Област Видин

Областен съвет за провеждане на политиката за правата на хората с увреждания на област Видин

ЗАПОВЕД

№ ОС-1601-1

Видин, 21.02.2022 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 19 от Закона за хората с увреждания.

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

следния състав на Областния съвет за провеждане на политиката за правата на хората с увреждания на област Видин

 

Председател: Анелия Влаховска – Заместник областен управител на област Видин

Секретар: Георги Кузманов – Младши експерт, отдел „РРУПП“, дирекция „АКРРДС“ в Областна администрация Видин.

Членове:

 1. Елена Методиева – Главен експерт „Социални дейности“, Община Белоградчик;
 2. Гошо Петков – Главен специалист „Образование и социални дейности“, Община Бойница;
 3. Кремена Гогорицова – Заместник кмет на Община Брегово;
 4. Сашка Борисова – Инспектор „Социални услуги“, Община Видин;
 5. Ирена Димитрова – Директор „Обща администрация“, Община Грамада;
 6. Наталия Георгиева – Началник отдел „Местни приходи, програми и проекти“, Община Димово;
 7. Мария Стефанова – Старши специалист „Благоустройство, комунални дейности, озеленяване и УТ“, Община Кула;
 8. Людмила Любенова – Главен специалист „Хуманитарни дейности, европроекти, НП и обредник“, Община Макреш;
 9. Деяна Стоянова – Заместник кмет на Община Ново Село;
 10. Пламен Гацев – Секретар на Община Ружинци;
 11. Корнелия Антова – Главен специалист „Социална политика“ Община Чупрене;
 12. Анета Кирилова – Старши експерт „Професионално образование и обучение“, Регионално Управление на Образованието – Видин;
 13. Даниела Ангелова – Главен експерт, Регионална Дирекция „Социално Подпомагане“ – Видин;
 14. Надежда Симеонова – Директор на Дирекция „Инспекция по Труда“ – Видин;
 15. Д-р. Ангел Тосев – Директор на Дирекция „Медицински дейности“, Регионална Здравна Инспекция – Видин;
 16. Ангел Георгиев – Директор на Дирекция “Бюро по труда – Белоградчик“;
 17. Анна Динова – Главен експерт в отдел „АППТ“, Дирекция “Бюро по труда – Видин“;
 18. Галя Недкова – Директор на Дирекция “Бюро по труда – Кула“;
 19. Красимир Кирилов – Председател на Търговско Промишлена Палата – Видин;
 20. Димитър Тодоров – Регионален представител на Комисия за Защита от Дискриминация – Видин;
 21. Ваньо Диков – Председател на Съюз на Инвалидите в Бълграия – Видин;
 22. Мария Димитрова – Заместник-председател на Синдикални Регионални Съюзи „Подкрепа“ – Видин;
 23. Любен Любенов – Областен координатор на Конфедерация на Независимите Синдикати в България – Видин;
 24. Радославка Иванова – Председател на Съюз на Слепите в България – Видин;
 25. Людмила Кежова – Председател на Регионално Дружество за Подкрепа на Лица с Умствени Затруднения – Видин;
 26. Емилия Йосифова – Председател на Фондация „Подкрепа за Реализация“ – Видин.

На основание чл. 19, ал. 3 от Закона за хората с увреждания, Областния съвет съдейства и подпомага Областния управител на област Видин при осъществяване, анализиране, разработване на стратегии, планове, мерки и други дейности, свързани с изпълнението на политиката в областта на правата на хората с увреждания на областно ниво.

Неразделна част от Заповедта е Правилник за организацията и дейността на Съвета, приет от членовете с протокол с вх. № 2803/6462/10.12.2019г., (Приложение 1).

Настоящата заповед отменя Заповед №ОС-1601-1 от 27.05.2021г. на Областния управител.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се връчи на съответните представители на горепосочените институции и организации, както и на представителите на общините на територията на област Видин - за сведение и изпълнение.

 

/П/

ЛЮБЕН ИВАНОВ

Областен управител на област Видин

* заповедта е публикувана на 02.03.2022 г.; 15:33 часа


Протокол №1 от 09.12.2019г. от Заседание на Областния съвет за провеждане на политиката за правата на хората с увреждания към Областна администрация Видин

Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за провеждане на политиката за правата на хората с увреждания към Областна администрация Видин

2018 Всички права запазени © Област Видин