Област Видин

Областен съвет по сигурност

ЗАПОВЕД

№ОС0402-2

Видин, 06.10.2022 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията във връзка с чл.44, ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и настъпили персонални промени

ОПРЕДЕЛЯМ:

Поименен състав на Областен съвет по сигурност в област Видин, както следва:

Председател: Огнян Асенов - Областен управител на област Видин;

Членове:

1. Шишман Чаушев – Заместник Областен управител на област Видин;

2. Десислава Обретенова – Директор дирекция АКРРДС, ОА Видин;

3. Старши комисар Петър Коцин – Директор на Областна дирекция на МВР – Видин;

4. Драгомир Дончев – Директор на ТД на ДАНС – Видин;

5. Майор Цветомир Цветанов – Началник на Военно окръжие II степен – Видин;

6. Комисар Стилиян Пешев - Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Видин;

7. д-р Станислав Поломски – Директор на Център за спешна медицинска помощ, гр.Видин;

8. д-р Адриян Данков – Директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Видин;

9. Комисар Валентин Ванков - Началник на Гранично полицейско управление – Брегово;

10. Владимир Филипов – Началник на „База Гранични полицейски кораби“ – Видин;

11. д-р Венцислав Владински – Директор на Регионална здравна инспекция – Видин;

12. Георги Антов – Ръководител на Оперативен център Видин, Дирекция „Експлоатация и поддръжка“, „ЕРМ ЗАПАД“ АД;

13. инж. Илко Илиев - Управител на „В и К“ ЕООД – Видин;

14. Комисар Димитър Димитров – Началник на Гранично полицейско управление –Белоградчик;

15. агроинж. Лилия Замфирова – Управител на „Напоителни системи” ЕАД, клон Видин;

16. инж. Пламка Радославова - Директор на Областно пътно управление – Видин;

17. Комисар Силвио Лазаров - Началник на Гранично полицейско управление –Видин;

18. Петър Недялков – Ръководител на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, Мрежови експлоатационен подрайон – Видин;

19. д-р Ивета Найденова – Изпълнителен директор на МБАЛ „Света Петка“ АД – Видин;

20. Цветелина Петрова - Директор на Секретариата на Областен съвет на Българския червен кръст – Видин;

Секретар: Цветомир Тодоров – Директор на Дирекция „АПОФУС“, ОА – Видин.

Областният съвет по сигурност в област Видин подпомага областния управител на област Видин при упражняване на правомощията му по чл. 43, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Областният съвет по сигурност в област Видин:

1. Подпомага областния управител при организацията на задачите в област Видин, свързани с отбраната, които произтичат от законите и от актовете на органите за ръководство на отбраната;

2. Подпомага областния управител при осъществяване на подготовката на икономиката и населението за отбрана, като:

2.1. подпомага органите на Министерството на отбраната по воденето на военния отчет и по извикването, оповестяването, изпращането и доставянето на запасни и техника - запас;

2.2. осигурява денонощно дежурство и оповестяване при привеждане в по- висока степен на бойна и оперативна готовност, при мобилизация и във военно време;

2.3. осигурява функционирането на икономиката за нуждите на отбраната в област Видин във военно време;

2.4. при обявяване на мобилизация или война изпълняват възложените им задължения от органите за ръководство на отбраната;

2.5. организира и ръководи мероприятията за защита на населението и икономиката при бедствия и във военно време;

2.6. поддържа регистър на обектите и системите от критичната инфраструктура в област Видин.

Редът за работа на Областния съвет по сигурност ОСС се определя с правилник за организацията и дейността на ОСС, утвърден от председателя на ОСС и приет на заседание на ОСС.

Настоящата заповед отменя Заповед №ОС0402-1/ 14.02.2022г., с която е определен състава на Областния съвет по сигурност в област Видин.

Заповедта да се връчи на членовете на Областния съвет по сигурност в област Видин, за сведение и изпълнение.

 

/ П /

ОГНЯН АСЕНОВ

Областен управител на област Видин

*заповедта е публикувана на 05.01.2022 г., 15:43 часа

2018 Всички права запазени © Област Видин