Област Видин

Областен съвет за провеждане на политиката за правата на хората с увреждания на област Видин

ЗАПОВЕД
№ ОС-16-01
Видин, 27.05.2021г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.19 от Закона за хора с увреждания.

ОПРЕДЕЛЯМ:

следната структура и състав на Областния съвет за провеждане на политиката за правата на хората с увреждания на област Видин

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огнян Асенов – Областен управител на област Видин

СЕКРЕТАР: Георги Кузманов – Младши експерт, отдел "РРУПП", дирекция "АКРРДС" в Областна администрация Видин.

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Представител на Община Белоградчик – Елена Методиева;
 2. Представител на Община Бойница – Гошо Петков;
 3. Представител на Община Брегово – Кремена Гогорицова;
 4. Представител на Община Видин – Сашка Борисова;
 5. Представител на Община Грамада – Ирена Димитрова;
 6. Представител на Община Димово – Наталия Георгиева;
 7. Представител на Община Кула – Мария Стефанова;
 8. Представител на Община Макреш – Людмила Любенова;
 9. Представител на Община Ново Село – Деяна Стоянова;
 10. Представител на Община Ружинци – Пламен Гацев;
 11. Представител на Община Чупрене – Корнелия Антова;
 12. Представител на Регионално Управление на Образованието – Видин – Анета Кирилова;
 13. Представител на Регионална Дирекция "Социално Подпомагане" - Видин – Даниела Ангелова;
 14. Представител на Дирекция "Инспекция по Труда" - Видин – Надежда Симеонова;
 15. Представител на Регионална Здравна Инспекция Видин – Д-р Ангел Тосев;
 16. Представител на Дирекция "Бюро по труда-Белоградчик" – Ангел Георгиев;
 17. Представител на Дирекция "Бюро по труда-Видин" – Анна Динова;
 18. Представител на Дирекция "Бюро по труда-Кула" – Галя Недкова;
 19. Представител на Търговско Промишлена Палата - Видин – Красимир Кирилов;
 20. Представител на Комисия за Защита от Дискриминация - Видин – Димитър Тодоров;
 21. Представител на Съюз на Инвалидите в България - Видин – Ваньо Диков;
 22. Представител на Синдикални Регионални Съюзи "Подкрепа" – Видин – Мария Димитрова;
 23. Представител на Конфедерацията на Независимите Синдикати в България - Видин – Антон Дамянов;
 24. Представител на Съюз на Слепите в България – Видин – Радославка Иванова;
 25. Представител на Регионално Дужество за Подкрепа на Лица с Умствени Затруднения – Видин  – Людмила Кежова;
 26. Представител на Фондация "Подкрепа за Реализация" – Видин – Емилия Йосифова.

      На основание чл.19, ал.3 от Закона за хората с увреждания, Областният съвет съдейства и подпомага Областния управител на област Видин при осъществяване, анализиране, разработване на стратегии, планове, мерки и други дейности, свързани с изпълнението на политиката в областта на правата на хората с увреждания на областно ниво.
       Организацията и дейността на Областния съвет се урежда с Правилник за дейността му, утвърден от Областния управител след приемането му от Съвета.
          Настоящата заповед отменя Заповед № ОС-1601-1/16.03.2020 г. на Областния управител.
          Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
      Настоящата заповед да се връчи на съответните представители на горепосочените институции и организации, както и на представителите на общините на територията на област Видин - за сведение и изпълнение.

/ П /
ОГНЯН АСЕНОВ
Областен управител на област Видин

* заповедта е публикувана на 27.05.2021 г.; 16:06 часа


Протокол №1 от 09.12.2019г. от Заседание на Областния съвет за провеждане на политиката за правата на хората с увреждания към Областна администрация Видин

Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за провеждане на политиката за правата на хората с увреждания към Областна администрация Видин

2018 Всички права запазени © Област Видин