕДЕЛЯМ

Следната структура и състав на Областния съвет по енергийна ефективност на област Видин:
Председател: Иво Атанасов – Областен управител на Област Видин
Зам. председател: инж. Наташа Николова – Председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Видин
Секретар: Цветонина Томова – гл. експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, Областна администрация – Видин

и членове:
1. Представител на Община Белоградчик
2. Представител на Община Бойница
3. Представител на Община Брегово
4. Представител на Община Видин
5. Представител на Община Грамада
6. Представител на Община Димово
7. Представител на Община Кула
8. Представител на Община Макреш
9. Представител на Община Ново село
10. Представител на Община Ружинци
11. Представител на Община Чупрене
12. Представител на Агенция за устойчиво енергийно развитие – София
13. Представител на ЧЕЗ Разпределение България АД – Видин
14. Представител на Камара на строителите – офис Видин
15. Управител на „Напоителни системи“ЕАД – Видин
16. Управител на „Бдинтекс“ ООД
17. Началник на РУО – Видин
18. Началник РД НСК – Видин
19. Директор на РИОСВ – Монтана
20. Председател на УС на АРРБЦ – Видин
21. Председател на ВТПП 
22. Председател на Регионална колегия – Видин към Камара на архитектите в България

Областният съвет по енергийна ефективност на област Видин е обществен експертно – консултативен орган, който подпомага Областния управител на област Видин при определяне, организиране и координиране провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност на територията на област Видин.
Неразделна част от Заповедта е актуализирания и утвърден Правилник за дейността на Областния съвет по енергийна ефективност – Приложение 1.
Настоящата Заповед отменя Заповед № ОС1001/1 от 03.08.2023г.
Заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.


/П/
ИВО АТАНАСОВ

Областен управител на Област Видин
 

*заповедта е публикувана на 31.01.2024 г., 13:58 часа.

Правилник за организацията и дейността на Областен съвет по енергийна ефективност

2018 Всички права запазени © Област Видин